50/1976 Sb.Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Částka: 009 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. května 1976 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. dubna 1976 Nabývá účinnosti: 1. října 1976
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 186/2006 Sb. s účinností od 1. července 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

 

ODDÍL 1

 

CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

 

§ 1


      (1) Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.

      (2) Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší.

§ 2


      (1) Územní plánování zahrnuje tyto úkoly a činnosti:

a)

stanoví limity využití území,

b)

reguluje funkční a prostorové uspořádání území,

c)

určuje nutné asanační, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy do území a stanoví způsob jeho dalšího využití,

d)

vymezuje chráněná území, chráněné objekty, oblasti klidu a ochranná pásma, pokud nevznikají podle zvláštních předpisů jinak, a zabezpečuje ochranu všech chráněných území, chráněných objektů, oblasti klidu a ochranných pásem,

e)

určuje zásady a podmínky pro věcnou a časovou koordinaci místně soustředěné výstavby jednoho nebo více stavebníků,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
ODDÍL 1 - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
§ 1  
§ 2  
ODDÍL 2 - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY
§ 3 - Druhy územně plánovacích podkladů
§ 4 - Urbanistická studie
§ 5 - Územní generel
§ 6 - Seznam pozemků pro výstavbu rodinných domků
§ 7 - Územně technické podklady
ODDÍL 3 - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
§ 8 - Kategorie územně plánovací dokumentace
§ 9 - Územní prognóza
§ 10 - Územní plán
§ 11 - Územní projekt
§ 12 - Stupně územně plánovací dokumentace
§ 13 - Územně plánovací dokumentace velkého územního celku
§ 14 - Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru
§ 15 - Územně plánovací dokumentaci zóny
ODDÍL 4 - POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
§ 16 - Příslušnost
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Náklady pořízení
§ 20 - Hlavní cíle a požadavky
§ 21 - Projednávání
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
ODDÍL 5 - SCHVALOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ODDÍL 6 - ZÁVAZNOST ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
§ 29  
§ 30  
§ 31  
ODDÍL 7 - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
§ 32 - Umisťování staveb, využívání území a ochrana důležitých zájmů v území
§ 33 - Příslušnost
§ 34 - Účastníci územního řízení
§ 35 - Zahájení územního řízení
§ 36  
§ 37 - Podklady územního rozhodnutí
§ 38  
§ 39 - Územní rozhodnutí
§ 40  
§ 41 - Změna územního rozhodnutí
§ 42 - Oznámení územního rozhodnutí
ČÁST DRUHÁ - STAVEBNÍ ŘÁD
ODDÍL 1 - OPRÁVNĚNÍ K PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A K PROVÁDĚNÍ STAVEB
§ 43 - Oprávnění k projektové a inženýrské činnosti
§ 44 - Oprávnění k provádění staveb
ODDÍL 2 - ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBILOST K NĚKTERÝM ČINNOSTEM VE VÝSTAVBĚ
§ 45  
§ 46  
ODDÍL 3 - VÝROBKY PRO STAVBU
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
ODDÍL 4 - POVOLOVÁNÍ STAVEB, ZMĚN STAVEB A UDRŽOVACÍCH PRACÍ
§ 54  
§ 55 - Stavby, jejich změny a udržovací práce
§ 56  
§ 57 - Ohlášení stavebnímu úřadu
§ 58 - Žádost o stavební povolení
§ 59 - Účastníci stavebního řízení
§ 60 - Stavební řízení
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66 - Stavební povolení
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
ODDÍL 5 - POVOLENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV, PRACÍ A ZAŘÍZENÍ
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
ODDÍL 6 - VYTYČOVÁNÍ STAVEB
§ 75  
ODDÍL 7 - UŽÍVÁNÍ STAVEB
§ 76 - Kolaudace staveb
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85 - Změna v užívání stavby
ODDÍL 8 - ÚDRŽBA STAVEB A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ
§ 86 - Údržba stavby
§ 87 - Nezbytné úpravy
§ 88 - Odstraňování staveb
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94 - Nařízení zabezpečovacích prací
§ 95 - Státní stavební příspěvek
§ 96 - Vyklizení stavby
§ 97 - Účastníci řízení
ODDÍL 9 - STÁTNÍ STAVEBNÍ DOHLED
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
ČÁST TŘETÍ - SANKCE
§ 105 - Přestupky občanů proti stavebnímu řádu
§ 106 - Pokuty organizacím
§ 107 - Lhůty ukládání a výnosy pokut
ČÁST ČTVRTÁ - VYVLASTNĚNÍ
§ 108 - Předmět a účely vyvlastnění
§ 109 - Cíl vyvlastnění
§ 110 - Podmínky vyvlastnění
§ 111 - Náhrada za vyvlastnění
§ 112 - Vyvlastňovací řízení
§ 113  
§ 114  
§ 115 - Užívání vyvlastněného pozemku a stavby
§ 116  
ČÁST PÁTÁ - STAVEBNÍ ÚŘADY A PŮSOBNOST NĚKTERÝCH NÁRODNÍCH VÝBORŮ
ODDÍL 1 - NÁRODNÍ VÝBORY S PRAVOMOCÍ STAVEBNÍCH ÚŘADŮ
§ 117  
§ 118  
§ 119  
ODDÍL 2 - SPECIÁLNÍ, VOJENSKÉ A JINÉ STAVEBNÍ ÚŘADY
§ 120 - Speciální stavební úřady
§ 121 - Vojenské a jiné stavební úřady
ODDÍL 3 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH A MÍSTNÍCH NÁRODNÍCH VÝBORŮ
§ 122  
ODDÍL 4 - VYHRAZENÍ A PŘENESENÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU
§ 123  
§ 124  
ČÁST ŠESTÁ - OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ
§ 125 - Zajištění zájmů obrany státu
§ 126 - Ochrana složek životního prostředí a jiných zvláštních zájmů
§ 127  
ČÁST SEDMÁ - SOUSTAVA INFORMACÍ A EVIDENCE
§ 128 - Soustava vybraných informací pro výstavbu
§ 129  
§ 130  
§ 131 - Evidence a ukládání dokumentace
§ 132  
§ 133  
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 134 - Vstup na cizí pozemky a stavby
§ 135 - Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
§ 136 - Řešení rozporů
§ 137 - Občanskoprávní a jiné námitky
§ 138 - Spolupráce orgánů státní správy a součinnost organizací
§ 139 - Vymezení některých pojmů
§ 140 - Vztah ke správnímu řádu
ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 141 - Přechodná ustanovení
§ 142  
§ 143 - Závěrečná ustanovení
§ 144  
§ 145  
Zavřít
MENU