71/1967 Sb.Zákon o správním řízení (správní řád)

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. července 1967 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 1967 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1968
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 500/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 226/2002 Sb. s účinností od 1. července 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

 

o správním řízení (správní řád)      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Část první

 

Úvodní ustanovení

 

Oddíl 1

 

Rozsah působnosti

 

§ 1


      (1) Tento zákon se vztahuje na řízení, v němž o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů a organizací rozhodují v oblasti státní správy národní výbory, ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy, orgány Slovenské národní rady a jiné orgány státní správy.

      (2) Podle tohoto zákona postupují také orgány státních organizací, jestliže jim zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů a organizací v oblasti státní správy.

      (3) Pokud se dále hovoří o správních orgánech, rozumějí se tím orgány uvedené v odstavcích 1 a 2.

§ 2


      Ustanovení tohoto zákona se nevztahují

a)

na postup, v němž správní orgány rozhodují o právních poměrech organizací, pracovníků nebo funkcionářů, jestliže tyto poměry souvisí s jejich podřízeností orgánu, který o věci rozhoduje, nebo na postup, v němž správní orgány rozhodují o právních poměrech organizací při řízení jejich hospodářské činnosti,

b)

na projednávání a vyřizování stížností a podmětů občanů a organizací, kde platí zvláštní právní předpisy. Je-li však ze stížnosti nebo podnětu patrno, že je zcela nebo zčásti podáním ve smyslu tohoto zákona, postupuje se v tomto směru podle jeho ustanovení.

. . .

Obsah předpisu:
Část první - Úvodní ustanovení
Oddíl 1 - Rozsah působnosti
§ 1  
§ 2  
Oddíl 2 - Základní pravidla řízení
§ 3  
§ 4  
Část druhá - Správní orgány a účastníci řízení
Oddíl 1 - Příslušnost
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Oddíl 2 - Vyloučení pracovníků nebo členů správního orgánu
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
Oddíl 3 - Účastníci řízení
§ 14  
§ 15  
Oddíl 4 - Zastupování
§ 16  
§ 17  
Část třetí - Průběh řízení
Oddíl 1 - Obecná ustanovení
§ 18 - Zahájení řízení
§ 19 - Podání
§ 20 - Postoupení
§ 21 - Ústní jednání
§ 22 - Protokol
§ 23 - Nahlížení do spisů
§ 24 - Doručení do vlastních rukou
§ 25  
§ 26 - Doručení veřejnou vyhláškou
§ 27 - Lhůty
§ 28  
§ 29 - Přerušení řízení
§ 30 - Zastavení řízení
§ 31 - Náklady řízení
Oddíl 2 - Zjišťování podkladů pro rozhodnutí
§ 32 - Podklad rozhodnutí
§ 33  
§ 34 - Dokazování
§ 35 - Svědci
§ 36 - Znalci
§ 37 - Listiny
§ 38 - Ohledání
§ 39 - Čestné prohlášení
§ 40 - Předběžné otázky
Oddíl 3 - Zajištění průběhu a účelu řízení
§ 41 - Předvolání
§ 42 - Předvedení
§ 43 - Předběžná opatření
§ 44 - Dožádání
§ 45 - Pořádková opatření
Oddíl 4 - Rozhodnutí
§ 46  
§ 47 - Náležitosti rozhodnutí
§ 48 - Smír
§ 49 - Lhůta pro rozhodnutí
§ 50 - Opatření proti nečinnosti
§ 51 - Oznámení rozhodnutí
§ 52 - Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
Část čtvrtá - Přezkoumávání rozhodnutí
Oddíl 1 - Odvolací řízení
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
Oddíl 2 - Obnova řízení
§ 62  
§ 63  
§ 64  
Oddíl 3 - Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
Oddíl 4 - Řízení o protestu prokurátora
§ 69  
Oddíl 5 - Přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů soudem
§ 70  
Část pátá - Výkon rozhodnutí
Oddíl 1 - Společná ustanovení
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
Oddíl 2 - Vymáhání peněžitých plnění
§ 78  
Oddíl 3 - Vymáhání nepeněžitých plnění
§ 79  
§ 80  
Část šestá - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
Zavřít
MENU