76/1959 Sb.Zákon o některých služebních poměrech vojáků

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 1959 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 1959 Nabývá účinnosti: 1. května 1960
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 221/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1999
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 160/1995 Sb. s účinností od 1. ledna 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

361

 

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

 

vyhlašuje

 

úplné znění zákona ze dne 18. prosince 1959 č. 76 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených Ústavou Československé socialistické republiky ze dne 11. července 1960 č. 100 Sb., ve znění ústavního zákona ze dne 20. dubna 1990 č. 101 Sb., ústavním zákonem o československé federaci ze dne 27. října 1968 č. 143 Sb.,ve znění ústavního zákona ze dne 20. prosince 1970 č. 125 Sb., ústavním zákonem o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky, ze dne 19.července 1990 č. 296 Sb., zákonem ze dne 5. června 1969 č. 59 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 150 Sb., zákonem ze dne 17. listopadu 1970 č. 100 Sb., zákonem ze dne 21. června 1978 č. 65 Sb., zákonem ze dne 14. března 1990 č. 74 Sb., zákonem ze dne 15. května 1991 č. 228 Sb., zákonem ze dne 30. ledna 1992 č. 77 Sb. a zákonem ze dne 23.dubna1992 č. 226Sb.

 

 

Z Á K O N

 

o některých služebních poměrech vojáků      Národní shromáždění Republiky československé se usneslo na tomto zákoně:

§ 1


      Zákon upravuje některé právní poměry občanů České a Slovenské Federativní Republiky, konajících službu v ozbrojených silách České a Slovenské Federativní Republiky od počátku výkonu a po celou dobu trvání i po ukončení jejich vojenské činné služby.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Ú v o d n í   u s t a n o v e n í
§ 2 - Vojenská přísaha
§ 3 - Vojenské hodnosti
§ 4  
§ 5 - J m e n o v á n í   a   p o v ý š e n í
§ 6 - O d n ě t í   v y š š í   h o d n o s t i
§ 7 - P r o p ů j č e n í   h o d n o s t i
§ 8  
§ 9 - Vojenský stejnokroj
§ 10 - Ustanovování vojáků do funkcí
§ 11 - D o b a    z a m ě s t n á n í
§ 12 - D o v o l e n á
§ 13 - Vojenské kázeňské právo
§ 14 - R o z s a h   v o j e n s k é   k á z e ň s k é
§ 15 - K á z e ň s k é   o d m ě n y
§ 16 - K á z e ň s k ý   p ř e s t u p e k
§ 17 - K á z e ň s k é   t r e s t y
§ 18 - U k l á d á n í   k á z e ň s k ý c h   t r e s t ů
§ 19 - P o d m í n ě n ý   o d k l a d   v ý k o n u
§ 20 - O d v o l á n í
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Vojáci z povolání
§ 24  
§ 25 - V z n i k   a   z á n i k   s l u ž e b n í h o
§ 26 - P r o p u š t ě n í   z e   s l u ž e b n í h o
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Vojenské soudružské soudy
§ 34 - Veřejné bezpečnosti
§ 35 - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
Zavřít
MENU