61/1988 Sb.Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. dubna 1988 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. dubna 1988 Nabývá účinnosti: 1. července 1988
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 609/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
61
 
ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 21. dubna 1988

 

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

 

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,

b)   podmínky pro nakládání s výbušninami,

c)    podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů,

d)   podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí při činnostech uvedených pod písmeny a) a b),

e)   organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.

 

        (2)  Tento zákon se též vztahuje na výbušniny, pokud přešly z držení ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb České republiky1d), Hasičského záchranného sboru České republiky nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva1f) do držení organizací oprávněných s výbušninami nakládat podle tohoto zákona.

 

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na

 

a)   výbušniny, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, Vojenská policie, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, policejní školy zřízené Ministerstvem vnitra České republiky nebo Hasičský záchranný sbor České republiky,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
ČÁST DRUHÁ - HORNICKÁ ČINNOST A ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM
ODDÍL PRVNÍ - Základní pojmy
§ 2 - Hornická činnost
§ 3 - Činnost prováděná hornickým způsobem
§ 4 - Odstranění pochybností
ODDÍL DRUHÝ - Základní podmínky hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
§ 5 - Povinnosti organizací a orgánů při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
§ 6  
§ 7 - Báňská záchranná služba
§ 8 - Technická zařízení
ODDÍL TŘETÍ - Povolování hornické činnosti
§ 9 - Vyhledávání a průzkum výhradních ložisek důlními díly
§ 10 - Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů
§ 11 - Zvláštní zásahy do zemské kůry
§ 12 - Působnost národních výborů
§ 13 - Zjišťování a likvidace starých důlních děl
§ 14 - Důlně měřická a geologická dokumentace
§ 15 - Vstup na cizí nemovitosti
§ 16  
§ 17 - Řízení o povolení hornické činnosti
§ 18  
ODDÍL ČTVRTÝ - Činnost prováděná hornickým způsobem
§ 19 - Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu
§ 20 - Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem
ČÁST TŘETÍ - VÝBUŠNINY
§ 21 - Základní pojmy
§ 22 - Zacházení s výbušninami
§ 23 - Výroba výbušnin a pomůcek
§ 24 - Uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu
§ 25 - Nabývání a odběr výbušnin
§ 26 - Přeprava a přenášení výbušnin
§ 27 - Provádění trhacích prací a ohňostrojných prací
§ 28  
§ 29 - Uskladňování výbušnin
§ 30 - Sklady výbušnin
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Evidence výbušnin
§ 34 - Způsobilost k zacházení s výbušninami
§ 35 - Přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení
§ 36  
§ 37 - Zvláštní ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - STÁTNÍ BÁŇSKÁ SPRÁVA
§ 38 - Organizace státní báňské správy
§ 39 - Působnost orgánů státní báňské správy
§ 40 - Český báňský úřad
§ 41 - Obvodní báňské úřady
§ 42 - Báňští inspektoři
§ 43  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 44 - Sankce
§ 45  
§ 46 - Vztah ke správnímu řádu
§ 47 - Přechodná ustanovení
§ 48 - Zrušovací ustanovení
§ 49 - Účinnost
Zavřít
MENU