37/1967 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

Částka: 014 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. dubna 1967 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 17. dubna 1967 Nabývá účinnosti: 1. července 1967
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 432/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

VYHLÁŠKA

 

k provedení zákona o znalcích a tlumočnících      Ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem financí a se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 26 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, stanoví:

Část I

 

Řízení znalecké a tlumočnické
činnosti

 

§ 1

 

Jmenování a odvolávání znalců a tlumočníků


      (1) Ministr spravedlnosti jmenuje a odvolává pro jednotlivé obory znalecké činnosti a pro odvětví těchto oborů znalce (tlumočníky), kteří jsou pracovníky ústředních orgánů, vysokých škol, vědeckých a výzkumných ústavů, a dále ty, kteří jsou označení (§ 2) ústředními orgány. Dále jmenuje znalce z oboru práva pro oblast právních vztahů k cizině, jakož i znalce (tlumočníky), u nichž si jmenování a odvolání vyhradil. Tlumočníky ve věcech, kde jsou předmětem jednání skutečnosti tvořící předmět státního tajemství, jmenuje ministr spravedlnosti v součinnosti s ministrem vnitra, popřípadě ministrem národní obrany.

      (2) Předsedy krajských soudů pověřuje ministr spravedlnosti jmenováním a odvoláváním znalců (tlumočníků) v ostatních případech; příslušný je předseda krajského soudu, v jehož obvodu má znalec (tlumočník) bydliště.

§ 2

 

Výběr osob pro funkci


      (1) Výběr znalců (tlumočníků) provádějí v součinnosti se státními orgány, vědeckými institucemi, vysokými školami a hospodářskými i společenskými organizace krajské soudy (§ 5 zákona č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, (dále jen "zákon")).

. . .

Obsah předpisu:
Část I - Řízení znalecké a tlumočnické činnosti
§ 1 - Jmenování a odvolávání znalců a tlumočníků
§ 2 - Výběr osob pro funkci
§ 3 - Ověřování podmínek
§ 4 - Seznam znalců a tlumočníků
§ 5 - Ústřední seznam znalců a tlumočníků
§ 6 - Seznam ústavů
§ 7 - Znalecká a tlumočnická pečeť
§ 8 - Znalecký a tlumočnický deník
§ 9 - Použití prostředků organizace ke znaleckému úkonu
§ 10 - Zánik funkce
Část II - Výkon znalecké (tlumočnické) činnosti
§ 11 - Přibírání znalců (tlumočníků)
§ 12 - Lhůta k provedení úkonu
§ 13 - Náležitosti posudku
§ 14 - Náležitosti tlumočnického úkonu
§ 15 - Znalecké posudky (tlumočnické úkony) prováděné mimo řízení
Část III - Sazby odměn za znalecké posudky (tlumočnické úkony)
§ 16 - Sazby odměn za znalecké posudky
§ 17 - Sazba odměn za tlumočnické úkony
§ 18 - Přezkoušení překladu
§ 19 - Tlumočníci ústních projevů ve styku s hluchoněmými osobami
§ 20 - Zvýšení odměny za znalecký posudek
§ 21 - Snížení odměny za znalecký posudek
§ 22 - Zvýšení odměny za tlumočnický úkon
§ 23 - Odměna za přípravné práce
§ 24 - Výklad některých pojmů
§ 25 - Řízení o odměnách a náhradách nákladů
§ 26 - Srážka daně ze mzdy
§ 27 - Mimořádné snížení nebo odepření odměny
§ 28 - Náhrada cestovních a jiných výdajů
§ 29 - Odměny za úkony mimo řízení
Část IV - Všeobecná a závěrečná ustanovení
§ 30  
§ 31  
Zavřít
MENU