(EU) 2021/451Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 97, 19.3.2021, s. 1-1955 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. března 2021 Nabývá účinnosti: 19. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 3. března 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/451

ze dne 17. prosince 2020,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 097 19.3.2021, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/185 ze dne 10. února 2022,

  L 30

5

11.2.2022


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 136, 21.4.2021, s.  328 (2021/451)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/451

ze dne 17. prosince 2020,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví jednotné formáty a šablony pro podávání zpráv, pokyny a metodiku, jak tyto šablony používat, dále pak četnost a lhůty pro podávání zpráv, definice a řešení IT pro podávání zpráv institucí jejich příslušným orgánům v souladu s čl. 415 odst. 3 a 3a nařízení (EU) č. 575/2013 a čl. 430 odst. 1 až 4, 7 a 9 uvedeného nařízení.

Článek 2

Referenční data vykazování

1.  

Instituce předloží příslušným orgánům informace platné k následujícím referenčním datům vykazování:

a) 

měsíční vykazování: k poslednímu dni každého měsíce;

b) 

čtvrtletní vykazování: k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci;

c) 

pololetní vykazování: k 30. červnu a 31. prosinci;

d) 

roční vykazování: k 31. prosinci.

2.  
Informace předkládané za použití šablon uvedených v přílohách III a IV v souladu s pokyny v příloze V, jež odkazují na určité období, se vykazují kumulativně od prvního dne účetního období do referenčního data.
3.  
Pokud vnitrostátní právní předpisy povolují, aby instituce vykazovaly své finanční informace ke konci svého účetního období, které se liší od kalendářního roku, mohou být příslušně upravena referenční data vykazování, aby vykazování finančních informací a informací pro účely určení globálních systémově významných institucí (G-SVI) a přiřazení kapitálových rezerv pro G-SVI bylo prováděno každé tři, šest, nebo dvanáct měsíců od konce jejich účetního období.

Článek 3

Lhůty pro zasílání zpráv

1.  

Instituce předloží příslušným orgánům informace do konce běžné pracovní doby v následujících dnech pro zasílání zpráv:

a) 

měsíční vykazování: 15. kalendářní den od referenčního data vykazování;

b) 

čtvrtletní vykazování: 12. května, 11. srpna, 11. listopadu a 11. února;

c) 

pololetní vykazování: 11. srpna a 11. února;

d) 

roční vykazování: 11. února.

2.  
Připadá-li v členském státě příslušného orgánu, jemuž se zpráva předkládá, lhůta pro zaslání zprávy na státní svátek nebo na sobotu či na neděli, překládají se tyto údaje v nejbližší následující pracovní den.
3.  
Pokud instituce vykazují své finanční informace nebo informace pro účely určení G-SVI a přiřazení kapitálových rezerv pro G-SVI s využitím upravených referenčních dat vykazování ke konci svého účetního období, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 3, mohou být příslušně upraveny také lhůty pro zasílání zpráv, aby bylo zachována stejná délka období pro zasílání zpráv od upraveného referenčního data vykazování.
4.  
Instituce mohou předkládat neauditované údaje. Pokud se auditované údaje liší od předložených neauditovaných údajů, musí být bez zbytečného prodlení předloženy revidované auditované údaje. Neauditované údaje jsou údaje, k nimž nebylo předáno stanovisko externího auditora, zatímco údaje auditované jsou naopak údaje, u nichž externí auditor provedl audit a vydal k nim stanovisko auditu.
5.  
Rovněž jakékoli jiné opravy předložených zpráv se příslušným orgánům předkládají bez zbytečného odkladu.

Článek 4

Prahové hodnoty pro vykazování – kritéria pro zahájení a ukončení vykazování

1.  
Instituce, které splňují podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 bodu 145 nařízení (EU) č. 575/2013, zahájí vykazování informací jako malé a nepříliš složité instituce k prvnímu referenčnímu datu vykazování, které následuje po splnění těchto podmínek. Pokud instituce tyto podmínky již nesplňují, přestanou vykazovat informace k prvnímu referenčnímu datu vykazování, které následuje po nesplnění.
2.  
Instituce, které splňují podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 bodu 146 nařízení (EU) č. 575/2013, zahájí vykazování informací jako velké instituce k prvnímu referenčnímu datu vykazování, které následuje po splnění těchto podmínek. Pokud instituce tyto podmínky již nesplňují, přestanou vykazovat informace k prvnímu referenčnímu datu vykazování, které následuje po nesplnění.
3.  
Instituce zahájí vykazování informací podléhajících příslušným prahovým hodnotám stanoveným v tomto nařízení k referenčnímu datu vykazování, které následuje poté, co byly tyto prahové hodnoty překročeny ke dvěma po sobě následujícím referenčním datům vykazování. Instituce mohou ukončit vykazování informací podléhajících příslušným prahovým hodnotám stanoveným v tomto nařízení k referenčnímu datu vykazování, které následuje poté, co nedosáhly příslušných prahových hodnot ke třem po sobě následujícím referenčním datům vykazování.

Článek 5

Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na individuálním základě – čtvrtletní vykazování

1.  
V rámci podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním základě vykazují instituce informace uvedené v tomto článku čtvrtletně.
2.  
Instituce vykazují informace o kapitálu a kapitálových požadavcích podle přílohy I šablon 1 až 5 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 1.
3.  
Instituce vykazují informace o expozicích podléhajících úvěrovému riziku a úvěrovému riziku protistrany řešených standardizovaným přístupem podle přílohy I šablony 7 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 3.2.
4.  
Instituce vykazují informace o expozicích podléhajících úvěrovému riziku a úvěrovému riziku protistrany řešených přístupem založeným na interním ratingu podle přílohy I šablon 8.1 a 8.2 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 3.3.
5.  
Instituce vykazují informace o zeměpisném rozložení expozic podle zemí i o celkových expozicích souhrnně podle přílohy I šablony 9 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 3.4.

Instituce vykazují informace uvedené v šablonách 9.1 a 9.2, a zejména informace o zeměpisném rozložení expozic podle zemí, pokud jsou původní zahraniční expozice ve všech zahraničních zemích ve všech kategoriích expozic vykázané v souladu s přílohou I šablonou 4 řádkem 0850 rovny nebo vyšší než 10 % celkových tuzemských a původních zahraničních expozic vykázaných v souladu s přílohou I šablonou 4 řádkem 0860. Expozice se považují za tuzemské, jsou-li expozicemi vůči protistranám nacházejícím se v členském státě, v němž je instituce usazena.

Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria uvedená v článku 4.

6.  
Instituce vykazují informace týkající se úvěrového rizika protistrany podle přílohy I šablon 34.01 až 34.05 a 34.08 až 34.10 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 3.9.
7.  
Instituce uplatňující pro výpočet expozic úvěrového rizika protistrany standardizovaný přístup nebo metodu interního modelu v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 6 oddíly 3 a 6 nařízení (EU) č. 575/2013 vykazují informace týkající se úvěrového rizika protistrany podle přílohy I šablony 34.06 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 3.9.7.
8.  
Instituce vykazují informace týkající se akciových expozic řešených přístupem založeným na interním ratingu podle přílohy I šablony 10 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 3.5.
9.  
Instituce vykazují informace týkající se vypořádacího rizika podle přílohy I šablony 11 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 3.6.
10.  
Instituce vykazují informace týkající se sekuritizovaných expozic podle přílohy I šablony 13.01 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 3.7.
11.  
Instituce vykazují informace týkající se kapitálových požadavků a ztrát v souvislosti s operačním rizikem podle přílohy I šablony 16 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 4.1.
12.  
Instituce vykazují informace týkající se kapitálových požadavků v souvislosti s tržním rizikem podle přílohy I šablon 18 až 24 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodech 5.1 až 5.7.
13.  
Instituce vykazují informace týkající se kapitálových požadavků v souvislosti s rizikem úvěrové úpravy v ocenění podle přílohy I šablony 25 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 5.8.
14.  

Instituce vykazují informace týkající se obezřetného oceňování podle přílohy I šablony 32 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 6 takto:

a) 

všechny instituce vykazují informace uvedené v příloze I šabloně 32.1 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 6;

b) 

instituce, které uplatňují základní postup v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 ( 1 ), vykazují kromě informací uvedených pod písmenem a) tohoto odstavce informace uvedené v příloze I šabloně 32.2 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 6;

c) 

instituce, které uplatňují základní postup v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 a které překročí prahovou hodnotu uvedenou v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, vykazují kromě informací uvedených pod písmeny a) a b) tohoto odstavce informace uvedené v příloze I šablonách 32.3 a 32.4 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 6.

Pro účely tohoto odstavce se neuplatňují zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4.

15.  
Instituce vykazují informace týkající se obezřetnostního jištění pro nevýkonné expozice podle přílohy I šablon 35.01, 35.02 a 35.03 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 8.

Článek 6

Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na individuálním základě – pololetní vykazování

1.  
V rámci podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním základě vykazují instituce informace uvedené v tomto článku pololetně.
2.  
Instituce vykazují informace týkající se všech sekuritizovaných expozic podle přílohy I šablon 14 a 14.01 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 3.8; s výjimkou případu, kdy jsou součástí skupiny ve stejné zemi, kde podléhají kapitálovým požadavkům.
3.  

Instituce vykazují informace týkající se expozic vůči státnímu dluhu takto:

a) 

pokud souhrnná účetní hodnota finančních aktiv z odvětví protistran „vládní instituce“ je rovna nebo vyšší než 1 % součtu celkové účetní hodnoty u „dluhových cenných papírů“ a „úvěrů a jiných pohledávek“, instituce vykazují informace podle přílohy I šablony 33 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 7 a při výpočtu příslušných hodnot postupují podle pokynů v příloze V k šabloně 4 z přílohy III, případně přílohy IV;

b) 

pokud je hodnota vykázaná u tuzemských expozic nederivátových finančních aktiv definovaných v příloze I šabloně 33 řádku 0010 sloupci 0010 menší než 90 % hodnoty vykázané u tuzemských a zahraničních expozic u téhož datového bodu, instituce, které splňují podmínku uvedenou pod písmenem a), vykazují informace podle přílohy I šablony 33 v souladu s pokyny v příloze II části II bodě 7 s úplným rozdělením podle zemí;

c) 

instituce, které splňují podmínky uvedené pod písmenem a) a nesplňují podmínku uvedenou pod písmenem b), vykazují informace podle šablony 33 v souladu s pokyny v příloze II části II bodě 7 s expozicemi agregovanými na:

i) 

celkové úrovni a

ii) 

tuzemské úrovni.

Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle čl. 4 odst. 3.

4.  

Informace o podstatných ztrátách v souvislosti s operačním rizikem se vykazují takto:

a) 

instituce, které provádějí výpočet kapitálových požadavků vztahujících se k operačnímu riziku v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 4 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují tyto informace podle přílohy I šablon 17.01 a 17.02 v souladu s pokyny v příloze II části II bodě 4.2;

b) 

velké instituce, které provádějí výpočet kapitálových požadavků vztahujících se k operačnímu riziku v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 3 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují tyto informace podle přílohy I šablon 17.01 a 17.02 v souladu s pokyny v příloze II části II bodě 4.2;

c) 

jiné než velké instituce, které provádějí výpočet kapitálových požadavků vztahujících se k operačnímu riziku v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 3 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují v souladu s pokyny v příloze II části II bodě 4.2 tyto informace:

i) 

informace uvedené v příloze I šabloně 17.01 sloupci 0080 pro následující řádky:

— 
počet událostí (nové události) (řádek 0910),
— 
hrubý objem ztrát (nové události) (řádek 0920),
— 
počet událostí podléhajících úpravám ztrát (řádek 0930),
— 
úpravy ztrát týkající se předchozích vykazovaných období (řádek 0940),
— 
maximální výše jedné ztráty (řádek 0950),
— 
součet pěti nejvyšších ztrát (řádek 0960),
— 
celkový přímý výtěžek ztrát (s výjimkou pojištění a jiných mechanismů převodu rizika) (řádek 0970),
— 
celkové výtěžky z pojištění a jiných mechanismů převodu rizika (řádek 0980);
ii) 

informace uvedené v příloze I šabloně 17.02;

d) 

instituce uvedené pod písmenem c) mohou vykazovat kompletní soubor informací uvedených v příloze I šablonách 17.01 a 17.02 v souladu s pokyny v příloze II části II bodě 4.2;

e) 

velké instituce, které provádějí výpočet kapitálových požadavků vztahujících se k operačnímu riziku v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují informace podle přílohy I šablon 17.01 a 17.02 v souladu s pokyny v příloze II části II bodě 4.2;

f) 

jiné než velké instituce, které provádějí výpočet kapitálových požadavků vztahujících se k operačnímu riziku v souladu s částí třetí hlavou III kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013, mohou vykazovat informace podle přílohy I šablon 17.01 a 17.02 v souladu s pokyny v příloze II části II bodě 4.2.

Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle čl. 4 odst. 3.

5.  
Instituce uplatňující pro výpočet expozic úvěrového rizika protistrany zjednodušený standardizovaný přístup nebo metodu původní expozice v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 6 oddíly 4 a 5 nařízení (EU) č. 575/2013 vykazují informace týkající se úvěrového rizika protistrany podle přílohy I šablony 34.06 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 3.9.7.

Článek 7

Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na konsolidovaném základě

V rámci podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě vykazují instituce informace uvedené:

a) 

v článcích 5 a 6 tohoto prováděcího nařízení na konsolidovaném základě s četností uvedenou v daných článcích a

b) 

v příloze I šabloně 6 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 2, pokud jde o subjekty zahrnuté do konsolidace, pololetně.

Článek 8

Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích – další požadavky na podávání zpráv na individuálním a konsolidovaném základě

1.  
Instituce, na něž se vztahuje požadavek zpřístupňovat informace uvedené v čl. 438 písm. e) nebo h) nebo v čl. 452 písm. b), g) nebo h) nařízení (EU) č. 575/2013 s četností stanovenou v článku 433a nebo případně v článku 433c na individuálním základě v souladu s článkem 6 nebo případně na konsolidovaném základě v souladu s článkem 13 uvedeného nařízení, vykazují informace o úvěrovém riziku a úvěrovém riziku protistrany s toutéž četností a na témže základě podle přílohy I šablon 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 a 34.11 tohoto nařízení v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodech 3.3 a 3.9.12 tohoto nařízení.
2.  
Instituce, na něž se vztahuje požadavek zpřístupňovat informace uvedené v čl. 439 písm. l) nařízení (EU) č. 575/2013 s četností stanovenou v článku 433a nebo případně v článku 433c na individuálním základě v souladu s článkem 6 nebo případně na konsolidovaném základě v souladu s článkem 13 uvedeného nařízení, vykazují informace o úvěrovém riziku protistrany s toutéž četností a na témže základě podle přílohy I šablony 34.07 tohoto nařízení v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 3.9.8 tohoto nařízení.

Článek 9

Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na individuálním základě investičními podniky spadajícími do působnosti článků 95 a 96 nařízení (EU) č. 575/2013

1.  
Podle tohoto článku vykazují informace investiční podniky, které uplatňují přechodná ustanovení čl. 57 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033.
2.  
V rámci podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním základě, s výjimkou informací o pákovém poměru, vykazují investiční podniky využívající čl. 57 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033 s odkazem na článek 95 nařízení (EU) č. 575/2013 informace podle přílohy I šablon 1 až 5 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 1 s čtvrtletní četností.
3.  
V rámci podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním základě vykazují investiční podniky využívající čl. 57 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033 s odkazem na článek 96 nařízení (EU) č. 575/2013 informace uvedené v čl. 5 odst. 1 až 5 a 8 až 13 a v čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení s četností stanovenou v těchto článcích.

Článek 10

Podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na konsolidovaném základě skupinami, které jsou tvořeny výlučně investičními podniky spadajícími do působnosti článků 95 a 96 nařízení (EU) č. 575/2013

1.  
Podle tohoto článku vykazují informace investiční podniky, které uplatňují přechodná ustanovení čl. 57 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033.
2.  

V rámci podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě, s výjimkou informací o pákovém poměru, vykazují investiční podniky ze skupin, které jsou tvořeny výlučně investičními podniky využívajícími čl. 57 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033 s odkazem na článek 95 nařízení (EU) č. 575/2013, následující informace na konsolidovaném základě:

a) 

informace o kapitálu a kapitálových požadavcích podle přílohy I šablon 1 až 5 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 1 s čtvrtletní četností;

b) 

informace o kapitálu a kapitálových požadavcích týkajících se subjektů zahrnutých do konsolidace podle přílohy I šablony 6 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 2 s pololetní četností.

3.  

V rámci podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě vykazují investiční podniky ze skupin, které jsou tvořeny výlučně investičními podniky spadajícími do působnosti článku 95 a investičními podniky spadajícími do působnosti článku 96, nebo ze skupin, které jsou tvořeny výlučně investičními podniky využívajícími čl. 57 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033 s odkazem na článek 96 nařízení (EU) č. 575/2013, následující informace na konsolidovaném základě:

a) 

informace uvedené v čl. 5 odst. 1 až 5 a 8 až 13 a v čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení s četností stanovenou v těchto článcích;

b) 

informace týkající se subjektů zahrnutých do konsolidace podle přílohy I šablony 6 v souladu s pokyny uvedenými v příloze II části II bodě 2 s pololetní četností.

Článek 11

Podávání finančních informací na konsolidovaném základě institucemi, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ( 2 )

1.  
V rámci podávání finančních informací podle čl. 430 odst. 3 nebo 4 nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě vykazují instituce informace uvedené v příloze III na konsolidovaném základě v souladu s pokyny v příloze V.
2.  

Informace podle odstavce 1 se předkládají takto:

a) 

informace uvedené v příloze III části 1 se čtvrtletní četností;

b) 

informace uvedené v příloze III části 3 s pololetní četností;

c) 

informace uvedené v příloze III části 4, s výjimkou informací uvedených v šabloně 47, s roční četností;

d) 

informace uvedené v příloze III části 2 šabloně 20 se čtvrtletní četností, pokud instituce překročí prahovou hodnotu stanovenou v čl. 5 odst. 5 druhém pododstavci;

e) 

informace uvedené v příloze III části 2 šabloně 21 se čtvrtletní četností, pokud se hmotná aktiva v operačním leasingu rovnají nebo jsou vyšší než 10 % celkových hmotných aktiv vykázaných v souladu s přílohou III částí 1 šablonou 1.1;

f) 

informace uvedené v příloze III části 2 šabloně 22 se čtvrtletní četností, pokud se čisté výnosy z poplatků a provizí rovnají nebo jsou vyšší než 10 % součtu čistých výnosů z poplatků a provizí a čistých úrokových výnosů vykázaných v souladu s přílohou III částí 1 šablonou 2;

g) 

informace uvedené v příloze III části 2 šablonách 23 až 26 se čtvrtletní četností, pokud jsou splněny obě následující podmínky:

i) 

nejde o malou a nepříliš složitou instituci;

ii) 

poměr mezi hrubou účetní hodnotou úvěrů a jiných pohledávek instituce, na něž se vztahuje čl. 47a odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, a celkovou hrubou účetní hodnotou úvěrů a jiných pohledávek, na něž se vztahuje čl. 47a odst. 1 uvedeného nařízení, je roven nebo vyšší než 5 %;

h) 

informace uvedené v příloze III části 4 šabloně 47 s roční četností, pokud jsou splněny obě podmínky stanovené v písmenu g) tohoto odstavce.

Pro účely písm. g) bodu ii) nezahrnuje poměr v čitateli ani ve jmenovateli úvěry a jiné pohledávky klasifikované jako držené k prodeji, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání.

Pro účely písmen d) až h) tohoto odstavce se neuplatňují zahajovací a ukončovací kritéria podle čl. 4 odst. 3.

Článek 12

Podávání finančních informací na konsolidovaném základě institucemi uplatňujícími vnitrostátní účetní rámce

1.  
Pokud příslušný orgán rozšířil požadavky na podávání finančních informací na instituce usazené v členském státě v souladu s čl. 430 odst. 9 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují instituce informace uvedené v příloze IV tohoto nařízení na konsolidovaném základě podle pokynů v příloze V tohoto nařízení.
2.  

Informace podle odstavce 1 se předkládají takto:

a) 

informace uvedené v příloze IV části 1 se čtvrtletní četností;

b) 

informace uvedené v příloze IV části 3 s pololetní četností;

c) 

informace uvedené v příloze IV části 4, s výjimkou informací uvedených v šabloně 47, s roční četností;

d) 

informace uvedené v příloze IV části 2 šabloně 20 se čtvrtletní četností, pokud instituce překročí prahovou hodnotu stanovenou v čl. 5 odst. 5 druhém pododstavci;

e) 

informace uvedené v příloze IV části 2 šabloně 21 se čtvrtletní četností, pokud se hmotná aktiva v operačním leasingu rovnají nebo jsou vyšší než 10 % celkových hmotných aktiv vykázaných v souladu s přílohou IV částí 1 šablonou 1.1;

f) 

informace uvedené v příloze IV části 2 šabloně 22 se čtvrtletní četností, pokud se čisté výnosy z poplatků a provizí rovnají nebo jsou vyšší než 10 % součtu čistých výnosů z poplatků a provizí a čistých úrokových výnosů vykázaných v souladu s přílohou IV částí 1 šablonou 2;

g) 

informace uvedené v příloze IV části 2 šablonách 23 až 26 se čtvrtletní četností, pokud jsou splněny obě následující podmínky:

i) 

nejde o malou a nepříliš složitou instituci;

ii) 

poměr instituce podle čl. 11 odst. 2 písm. g) bodu ii) se rovná nebo je vyšší než 5 %;

h) 

informace uvedené v příloze IV části 4 šabloně 47 s roční četností, pokud jsou splněny obě podmínky stanovené v písmenu g) tohoto odstavce.

