45/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí hlubinných dolů

Částka: 010 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. června 1987 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 20. května 1987 Nabývá účinnosti: 1. července 1987
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 235/1992 Sb. s účinností od 1. června 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


VYHLÁŠKA

o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí hlubinných dolů


        Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 83 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů:


§ 1

Úvodní ustanovení

        Tato vyhláška upravuje zásady postupu při zavádění zkrácené pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů na 36 hodin týdně (dále jen "zkrácená pracovní doba") pracovníkům do skončení kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 21 let věku, kteří vykonávají zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech.1)


Povolování zkrácení pracovní doby


§ 2

        Federální ústřední orgány a ústřední orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky (dále jen "ústřední orgány") podávají návrhy na zkrácení týdenní pracovní doby2) ministerstvu práce a sociálních věcí České socialistické republiky nebo ministerstvu práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky příslušnému podle sídla organizace (dále jen "příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí"). Návrh musí obsahovat

a)
označení organizací, pracovních činností podle příslušného mzdového předpisu (kvalifikačního katalogu) a orientační počet pracovníků, kterým má být pracovní doba zkrácena,

b)
stanovisko příslušného orgánu hygienické služby,

c)
soubor opatření ochrany pracovníků v následujícím období s určením technických,3) organizačních a jiných opatření včetně postupných termínů pro snižování škodlivých vlivů pracovního prostředí, pro které se navrhuje pracovní dobu zkrátit, při zabezpečení plnění výrobních úkolů,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Povolování zkrácení pracovní doby
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Mzda za odpadlou pracovní dobu
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Společná a závěrečná ustanovení
§ 10  
§ 11 - Účinnost
Příloha k vyhlášce - Stupnice mzdových tarifů při 36hodinové týdenní pracovní době
Zavřít
MENU