47/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o peněžních službách občanům

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. března 1964 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 9. března 1964 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1964
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 386/1991 Sb. s účinností od 1. října 1991

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Vyhláška

ministerstva financí


o peněžních službách občanům


        Ministerstvo financí stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti k provedení ustanovení § 325 až 344 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a ustanovení § 17 a 22 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví:


§ 1

Všeobecné ustanovení

        (1) Tato vyhláška upravuje poskytování peněžních služeb občanům, které poskytují banky, spořitelny, popř. jiné organizace (dále jen "organizace") oprávněné poskytovat tyto služby podle zvláštních předpisů.1)

        (2) Pro účely této vyhlášky se pod pojmem spořitelna rozumí organizace ve smyslu odstavce 1. Pod pojmem úřadovna se rozumějí pobočky nebo jednatelství nebo jiné organizační jednotky organizace.


I. Vklady na vkladních knížkách


§ 2

        (1) Peníze lze ukládat zejména na tyto druhy vkladních knížek:

a)
na obyčejné vkladní knížky,

b)
na výherní vkladní knížky,

c)
na cestovní vkladní knížky.

        (2) Obyčejné vkladní knížky a výherní vkladní knížky mohou být vystaveny na doručitele nebo na jméno; jsou-li vystaveny na jméno, musí být ve vkladní knížce výslovně uvedeno, že jde o vkladní knížku na jméno.

        (3) Cestovní vkladní knížky jsou vkladními knížkami na jméno.


§ 3

        Náležitosti vkladních knížek a dokladů o jiných vkladových vztazích stanoví organizace tak, aby byla zajištěna průkazná identifikace vkladového vztahu.


§ 4

zrušen


§ 5

        (1) Organizace přijímá na vkladní knížku vklady a provádí z ní výplaty, požádá-li vkladatel o přijetí vkladu nebo o výplatu u úřadovny, která vede vklad. Peníze přijaté spořitelnou se stávají dalším vkladem teprve dnem, kdy oprávněná osoba sdělí spořitelně, že jde o vklad na určitou vkladní knížku.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - 1. Všeobecná ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Umořovací řízení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Obyčejné vkladní knížky
§ 18  
§ 19 - Výherní vkladní knížky
§ 20  
§ 21 - Cestovní vkladní knížky
§ 22  
§ 23 - II. Vklady na běžných účtech
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32 - III. Půjčky
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37 - IV. Společná a závěrečná ustanovení
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
Zavřít
MENU