140/1961 Sb.Trestní zákon

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 1961 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. listopadu 1961 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1962
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 482/2002 Sb. s účinností od 15. listopadu 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

TRESTNÍ ZÁKON

        Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

HLAVA PRVNÍ
ÚČEL ZÁKONA

§ 1


        Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob.

§ 2


        Prostředky k dosažení účelu trestního zákona jsou pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření.

 

HLAVA DRUHÁ

ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

§ 3

 

Trestný čin

        (1)  Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně.

        (2)  Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.

        (3)  K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

        (4)  Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou.

. . .

Obsah předpisu:
Část první - Obecná část
Hlava první - Účel zákona
§ 1  
§ 2  
Hlava druhá - Základy trestní odpovědnosti
§ 3 - Trestný čin
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Příprava k trestnému činu
§ 8 - Pokus trestného činu
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Věk
§ 12 - Nepříčetnost
§ 13 - Nutná obrana
§ 14 - Krajní nouze
§ 15 - Oprávněné použití zbraně
Hlava třetí - Působnost trestních zákonů
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
Hlava čtvrtá - Tresty
Oddíl první - Společná ustanovení o trestech
§ 23 - Účel trestu
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
Oddíl druhý - Obecné zásady pro ukládání trestů
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Započítání vazby a trestu
Oddíl třetí - Ukládání a výkon jednotlivých trestů
§ 39 - Odnětí svobody
§ 40 - Mimořádné snížení trestu odnětí svobody
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Ztráta čestných titulů a vyznamenání
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57 - Vyhoštění
Oddíl čtvrtý - Podmíněné odsouzení, podmíněné propuštění a upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
Hlava pátá - Zánik trestnosti a trestu
§ 65 - Zánik nebezpečnosti trestného činu pro společnost
§ 66 - Účinná lítost
§ 67 - Promlčení trestného stíhání
§ 68 - Promlčení výkonu trestu
§ 69  
§ 70  
Hlava šestá - Ochranná opatření
§ 71 - Druhy ochranných opatření
§ 72 - Ochranné léčení
§ 73 - Zabrání věci
Hlava sedmá - Zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých
§ 74 - Obecné ustanovení
§ 75  
§ 76  
§ 77 - Upuštění od potrestání
§ 78  
§ 79  
§ 80 - Úhrnný a souhrnný trest
§ 81 - Výkon trestu odnětí svobody
§ 82 - Podmíněné odsouzení
§ 83 - Podmíněné propuštění
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87 - Zahlazení odsouzení
Hlava osmá - Společná ustanovení
§ 88  
§ 89  
§ 90  
Část druhá - Zvláštní část
Hlava první - Trestné činy proti republice
Oddíl první - Trestné činy proti základům republiky
§ 91 - Vlastizrada
§ 92 - Rozvracení republiky
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97 - Sabotáž
§ 98 - Podvracení republiky
§ 99 - Poškozování státu světové socialistické soustavy
§ 100 - Pobuřování
§ 101 - Zneužívání náboženské funkce
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele
Oddíl druhý - Trestné činy proti bezpečnosti republiky
§ 105 - Vyzvědačství
§ 106  
§ 107  
§ 108 - Vyzvědačství a ohrožení státního tajemství ke škodě státu světové socialistické soustavy
§ 109 - Opuštění republiky
§ 110 - Vniknutí na území republiky
§ 111 - Porušování předpisů o mezinárodních letech
§ 112 - Poškozování zájmů republiky v cizině
Oddíl třetí - Trestné činy proti obraně vlasti
§ 113 - Spolupráce s nepřítelem
§ 114 - Válečná zrada
§ 115 - Služba v cizím vojsku
Hlava druhá - Trestné činy hospodářské
Oddíl první - Trestné činy proti hospodářské soustavě
§ 116 - Odnětí věci hospodářskému určení
§ 117 - Spekulace
§ 118 - Nedovolené podnikání
§ 119 - Neplnění úkolů při provozu soukromého hospodářství
§ 120 - Zneužívání socialistického podnikání
§ 121 - Poškozování spotřebitele
§ 122 - Ohrožení hospodářského tajemství
§ 123 - Neoprávněné nakládání s vynálezem
§ 124 - Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou
Oddíl druhý - Trestné činy proti hospodářské kázni
§ 125  
§ 126  
§ 127 - Porušování povinností při nakládání s finančními a hmotnými prostředky
§ 128 - Dodávka výrobku a prací zvlášť vadné jakosti
§ 129  
§ 130  
§ 131 - Společné ustanovení
Oddíl třetí - Trestné činy proti majetku v socialistickém vlastnictví
§ 132 - Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví
§ 133 - Neoprávněné užívání věci z majetku v socialistickém vlastnictví
§ 134 - Podílnictví ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví
§ 135 - Zatajení věci z majetku v socialistickém vlastnictví
§ 136  
§ 137  
§ 138 - Pletichy proti sociálnímu zabezpečení a nemocenskému pojištění
§ 139 - Společné ustanovení
Oddíl čtvrtý - Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
§ 140 - Padělání a pozměňování peněz
