85/1978 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. července 1978 Autor předpisu: Český úřad bezpečnosti práce
Přijato: 26. června 1978 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1979
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2022
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 352/2000 Sb. s účinností od 13. října 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

85

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 26. června 1978

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení


        Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Rozsah platnosti


        (1) Vyhláška se vztahuje na organizace, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, udržují plynová zařízení (dále jen "zařízení") nebo provádějí jejich revize.

        (2) Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému Českým úřadem bezpečnosti práce a inspektoráty bezpečnosti práce, a to zařízení pro


a)

výrobu a úpravu plynů,

b)

skladování a přepravu plynů,

c)

plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,

d)

zkapalňování a odpařování plynů,

e)

zvyšování a snižování tlaku plynů,

f)

rozvod plynů,

g)

spotřebu plynů spalováním.

        (3) Za zařízení uvedená v odstavci 2 se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.

        (4) Za plyny se pro účely této vyhlášky považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než 50 oC, nebo látky, u nichž je při teplotě 50 oC absolutní tlak (tense) par vyšší než 0,3 MPa (3 kp/cm2).1)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah platnosti
§ 2 - Všeobecné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - KONTROLY, REVIZE A ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ
§ 3 - Kontrola zařízení
§ 4 - Revize zařízení
§ 5 - Příprava revize zařízení
§ 6 - Výchozí revize
§ 7 - Provozní revize
§ 8 - Zpráva o revizi
§ 9 - Zkouška zařízení
§ 10 - Příprava zkoušky zařízení
ČÁST TŘETÍ - REVIZNÍ TECHNIK
§ 11 - Odborná způsobilost
§ 12 - Osvědčení
§ 13 - Povinnosti revizního technika
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
Zavřít
MENU