96/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 1987 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 13. listopadu 1987 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 1987
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 235/1992 Sb. s účinností od 1. června 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


VYHLÁŠKA

o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny


        Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 83 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů:


Úvodní ustanovení

§ 1

        (1) Tato vyhláška upravuje zásady postupu při zavádění zkrácené pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů na 36 hodin týdně bez ohledu na dosavadní délku týdenní pracovní doby1) pracovníkům, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity,2) pokud je z důvodu výkonu těchto prací zařazeno jejich zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.3)

        (2) Tato vyhláška upravuje také zásady postupu při zavádění zkrácené pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů na 31 1/2 hodiny týdně pracovníkům státního podniku Slovenského národního povstání Žiar nad Hronom, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity ve výrobě hliníku v nepřetržitém čtyřsměnném provozu, pokud je z důvodu výkonu těchto prací zařazeno jejich zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení při

a)
obsluze nebo údržbě elektrolyzérů,

b)
pracích při řízení obsluhy nebo údržby elektrolyzérů.


§ 2

        Technickohospodářským pracovníkům vznikne v předem určeném období nárok na zkrácenou pracovní dobu, jestliže z organizačních opatření výkonu prací (například harmonogramu) vyplývá, že budou pracovat s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity v takovém rozsahu a za takových podmínek, které odůvodňují zařazení zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. Za podmínek uvedených v předchozí větě vznikne nárok na zkrácenou pracovní dobu i provozním údržbářům, kteří pracují též na jiných pracovištích.4)
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Povolování zkrácení pracovní doby
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Mzda za odpadlou pracovní dobu
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Účinnost
Příloha k Vyhlášce - Stupnice mzdových tarifů při 36hodinové týdenní pracovní době
Zavřít
MENU