97/1963 Sb.Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. prosince 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. prosince 1963 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1964
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 91/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 396/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

 

o mezinárodním právu soukromém a procesním      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1

 

Účel zákona


      Účelem tohoto zákona je stanovit, kterým právním řádem se řídí občanskoprávní, rodinné, pracovní a jiné podobné vztahy s mezinárodním prvkem, upravit právní postavení cizinců, jakož i stanovit postup československých justičních orgánů při úpravě těchto vztahů a rozhodování o nich a tím napomáhat mezinárodní spolupráci.

 

§ 2

 

Mezinárodní smlouvy


      Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Československá socialistická republika vázána.

 

Část I

 

Ustanovení kolizní a o právním postavení cizinců

 

Oddíl 1

 

Kolizní ustanovení

 

§ 3

 

Způsobilost


      (1) Způsobilost osoby k právům a k právním úkonům se řídí, nestanoví-li se v tomto zákoně něco jiného, právním řádem státu, jehož je příslušníkem.

      (2) Činí-li právní úkon v Československé socialistické republice cizinec, stačí, není-li dále uvedeno něco jiného, je-li k úkonu způsobilý podle práva československého.

 

§ 4

 

Právní úkony


. . .

Obsah předpisu:
Část I - Ustanovení kolizní a o právním postavení cizinců
Oddíl 1 - Kolizní ustanovení
§ 3 - Způsobilost
§ 4 - Právní úkony
§ 5 - Práva věcná
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Volba práva
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Právo pracovní
§ 17 - Právo dědické
§ 18  
§ 19 - Vztahy mezi manžely
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Vztahy mezi rodiči a dětmi
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Opatrovnictví
§ 29  
§ 30  
§ 31  
Oddíl 2 - Postavení cizinců
§ 32  
§ 33 - Dvojí a neurčité státní občanství
Oddíl 3 - Společné ustanovení
§ 34 - Právní oblasti
§ 35 - Zpětný a další odkaz
§ 36 - Veřejný pořádek
Část II - Mezinárodní právo procesní
Oddíl 1 - Pravomoc československých justičních orgánů
§ 37 - Pravomoc ve věcech majetkových
§ 38 - Pravomoc ve věcech rodinných
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Pravomoc ve věcech způsobilosti a opatrovnictví
§ 43 - Pravomoc ve věcech prohlášení za mrtvého
§ 44 - Pravomoc ve věcech dědických
§ 45  
§ 46 - Pravomoc ve věcech umoření listin
§ 47 - Vynětí z pravomoci československých soudů a notářství
Oddíl 2 - Ustanovení o řízení
§ 48  
§ 49 - Postavení cizinců v řízení
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53 - Zjišťování cizího práva a vzájemnost
§ 54  
§ 55 - Právní pomoc ve styku s cizinou
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61 - Osvědčení o československém právu
§ 62 - Vyšší ověření listin
Oddíl 3 - Uznání a výkon cizích rozhodnutí
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69 - Závěrečná ustanovení
§ 70  
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Mezinárodní smlouvy
Zavřít
MENU