174/1968 Sb.Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1968 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 1968 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1969
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2022
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

174

 

ZÁKON

 

ze dne 20. prosince 1968

 

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

 

 

§ 1

 

      Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí.1) Je-li zřízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení.

 

§ 2


        Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru.

 

§ 3

 

      (1) Působnost organizací státního odborného dozoru se vztahuje na všechny právnické osoby (dále jen "organizace") a na fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, pokud jde o provozování této činnosti, (dále jen "podnikající fyzické osoby").

 

      (2) Působnost organizací státního odborného dozoru se nevztahuje

 

a)   na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy,

b)   na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra,  organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva vnitra, nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů a na technická zařízení, která jsou vybranými zařízeními nebo jejich částmi podle atomového zákona,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Působnost, úkoly a oprávnění orgánů státního odborného dozoru
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Všeobecná a závěrečná ustanovení
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU