35/1965 Sb.Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. dubna 1965 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. března 1965 Nabývá účinnosti: 1. července 1965
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2000
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 191/1999 Sb. s účinností od 1. prosince 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o dílech vědeckých a uměleckých

(autorský zákon)


        Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

zrušen


ČÁST I

PRÁVO AUTORSKÉ

§ 2

Dílo

        (1) Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména díla slovesná, divadelní, hudební, výtvarná včetně děl umění architektonického a děl umění užitého, díla filmová, fotografická a kartografická. Za předmět ochrany se považují i programy počítačů, pokud splňují pojmové znaky děl podle tohoto zákona; nestanoví-li tento zákon jinak, jsou chráněny jako díla literární.

        (2) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na právní předpisy a rozhodnutí, veřejné listiny, úřední spisy, denní zprávy, ani na projevy přednesené při projenávání veřejných záležitostí; k soubornému vydání takových projevů nebo jejich zařazení do sborníku je však třeba svolení toho, kdo je proslovil.


§ 3

Zpracování a překlad díla

        (1) Předmětem autorského práva jsou také nová díla původní, která vznikla osobitým tvůrčím zpracováním díla jiného.

        (2) Předměmtem autorského práva jsou dále i překlady děl do jiných jazyků.

        (3) Dílo lze zpracovat nebo přeložit do jiného jazyka jen se svolením jeho autora. Svolení autora není potřeba k překladu do jiného jazyka u děl uvedených v § 2 odst. 2.


§ 4

Dílo souborné

        (1) Předmětem autorského práva jsou i sborníky, časopisy, pásma, výstavy a jiná díla souborná, je-li jejich uspořádání výsledkem tvůrčí činnosti; zařadit dílo do díla souborného lze jen se svolením autora.
. . .

Obsah předpisu:
Část I - Právo autorské
§ 2 - Dílo
§ 3 - Zpracování a překlad díla
§ 4 - Dílo souborné
§ 5 - Díla spojená
§ 6 - Dílo filmové
§ 7 - Dílo spoluautorů
§ 8 - Dílo anonymní a pseudonymní
§ 9 - Vznik autorského práva k dílu
§ 10 - Uveřejnění a vydání díla
§ 11 - Země původu díla
§ 12 - Obsah autorského práva
§ 13  
§ 14 - Užití díla
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Převod autorských práv
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Smlouvy o šíření díla
§ 23  
§ 24 - Smlouva nakladatelská
§ 25  
§ 26 - Smlouva o veřejném provozování díla
§ 27 - Smlouva o vytvoření díla
§ 28 - Smlouvy o jiném užití díla
§ 29 - Přechod autorského práva
§ 30 - Převod díla
§ 31  
§ 32 - Porušení autorského práva
§ 33 - Trvání práv
§ 34  
§ 35 - Volná díla
Část II - Práva výkonných umělců
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
Část III - Organizace autorů a výkonných umělců
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
Část IV - Práva výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
Část V - Ustanovení společná
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 1 - Úvodní ustanovení
Zavřít
MENU