Pro účely písmen d) až h) tohoto odstavce se neuplatňují zahajovací a ukončovací kritéria podle čl. 4 odst. 3.

Článek 13

Podávání zpráv o ztrátách z úvěrů zajištěných nemovitostmi podle čl. 430a odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě

▼M1

1.  
Instituce předkládají informace stanovené v příloze VI v souladu s pokyny uvedenými v příloze VII na konsolidovaném základě s roční četností.

▼B

2.  
Instituce předkládají informace stanovené v příloze VI v souladu s pokyny uvedenými v příloze VII na individuálním základě s roční četností.
3.  
Pokud má instituce pobočku v jiném členském státě, podává tato pobočka příslušnému orgánu hostitelského členského státu informace stanovené v příloze VI týkající se této pobočky v souladu s pokyny uvedenými v příloze VII s roční četností.

Článek 14

Podávání zpráv o velkých expozicích na individuálním a konsolidovaném základě

1.  
Za účelem podávání zpráv o velkých expozicích vůči klientům a ekonomicky spjatým skupinám klientů podle článku 394 nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předkládají instituce informace stanovené v příloze VIII v souladu s pokyny uvedenými v příloze IX se čtvrtletní četností.
2.  
Za účelem podávání zpráv o dvaceti největších expozicích vůči klientům nebo ekonomicky spjatým skupinám klientů podle čl. 394 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě předkládají instituce, na něž se vztahují ustanovení části třetí hlavy II kapitoly 3 nařízení (EU) č. 575/2013, informace stanovené v příloze VIII v souladu s pokyny uvedenými v příloze IX se čtvrtletní četností.
3.  
Za účelem podávání zpráv o expozicích o hodnotě 300 milionů EUR nebo vyšší, avšak nižší než 10 % kapitálu tier 1 instituce, podle čl. 394 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě předkládají instituce informace stanovené v příloze VIII v souladu s pokyny uvedenými v příloze IX se čtvrtletní četností.
4.  
Za účelem podávání zpráv na konsolidovaném základě o deseti největších expozicích vůči institucím a o deseti největších expozicích vůči subjektům stínového bankovnictví, které provádějí bankovní činnosti mimo regulační rámec, podle čl. 394 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 předkládají instituce informace stanovené v příloze VIII v souladu s pokyny uvedenými v příloze IX se čtvrtletní četností.

Článek 15

Podávání zpráv o pákovém poměru na individuálním a konsolidovaném základě

1.  
Za účelem podávání zpráv o pákovém poměru podle čl. 430 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předkládají instituce informace stanovené v příloze X v souladu s pokyny uvedenými v příloze XI se čtvrtletní četností. Šablonu 48.00 přílohy X předkládají pouze velké instituce.
2.  

Informace uvedené v příloze X šabloně 40.00 buňce {r0410;c0010} podávají pouze:

a) 

velké instituce, které jsou buď G-SVI, nebo vydaly cenné papíry, jež jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, s pololetní četností;

b) 

velké instituce jiné než G-SVI, které nejsou kótovanými institucemi, s roční četností;

c) 

instituce jiné než velké instituce a malé a nepříliš složité instituce, které vydaly cenné papíry, jež jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, s roční četností.

3.  
Instituce počítají pákový poměr k referenčnímu datu vykazování v souladu s článkem 429 nařízení (EU) č. 575/2013.
4.  

Instituce vykazují informace uvedené v příloze XI části II bodě 13, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

a) 

podíl derivátů uvedený v příloze XI části II bodě 5 je vyšší než 1,5 %;

b) 

podíl derivátů uvedený v příloze XI části II bodě 5 je vyšší než 2 %.

Jestliže instituce splňuje pouze podmínku podle písmene a), uplatní se zahajovací a ukončovací kritéria podle čl. 4 odst. 3.

Jestliže instituce splňuje podmínku podle písmene a) i písmene b), začne podávat tyto informace k referenčnímu datu následujícímu po referenčním datu vykazování, k němuž překročila prahovou hodnotu.

5.  
Instituce, u nichž celková pomyslná hodnota derivátů dle definice v příloze XI části II bodě 8 přesahuje 10 000 milionů EUR, podávají informace uvedené v příloze XI části II bodě 13 i v případě, že jejich podíl derivátů nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 4 tohoto článku.

Pro účely tohoto odstavce se neuplatňují zahajovací kritéria podle čl. 4 odst. 3. Instituce zahájí podávání informací počínaje příštím referenčním datem vykazování, pakliže překročily prahovou hodnotu k jednomu referenčnímu datu vykazování.

6.  

Instituce jsou povinny podávat informace uvedené v příloze XI části II bodě 14, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

a) 

objem úvěrových derivátů uvedený v příloze XI části II bodě 9 je vyšší než 300 milionů EUR;

b) 

objem úvěrových derivátů uvedený v příloze XI části II bodě 9 je vyšší než 500 milionů EUR.

Jestliže instituce splňuje pouze podmínku podle písmene a), uplatní se zahajovací a ukončovací kritéria podle čl. 4 odst. 3. Jestliže instituce splňuje podmínku podle písmene a) i písmene b), začne podávat tyto informace k referenčnímu datu následujícímu po referenčním datu vykazování, k němuž překročila prahovou hodnotu.

Článek 16

Podávání zpráv o požadavku krytí likvidity na individuálním a konsolidovaném základě

1.  
Za účelem podávání zpráv o požadavku krytí likvidity podle čl. 430 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předkládají instituce informace stanovené v příloze XXIV tohoto nařízení v souladu s pokyny uvedenými v příloze XXV tohoto nařízení s měsíční četností.
2.  
Informace stanovené v příloze XXIV zohledňují informace předložené k referenčnímu datu a informace o peněžních tocích dané instituce v průběhu následujících 30 kalendářních dní.

Článek 17

Podávání zpráv o stabilním financování na individuálním a konsolidovaném základě

Za účelem podávání zpráv o stabilním financování podle čl. 430 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předkládají instituce informace stanovené v příloze XII v souladu s pokyny uvedenými v příloze XIII se čtvrtletní četností takto:

a) 

malé a nepříliš složité instituce, které se rozhodly počítat svůj ukazatel čistého stabilního financování (NSFR) pomocí metodiky stanovené v části šesté hlavě IV kapitolách 6 a 7 nařízení (EU) č. 575/2013 s předchozím svolením svého příslušného orgánu v souladu s článkem 428ai téhož nařízení, předkládají šablony 82 a 83 z přílohy XII tohoto nařízení v souladu s pokyny uvedenými v příloze XIII tohoto nařízení;

b) 

instituce jiné než instituce uvedené pod písmenem a) předkládají šablony 80 a 81 z přílohy XII v souladu s pokyny uvedenými v příloze XIII;

c) 

všechny instituce předkládají šablonu 84 z přílohy XII v souladu s pokyny uvedenými v příloze XIII.

Článek 18

Podávání zpráv o dodatečných monitorovacích nástrojích likvidity na individuálním a konsolidovaném základě

1.  

