100/1970 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. listopadu 1970 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. listopadu 1970 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1971
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 33/1995 Sb. s účinností od 1. dubna 1995

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
ZÁKON

o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti


        Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


        Další rozvoj a upevňování socialistického společenského zřízení v Československé socialistické republice, účinná ochrana veřejného pořádku, bezpečnosti občanů a jejich ústavních a jiných zákonných práv a svobod je základním zájmem naší společnosti. Významné úkoly na tomto úseku plní Sbor národní bezpečnosti.

        Služba ve Sboru národní bezpečnosti je celospolečensky významnou činností. Klade vysoké požadavky na jeho příslušníky po stránce politické, odborné, mravní, duševní i tělesné a je spojena i s ohrožením jejich života a zdraví. Zvláštní podmínky služby ve Sboru národní bezpečnosti vyžadují proto i zvláštní úpravu služebního poměru jeho příslušníků.


ČÁST PRVNÍ

SLUŽEBNÍ POMĚR

Úvodní ustanovení

§ 1

        Tento zákon upravuje služební poměr, zejména práva a povinnosti z něho vyplývající, jakož i základní otázky hmotného zabezpečení příslušníků Sboru národní bezpečnosti (dále jen "příslušníci").


§ 2

        (1) Příslušníci jsou ve služebním poměru ke Sboru národní bezpečnosti.

        (2) Jménem Sboru národní bezpečnosti jednají a rozhodují ve věcech služebního poměru v oborech své působnosti ministři vnitra a v rozsahu jimi stanoveném další orgány, náčelníci a velitelé též v případech stanovených tímto zákonem (dále jen "služební orgány").

