42/1980 Sb.Zákon o hospodářských stycích se zahraničím

Částka: 012 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. dubna 1980 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. dubna 1980 Nabývá účinnosti: 1. července 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 227/2009 Sb. s účinností od 1. července 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

ZÁKON

 

o hospodářských stycích se zahraničím      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST I

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

zrušen

 

§ 2


      Ústřední orgány při výkonu působnosti podle tohoto zákona navzájem spolupracují tak, aby bylo zabezpečeno provádění státní hospodářské politiky a byly chráněny obchodně politické zájmy Československé socialistické republiky v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodněprávních vztahů Československé socialistické republiky.

§ 3


      Pro účely tohoto zákona

a)

československými osobami se rozumějí právnické osoby mající sídlo a fyzické osoby mající bydliště na území Československé socialistické republiky; zahraničními osobami se rozumějí ostatní právnické a fyzické osoby;

b)

službou se rozumí plnění závazku, jehož předmětem je hospodářská činnost poskytovaná za úplatu; službou není činnost poskytovaná na základě pracovněprávního vztahu.

c)  

zrušeno.

_______________________________
Poznámky 1) - 3) - zrušeny.

 

ČÁST II

 

ZAHRANIČNĚ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

 

HLAVA 1

 

§ 4 a 5

 

zrušeny

 

HLAVA 2

 

ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ ČINNOST

 

Oddíl 1

 

§ 6

 

zrušen

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST II - ZAHRANIČNĚ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
HLAVA 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 4  
§ 5  
HLAVA 2 - ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ ČINNOST
Oddíl 1 - Vymezení zahraničně obchodní činnosti
§ 6  
Oddíl 2 - Povolování zahraničně obchodní činnosti
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Oddíl 3 - Řízení a kontrola zahraničně obchodní činnosti
§ 10  
§ 11  
§ 12  
Oddíl 4 - Podniky zahraničního obchodu
§ 13  
§ 14  
§ 15  
Oddíl 5 - Účelové zahraničně obchodní organizace
§ 16  
HLAVA 3 - ZAHRANIČNĚ HOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Oddíl 1 - Vymezení zahraničně hospodářských služeb
§ 17  
Oddíl 2 - Povolování zahraničně hospodářských služeb
§ 18  
§ 19  
Oddíl 3 - Řízení a kontrola zahraničně hospodářských služeb
§ 20  
§ 21  
§ 22  
HLAVA 4 - VÝROBNÍ SPECIALIZACE A VÝROBNÍ KOOPERACE SE ZAHRANIČÍM
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
HLAVA 5 - VĚDECKOTECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
HLAVA 6 - NAKLÁDÁNÍ PRŮMYSLOVÝMI PRÁVY A VÝROBNĚ TECHNICKÝMI POZNATKY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
ČÁST III - OBCHODNÍ ZASTUPITELSTVÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB
§ 37  
§ 38  
§ 39  
ČÁST IV - ZŘIZOVÁNÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ČESKOSLOVENSKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB V ZAHRANIČÍ
§ 40  
§ 41  
§ 42  
ČÁST V - OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOMORY
HLAVA 1 - ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ KOMORA
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
HLAVA 2 - ROZHODČÍ SOUD ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOMORY
§ 47  
§ 48  
HLAVA 3 - SPECIÁLNÍ A SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY
§ 49  
§ 50  
§ 51  
ČÁST VI - NEOBCHODNÍ VÝVOZ A DOVOZ
§ 52  
§ 53  
§ 54  
ČÁST VII - OCHRANA OBCHODNĚ POLITICKÝCH ZÁJMŮ
HLAVA 1 - ŘÍZENÍ ZAHRANIČNÍ OBCHODNÍ POLITIKY
§ 55  
§ 56  
HLAVA 2 - PREVENTIVNÍ KONTROLA VYVÁŽENÉHO A DOVÁŽENÉHO ZBOŽÍ
§ 57  
ČÁST VIII - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
Zavřít
MENU