Za účelem podávání zpráv o dodatečných monitorovacích nástrojích likvidity v souladu s čl. 430 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předkládají instituce s měsíční četností všechny tyto informace:

a) 

informace uvedené v příloze XVIII v souladu s pokyny v příloze XIX;

b) 

informace uvedené v příloze XX v souladu s pokyny v příloze XXI;

c) 

informace uvedené v příloze XXII v souladu s pokyny v příloze XXIII.

2.  
Odchylně od odstavce 1 může instituce, která splňuje všechny podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 bodě 145 nařízení (EU) č. 575/2013, podávat informace o dodatečných monitorovacích nástrojích likvidity se čtvrtletní četností.

Článek 19

Podávání zpráv o zatížení aktiv na individuálním a konsolidovaném základě

1.  
Za účelem podávání zpráv o zatížení aktiv podle čl. 430 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předkládají instituce informace stanovené v příloze XVI tohoto nařízení v souladu s pokyny uvedenými v příloze XVII tohoto nařízení.
2.  

Informace podle odstavce 1 se předkládají takto:

a) 

informace uvedené v příloze XVI částech A, B a D se čtvrtletní četností;

b) 

informace uvedené v příloze XVI části C s roční četností;

c) 

informace uvedené v příloze XVI části E s pololetní četností.

3.  

Instituce nejsou povinny podávat informace uvedené v příloze XVI částech B, C a E, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

a) 

instituce není považována za velkou instituci;

b) 

míra zatížení aktiv instituce vypočtená v souladu s přílohou XVII bodem 1.6 podbodem 9 je nižší než 15 %.

Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle čl. 4 odst. 3.

4.  
Instituce podávají informace uvedené v příloze XVI části D pouze v případě, že vydávají dluhopisy uvedené v čl. 52 odst. 4 prvním pododstavci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ( 3 ).

Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle čl. 4 odst. 3.

Článek 20

Doplňkové podávání zpráv na konsolidovaném základě pro účely určení G-SVI a přiřazení sazeb kapitálové rezervy pro G-SVI

1.  
V rámci podávání doplňkových informací pro účely určení G-SVI a přiřazení sazeb kapitálové rezervy pro G-SVI podle článku 131 směrnice 2013/36/EU předkládají mateřské instituce v EU, mateřské finanční holdingy v EU a mateřské smíšené finanční holdingy v EU informace na konsolidovaném základě stanovené v příloze XXVI v souladu s pokyny uvedenými v příloze XXVII se čtvrtletní četností.
2.  

Mateřské instituce v EU, mateřské finanční holdingy v EU a mateřské smíšené finanční holdingy v EU předkládají informace uvedené v odstavci 1, pouze pokud jsou splněny obě následující podmínky:

a) 

celková míra expozic skupiny, včetně pojišťovacích dceřiných podniků, se rovná nebo je vyšší než 125 000 milionů EUR;

b) 

mateřská společnost v EU nebo kterákoli z jejích dceřiných společností nebo kterákoli pobočka provozovaná mateřskou společností nebo dceřinou společností je umístěna v zúčastněném členském státě podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ( 4 ).

3.  
Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. b) se informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku předkládají do konce pracovního dne v následujících lhůtách pro zasílání zpráv: 1. července, 1. října, 2. ledna a 1. dubna.
4.  

Odchylně od článku 4 se u finančního limitu uvedeného v odst. 2 písm. a) tohoto článku uplatní následující:

a) 

mateřská instituce v EU, mateřský finanční holding v EU nebo mateřský smíšený finanční holding v EU neprodleně zahájí podávání informací v souladu s tímto článkem, pokud jejich míra expozice pákového poměru překročí ke konci účetního období stanovenou prahovou hodnotu, a podají tyto informace alespoň ke konci daného účetního období a k následujícím třem čtvrtletním referenčním datům;

b) 

mateřská instituce v EU, mateřský finanční holding v EU nebo mateřský smíšený finanční holding v EU neprodleně ukončí podávání informací v souladu s tímto článkem, pokud jejich míra expozice pákového poměru poklesne ke konci účetního období pod stanovenou prahovou hodnotu.

Článek 21

Formáty pro výměnu údajů a informace přiložené k podání

1.  

Instituce předkládají informace ve formátech pro výměnu údajů a ve výkazech, jež určí příslušné orgány a jež se řídí definicemi bodů v modelu datových bodů podle přílohy XIV a pravidly pro ověřování podle přílohy XV, přičemž musí splňovat také následující parametry:

a) 

součástí předkládaných údajů nejsou informace, které nejsou vyžadovány nebo jsou v daném případě bezpředmětné;

b) 

číselné hodnoty se předkládají takto:

i) 

datové body s údaji typu „měna“ se vykazují s minimální přesností odpovídající tisícům jednotek;

ii) 

datové body s údaji typu „procento“ se pro každou jednotku vyjádří s minimální přesností odpovídající čtyřem desetinným místům;

iii) 

datové body s údaji typu „celé číslo“ se vykazují s přesností odpovídající jednotkám bez desetinných míst;

c) 

instituce a pojišťovny se označují výhradně svým identifikačním kódem právnické osoby (LEI);

d) 

právnické osoby a protistrany jiné než instituce a pojišťovny se označují svým identifikačním kódem právnické osoby, pokud je k dispozici.

2.  

Instituce přiloží k předkládaným údajům tyto informace:

a) 

referenční datum vykazování a referenční období;

b) 

vykazovací měna;

c) 

účetní standard;

d) 

identifikační kód právnické osoby (LEI) vykazující instituce;

e) 

rozsah konsolidace.

Článek 22

Zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014

Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 23

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. června 2021.

Bez ohledu na druhý odstavec tohoto článku se podávání zpráv o požadavku na kapitálovou rezervu k pákovému poměru u institucí určených jako G-SVI, který je uveden v šabloně 47 přílohy X, použije od 1. ledna 2023.

Články 9 a 10 se přestanou používat dne 26. června 2026.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

PODÁVÁNÍ ZPRÁV O KAPITÁLU A KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCHŠABLONY COREP

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony / skupiny šablon

Krátký název

 

 

KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST (CA)

CA

1

C 01.00

KAPITÁL

CA1

2

C 02.00

KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY

CA2

3

C 03.00

KAPITÁLOVÉ POMĚRY

CA3

4

C 04.00

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY

CA4

 

 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

CA5

5.1

C 05.01

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

CA5.1

5.2

C 05.02

NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU

CA5.2

 

 

SKUPINOVÁ SOLVENTNOST

GS

6.1

C 06.01

SKUPINOVÁ SOLVENTNOST INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH – CELKEM

GS Celkem

6.2

C 06.02

SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH

GS

 

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO

CR

7

C 07.00

ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR SA

 

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR IRB

8.1

C 08.01

ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR IRB 1

8.2

C 08.02

ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (rozčlenění podle ratingového stupně nebo seskupení dlužníka)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ROZČLENĚNÍ PODLE ROZMEZÍ PD

CR IRB 3

8.4

C 08.04

ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: VÝKAZY TOKŮ RWEA

CR IRB 4

8.5

C 08.05

ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ZPĚTNÉ TESTOVÁNÍ PD

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ZPĚTNÉ TESTOVÁNÍ PD PODLE PODLE ČL. 180 ODST. 1 PÍSM. f) (CR IRB 5)

 

8.6

C 08.06

ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ROZŘAZOVACÍ POSTUP SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ:

CR IRB 6

8.7

C 08.07

ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ROZSAH POUŽITÍ PŘÍSTUPU IRB A STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU

