21/1979 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Částka: 003 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. března 1979 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 22. ledna 1979 Nabývá účinnosti: 1. července 1979
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2022
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 554/1990 Sb. s účinností od 27. prosince 1990

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

21

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 22. ledna 1979,

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti


        Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále jen "zákon") a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví:

§ 1

 

Rozsah platnosti


        (1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) pro organizace, které provádějí činnost podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy2) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů5) (dále jen "organizace").

        (2) Vyhláška se nevztahuje na technické zařízení podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) zákona.

§ 2

 

Vyhrazená plynová zařízení


        Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou zařízení pro

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah platnosti
§ 2 - Vyhrazená plynová zařízení
§ 3 - Oprávnění organizací
§ 4 - Revizní technik
§ 5 - Odborná způsobilost k obsluze a montáži
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Provoz zařízení
§ 9 - Kontrolní prohlídky a zkoušky
§ 10 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 11  
§ 12  
Zavřít
MENU