§ 141 - Udávání padělaných a pozměněných peněz
§ 142 - Výroba a držení padělatelského náčiní
§ 143 - Společné ustanovení
§ 144 - Ohrožení oběhu tuzemských peněz
§ 145 - Padělání a pozměňování známek
§ 146  
§ 147  
§ 148 - Zkrácení daně
Oddíl pátý - Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu
§ 149 - Nekalá soutěž
§ 150 - Porušování práv k ochranné známce a chráněnému vzoru
§ 151 - Porušování práv k vynálezu
§ 152 - Porušování autorského práva
Hlava třetí - Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
Oddíl první - Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a orgánu společenské organizace a veřejného činitele
§ 153  
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157 - Společné ustanovení
Oddíl druhý - Trestné činy veřejných činitelů
§ 158 - Zneužívání pravomoci veřejného činitele
§ 159 - Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti
Oddíl třetí - Úplatkářství
§ 160 - Přijímání úplatku
§ 161 - Podplácení
§ 162 - Nepřímé úplatkářství
§ 163 - Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Oddíl čtvrtý - Některé formy trestné součinnosti
§ 164 - Podněcování
§ 165 - Schvalování trestného činu
§ 166 - Nadržování
§ 167 - Nepřekažení trestného činu
§ 168 - Neoznámení trestného činu
Oddíl pátý - Jiná rušení činnosti státního orgánu a orgánu společenské organizace
§ 169  
§ 170  
§ 171 - Maření výkonu úředního rozhodnutí
§ 172 - Vzpoura vězňů
§ 173 - Ohrožení služebního tajemství
§ 174 - Křivé obvinění
§ 175 - Křivá výpověď
§ 176 - Padělání a pozměňování veřejné listiny
§ 177 - Maření příprav a průběhu voleb
§ 178 - Maření dozoru nad církevními a náboženskými společnostmi
Hlava čtvrtá - Trestné činy obecně nebezpečné
§ 179  
§ 180  
§ 181 - Porušování povinnosti při hrozivé tísni
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185 - Nedovolené ozbrojování
§ 186 - Nedovolený provoz a držení vysílací stanice
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190  
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 194  
§ 195 - Společné ustanovení
Hlava pátá - Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
§ 196  
§ 197  
§ 198 - Hanobení národa, rasy a přesvědčení
§ 199  
§ 200  
§ 201 - Opilství
§ 202 - Výtržnictví
§ 203 - Příživnictví
§ 204 - Kuplířství
§ 205 - Ohrožování mravnosti
§ 206 - Pomluva
§ 207  
§ 208  
§ 209 - Poškozování cizích práv
Hlava šestá - Trestné činy proti rodině a mládeži
§ 210 - Dvojí manželství
§ 211 - Porušování zákona o právu rodinném
§ 212 - Opuštění dítěte
§ 213 - Zanedbání povinné výživy
§ 214 - Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
§ 215 - Týrání svěřené osoby
§ 216 - Únos
§ 217 - Ohrožování mravní výchovy mládeže
§ 218 - Podávání alkoholických nápojů mládeži
Hlava sedmá - Trestné činy proti životu a zdraví
§ 219 - Vražda
§ 220 - Vražda novorozeného dítěte matkou
§ 221  
§ 222  
§ 223  
§ 224  
§ 225 - Rvačka
§ 226 - Ohrožování pohlavní nemocí
§ 227  
§ 228  
§ 229  
§ 230 - Účast na sebevraždě
Hlava osmá - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
Oddíl první - Trestné činy proti svobodě
§ 231 - Omezování osobní svobody
§ 232 - Zbavení osobní svobody
§ 233 - Zavlečení do ciziny
§ 234 - Loupež
§ 235 - Vydírání
§ 236 - Omezování svobody vyznání
§ 237 - Útisk
§ 238 - Porušování domovní svobody
§ 239  
§ 240  
Oddíl druhý - Trestné činy proti lidské důstojnosti
§ 241 - Znásilnění
§ 242  
§ 243  
§ 244 - Pohlavní styk s osobou téhož pohlaví
§ 245 - Soulož mezi příbuznými
§ 246 - Obchodování se ženami
Hlava devátá - Trestné činy proti majetku
§ 247 - Krádež
§ 248 - Zpronevěra
§ 249 - Neoprávněné užívání cizí věci
§ 250 - Podvod
§ 251  
§ 252  
§ 253 - Lichva
§ 254 - Zatajení věci
§ 255 - Porušování povinnosti při správě cizího majetku
§ 256 - Poškozování věřitele
§ 257 - Poškozování cizí věci
§ 258 - Zneužívání vlastnictví
Hlava desátá - Trestné činy proti lidskosti
§ 259 - Genocidium
§ 260  
§ 261  
§ 262 - Používání zakázaného bojového prostředku
§ 263 - Válečná krutost
§ 264 - Plenění v prostoru válečných operací
§ 265 - Zneužívání označení Červeného kříže
Hlava jedenáctá - Trestné činy proti brannosti
§ 266 - Maření způsobilosti k službě
§ 267 - Neplnění odvodní povinnosti
§ 268 - Obcházení branné povinnosti
§ 269  
§ 270  
§ 271  
§ 272 - Porušování osobních a věcných povinností
Hlava dvanáctá - Trestné činy vojenské
§ 273  
§ 274  
§ 275 - Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti
§ 276  
§ 277  
§ 278  
§ 279 - Násilí vůči nadřízenému
§ 280  
§ 281  
§ 282 - Zběhnutí
§ 283 - Zběhnutí do ciziny
§ 284 - Svémocné odloučení
§ 285 - Porušování povinnosti strážní služby
§ 286 - Porušování povinnosti dozorčí služby
§ 287 - Porušování povinností služby při obraně vzdušného prostoru
§ 288 - Ohrožování politického a morálního stavu jednotky
§ 289 - Zbabělost před nepřítelem
§ 290 - Nesplnění bojového úkolu
§ 291 - Opuštění bojových prostředků
§ 292 - Vydání bojových prostředků nepříteli
§ 293 - Ublížení parlamentáři
§ 294  
§ 295  
Část třetí - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 296  
§ 297  
§ 298  
§ 299  
§ 300  
§ 301  
Zavřít
MENU