140/1968 Sb.Vyhláška ministerstva školství o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání

Částka: 040 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. října 1968 Autor předpisu: Ministerstvo školství
Přijato: 23. října 1968 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1968
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 197/1994 Sb. s účinností od 27. října 1994

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

VYHLÁŠKA

 

o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání      Ministerstvo školství stanoví podle § 126 odst. 3 zákoníku práce č.65/1965 Sb., a na základě zmocnění daného vládou:

§ 1

 

Rozsah úpravy


      (1) Tato vyhláška upravuje pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení pracovníků, členů jednotných zemědělských družstev a členů výrobních družstev, studujících při zaměstnání na československých vzdělávacích zařízeních nebo v kursech, aby získali určitý stupeň vzdělání nebo si rozšířili nebo prohloubili dosažený stupeň vzdělání, popřípadě odbornou kvalifikaci.

      (2) zrušen

Část prvá

 

Pracovní úlevy

 

§ 2

 

Pracovní úlevy pro studující na středních všeobecně vzdělávacích školách, středních školách pro pracující, na odborných školách, středních odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatořích
      Organizace poskytnou studujícím na středních všeobecně vzdělávacích školách, středních školách pro pracující, na odborných školách, středních odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatořích pracovní volno v tomto rozsahu:

a)

3 hodiny týdně s náhradou mzdy s výjimkou vychovatelů a učitelek mateřských škol, jimž náleží 2 hodiny týdně z přímé výchovné práce (z normální míry vyučovací povinnosti) a ostatních učitelů, jimž náleží 1 hodina týdně z normální míry vyučovací povinnosti;

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah úpravy
Část prvá - Pracovní úlevy
§ 2 - Pracovní úlevy pro studující na středních všeobecně vzdělávacích školách, středních školách pro pracující, na odborných školách, středních odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatořích
§ 3 - Pracovní úlevy pro studující na podnikových institutech a ve vyšších ročnících konzervatoří1)
§ 4 - Pracovní úlevy pro studující na vysokých školách
§ 5 - Pracovní úlevy pro účastníky kursů
§ 6 - Pracovní úlevy pro účastníky pomaturitního studia
§ 7 - Pracovní úlevy pro účastníky postgraduálního studia
§ 8 - Další pracovní úlevy
§ 9 - Čerpání pracovních úlev
§ 10 - Čerpání pracovních úlev v době pracovní neschopnosti a dovolené
Část druhá - Hospodářské zabezpečení
§ 11 - Náhrada mzdy
§ 12 - Studijní příspěvek
§ 13 - Stravování
§ 14 - Slevy na jízdném
Část třetí - Společná ustanovení
§ 15 - Úprava pracovní doby
§ 16 - Pracovní úlevy při kratší pracovní době
§ 17 - Trvání pracovních úlev a hospodářského zabezpečení
§ 18 - Rozšíření pracovních úlev a hospodářského zabezpečení
§ 19 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 20  
§ 21  
Zavřít
MENU