120/1962 Sb.Zákon o boji proti alkoholismu

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1962 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. prosince 1962 Nabývá účinnosti: 27. prosince 1962
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 37/1989 Sb. s účinností od 1. července 1989

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


Zákon

o boji proti alkoholismu


        Alkoholismus brzdí upevňování a rozvoj socialistického soužití, působí škody společenské, hospodářské, mravní a zdravotní a může narušovat výstavbu rozvinuté socialistické společnosti.

        Aby všechny státní orgány a všechny společenské, hospodářské a jiné organizace vyvinuly jednotné úsilí v boji proti alkoholismu, usneslo se Národní shromáždění Československé socialistické republiky na tomto zákoně:


§ 1 až 15

zrušeny


§ 16

        Trestní zákon č. 140/1961 Sb., se doplňuje tak, že za § 194 se vkládá § 194a, který včetně nadpisu zní:

"§ 194a

Nedovolená výroba lihu

        (1) Kdo bez povolení ve větším množství pálí nebo jinak vyrábí líh nebo kdo líh bez povolení vyrobený ve větším množství přechovává nebo uvádí do oběhu, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Prostředky boje proti alkoholismu
§ 3 - Ústřední protialkoholní sbor
§ 4 - Úkoly národních výborů
§ 5 - Protialkoholní sbory národních výborů
§ 6 - Práva a povinnosti protialkoholních sborů
§ 7 - Povinnosti orgánů a organizací
§ 8 - Označování alkoholických nápojů
§ 9 - Ochranná opatření
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Výplata mzdy alkoholika
§ 15 - Závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
Zavřít
MENU