61/1988 Sb.Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. dubna 1988 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. dubna 1988 Nabývá účinnosti: 1. července 1988
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 226/2003 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
61
 
ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 21. dubna 1988

 

o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

 

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

 

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon stanoví podmínky provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, bezpečnosti a ochrany zdraví při těchto činnostech, bezpečnosti provozu, ochrany pracovního prostředí, pro výzkum, výrobu a uvádění výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek na trh, jakož i podmínky pro nakládání s nimi. Dále upravuje organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na

a)   výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, ozbrojené složky Celní správy nebo zpravodajské služby České republiky,

b)   výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly a sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

c)    střelivo.1)

       
       

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
ČÁST DRUHÁ - HORNICKÁ ČINNOST A ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM
ODDÍL PRVNÍ - Základní pojmy
§ 2 - Hornická činnost
§ 3 - Činnost prováděná hornickým způsobem
§ 4 - Odstranění pochybností
ODDÍL DRUHÝ - Základní podmínky hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
§ 5 - Povinnosti organizací a orgánů při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
§ 6  
§ 7 - Báňská záchranná služba
§ 8 - Technická zařízení
ODDÍL TŘETÍ - Povolování hornické činnosti
§ 9 - Vyhledávání a průzkum výhradních ložisek důlními díly
§ 10 - Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl a lomů
§ 11 - Zvláštní zásahy do zemské kůry
§ 12 - Působnost národních výborů
§ 13 - Zjišťování a likvidace starých důlních děl
§ 14 - Důlně měřická a geologická dokumentace
§ 15 - Vstup na cizí nemovitosti
§ 16  
§ 17 - Řízení o povolení hornické činnosti
§ 18  
ODDÍL ČTVRTÝ - Činnost prováděná hornickým způsobem
§ 19 - Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu
§ 20 - Ostatní činnosti prováděné hornickým způsobem
ČÁST TŘETÍ - VÝBUŠNINY
§ 21 - Základní pojmy
§ 22 - Zacházení s výbušninami
§ 23 - Výroba výbušnin a pomůcek
§ 24 - Uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu
§ 25 - Nabývání a odběr výbušnin
§ 26 - Přeprava a přenášení výbušnin
§ 27 - Provádění trhacích prací a ohňostrojných prací
§ 28  
§ 29 - Uskladňování výbušnin
§ 30 - Sklady výbušnin
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Evidence výbušnin
§ 34 - Způsobilost k zacházení s výbušninami
§ 35 - Přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení
§ 36  
§ 37 - Zvláštní ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - STÁTNÍ BÁŇSKÁ SPRÁVA
§ 38 - Organizace státní báňské správy
§ 39 - Působnost orgánů státní báňské správy
§ 40 - Český báňský úřad
§ 41 - Obvodní báňské úřady
§ 42 - Báňští inspektoři
§ 43  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 44 - Sankce
§ 45  
§ 46 - Vztah ke správnímu řádu
§ 47 - Přechodná ustanovení
§ 48 - Zrušovací ustanovení
§ 49 - Účinnost
Zavřít
MENU