149/1969 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1969 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 1969 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1970
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 269/1994 Sb. s účinností od 1. ledna 1995

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

149

 

ZÁKON

 

ze dne 18. prosince 1969,

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1061 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

 

      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Článek I


      Zákon ze dne 29. listopadu 1961, č. 141 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění vyplývajícím ze zákona č. 57/1965 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 2 odst. 9 zní:

 

      "(9) V trestním řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; předseda senátu a samosoudce rozhodují sami jen tam, kde to tento zákon výslovně stanoví."

2.

V § 4 se provádějí tyto změny:

- v odstavci 1 se slova "Československého svazu mládeže" nahrazují slovy "mládežnické organizace"

- vypouští se odstavec 2; dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3.

V § 12 se provádějí tyto změny:

- v odstavci 1 se na konec věty vkládají slova "jakož i orgán konající objasňování."

- v odstavci 2 se slova "Nejvyšší soud" nahrazují slovy "nejvyšší soudy."

- v odstavci 3 se za slova "obvodní soud" vkládají slova "popřípadě jiný soud se stejnou působností" a za slova "městský soud" slova "v Praze,"

- v odstavci 4 se za slova "obvodní prokurátor" vkládají slova "popřípadě jiný prokurátor se stejnou působností," a za slova "městský prokurátor" slova "v Praze,"

. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II  
Článek III  
Článek IV  
Článek V  
Článek VI  
Zavřít
MENU