44/1988 Sb.Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. dubna 1988 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 1988 Nabývá účinnosti: 1. července 1988
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 296/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

44

 

ZÁKON

 

ze dne 19. dubna 1988

 

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení


      Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a
hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti a ochrany životního prostředí při těchto činnostech.

§ 2

 

Nerosty


      (1) Za nerosty se podle tohoto zákona považují tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry.

      (2) Za nerosty se podle tohoto zákona nepovažují

a)

vody s výjimkou mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty

b)

přírodní léčivé vody a přírodní stolní minerální vody, i když se z nich mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty, dále léčivá bahna a ostatní produkty přírodních léčivých zdrojů,

c)

rašelina,

d)

bahno, písek, štěrk a valouny v korytech vodních toků, pokud neobsahují vyhrazené nerosty v dobyvatelném množství,

e)

kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Nerosty
§ 3 - Rozdělení nerostů na vyhrazené a nevyhrazené
§ 4 - Ložisko nerostů
§ 5 - Nerostné bohatství
§ 6 - Ložisko vyhrazených nerostů
§ 7 - Ložisko nevyhrazených nerostů
ČÁST DRUHÁ - SPRÁVA VÝHRADNÍCH LOŽISEK
§ 8 - Vztah zákona k obecným předpisům o správě národního majetku
§ 9 - Správce výhradního ložiska
§ 10 - Povinnosti správce výhradního ložiska
ČÁST TŘETÍ - Ložiskový průzkum
§ 11 - Vyhledávání a průzkum výhradních ložisek
§ 12 - Oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu
§ 13 - Kondice
§ 14 - Klasifikace zásob výhradních ložisek, posuzování a schvalování výpočtu zásob výhradních ložisek
ČÁST ČTVRTÁ - OCHRANA NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ
§ 15 - Zabezpečení ochrany nerostného bohatství při územně plánovací činnosti
§ 16 - Chráněné ložiskové území
§ 17 - Stanovení chráněného ložiskového území
§ 18 - Omezení některých činností v chráněném ložiskovém území
§ 19 - Povolování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území
ČÁST PÁTÁ - VYUŽÍVÁNÍ NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ
§ 20 - Hospodaření se zásobami výhradních ložisek
§ 21 - Odpis zásob výhradních ložisek
§ 22 - Evidence zásob výhradních ložisek
ČÁST ŠESTÁ - VÝSTAVBA DOLŮ A LOMŮ
§ 23 - Projektování, výstavba a rekonstrukce dolů a lomů
ČÁST SEDMÁ - DOBÝVÁNÍ VÝHRADNÍCH LOŽISEK
§ 24 - Oprávnění k dobývání výhradních ložisek
§ 25 - Dobývací prostor
§ 26 - Hranice dobývacího prostoru
§ 27 - Stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru
§ 28 - Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru
§ 29 - Evidence dobývacích prostorů
§ 30 - Racionální využívání výhradních ložisek
§ 31 - Povinnosti a oprávnění organizace při dobývání výhradních ložisek
§ 32 - Plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek a plány zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů
§ 33 - Řešení střetů zájmů
ČÁST OSMÁ - JINÉ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY
§ 34 - Zvláštní zásahy do zemské kůry
§ 35 - Stará důlní díla
ČÁST DEVÁTÁ - DŮLNÍ ŠKODY A JEJICH NÁHRADA
§ 36 - Důlní škody
§ 37 - Náhrada důlních škod
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 38 - Bezpečnost provozu
§ 39 - Důlně měřická a geologická dokumentace
§ 40 - Důlní vody
§ 41 - Vztah ke správnímu řádu
§ 42  
ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 43 - Přechodná ustanovení
§ 44 - Zrušovací ustanovení
§ 45 - Účinnost
Zavřít
MENU