CR IRB 7

 

 

ZEMĚPISNÉ ROZČLENĚNÍ

CR GB

9.1

C 09.01

Tabulka 9.1 – Zeměpisné rozčlenění expozic podle sídla dlužníka (expozice SA)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabulka 9.2 – Zeměpisné rozčlenění expozic podle sídla dlužníka (expozice IRB)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabulka 9.4 – Rozčlenění úvěrových expozic relevantních pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy podle zemí a sazby proticyklické rezervy specifické pro danou instituci

CCB

 

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM. ROZČLENĚNÍ CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY PD/LGD PODLE STUPŇŮ DLUŽNÍKA:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

VYPOŘÁDACÍ RIZIKO / RIZIKO DODÁNÍ

CR SETT

13.1

C 13.01

ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE

CR SEC

14

C 14.00

PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH

CR SEC Details

14.1

C 14.01

PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH PODLE PŘÍSTUPU

CR SEC Details 2

 

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY

CCR

34.01

C 34.01

ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: OBJEM DERIVÁTOVÝCH OBCHODŮ

CCR 1

34.02

C 34.02

ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZICE S CCR PODLE PŘÍSTUPU

CCR 2

34.03

C 34.03

ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZICE S CCR, S NIMIŽ SE ZACHÁZÍ STANDARDIZOVANÝMI PŘÍSTUPY: PŘÍSTUPEM SA-CCR nebo ZJEDNODUŠENÝM PŘÍSTUPEM SA-CCR

CCR 3

34.04

C 34.04

ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZICE S CCR, S NIMIŽ SE ZACHÁZÍ METODOU PŮVODNÍ EXPOZICE (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZICE S CCR, S NIMIŽ SE ZACHÁZÍ METODOU INTERNÍHO MODELU

CCR 5

34.06

C 34.06

ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: DVACET NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PROTISTRAN

CCR 6

34.07

C 34.07

ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: PŘÍSTUP IRB – EXPOZICE S CCR PODLE KATEGORIE EXPOZIC A STUPNICE PD

CCR 7

34.08

C 34.08

ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: SLOŽENÍ KOLATERÁLU PRO EXPOZICE S CCR

CCR 8

34.09

C 34.09

ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZICE ÚVĚROVÝCH DERIVÁTŮ

CCR 9

34.10

C 34.10

ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: EXPOZICE VŮČI ÚSTŘEDNÍM PROTISTRANÁM

CCR 10

34.11

C 34.11

ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY: VÝKAZY TOKŮ RWEA PRO EXPOZICE S CCR PODLE METODY INTERNÍHO MODELU

CCR 11

 

 

OPERAČNÍ RIZIKO

OPR

16

C 16.00

OPERAČNÍ RIZIKO

OPR

 

 

OPERAČNÍ RIZIKO: ZTRÁTY A VÝTĚŽKY

 

17.1

C 17.01

OPERAČNÍ RIZIKO: ZTRÁTY A VÝTĚŽKY PODLE LINIÍ PODNIKÁNÍ A DRUHŮ UDÁLOSTÍ V LOŇSKÉM ROCE

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

OPERAČNÍ RIZIKO: UDÁLOSTI S VELKÝMI ZTRÁTAMI

OPR DETAILS 2

 

 

TRŽNÍ RIZIKO

MKR

18

C 18.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKA U OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJŮ

MKR SA TDI

19

C 19.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZACÍCH

MKR SA SEC

20

C 20.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V PORTFOLIU OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ

MKR SA CTP

21

C 21.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKO V AKCIÍCH

MKR SA EQU

22

C 22.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO MĚNOVÉ RIZIKO

MKR SA FX

23

C 23.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO KOMODITY

MKR SA COM

24

C 24.00

INTERNÍ MODELY TRŽNÍHO RIZIKA

MKR IM

25

C 25.00

RIZIKO ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ

CVA

 

 

OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ

MKR

32.1

C 32.01

OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ: AKTIVA A ZÁVAZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ PŘÍSTUP

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ: AVA ZOHLEDŇUJÍCÍ RIZIKO MODELŮ

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

OBEZŘETNÉ OCEŇOVÁNÍ: AVA ZOHLEDŇUJÍCÍ KONCENTROVANÉ POZICE

PRUVAL 4

 

 

EXPOZICE VŮČI VLÁDNÍM INSTITUCÍM

MKR

33

C 33.00

EXPOZICE VŮČI VLÁDNÍM INSTITUCÍM PODLE ZEMĚ PROTISTRANY

GOV

 

 

KRYTÍ ZTRÁT Z NEVÝKONNÝCH EXPOZIC

NPE LC

35.1

C 35.01

KRYTÍ ZTRÁT Z NEVÝKONNÝCH EXPOZIC: VÝPOČET ODPOČTŮ U NEVÝKONNÝCH EXPOZIC

NPE LC1

35.2

C 35.02

KRYTÍ ZTRÁT Z NEVÝKONNÝCH EXPOZIC: MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KRYTÍ A HODNOTY EXPOZIC NEVÝKONNÝCH EXPOZIC S VÝJIMKOU EXPOZIC S ÚLEVOU, NA NĚŽ SE VZTAHUJE ČL. 47C ODST. 6 NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH

NPE LC2

35.3

C 35.03

KRYTÍ ZTRÁT Z NEVÝKONNÝCH EXPOZIC: MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KRYTÍ A HODNOTY EXPOZIC NEVÝKONNÝCH EXPOZIC S ÚLEVOU, NA NĚŽ SE VZTAHUJE ČL. 47C ODST. 6 NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH

NPE LC3C 01.00 – KAPITÁL (CA1)

Řádky

ID

Položka

Výše

0010

1

KAPITÁL

 

0015

1.1

KAPITÁL TIER 1

 

0020

1.1.1

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

0030

1.1.1.1

Kapitálové nástroje způsobilé jako kmenový kapitál tier 1

 

0040

1.1.1.1.1

Zcela splacené kapitálové nástroje

 

0045

1.1.1.1.1*

Z toho: kapitálové nástroje upsané veřejnými orgány v mimořádných situacích

 

0050

1.1.1.1.2*

Doplňková položka: nezpůsobilé kapitálové nástroje

 

0060

1.1.1.1.3

Emisní ážio

 

0070

1.1.1.1.4

(-) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1

 

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

 

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

 

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

 

0092

1.1.1.1.5

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1

 

0130

1.1.1.2

Nerozdělený zisk

 

0140

1.1.1.2.1

Nerozdělený zisk z předchozích let

 

0150

1.1.1.2.2

Způsobilý zisk nebo ztráta

 

0160

1.1.1.2.2.1

Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřské společnosti

 

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Část mezitímního zisku nebo zisku ke konci roku, která není způsobilá

 

0180

1.1.1.3

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

 

0200

1.1.1.4

Ostatní fondy

 

0210

1.1.1.5

Rezervní fondy na všeobecná bankovní rizika

 

0220

1.1.1.6

Přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků

 

0230

1.1.1.7

Menšinový podíl uznaný v kmenovém kapitálu tier 1

 

0240

1.1.1.8

Přechodné úpravy provedené v důsledku dodatečných menšinových podílů

 

0250

1.1.1.9

Úpravy kmenového kapitálu tier 1 v důsledku obezřetnostních filtrů

 

0260

1.1.1.9.1

(–) Zvýšení vlastního kapitálu plynoucí ze sekuritizovaných aktiv

 

