158/1969 Sb.Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1969 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 1969 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1970
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 91/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

158

 

ZÁKON

 

ze dne 18. prosince 1969,

 

kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I


      Ustanovení občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb.) se mění a doplňují takto:

      1. Z ustanovení § 8 se vypouštějí slova "zejména řízení o pracovním sporu u rozhodčího orgánu Revolučního odborového hnutí".

      2. § 9 zní:

"§ 9


      K řízení v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy."

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU