138/1973 Sb.Zákon o vodách (vodní zákon)

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. listopadu 1973 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. října 1973 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1975
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2002
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 58/1998 Sb. s účinností od 1. ledna 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
ZÁKON

o vodách (vodní zákon)


Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Účel zákona

Povrchové a podzemní vody jsou jedním ze základních surovinových zdrojů, tvoří důležitou složku přírodního prostředí a slouží k zabezpečování hospodářských a ostatních celospolečenských potřeb. Účelem tohoto zákona je všestranně chránit vody pro jejich nenahraditelnost a celospolečenský význam, plánovitě řídit jejich odběry a jiné nakládání s nimi tak, aby byla zabezpečena rovnováha mezi potřebou vody a kapacitou vodních zdrojů, pečovat o jejich čistotu a nejhospodárnější využití, zajišťovat ochranu před povodněmi a dbát přitom ochrany přírody, rekreace, plavby a ostatních důležitých zájmů společnosti. Ochrana a zachování vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů je veřejným zájmem.


§ 2

Povrchové a podzemní vody

(1) Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; podzemními vodami jsou vody v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách zemských. Práva k těmto vodám upravuje tento zákon.

(2) Za povrchové ani podzemní vody se nepovažují přírodní vody a přirozeně se vyskytující minerální stolní vody,1) jakož i vody, které jsou podle horních předpisů2) vyhrazenými nerosty a vodami důlními (dále jen "zvláštní vody").

(3) Na zvláštní vody se vztahuje tento zákon, jen pokud tak výslovně stanoví.


§ 3

Směrný vodohospodářský plán

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Povrchové a podzemní vody
§ 3 - Směrný vodohospodářský plán
ČÁST DRUHÁ - NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
Oddíl 1 - Základní povinnosti při nakládání s vodami
§ 4  
Oddíl 2 - Nakládání s vodami bez povolení nebo souhlasu
§ 5 - Obecné užívání povrchových vod
§ 6 - Užívání povrchových vod k plavbě a k plavení dříví
§ 7 - Užívání důlních vod
Oddíl 3 - Povolení
§ 8 - Povolení k nakládání s vodami
§ 9 - Povolení k vodohospodářským dílům
§ 10 - Povolení k některým činnostem
§ 11 - Změny a zrušení povolení
§ 12 - Zánik povolení
Oddíl 4 - Souhlas
§ 13  
Oddíl 5 - Vyjádření
§ 14  
Oddíl 6 - Ochrana rybářství a rekreace
§ 15  
Oddíl 7 - Opatření při nedostatku vody
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - OCHRANA VOD
Oddíl 1 - Ochrana přirozené akumulace vod a vodních zdrojů
§ 17 - Zlepšování vodohospodářských poměrů
§ 18 - Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
§ 19 - Ochranná pásma
§ 20 - Vodárenské toky a jejich povodí
§ 21 - Úhrada nákladů
Oddíl 2 - Ochrana jakosti povrchových a podzemních vod
§ 22 - Odpadní vody
§ 23 - Vypouštění odpadních a zvláštních vod do vod povrchových a podzemních
§ 24 - Vypouštění vod do veřejných kanalizací
§ 25 - Ochrana povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocováním jinými látkami než odpadními vodami
§ 26 - Havarijní zhoršení jakosti vody
§ 27 - Opatření k nápravě
ČÁST ČTVRTÁ - PODZEMNÍ VODY A ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU
§ 28 - Podzemní vody
§ 29 - Náhrada za ztrátu podzemní vody
§ 30 - Zásobování vodou z veřejných vodovodů
ČÁST PÁTÁ - VODNÍ TOKY A JEJICH SPRÁVA
§ 31 - Vodní toky
§ 32 - Správa vodních toků
§ 33 - Povinnosti a oprávnění správců vodních toků
§ 34  
§ 35  
ČÁST ŠESTÁ - OMEZENÍ PRÁV K NEMOVITOSTEM
§ 36  
§ 37  
ČÁST SEDMÁ - VODOHOSPODÁŘSKÁ DÍLA
§ 38 - Vodohospodářská díla
§ 39 - Vodohospodářská díla několika organizací
§ 40 - Ochrana vodohospodářských děl a zařízení sloužících vodnímu hospodářství
§ 41 - Povinnosti a oprávnění správců (vlastníků, uživatelů) vodohospodářských děl
ČÁST OSMÁ - OCHRANA PŘED POVODNĚMI
§ 42  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚPLATY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
§ 43 - Úplaty k úhradě nákladů spojených se správou vodních toků
§ 44 - Úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
§ 45 - Úplaty za odběry podzemní vody a jiné úplaty
§ 46 - Vodné a stočné
ČÁST DESÁTÁ - Pokuty
§ 47  
ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 48  
§ 49  
§ 50  
Zavřít
MENU