0270

1.1.1.9.2

Zajištění peněžních toků

 

0280

1.1.1.9.3

Kumulativní zisky a ztráty ze závazků oceněných reálnou hodnotou, které vyplývají ze změn ve vlastním úvěrovém riziku

 

0285

1.1.1.9.4

V reálné hodnotě vyjádřené zisky a ztráty, které vyplývají z vlastního úvěrového rizika instituce v souvislosti s derivátovými závazky

 

0290

1.1.1.9.5

(-) Úpravy ocenění plynoucí z požadavků obezřetného oceňování

 

0300

1.1.1.10

(–) Goodwill

 

0310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill účtovaný jako nehmotné aktivum

 

0320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill zahrnutý v ocenění významných investic

 

0330

1.1.1.10.3

Odložené daňové závazky související s goodwillem

 

0335

1.1.1.10.4

Účetní přecenění goodwillu dceřiných podniků odvozeného z konsolidace dceřiných podniků a přiřaditelného třetím osobám

 

0340

1.1.1.11

(-) Jiná nehmotná aktiva

 

0350

1.1.1.11.1

(-) Jiná nehmotná aktiva před odpočtem odložených daňových závazků

 

0360

1.1.1.11.2

Odložené daňové závazky související s jinými nehmotnými aktivy

 

0365

1.1.1.11.3

Účetní přecenění jiných nehmotných aktiv dceřiných podniků odvozených z konsolidace dceřiných podniků a přiřaditelných třetím osobám

 

0370

1.1.1.12

(–) Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů, po zohlednění souvisejících daňových závazků

 

0380

1.1.1.13

(–) Nedostatek v krytí očekávaných ztrát úpravami o úvěrové riziko při přístupu založeném na interním ratingu (IRB)

 

0390

1.1.1.14

(–) Aktiva penzijního fondu definovaných požitků

 

0400

1.1.1.14.1

(-) Aktiva penzijního fondu definovaných požitků

 

0410

1.1.1.14.2

Odložené daňové závazky související s aktivy penzijního fondu definovaných požitků

 

0420

1.1.1.14.3

Aktiva penzijního fondu definovaných požitků, jež instituce může bez omezení používat

 

0430

1.1.1.15

(-) Vzájemná účast na kmenovém kapitálu tier 1

 

0440

1.1.1.16

(-) Odpočet od položek vedlejšího kapitálu tier 1, který přesahuje výši vedlejšího kapitálu tier 1

 

0450

1.1.1.17

(-) Kvalifikované účasti mimo finanční sektor, na něž se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250  %

 

0460

1.1.1.18

(-) Sekuritizované pozice, na něž se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250  %

 

0470

1.1.1.19

(-) Volné dodávky, na něž se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250  %

 

0471

1.1.1.20

(-) Pozice v koši, pro které instituce nemůže určit rizikovou váhu v rámci přístupu IRB a na které se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250  %

 

0472

1.1.1.21

(–) Akciové expozice v rámci přístupu založeného na interních modelech, na které se alternativně může uplatnit riziková váha 1 250  %

 

0480

1.1.1.22

(-) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0490

1.1.1.23

(-) Odpočitatelné odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů

 

0500

1.1.1.24

(-) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0510

1.1.1.25

(-) Částka přesahující 17.65% prahovou hodnotu

 

0511

1.1.1.25.1

(-) Částka přesahující 17.65% prahovou hodnotu vztahující se k nástrojům zahrnovaným do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0512

1.1.1.25.2

(-) Částka přesahující 17.65% prahovou hodnotu vztahující se k odloženým daňovým pohledávkám vyplývajícím z přechodných rozdílů

 

0513

1.1.1.25A

(-) Nedostatečné krytí pro nevýkonné expozice

 

0514

1.1.1.25B

(-) Nedostatky týkající se příslibu minimální hodnoty

 

0515

1.1.1.25C

(-) Ostatní předvídatelné daňové platby

 

0520

1.1.1.26

Ostatní přechodné úpravy kmenového kapitálu tier 1

 

0524

1.1.1.27

(-) Dodatečné odpočty od kmenového kapitálu tier 1 v důsledku článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 

0529

1.1.1.28

Položky nebo odpočty od kmenového kapitálu tier 1 – jiné

 

0530

1.1.2

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

 

0540

1.1.2.1

Kapitálové nástroje způsobilé jako vedlejší kapitál tier 1

 

0551

1.1.2.1.1

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

 

0560

1.1.2.1.2*

Doplňková položka: nezpůsobilé kapitálové nástroje

 

0571

1.1.2.1.3

Emisní ážio

 

0580

1.1.2.1.4

(-) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1

 

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

 

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

 

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

 

0622

1.1.2.1.5

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1

 

0660

1.1.2.2

Přechodné úpravy provedené v důsledku nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků

 

0670

1.1.2.3

Nástroje vydané dceřinými společnostmi a uznané ve vedlejším kapitálu tier 1

 

0680

1.1.2.4

Přechodné úpravy v důsledku dodatečného uznání nástrojů, které jsou vydány dceřinými společnostmi, ve vedlejším kapitálu tier 1

 

0690

1.1.2.5

(–) Vzájemná účast na vedlejším kapitálu tier 1

 

0700

1.1.2.6

(-) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0710

1.1.2.7

(-) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0720

1.1.2.8

(-) Odpočet od položek kapitálu tier 2, který přesahuje výši kapitálu tier 2

 

0730

1.1.2.9

Ostatní přechodné úpravy vedlejšího kapitálu tier 1

 

0740

1.1.2.10

Odpočet od položek vedlejšího kapitálu tier 1, který přesahuje výši vedlejšího kapitálu tier 1 (odečítá se od kmenového kapitálu tier 1)

 

0744

1.1.2.11

(-) Dodatečné odpočty vedlejšího kapitálu tier 1 v důsledku článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 

0748

1.1.2.12

Položky nebo odpočty od kapitálu tier 1 – jiné

 

0750

1.2

KAPITÁL TIER 2

 

0760

1.2.1

Kapitálové nástroje způsobilé jako kapitál T2

 

0771

1.2.1.1

Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

 

0780

1.2.1.2*

Doplňková položka: nezpůsobilé kapitálové nástroje

 

0791

1.2.1.3

Emisní ážio

 

0800

1.2.1.4

(-) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2

 

0810

1.2.1.4.1

(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

 

0840

1.2.1.4.2

(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

 

0841

1.2.1.4.3

(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

 

0842

1.2.1.5

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2

 

0880

1.2.2

Přechodné úpravy na základě kapitálových nástrojů T2 se zachováním právních účinků

 

0890

1.2.3

Nástroje vydané dceřinými podniky a uznané v kapitálu tier 2

 

0900

1.2.4

Přechodné úpravy v důsledku dodatečného uznání nástrojů, které byly vydány dceřinými podniky, v kapitálu tier 2

 

0910

1.2.5

Přebytek rezerv v porovnání se způsobilými očekávanými ztrátami při přístupu IRB

 

0920

1.2.6

Obecné úpravy o úvěrové riziko v rámci standardizovaného přístupu

 

0930

1.2.7

(-) Vzájemná účast na kapitálu tier 2

 

0940

1.2.8

(-) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0950

1.2.9

(-) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0955

1.2.9A

Odpočty od způsobilých závazků, které přesahují výši způsobilých závazků

 

