36/1967 Sb.Zákon o znalcích a tlumočnících

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. dubna 1967 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. dubna 1967 Nabývá účinnosti: 1. července 1967
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 227/2009 Sb. s účinností od 1. července 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

36

 

ZÁKON

 

ze dne 6. dubna 1967

 

o znalcích a tlumočnících        Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Oddíl I

 

ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY

 

§ 1


        (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které přešly úkoly státních orgánů (dále jen "státní orgány"), jakož i znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací.

        (2) Zákon se nevztahuje na podávání posudků, které je upraveno jinými předpisy, a na podávání posudků a provádění tlumočnických úkonů, které neslouží potřebám řízení před státními orgány ani nejsou v souvislosti s právními úkony občanů a organizací; zejména se nevztahuje na expertizní činnost souvisící s plněním výrobních úkolů organizací a na tlumočnickou činnost v rámci mezinárodního styku a cestovního ruchu.

§ 2


        (1) Znaleckou a tlumočnickou činnost vykonávají znalci a tlumočníci zapsaní do seznamu znalců a tlumočníků; znaleckou činnost vykonávají také ústavy (§ 21).

        (2) Osoby nezapsané do seznamu znalců a tlumočníků mohou být v řízení před stáními orgány ustanoveny znalci nebo tlumočníky jen výjimečně za podmínek stanovených v § 24.

. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I - ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY
§ 1  
§ 2  
Oddíl II - ZNALCI A TLUMOČNÍCI ZAPSANÍ DO SEZNAMU
§ 3 - Jmenování znalců a tlumočníků
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Výkon znalecké (tlumočnické) činnosti
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Odměňování a náhrada nákladů
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Odvolání znalce (tlumočníka)
Oddíl III - ZNALECKÁ ČINNOST ÚSTAVŮ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
Oddíl IV - ZNALCI (TLUMOČNÍCI) NEZAPSANÍ DO SEZNAMŮ
§ 24  
§ 25  
Oddíl V - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
Zavřít
MENU