130/1974 Sb.Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 1974 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. prosince 1974 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2002
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 23/1992 Sb. s účinností od 20. ledna 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

130

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 19. prosince 1974

 

o státní správě ve vodním hospodářství            Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

 

Vodohospodářské orgány a jejich působnost

 

§ 1

 

Vodohospodářské orgány


            Státní správu na úseku vodního hospodářství podle vodního zákona1) a tohoto zákona, jakož i úkoly stanovené právními předpisy vydanými na jejich základě, vykonávají vodohospodářské orgány, jimiž jsou


a)

orgány obcí,

b)

okresní úřady,

c)

Česká inspekce životního prostředí (dále jen "Inspekce"),2)

d)

ministerstvo životního prostředí České republiky jako ústřední vodohospodářský orgán České republiky (dále jen "ministerstvo").

§ 2

 

Okresní národní výbory


            Působnost, která podle vodního zákona přísluší vodohospodářským orgánům, vykonávají okresní národní výbory, pokud ji vodní zákon nebo tento zákon nesvěřuje jiným orgánům.

§ 3

 

Orgány obcí


            (1) Orgány obcí


a)

upravují, omezují, popřípadě zakazují podle § 5 odst. 3 vodního zákona obecné užívání povrchových vod, nejde-li o hraniční toky, o vody v rybnících nebo v jiných vodních nádržích rybářsky obhospodařovaných,

b)

omezují nebo jinak upravují zásobování pitnou vodou, popřípadě její užívání při nedostatku pitné vody a rozhodují ve sporech o přednostní určení pitné vody z veřejných vodovodů podle § 30 odst. 3 vodního zákona,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Vodohospodářské orgány a jejich působnost
§ 1 - Vodohospodářské orgány
§ 2 - Okresní národní výbory
§ 3 - Místní (městské) národní výbory
§ 4 - Krajské národní výbory
§ 5 - Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky
§ 6 - Místní příslušnost vodohospodářských orgánů
§ 7 - Souběh povolení vodohospodářských orgánů různých stupňů
ČÁST DRUHÁ - Směrný vodohospodářský plán a ochrana vodohospodářských zájmů
§ 8 - Sestavování a doplňování směrného vodohospodářského plánu
§ 9 - Ochrana vodohospodářských a jiných důležitých zájmů společnosti
ČÁST TŘETÍ - Vodohospodářský dozor
§ 10 - Vodohospodářský dozor národních výborů
§ 11 - Vrchní vodohospodářský dozor
§ 12 - Česká vodohospodářská inspekce
§ 13 - Oprávnění osob vykonávajících vodohospodářský dozor
ČÁST ČTVRTÁ - Řízení a vodohospodářská evidence
§ 14 - Řízení
§ 15 - Vodohospodářská evidence
ČÁST PÁTÁ - Závodní a podnikoví vodohospodáři
§ 16  
ČÁST ŠESTÁ - Ochrana před povodněmi
§ 17 - Všeobecné povinnosti při ochraně před povodněmi
§ 18 - Řízení ochrany před povodněmi
§ 19 - Předpovědní a hlásná povodňová služba
§ 20 - Náklady na opatření k ochraně před povodněmi
§ 21 - Náhrada škody způsobené opatřeními prováděnými k ochraně před povodněmi
§ 22 - Prováděcí předpisy
ČÁST SEDMÁ - Vodní stráž
§ 23  
ČÁST OSMÁ - Pokuty
§ 24  
ČÁST DEVÁTÁ - Ustanovení závěrečná, přechodná a zrušovací
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
Příloha k zákonu - Případy, v nichž vypouštění odpadních vod povolují krajské národní výbory (§ 4 odst. 1 písm. a))
Zavřít
MENU