132/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o železničním přepravním řádu

Částka: 057 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 1964 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 17. června 1964 Nabývá účinnosti: 1. července 1964
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 175/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2000
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 357/1990 Sb. s účinností od 1. září 1990

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Vyhláška

ministerstva dopravy

o železničním přepravním řádu


        Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 4 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, a k provedení příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


Část první

Všeobecná ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti železničního přepravního řádu

        (1) Železniční přepravní řád (dále jen "řád") platí pro přepravu cestujících, zavazadel, spěšnin a vozových zásilek na železničních tratích Československých státních drah (dále jen "železnice").

        (2) Pro přepravu vozových zásilek, nakládaných nebo vykládaných na vlečce a přepravovaných po železnici, platí ustanovení tohoto řádu, pokud ve vyhlášce č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), není stanoveno jinak.


§ 2

        Tento řád upravuje práva, povinnosti i odpovědnost železnice, cestujících a přepravců.


§ 3

Základní povinnosti železnice a přepravců

        Základní povinnost železnice a přepravců je splnit státní plán přepravy. Železnice a přepravci jsou povinni plánovat, organizovat a provádět přepravy co nejhospodárněji; jsou povinni zabezpečovat neporušenost přepravovaných zásilek a dodržovat stanovené lhůty.


§ 4

Stanice otevřené k přepravním úkonům

        (1) Železnice vypravuje cestující a přijímá k přepravě a vypravuje cestovní zavazadla, spěšniny a vozové zásilky ve stanicích a do stanic otevřených pro žádanou přepravu. Seznam těchto stanic s údaji jejich výpravní oprávněnosti (dále jen "Seznam stanic") vydává ministerstvo dopravy.
. . .

Obsah předpisu:
Část první - Všeobecná ustanovení
§ 1 - Rozsah platnosti železničního přepravního řádu
§ 2 - Základní ustanovení řádu
§ 3 - Základní povinnosti železnice a přepravců
§ 4 - Stanice otevřené k přepravním úkonům
§ 5 - Přepravně zasílatelské úkony
§ 6 - Věci vyloučené z přepravy
§ 7 - Věci, jejichž přeprava je dovolena za zvláštních podmínek
§ 8 - Zákazy přepravy. Zákazy nakládky.
Část druhá - Přeprava cestujících, zavazadel a spěšnin
Oddíl I - Přeprava cestujících
§ 9 - Jízdní řády
§ 10 - Právo na přepravu a obložení místa a k sezení
§ 11 - Osoby z přepravy vyloučené nebo přepravované za určitých podmínek
§ 12 - Jízdenky
§ 13 - Výdej jízdenek
§ 14 - Přeprava dětí
§ 15 - Objednávka vozů, uzavřených oddílů a jednotlivých míst
§ 16 - Péče o cestující
§ 17 - Lůžkové, lehátkové, jídelní vozy a bufetové vozy
§ 18 - Povinnosti cestujících
§ 19 - Přerušení jízdy
§ 20 - Vstup do uzavřených částí stanice
§ 21 - Doplatky jízdného
§ 22 - Ruční zavazadla
§ 23 - Zmeškání nebo vynechání vlaku, ztráta přípoje a provozní poruchy
Oddíl II - Přeprava cestovních zavazadel
§ 24 - Předměty přepravované jako cestovní zavazadlo a předměty z přepravy vyloučené
§ 25 - Přezkoumání cestovního zavazadla. Pokuty
§ 26 - Obal a označení cestovního zavazadla
§ 27 - Podej a přeprava cestovního zavazadla. Zavazadlový lístek
§ 28 - Výdej cestovního zavazadla
Oddíl III  
§ 29 - Návratky při nevyužití jízdenky a při vrácení cestovního zavazadla
Oddíl IV - Přeprava spěšnin
§ 30 - Pojem spěšniny. Předměty vyloučené z přepravy
§ 31 - Spěšninový list
§ 32 - Obal. Označení spěšniny
§ 33 - Podej a přeprava spěšnin
§ 34 - Dodací lhůty
§ 35 - Podání zprávy o příchodu spěšniny. Dodání
§ 36 - Změny přepravní smlouvy
Část třetí - Přeprava vozových zásilek
Oddíl I - Plánování přepravy
§ 37 - Plány přepravy
§ 38 - Zákaz nehospodárných přeprav
§ 39 - Plnění plánu přepravy, přihlášky nakládky. Změny v údajích podrobného měsíčního plánu přepravy
§ 40 - Odpovědnost za plnění plánu přepravy
Oddíl II - Sjednávání a provádění přepravní smlouvy
§ 41 - Nákladní list
§ 42 - Odpovědnost odesílatele za zápisy v nákladním listu
§ 43 - Obal a označení. Stav zásilky. Plombování. Ověřování vzorků
§ 44 - Zpravení přepravce o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce
§ 45 - Nakládka a vykládka zboží
§ 46 - Nakládací a vykládací lhůty. Nepřetržitá nakládka a vykládka.
§ 47 - Využití a zatížení vozu. Přetěž.
§ 48 - Zjišťování a přezkušování váhy. Počítání kusů.
§ 49 - Zdržné a prémie
§ 50 - Podej a přijetí zásilky k přepravě. Sjednání přepravní smlouvy
§ 51 - Předpisy celní a předpisy jiných orgánů státní správy
§ 52 - Tarify. Počítání přepravného. Přepravní cesta
§ 53 - Placení přepravného, přirážek k dovoznému a pokut
§ 54 - Dodací lhůty
§ 55 - Dodání zásilky. Nový podej
§ 56 - Změny přepravní smlouvy
§ 57 - Přepravní překážky. Ložné závady
§ 58 - Překážky při dodání
§ 59 - Likvidace zásilek
Část čtvrtá - Odpovědnost z přepravní smlouvy
§ 60 - Všeobecné ustanovení
§ 61 - Zákaz úmluv o změně nebo vyloučení odpovědnosti
§ 62 - Odpovědnost železnice za ztrátu nebo poškození zásilky
§ 63 - Vyloučení odpovědnosti železnice za ztrátu nebo poškození
§ 64 - Domněnka o ztrátě zásilky
§ 65 - Výše náhrady za ztrátu
§ 66 - Výše náhrady za poškození
§ 67 - Odpovědnost za zpožděný výdej cestovního zavazadla a za překročení dodací lhůty u spěšnin a vozových zásilek
§ 68 - Přeplatky a nedoplatky
Část pátá - Zápisy, reklamace, návrhy u soudu a arbitrážní žádosti
§ 69 - Zápisy
§ 70 - Oprávnění k reklamacím u železnice a k uplatnění práva u soudu nebo u hospodářské arbitráže
§ 71 - Omezení práv při reklamacích
§ 72 - Příslušnost k podávání reklamací. Vyřizování reklamací
§ 73 - Lhůty pro podávání reklamací, návrhů u soudu a arbitrážních žádostí. Zánik práv
§ 74 - Lhůty pro uplatnění práv železnice. Zánik práv
Část šestá - Závěrečná ustanovení
§ 75 - Přechodná ustanovení
§ 76 - Účinnost vyhlášky
Zavřít
MENU