13/1977 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. března 1977 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 31. ledna 1977 Nabývá účinnosti: 1. července 1977
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 20/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 10. ledna 2001
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 352/2000 Sb. s účinností od 13. října 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací        Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví podle § 70 odst. 1 ve vztahu k § 71 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Rozsah ochrany

        (1) Touto vyhláškou se upravuje ochrana před nepříznivými účinky hluku a mechanického kmitání a chvění (dále jen "vibrace"), které ohrožují zdraví lidí nebo snižují jejich tělesné a duševní schopnosti.

        (2) Tato vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona1) a nařízení vlády2) před jejich uvedením na trh.


§ 2

Obecné povinnosti organizací, občanů a orgánů

        (1) Státní, družstevní, společenské a jiné organizace (dále jen "organizace") i občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a vibrací a pečovat o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku a vibracím; zejména musí pečovat, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací stanovené v této vyhlášce a v příloze, která tvoří její nedílnou součást,3) jakož i ve zvláštních předpisech.4)

        (2) Nadřízené orgány a organizace jsou povinny soustavně vést podřízené organizace k provádění opatření proti hluku a vibracím, kontrolovat, jak dodržují své povinnosti na tomto úseku a vyvozovat z neplnění těchto povinností důsledky.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení
§ 1 - Rozsah ochrany
§ 2 - Obecné povinnosti organizací, občanů a orgánů
§ 3 - Povinnosti výrobních, dodavatelských a dovozních organizací
§ 4 - Povinnosti projektových a stavebních organizací
ČÁST DRUHÁ - Provádění ochrany před hlukem
§ 5 - Opatření proti hluku
§ 6 - Omezení emisí hluku
§ 7  
§ 8 - Omezení imisí hluku
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Náhradní opatření
§ 12 - Zákazy provozu, činnosti a vstupu
§ 13 - Preventivní lékařské prohlídky
§ 14 - Biologické hodnocení škodlivosti hluku
ČÁST TŘETÍ - Provádění ochrany před vibracemi
§ 15 - Opatření proti vibracím
§ 16 - Ochrana před chladem a vlhkem
§ 17 - Náhradní opatření a preventivní lékařské prohlídky
ČÁST ČTVRTÁ - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 18 - Způsob měření a hodnocení
§ 19 - Povolení výjimek
§ 20 - Postih za porušení vyhlášky
§ 21 - Přechodné ustanovení
§ 22 - Zrušovací ustanovení
§ 23 - Účinnost
Zavřít
MENU