91/1984 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem

Částka: 017 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. září 1984 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 8. srpna 1984 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1985
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 440/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 225/1996 Sb. s účinností od 14. srpna 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky

o opatřeních proti přenosným nemocem


        Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 20/1966 sb., o péči o zdraví lidu:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

        (1) Základní opatření proti vzniku a šíření přenosných nemocí se zabezpečují vytvářením a ochranou zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce. Opatření k zajištění těchto podmínek jsou upravena zvláštním předpisem.1)

        (2) V zájmu účinné ochrany proti přenosným nemocem jsou organizace i občané povinni provádět všechna opatření proti jejich vzniku a šíření nebo se podrobit těmto opatřením a podle potřeby se zúčastnit jejich provádění.

        (3) Přenosnou nemocí podle této vyhlášky se rozumí každé onemocnění přenosné na člověka.


§ 2

        (1) Každý je povinen sdělit neprodleně ošetřujícímu lékaři nebo orgánu hygienické služby všechny okolnosti důležité v zájmu epidemiologického vyšetřování; osoba nemocná přenosnou nemocí je povinna označit lékaři na jeho vyzvání pravděpodobný zdroj nákazy a osoby, které mohla sama nakazit.

        (2) Rodiče nebo jiné osoby, které mají v péči děti, jsou povinny předložit při jejich přijetí do předškolních zařízení, do odborných léčebných ústavů nebo na zotavovací akce pro děti a dorost2) a v jiných případech, stanoví-li tak podle epidemiologické situace na návrh orgánu hygienické služby příslušný národní výbor, písemné prohlášení o tom, že orgán hygienické služby nebo ošetřující lékař nenařídil dítěti, rodičům nebo jiným osobám, které s dítětem žijí ve společné domácnosti, karanténní opatření a že jim není známo, že v posledním týdnu nebo v době stanovené orgány hygienické služby přišlo dítě, rodiče nebo jiné osoby, které s dítětem žijí ve společné domácnosti, do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Vzor písemného prohlášení je uveden v příloze této vyhlášky.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - OPATŘENÍ PROTI VZNIKU A ŠÍŘENÍ PŘENOSNÝCH NEMOCÍ
Oddíl první - Preventivní opatření proti vzniku a šíření přenosných nemocí
§ 4 - Očkování proti přenosným nemocem
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Opatření proti přenosným nemocem u osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné a v jiných závažných případech
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Opatření proti šíření přenosných nemocí osobami, které vylučují choroboplodné zárodky
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
§ 24  
§ 25  
Oddíl druhý - Opatření při vzniku přenosných nemocí
§ 26 - Protiepidemiologická opatření v ohnisku nákazy, lékařská vyšetření a léčení nemocných
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Hlášení a evidence přenosných nemocí
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Epidemiologické vyšetřování v souvislosti s výskytem přenosných nemocí
Oddíl třetí - Zacházení s materiálem obsahujícím choroboplodné zárodky
§ 39  
Oddíl čtvrtý - Ochrana státních hranic před zavlečením přenosných nemocí ze zahraničí
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
ČÁST TŘETÍ - NÁKLADY, NÁHRADA ŠKODY A PŘÍSPĚVKY PŘI OPATŘENÍCH PROTI PŘENOSNÝM NEMOCEM
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 51  
§ 52  
§ 53  
Zavřít
MENU