133/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu

Částka: 058 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 1964 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 29. června 1964 Nabývá účinnosti: 1. července 1964
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 106/1984 Sb. s účinností od 1. ledna 1985

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

133

 

Vyhláška

 

ministerstva dopravy

 

ze dne 29. června 1964

 

o silničním přepravním řádu      Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 7 a 19 vl. nař. č. 36/1951 Sb., jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě, a k provedení příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:

Obecná ustanovení

 

§ 1


      (1) Silniční přepravní řád (dále jen "přepravní řád") podrobně upravuje práva a povinnosti i odpovědnost při přepravě silničními vozidly pro cizí potřebu mezi organizacemi a osobami zúčastněnými na přepravě (§ 3); neupravuje ceny a cenové podmínky.1)

      (2) Přepravní řád neplatí

a)

pro hromadnou přepravu osob autobusy zahrnutou do městské hromadné přepravy osob,2)

b)

pro silniční přepravu prováděnou v rámci sdružené přepravy společně s jiným druhem dopravy, pokud byly pro sdruženou přepravu vydány samostatné přepravní podmínky,3)

c)

pro přepravy, pro něž platí mezinárodní úmluvy.

 

      (3) Pro přepravu pro cizí potřebu provedenou při stavu nouze nebo jako občanská výpomoc platí ustanovení přepravního řádu, jen bylo-li tak dohodnuto.

§ 2


      Ustanovení přepravního řádu musí být uplatňována tak, aby byl zajišťován zájem celé společnosti a aby úkoly silniční dopravy plánované k uspokojování přepravních potřeb občanů a organizací byly plněny s největší hospodárností.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Obecná ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Část první - Přeprava osob
Hlava první - Hromadná přeprava osob
Oddíl první - Pravidelná přeprava osob
§ 8 - Provádění pravidelné přepravy
§ 9 - Jízdní řády
§ 10 - Základní podmínky přepravy
§ 11 - Jízdné
§ 12 - Průkazy na slevu jízdného
§ 13 - Jízdenky a základní podmínky jejich použití
§ 14 - Výdej jízdenek
§ 15 - Kontrola jízdenek
§ 16 - Místenky
§ 17 - Přeprava zavazadel
§ 18 - Věci a živá zvířata, jejich přeprava je dovolena za zvláštních podmínek
§ 19 - Přezkoumání zavazadel
§ 20 - Péče o cestující
§ 21 - Povinnosti dopravce
§ 22 - Povinnosti cestujících
§ 23 - Místní úpravy v pravidelné přepravě osob
Oddíl druhý - Nepravidelná přeprava osob
§ 24 - Základní podmínky
§ 25 - Objednávka přepravy
§ 26 - Vznik a obsah smlouvy o hromadné přepravě osob
§ 27 - Změna a zrušení smlouvy o přepravě osob
§ 28 - Přepravní doklad
§ 29 - Provedení sjednané přepravy
§ 30 - Čekání vozidla
§ 31 - Přepravné a jiné náhrady
Hlava druhá - Nehromadná přeprava osob
§ 32  
Hlava třetí - Přeprava osob nákladními automobily a nákladními přívěsy
§ 33  
Hlava čtvrtá - Odpovědnost z přepravy osob
§ 34  
§ 5 - Základní ustanovení
§ 6  
§ 7 - Vyloučení osob z přepravy
Část druhá - Přeprava nákladů
Hlava první - Závazky z přepravních plánů
Oddíl první - Obecné přepravní podmínky
§ 39 - Druhy zásilek
§ 40 - Objednávání přepravy
§ 41 - Vznik a obsah přepravní smlouvy
§ 42 - Změna přepravní smlouvy
§ 43 - Přepravní listina
§ 44 - Odpovědnost za zápisy v přepravní listině
§ 45 - Věci vyloučené z přepravy a věci, jejichž přeprava je dovolena za zvláštních podmínek
§ 46 - Obal a označení zásilky
§ 47 - Přezkoumání zásilky
§ 48 - Váha zásilky
§ 49 - Vozidla použitá k přepravě
§ 50 - Doba podeje a odběru zásilek
§ 51 - Nakládání a vykládání zásilky
§ 52 - Doprovod zásilek
§ 53 - Zvláštní povinnosti přepravce
§ 54 - Dopravní cesta
§ 55 - Zdržení vozidla
§ 56 - Celní a jiné řízení
§ 57 - Dodací lhůty
§ 58 - Vydání zásilky
§ 59 - Překážky při plnění přepravní smlouvy
§ 60 - Likvidace zásilky
§ 61 - Přepravné a jiné náhrady
Oddíl druhý - Zvláštní přepravní podmínky
§ 62 - Přeprava nákladními autotaxi
§ 63 - Přeprava zvířecími potahy
§ 64 - Přeprava zásilek podléhajících rychlé zkáze
§ 65 - Přeprava neobvyklých zásilek
§ 66 - Přeprava živých zvířat
§ 67 - Přeprava autobusových zásilek
§ 68 - Přeprava zásilek ve vyhlášených přepravních systémech
Oddíl třetí - Dohodnuté přepravní podmínky
§ 69  
§ 35  
§ 36  
§ 37 - Hospodárnost přepravy
§ 38 - Přepravní podmínky
Hlava třetí - Odpovědnost z nákladní přepravy
§ 70  
Část třetí - Společná a závěrečná ustanovení
§ 71 - Zápisy
§ 72 - Přeplatky a nedoplatky
§ 73 - Reklamace
§ 74 - Vyřízení reklamace
§ 75 - Promlčení a zánik práv přepravy
§ 76 - Přechodná ustanovení
§ 77 - Zrušovací ustanovení
§ 78 - Účinnost
Zavřít
MENU