102/1963 Sb.Zákon o rybářství

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. prosince 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. prosince 1963 Nabývá účinnosti: 19. prosince 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 99/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

 

o rybářství      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

 

Úvodní ustanovení


      Rybářství jako odvětví zemědělské výroby zajišťuje podle potřeb společnosti v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství řádný chov, zušlechťování, ochranu a lov ryb a jiných vodních živočichů. Tohoto cíle se dosahuje plánovitým hospodařením na rybnících a plánovitým výkonem rybářského práva v tekoucích vodách. Péče o soustavné zvelebování rybářství je v zájmu celé naší společnosti.  Společenské zřízení vytváří podmínky, aby se co nejširší okruh pracujících podílel na řízení rybářství a na výkonu rybářského práva.

§ 2

 

Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz


      Českoslovenští občané, kteří mají aktivní zájem o rozvoj československého rybářství, se sdružují v Českém rybářském svazu a Moravském rybářském svazu, který je dobrovolnou společenskou organizací.

Oddíl první

 

Rybářství provozované hospodařením na rybnících

 

§ 3


      (1) (1) Hospodařením na rybnících se především zajišťuje výroba tržních ryb a výroba násad pro rybníky a pro zarybňování rybářských revírů.

      (2) Organizace, které mají ve správě nebo užívání rybníky, na nichž lze řádné rybníkářsky hospodařit, jsou povinny udržovat je v řádném hospodářském stavu a hospodařit na nich podle pokrokových zásad tak, aby bylo docilováno co nejvyšší výroby ryb. Rovněž ostatní uživatelé, popřípadě vlastníci takových rybníků jsou povinni je udržovat v řádném hospodářském stavu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Československý rybářský svaz
Oddíl první - Rybářství provozované hospodařením na rybnících
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Oddíl druhý - Rybářství provozované výkonem rybářského práva
§ 6 - Rybářské právo
§ 7 - Rybářské revíry
§ 8 - Výkon rybářského práva
§ 9 - Hospodaření v rybářských revírech
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Chráněné rybí oblasti
§ 13 - Přístup na pozemky
§ 14 - Ryby na pozemcích zaplavených při povodni
Oddíl třetí - Ustanovení společná a závěrečná
§ 15 - Ryby a jiní vodní živočichové
§ 16 - Ochrana rybářství
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Zkvalitňování chovu ryb
§ 21 - Zavádění chovů nových druhů ryb a jiných vodních živočichů
§ 22 - Výkon rybářského práva v pohraničních vodách
§ 23 - Řízení rybářství
§ 24 - Prováděcí předpisy
§ 25 - Zrušovací ustanovení
§ 26  
Zavřít
MENU