76/1978 Sb.Zákon České národní rady o školských zařízeních

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. července 1978 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 26. června 1978 Nabývá účinnosti: 1. září 1978
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 561/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o školských zařízeních      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Součástí výchovně vzdělávací soustavy jsou předškolní zařízení a školská zařízení, pokud jsou zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení; v právních vztazích vystupují svým jménem a mají odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, pokud není dále stanoveno jinak. Způsob zařazování do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení stanoví zvláštní zákon.1) Předškolní zařízení a školská zařízení lze slučovat nebo zřizovat jako jednu právnickou osobu, pokud jde o předškolní zařízení a školská zařízení jednoho zřizovatele.

      (2) Předškolní výchovu zabezpečují předškolní zařízení. Výchovu mimo vyučování, systém dalšího vzdělávání učitelů a ostatních školských pracovníků a odborné služby školám, předškolním zařízením a školským výchovným zařízením zabezpečují školská zařízení.

 

ČÁST DRUHÁ

 

PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

 

§ 2


      Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti; probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

§ 3


      (1) Předškolními zařízeními jsou mateřská škola a speciální mateřská škola. Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě. O výjimkách rozhoduje
krajský úřad.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
§ 2 - Předškolní výchova a její úkoly
§ 3 - Druhy předškolních zařízení
§ 4 - Jesle
§ 5 - Mateřská škola
§ 6 - Společná zařízení jeslí a mateřské školy
§ 7 - Dětský útulek
§ 8 - Předškolní zařízení zřizovaná socialistickými organizacemi
ČÁST TŘETÍ - ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
Díl první - ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ STUDIUM
§ 10  
§ 11 - Lidová škola umění
§ 12 - Školský ústav umělecké výroby
§ 13 - Lidová škola jazyků
§ 14 - Jazyková škola
§ 15 - Těsnopisný ústav
DÍL DRUHÝ - ŠKOLSKÁ ZOTAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ
§ 16 - Škola v přírodě
DÍL TŘETÍ - MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
§ 17 - Výchova mimo vyučování
§ 18 - Druhy mimoškolních výchovných zařízení
§ 19 - Dům pionýrů a mládeže, stanice mladých techniků, stanice mladých přírodovědců a stanice mladých turistů
§ 20 - Školní družina a školní klub
§ 21 - Školní knihovna
§ 22 - Domov mládeže
DÍL ČTVRTÝ - ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY
§ 23  
§ 24 - Dětský domov
§ 25 - Zvláštní výchovná zařízení
§ 26 - Dětský výchovný ústav
§ 27 - Výchovný ústav pro mládež
§ 28 - Ústav s výchovně léčebným režimem
§ 29 - Diagnostické ústavy
§ 30 - Dětský diagnostický ústav
§ 31 - Diagnostický ústav pro mládež
§ 9  
ČÁST ČTVRTÁ - ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ
DÍL PRVNÍ - ZAŘÍZENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ
§ 33  
§ 34 - Výchovný poradce
§ 35 - Okresní pedagogicko-psychologická poradna
§ 36 - Krajská pedagogicko-psychologická poradna
DÍL DRUHÝ - ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
§ 37 - Okresní pedagogické středisko
§ 38 - Krajský pedagogický ústav
DÍL TŘETÍ - ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
§ 39 - Školní jídelna
§ 40 - Jídelna v internátním zařízení
§ 41 - Středisko školního stravování
DÍL ČTVRTÝ - OSTATNÍ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ
§ 42 - Školní hospodářství
§ 43 - Technické a materiálové středisko
§ 44 - Školní výpočetní středisko
§ 32  
ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
Zavřít
MENU