54/1956 Sb.Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 1956 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 1956 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1957
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 187/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 113/1997 Sb. s účinností od 1. července 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Zákon

o nemocenském pojištění zaměstnanců


        Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:§ 1

zrušen


ČÁST PRVNÍ

Osobní rozsah pojištění

Okruh pojištěných osob


§ 2

        (1) Podle tohoto zákona jsou pojištěni, pokud splňují podmínky stanovené pro účast na nemocenském pojištění a jsou činni v České republice:

a)
zaměstnanci v pracovním poměru,

b)
členové družstva, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,

c)
společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,

d)
zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,

e)
soudci,

f)
členové obecních zastupitelstev, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev,

g)
poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,

h)
členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu a ředitel Bezpečnostní informační služby,

ch)
dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,

i)
pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních,

j)
osoby zařazené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě,

k)
osoby se změněnou pracovní schopností připravující se pro pracovní uplatnění,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
Část první - Osobní rozsah pojištění
§ 2 - Okruh pojištěných osob
§ 3  
§ 4 - Výkon několika činností
§ 5 - Vynětí z pojištění
§ 6 - Příležitostné zaměstnání
§ 7 - Vznik pojištění
§ 8 - Zánik pojištění
§ 9 - Prováděcí předpisy
Část druhá - Preventivní a léčebná péče o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
§ 10  
Část třetí - Dávky nemocenského pojištění
Oddíl první - Přehled dávek
§ 11  
Oddíl druhý - Věcné dávky
§ 12 - Lázeňská péče
§ 13 - Výběrová rekreace Revolučního odborového hnutí
§ 14 - Dětská rekreace Revolučního odborového hnutí
Oddíl třetí - Peněžité dávky
§ 15 - Nemocenské
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Podpora při ošetřování člena rodiny
§ 26 - Peněžitá pomoc v mateřství
§ 27  
§ 28 - Podpora při narození dítěte
§ 29 - Pohřebné
Oddíl čtvrtý - Rodinné přídavky
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Pracovní úvazek
§ 34 - Odpracovaná doba
§ 35 - Výše rodinných přídavků
§ 36  
§ 37 - Souběh nároků na rodinné přídavky
§ 38 - Výplata rodinných přídavků
§ 39 - Poměr k výživnému
Část čtvrtá - Ochrana pracovníků při příležitostném zaměstnání
§ 40  
Část pátá - Společná ustanovení o nárocích z nemocenského pojištění zaměstnanců
§ 41 - Rodinní příslušníci
§ 42 - Vznik nároku. Ochranná lhůta.
§ 43 - Nároky při několika zaměstnáních
§ 44 - Promlčení dávek
§ 45 - Přechod nároku
§ 46 - Povinnost zaměstnanců a jiných oprávněných
§ 47  
§ 48 - Změna a vrácení dávek
§ 49 - Vynětí z daňové povinnosti
§ 50 - Neplatná právní jednání
§ 51 - Zmocňovací ustanovení
Část šestá - Organizace a hospodaření nemocenského pojištění zaměstnanců
Oddíl první - Organizace nemocenského pojištění
§ 52  
§ 53  
§ 54  
Oddíl druhý - Hospodaření nemocenského pojištění
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
Část sedmá - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
Zavřít
MENU