94/1963 Sb.Zákon o rodině

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. prosince 1963 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1964
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 401/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON O RODINĚ


      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto

 

zákoně o rodině

 

Článek I až VII

 

zrušeny zákonem č. 91/1998 Sb.

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

MANŽELSTVÍ

 

Hlava první

 

VZNIK MANŽELSTVÍ

 

§ 1


      (1) Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.

      (2) Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.

 

§ 2


      Muž a žena, kteří chtějí spolu uzavřít manželství (dále jen "snoubenci"), mají předem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli založit manželství, které splní svůj účel.

 

§ 3


      (1) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci (dále jen "matriční úřad") nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.

      (2) Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

 

§ 4

 

Občanský sňatek

 

        (1)  Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem.

. . .

Obsah předpisu:
Část první - Manželství
Hlava první - Vznik manželství
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Hlava druhá - Okolnosti vylučující uzavření manželství
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Hlava třetí - Vztahy mezi manžely
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
Hlava čtvrtá - Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za mrtvého
§ 22  
Hlava pátá - Rozvod
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
Část druhá - Vztahy mezi rodiči a dětmi
Hlava první - Výchova dětí
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
Hlava druhá - Účast společnosti při výkonu práv a povinností rodičů
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
Hlava třetí - Určení otcovství
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
Hlava čtvrtá - Osvojení
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
Hlava pátá - Výchova a zastupování nezletilého, jehož rodiče nemohou svá práva a povinnosti vykonávat
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
Část třetí - Výživné
Hlava první - Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
§ 85  
§ 86  
§ 87  
Hlava druhá - Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
§ 88  
§ 89  
§ 90  
Hlava třetí - Vyživovací povinnost mezi manžely
§ 91  
Hlava čtvrtá - Příspěvek na výživu rozvedeného manžela
§ 92  
§ 93  
§ 94  
Hlava pátá - Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
§ 95  
Hlava šestá - Společná ustanovení
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
Část čtvrtá - Závěrečná ustanovení
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108  
§ 109  
Zavřít
MENU