65/1965 Sb.Zákoník práce

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1965 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. června 1965 Nabývá účinnosti: 01. ledna 1966
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 258/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
ZÁKONÍK PRÁCE

        Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ZÁKLADNÍ ZÁSADY

(Čl. I - X)

zrušeny


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA PRVNÍ

PŮSOBNOST ZÁKONÍKU PRÁCE

§ 1

        (1) Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy.

        (2) Pokud zákoník práce nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, vznikají pracovněprávní vztahy nejdříve od uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a zakládá-li se pracovní poměr zaměstnance volbou nebo jmenováním, nejdříve od jeho zvolení nebo jmenování.

        (3) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

        (4) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace zaměstnanců z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Je zakázáno i takové jednání zaměstnavatele, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích. Za diskriminaci se nepovažují případy, které stanoví tento zákoník nebo zvláštní právní předpis nebo kdy je pro to věcný důvod spočívající v povaze práce, kterou zaměstnanec vykonává a který je pro výkon této práce nezbytný.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - PŮSOBNOST ZÁKONÍKU PRÁCE
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
HLAVA DRUHÁ - ÚČASTNÍCI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 8 - Socialistické organizace
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Pracovníci
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Zastoupení
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA TŘETÍ - ÚČAST PRACOVNÍKŮ NA ROZVOJI, ŘÍZENÍ A KONTROLE ČINNOSTI ORGANIZACE
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Kolektivní smlouvy
§ 21  
§ 22  
§ 23  
HLAVA ČTVRTÁ - ZABEZPEČENÍ PRÁVA NA PRÁCI A PRÁCE VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI
§ 24  
§ 25  
§ 26  
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
HLAVA PRVNÍ - VZNIK, ZMĚNY A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
oddíl první - Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Vznik pracovního poměru
§ 34  
§ 35 - Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
Oddíl druhý - Změny pracovního poměru
§ 36 - Změna sjednaných pracovních podmínek
§ 37 - Převedení na jinou práci
§ 38 - Pracovní cesta a přeložení
§ 39 - Převedení pracovníka na původní pracovní místo
§ 40 - Převedení a přeložení na žádost pracovníka
§ 41 - Účast odborových orgánů při převádění a překládání
Oddíl třetí - Skončení pracovního poměru
§ 42  
§ 43 - Dohoda
§ 44 - Výpověď
§ 45 - Výpovědní lhůty
§ 46 - Výpověď daná organizací
§ 47  
§ 48 - Zákaz výpovědi
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Výpověď daná pracovníkem
§ 52  
§ 53 - Okamžité zrušení
§ 54  
§ 55  
§ 56 - Skončení pracovního poměru sjednaného na určitou dobu
§ 57  
§ 58 - Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
§ 59 - Účast odborových orgánů při rozvázání pracovního poměru
§ 60 - Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudky
Oddíl čtvrtý - Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
Oddíl pátý - Volba a jmenování
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
Oddíl šestý - Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost
§ 69  
§ 70 - Vedlejší pracovní poměr
§ 71 - Vedlejší činnost
§ 27  
HLAVA DRUHÁ - PRACOVNÍ KÁZEŇ A PRACOVNÍ ŘÁD
§ 72 - Socialistická pracovní kázeň
§ 73 - Základní povinnosti pracovníků
§ 74 - Základní povinnosti vedoucích pracovníků
§ 75 - Hodnocení pracovních výsledků
§ 76 - Kárná opatření a jejich ukládání
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82 - Pracovní řád
HLAVA TŘETÍ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU
Oddíl první - Pracovní doba a přestávky v práci
§ 83 - Délka pracovní doby
§ 84 - Rozvržení pracovní doby
§ 85  
§ 86 - Kratší pracovní doba
§ 87 - Začátek a konec pracovní doby
§ 88  
§ 89 - Přestávky v práci
§ 90 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
§ 91 - Dny pracovního klidu
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95 - Pracovní pohotovost
Oddíl druhý - Práce přesčas a noční práce
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
Oddíl třetí - Dovolená na zotavenou
§ 100 - Nárok na dovolenou
§ 101 - Délka dovolené
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Zápočet dob před 1. lednem 1966
§ 105 - Dodatková dovolená
§ 106 - Nástup a přerušení dovolené
§ 107  
§ 108 - Vliv skončení pracovního poměru na dovolenou
§ 109 - Náhrada mzdy za dovolenou
§ 110  
HLAVA ČTVRTÁ - MZDY, NÁHRADA MZDY A NÁHRADY VÝDAJŮ
Oddíl první - Mzda
§ 111 - Obecné zásady
§ 112  
§ 113 - Mzdové soustavy
§ 114 - Normování práce
§ 115 - Mzda při převedení na jinou práci
