174/1968 Sb.Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1968 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 1968 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1969
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2022
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

174

 

ZÁKON

 

ze dne 20. prosince 1968

 

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

 

 

      K zvýšení účinnosti ochrany pracujících v oblasti bezpečnosti práce je nezbytné vytvořit nezávislé státní odborné orgány, které budou dozírat, jak organizace a pracovníci plní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve výrobní a nevýrobní činnosti a jak dodržují stanovené pracovní podmínky.

 

      Proto se Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně:

 

Základní ustanovení

 

§ 1

 

      (1) Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek podle tohoto zákona vykonávají orgány státního odborného dozoru, jimiž jsou Český úřad bezpečnosti práce a inspektoráty bezpečnosti práce (dále jen "orgány státního odborného dozoru"). Orgány státního odborného dozoru jsou orgány státní správy.

 

      (2) Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí.1) Je-li zřízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Působnost, úkoly a oprávnění orgánů státního odborného dozoru
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Všeobecná a závěrečná ustanovení
§ 8  
§ 9  
Zavřít
MENU