        (3) Náčelníci a velitelé jsou v rozsahu své pravomoci oprávněni ukládat podřízeným příslušníkům služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich činnost a dávat jim k tomu účelu rozkazy a pokyny.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SLUŽEBNÍ POMĚR
Hlava první - Vznik a změny služebního poměru
§ 3 - Podmínky přijetí a přijímací řízení
§ 4 - Vznik služebního poměru
§ 5 - Služební přísaha
§ 6 - Zkušební doba
§ 7 - Služební stejnokroj
§ 8 - Hodnosti
§ 9 - Jmenování a povyšování do hodnosti
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Odnětí hodnosti
§ 14 - Propůjčení hodnosti
§ 15 - Služební hodnocení
§ 16  
§ 17 - Ustanovování do funkcí
§ 18 - Převedení na jinou funkci
§ 19  
§ 20 - Služební cesta a přeložení
§ 21 - Zproštění výkonu služby
Hlava druhá - Služební kázeň a kázeňská pravomoc
§ 22 - Služební kázeň
§ 23 - Základní povinnosti příslušníků
§ 24 - Základní povinnosti náčelníků a velitelů
§ 25 - Kázeňská pravomoc
§ 26 - Odměny
§ 27 - Kázeňský přestupek
§ 28 - Kázeňské tresty
§ 29 - Ukládání kázeňských trestů
§ 30  
§ 31  
Hlava třetí - Doba služby a doba odpočinku
§ 32 - Délka základní doby služby v týdnu
§ 33 - Rozvržení základní doby služby v týdnu
§ 34 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma službami
§ 35 - Přestávky ve službě
§ 36 - Služba konaná nad základní dobu služby v týdnu a služba v den nepřetržitého odpočinku v týdnu nebo ve svátek
§ 37 - Služba za mimořádných bezpečnostních opatření
§ 38 - Vznik nároku na dovolenou
§ 39 - Délka dovolené
§ 40 - Nástup a přerušení dovolené
§ 41  
§ 42 - Služební příjem za dobu dovolené
§ 43 - Krácení dovolené
§ 44 - Vliv skončení služebního poměru na dovolenou
§ 45 - Dodatková dovolená
§ 46 - Služební volno
§ 47 - Služební volno bez nároku na služební příjem
Hlava čtvrtá - Náležitosti příslušníků, náhrady služebních výdajů a výchovné
§ 48 - Náležitosti
§ 49 - Splatnost služebního příjmu
§ 50 - Výplata služebního příjmu
§ 51 - Zdanění služebního příjmu
§ 52 - Srážky ze služebního příjmu
§ 53 - Náhrady výdajů poskytovaných příslušníku v souvislosti s výkonem služby
§ 54 - Výchovné a jednorázová peněžní výpomoc
§ 55 - Zmocnění k přijetí služebního příjmu
Hlava pátá - Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby
§ 56 - Povinnosti služebních orgánů
§ 57 - Povinnosti příslušníků
§ 58 - Státní odborný dozor
Hlava šestá - Péče o příslušníky
§ 59 - Podmínky pro výkon služby
§ 60 - Zvyšování kvalifikace příslušníků
§ 61  
§ 62 - Uložení svršků a dopravních prostředků
§ 63 - Preventivní rehabilitace
§ 64 - Zabezpečení při neschopnosti k výkonu služby a ve stáří
§ 65 - Péče o příslušníky se změněnou schopností k výkonu služby
§ 66 - Zvláštní podmínky pro výkon služby příslušnic Sboru národní bezpečnosti
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
Hlava sedmá - Náhrada škody
Oddíl první - Odpovědnost příslušníků za škodu způsobenou Sboru národní bezpečnosti
§ 72 - Obecná odpovědnost
§ 73  
§ 74  
§ 75 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je příslušník povinen vyúčtovat
§ 76 - Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
§ 77 - Rozsah náhrady škody
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
Oddíl druhý - Odpovědnost Sboru národní bezpečnosti za škodu způsobenou příslušníkům
§ 82 - Obecná odpovědnost
§ 83  
§ 84  
§ 85 - Odpovědnost za škodu při služebních úrazech a nemocech z povolání
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95 - Odpovědnost za škodu na odložených věcech
§ 96 - Odpovědnost za škodu na věci při služebním zákroku a při mimořádných bezpečnostních opatřeních
§ 97 - Odpovědnost při odvracení škody
Hlava osmá - Skončení služebního poměru a nároky s ním souvisící
§ 98 - Skončení služebního poměru
§ 99 - Uvolnění
§ 100 - Propuštění
§ 101  
§ 102 - Zákaz propuštění v ochranné době
§ 103 - Nároky po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru
§ 104 - Odnětí a ztráta hodnosti
§ 105 - Skončení služebního poměru příslušníka přijatého na určitou dobu
§ 106 - Potvrzení o zaměstnání a služební posudky
§ 107 - Umísťování v občanském povolání
§ 108 - Odchodné
§ 109 - Platové vyrovnání
§ 110 - Příspěvek za službu
§ 111  
§ 112  
§ 113  
§ 114  
§ 115 - Úmrtné
Hlava devátá - Odvolání a řízení o odvolání
§ 116 - Odvolání
§ 117 - Odvolací orgán
§ 118 - Poradní komise
§ 119 - Řízení o odvolání
§ 120  
§ 121  
§ 122  
§ 123 - Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí
§ 124 - Mimořádné opravné prostředky
§ 125  
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - SLUŽEBNÍ POMĚR PŘÍSLUŠNÍKŮ SBORŮ NÁPRAVNÉ VÝCHOVY
§ 126  
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
§ 127 - Právní úkon
§ 128 - Neplatnost právního úkonu příslušníka
§ 129 - Promlčení a zánik práv (nároků)
§ 130 - Promlčecí doba
§ 131  
§ 132  
§ 133 - Neoprávněný majetkový prospěch
§ 134 - Zápočet doby zaměstnání
§ 135 - Použití ustanovení zákoníku práce
§ 136 - Přechodná ustanovení
§ 137  
§ 138 - Zrušovací ustanovení
§ 139 - Účinnost
Zavřít
MENU