§ 116 - Mzdy za práci přesčas
§ 117 - Zvýhodnění práce v nočních hodinách
§ 118 - Mzda a náhrada mzdy za svátky
§ 119 - Mzda při vadné práci
§ 120 - Splatnost mzdy
§ 121 - Výplata mzdy
§ 122 - Srážky ze mzdy
§ 123  
Oddíl druhý - Náhrada mzdy při překážkách v práci
§ 124 - Překážky z důvodů obecného zájmu
§ 125 - Náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách
§ 126 - Školení a studium při zaměstnání
§ 127 - Důležité osobní překážky v práci
§ 128  
§ 129 - Prostoje
§ 130 - Ostatní překážky na straně organizace
Oddíl třetí - Náhrady výdajů poskytované pracovníkům v souvislosti s výkonem práce
§ 131  
HLAVA PÁTÁ - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
§ 132  
§ 133 - Úkoly organizace
§ 134 - Hmotné pobídky ke zvyšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
§ 135 - Účast pracovníků na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
§ 136 - Dozor Revolučního odborového hnutí
§ 137 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výrobních družstvech a v jednotných zemědělských družstvech
§ 138 - Státní odborný dozor
HLAVA ŠESTÁ - PÉČE O PRACOVNÍKY
Oddíl první - Kulturní a odborný rozvoj pracovníků a jejich pracovní podmínky
§ 139  
§ 140  
§ 141 - Péče o kvalifikaci pracovníků a její zvyšování
§ 142  
§ 143  
§ 144  
§ 145 - Uložení svršků a dopravních prostředků
Oddíl druhý - Zabezpečení při pracovní neschopností a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce
§ 146  
§ 147  
§ 148  
HLAVA SEDMÁ - PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH
Oddíl první - Pracovní podmínky žen
§ 149  
§ 150 - Zákazy některých prací
§ 151 - Odpočinek mezi dvěma směnami
§ 152 - Noční práce
Oddíl druhý - Pracovní podmínky těhotných žen a matek
§ 153 - Převedení na jinou práci
§ 154 - Pracovní cesty a přeložení
§ 155 - Rozvázání pracovního poměru
§ 156 - Úprava pracovní doby
§ 157 - Mateřská dovolená
§ 158  
§ 159  
§ 160  
§ 161 - Přestávky na kojení
§ 162  
Oddíl třetí - Pracovní podmínky mladistvých
§ 163  
§ 164  
§ 165  
§ 166 - Zákaz práce přesčas a práce v noci
§ 167 - Práce zakázané mladistvým
§ 168 - Lékařské vyšetření
§ 169  
HLAVA OSMÁ - NÁHRADA ŠKODY
Oddíl první - Předcházení škodám
§ 170  
§ 171  
Oddíl druhý - Odpovědnost pracovníka za škodu způsobenou při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
§ 172  
§ 173  
§ 174  
§ 175 - Odpovědnost za nesplnění povinnosti o odvrácení škody
§ 176 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je pracovník povinen vyúčtovat
§ 177  
§ 178 - Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
§ 179 - Rozsah náhrady škody
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186  
Oddíl třetí - Odpovědnost organizace
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190 - Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 194  
§ 195  
§ 196  
§ 197  
§ 198  
§ 199  
§ 200  
§ 201  
§ 202  
§ 203  
§ 204 - Odpovědnost za škodu na odložených věcech
§ 205 - Odpovědnost při odvracení škody
§ 206  
HLAVA DEVÁTÁ - ROZHODOVÁNÍ PRACOVNÍCH SPORŮ
§ 207 - Orgány rozhodující pracovní spory
§ 208  
§ 209  
§ 210  
§ 211 - Rozhodčí řízení
§ 212  
§ 213  
§ 214 - Změna pravomocného rozhodnutí
§ 215  
§ 216 - Podrobnější úprava rozhodčího řízení a provádění rozhodčího řízení ve výrobních družstvech
ČÁST TŘETÍ - UČEBNÍ POMĚR
§ 217  
§ 218 - Povinnost organizace
§ 219 - Povinnosti učně
§ 220 - Učební smlouva a vznik učebního poměru
§ 221 - Změny učebního poměru
§ 222 - Skončení učebního poměru
§ 223  
§ 224  
§ 225  
§ 226 - Zápočet učební doby
§ 227 - Povinnosti organizace při skončení učebního poměru
§ 228 - Závěrečná učňovská zkouška
§ 229 - Organizace výchovy
§ 230 - Finanční a hmotné zabezpečení učňů
§ 231  
ČÁST ČTVRTÁ - DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR
§ 232  
§ 233  
§ 234  
§ 235  
§ 236  
§ 237  
§ 238  
§ 239  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - PRÁVNÍ ÚKONY
§ 240  
§ 241  
§ 242 - Neplatnost
§ 243  
§ 244 - Smlouvy (dohody)
§ 245  
HLAVA DRUHÁ - ZAJIŠTĚNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 246  
§ 247  
§ 248  
HLAVA TŘETÍ - PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTI Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 249  
§ 250  
§ 251  
HLAVA ČTVRTÁ - ZÁNIK PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 252 - Uspokojení nároku
§ 253  
§ 254  
§ 255  
§ 256  
§ 257  
§ 258 - Uplynutí doby
§ 259 - Dohoda
§ 260 - Smrt pracovníka
HLAVA PÁTÁ - LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ NÁROKŮ A POČÍTÁNÍ ČASU
§ 261 - Lhůty pro uplatnění nároků
§ 262  
§ 263  
§ 264  
§ 265  
§ 266 - Počítání času
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 267 - Zvláštní úprava pracovního poměru některých pracovníků
§ 268  
§ 269  
§ 270  
§ 271 - Výklad některých pojmů
§ 272  
§ 273  
§ 274  
§ 275 - Průměrný výdělek
§ 276 - Přechodná ustanovení
§ 277  
§ 278  
§ 279 - Zrušovací ustanovení
§ 280 - Účinnost
Zavřít
MENU