97/1974 Sb.Zákon České národní rady o archivnictví

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. října 1974 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. října 1974 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 499/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2002 Sb. s účinností od 1. srpna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o archivnictví      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

 

Úvodní ustanovení


      Účelem tohoto zákona je vytvořit předpoklady pro další rozvoj archivnictví, aby zajišťovalo bezpečné zachování archivního bohatství budoucím generacím.

 

Oddíl 1

 

Archiválie

 

§ 2

 

Obecné ustanovení


      (1) Archiválie jsou písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy, které vzešly z činnosti státních orgánů, obcí a jiných právnických osob i z činnosti fyzických osob a které vzhledem ke svému dokumentárnímu významu mají trvalou hodnotu.

      (2) Trvalou hodnotu písemných, obrazových, zvukových a jiných záznamů (dále jen "písemnosti") posoudí podle stanovených kritérií (§ 31 odst. 1 písm. a)) ve skartačním řízení archiv, který dohlíží na vyřazování (skartaci) písemností, mimo skartační řízení státní oblastní archiv, v jehož územním obvodu je písemnost.

      (3) Posuzováním písemností může ministerstvo vnitra pověřit jiný archiv, než který by byl příslušný podle odstavce 2, popřípadě může vztáhnout tuto působnost na sebe.

      (4) O tom, že písemnost je archiválií, vyrozumí orgán (archiv) uvedený v odstavcích 2 a 3 toho, kdo je oprávněn s ní nakládat.

 

§ 3

 

. . .

Obsah předpisu:
Oddíl 1 - Archiválie
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Obecné ustanovení
§ 3 - Archiválie uznané za kulturní památky
§ 4 - Archiválie prohlášené za národní kulturní památky
§ 5 - Archiválie jako součást Jednotného archivního fondu
Oddíl 2 - Ochrana písemností a archiválií
§ 6 - Předarchivní péče o písemnosti
§ 7 - Ochrana archiválií
§ 8 - Archiválie ve vztahu k cizině
§ 9 - Reprodukce archiválií
§ 10 - Ochrana archiválií ve vlastnictví osob a organizací
Oddíl 3 - Nahlížení do archiválií
§ 11 - Nahlížení do archiválií československými státními občany, orgány a organizacemi
§ 12 - Nahlížení do archiválií cizinci, cizími orgány a organizacemi
Oddíl 4 - Působnost ministerstva vnitra
§ 13 - Úkoly
§ 14 - Vědecká archivní rada
Oddíl 5 - Archivy
§ 15 - Úkoly
§ 16 - Péče o archivy
§ 17 - Státní ústřední archiv
§ 18 - Státní oblastní archiv
§ 19 - Archiv hlavního města Prahy
§ 20 - Archivy měst Brna, Ostravy a Plzně
§ 21 - Okresní archivy
§ 22 - Zřizování, zrušování a odborné vedení archivů národních výborů
§ 23 - Podnikové archivy
§ 24 - Archivy zvláštního významu
Oddíl 6 - Zvláštní ustanovení o ukládání některých archiválií
§ 25 - Archiválie ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů
§ 26 - Archiválie politických stran, orgánů Národní fronty a orgánů Revolučního odborového hnutí
§ 27 - Archiválie v kulturních a kulturně výchovných organizacích a zařízeních
Oddíl 7 - Ustanovení společná a závěrečná
§ 28 - Opatření za porušení povinností organizacemi a jejich pracovníky
§ 29 - Dosavadní archivy a archiválie
§ 30 - Řízení
§ 31 - Zmocnění
§ 32 - Vztah k předpisům o kulturních památkách
§ 33 - Zrušovací ustanovení
§ 34 - Účinnost
Zavřít
MENU