87/1987 Sb.Zákon o veterinární péči

Částka: 021 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. listopadu 1987 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. listopadu 1987 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1988
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 166/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 28. září 1999
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 79/1997 Sb. s účinností od 1. ledna 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

87

 

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1987

o veterinární péči

 

      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení


      (1) Účelem tohoto zákona je vytvořit předpoklady pro výkon a rozvoj veterinární péče jako důležitého činitele ochrany a upevňování zdraví chovaných i volně žijících zvířat, ochrany životního prostředí, růstu živočišné výroby a výroby zdravotně a hygienicky nezávadných a biologicky hodnotných potravin a surovin živočišného původu (dále jen "živočišné produkty") v zájmu zkvalitňování výživy lidí a ochrany jejich zdraví.

      (2) Právnické a fyzické osoby jsou povinny jednat tak, aby byly soustavně a cílevědomě vytvářeny potřebné podmínky pro ochranu a upevňování zdraví zvířat, pro ochranu životního prostředí před škodlivými vlivy živočišné výroby a pro zabezpečování zdravotní nezávadnosti a biologické hodnoty živočišných produktů (dále jen "zdravotní nezávadnost živočišných produktů").

§ 2

 

Veterinární péče


      (1) Veterinární péče zahrnuje
a)

péči o zdraví zvířat včetně hygieny jejich prostředí, ošetřování, výživy, plemenitby a přepravy; předcházení nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat a jejich zdolávání, včetně celostátních ozdravovacích programů,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Veterinární péče
§ 3  
§ 4 - Federální ministerstvo hospodářství
§ 5 - Povinnosti chovatelů zvířat
§ 6 - Zákaz týrání zvířat
§ 7 - Přemísťování zvířat
§ 8 - Svody zvířat
§ 9 - Nákazy a jiná hromadná onemocnění zvířat
§ 10 - Zdravotní nezávadnost živočišných produktů
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Přeprava živočišných produktů
§ 14  
§ 15 - Zdravotní nezávadnost krmiv
§ 16 - Dovoz, průvoz a vývoz zvířat, živočišných produktů a krmiv
§ 17  
§ 18 - Veterinární léčiva a přípravy
§ 19 - Veterinární asanace
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Veterinární dozor
§ 23 - Mimořádná veterinární opatření
§ 24 - Závazný posudek
§ 25 - Veterinární pracovníci
§ 26  
§ 27 - Pokuty organizacím
§ 28  
§ 29 - Přestupky
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Ustanovení společná a závěrečná
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
Zavřít
MENU