12/1983 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody

Částka: 002 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. února 1983 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 19. ledna 1983 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1983
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 125/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 22. dubna 1993
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 337/1991 Sb. s účinností od 27. srpna 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

12

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 19. ledna 1983

o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody

 

       Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 131/1982 Sb.:

 

§ 1

 

        (1) Z pojištění odpovědnosti za škody má pojištěný právo, aby Česká státní pojišťovna (dále jen "pojišťovna") za něho nahradila škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, blíže označenými ve smlouvě

 

a)    na zdraví nebo usmrcením,

b)    poškozením, zničením nebo ztrátou věci,

 

pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit takovou škodu. Rozhoduje-li o náhradě této škody oprávněný orgán, je pojišťovna povinna plnit podle jeho rozhodnutí teprve dnem, kdy nabylo právní moci.

 

        (2) Na odpovědnost za jiné škody, než je uvedeno v odstavci 1, vztahuje se pojištění, jen bylo-li to ve smlouvě dohodnuto.

 

        (3) Nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak, týká se pojištění škod způsobených na území Československé socialistické republiky.

. . .

Zavřít
MENU