50/1978 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. května 1978 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 19. května 1978 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1979
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2022
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 98/1982 Sb. s účinností od 1. září 1982

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

50

 

VYHLÁŠKA

 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

 

ze dne 19. května 1978

 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice

      Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány:

I. oddíl

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1


      (1) Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen "kvalifikace") pracovníků, kteří se zabývají obsluhou1) elektrických zařízení nebo prací1) na nich (dále jen "činnost"), projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

      (2) Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Pracovníci seznámení
§ 4 - Pracovníci poučení
§ 5 - Pracovníci znalí
§ 6 - Pracovníci pro samostatnou činnost
§ 7 - Pracovníci pro řízení činnosti
§ 8 - Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu
§ 9 - Pracovníci pro provádění revizí
§ 10 - Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování
§ 11 - Kvalifikace ve zvláštních případech
§ 12 - Povinnosti organizace
§ 13 - Zápočet doby praxe
§ 14 - Zkoušky a přezkoušení
§ 15 - Osvědčení
§ 16 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
Příloha 1 - Nejkratší praxe požadovaná pro pracovníky uvedené
Příloha 2 - Odborné vzdělání
Příloha č. 3 - OSVĚDČENÍ (formulář)
Zavřít
MENU