0960

1.2.10

Ostatní přechodné úpravy kapitálu tier 2

 

0970

1.2.11

Odpočet od položek kapitálu tier 2, který přesahuje výši kapitálu tier 2 (odečítá se od vedlejšího kapitálu tier 1)

 

0974

1.2.12

(-) Dodatečné odpočty od kapitálu tier 2 v důsledku článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 

0978

1.2.13

Položky nebo odpočty od kapitálu tier 2 – jiné

 C 02.00 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (CA2)

Řádky

Položka

Označení

Výše

0010

1

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

0020

1*

Z toho: investiční podniky podle čl. 95 odst. 2 a článku 98 nařízení o kapitálových požadavcích

 

0030

1**

z toho: investiční podniky podle čl. 96 odst. 2 a článku 97 nařízení o kapitálových požadavcích

 

0040

1.1

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY

 

0050

1.1.1

Standardizovaný přístup (SA)

 

0051

1.1.1*

Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 124 nařízení o kapitálových požadavcích

 

0060

1.1.1.1

Kategorie expozic, na něž se vztahuje standardizovaný přístup, s výjimkou sekuritizovaných pozic

 

0070

1.1.1.1.01

ústřední vlády nebo centrální banky

 

0080

1.1.1.1.02

regionální vlády nebo místní orgány

 

0090

1.1.1.1.03

subjekty veřejného sektoru

 

0100

1.1.1.1.04

mezinárodní rozvojové banky

 

0110

1.1.1.1.05

mezinárodní organizace

 

0120

1.1.1.1.06

instituce

 

0130

1.1.1.1.07

podniky

 

0140

1.1.1.1.08

retailové expozice

 

0150

1.1.1.1.09

expozice zajištěné nemovitostmi

 

0160

1.1.1.1.10

expozice v selhání

 

0170

1.1.1.1.11

položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem

 

0180

1.1.1.1.12

kryté dluhopisy

 

0190

1.1.1.1.13

pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

 

0200

1.1.1.1.14

subjekty kolektivního investování

 

0210

1.1.1.1.15

vlastní kapitál

 

0211

1.1.1.1.16

ostatní položky

 

0240

1.1.2

Přístup založený na interním ratingu (IRB)

 

0241

1.1.2*

Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 164 nařízení o kapitálových požadavcích

 

0242

1.1.2**

Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 124 nařízení o kapitálových požadavcích

 

0250

1.1.2.1

Přístupy založené na interním ratingu, pokud se nepoužívají vlastní odhady LGD ani konverzní faktory

 

0260

1.1.2.1.01

ústřední vlády a centrální banky

 

0270

1.1.2.1.02

instituce

 

0280

1.1.2.1.03

podniky – malé a střední podniky

 

0290

1.1.2.1.04

podniky – specializované úvěrování

 

0300

1.1.2.1.05

podniky – ostatní

 

0310

1.1.2.2

Přístupy IRB, pokud se používají vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory

 

0320

1.1.2.2.01

ústřední vlády a centrální banky

 

0330

1.1.2.2.02

instituce

 

0340

1.1.2.2.03

podniky – malé a střední podniky

 

0350

1.1.2.2.04

podniky – specializované úvěrování

 

0360

1.1.2.2.05

podniky – ostatní

 

0370

1.1.2.2.06

retail – malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi

 

0380

1.1.2.2.07

retail – jiné než malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi

 

0390

1.1.2.2.08

retail – kvalifikované revolvingové expozice

 

0400

1.1.2.2.09

retail – ostatní malé a střední podniky

 

0410

1.1.2.2.10

retail – ostatní jiné než malé a střední podniky

 

0420

1.1.2.3

Vlastní kapitál podle IRB

 

0450

1.1.2.5

Ostatní aktiva nemající povahu úvěrového závazku

 

0460

1.1.3

Objem rizikových expozic u příspěvků do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany

 

0470

1.1.4

Sekuritizované pozice

 

0490

1.2

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ

 

0500

1.2.1

Vypořádací riziko / riziko dodání v investičním portfoliu

 

0510

1.2.2

Vypořádací riziko / riziko dodání v obchodním portfoliu

 

0520

1.3

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

 

0530

1.3.1

Objem rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko podle standardizovaných přístupů (SA)

 

0540

1.3.1.1

Obchodované dluhové nástroje (TDI)

 

0550

1.3.1.2

Vlastní kapitál

 

0555

1.3.1.3

Zvláštní přístup pro poziční riziko u subjektů kolektivního investování

 

0556

1.3.1.3*

Doplňková položka: subjekty kolektivního investování, které investovaly výhradně do obchodovaných dluhových nástrojů

 

0557

1.3.1.3**

Doplňková položka: subjekty kolektivního investování, které investovaly výhradně do nástrojů vlastního kapitálu nebo smíšených nástrojů

 

0560

1.3.1.4

Měna

 

0570

1.3.1.5

Komodity

 

0580

1.3.2

Objem rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko podle interních modelů (IM)

 

0590

1.4

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO OPERAČNÍ RIZIKO (OpR)

 

0600

1.4.1

OpR podle přístupu základního ukazatele (BIA)

 

0610

1.4.2

OpR podle standardizovaných přístupů (STA) / alternativních standardizovaných přístupů (ASA)

 

0620

1.4.3

OpR podle přístupů pokročilého měření (AMA)

 

0630

1.5

OBJEM DALŠÍ RIZIKOVÉ EXPOZICE NA ZÁKLADĚ FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ

 

0640

1.6

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU V OCENĚNÍ

 

0650

1.6.1

Pokročilá metoda

 

0660

1.6.2

Standardizovaná metoda

 

0670

1.6.3

Na základě metody původní expozice

 

0680

1.7

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE SOUVISEJÍCÍ S VELKÝMI EXPOZICEMI V OBCHODNÍM PORTFOLIU

 

0690

1.8

OSTATNÍ OBJEMY RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

0710

1.8.2

Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 458 nařízení o kapitálových požadavcích

 

0720

1.8.2*

Z toho: požadavky pro velké expozice

 

0730

1.8.2**

Z toho: v důsledku upravených rizikových vah pro ošetření bublin v odvětví obytných a obchodních nemovitostí

 

0740

1.8.2***

Z toho: v důsledku expozic uvnitř finančního sektoru

 

0750

1.8.3

Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 459 nařízení o kapitálových požadavcích

 

0760

1.8.4

Z toho: objem dodatečné rizikové expozice na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 C 03.00 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY A ÚROVNĚ KAPITÁLU (CA3)

Řádky

ID

Položka

Výše

0010

1

Poměr kmenového kapitálu tier 1

 

0020

2

Přebytek (+)/nedostatek (–) kmenového kapitálu tier 1

 

0030

3

Poměr kapitálu tier 1

 

0040

4

Přebytek (+)/nedostatek (–) kapitálu tier 1

 

0050

5

Celkový kapitálový poměr

 

0060

6

Přebytek (+)/nedostatek (–) celkového kapitálu

 

Doplňkové položky: Poměr celkového kapitálového požadavku procesu přezkumu a hodnocení (TSCR), celkový kapitálový požadavek (OCR) a pokyn pro pilíř 2 (P2G)

0130

13

Poměr celkového kapitálového požadavku procesu přezkumu a hodnocení (TSCR)

 

0140

13*

TSCR: z kmenového kapitálu tier 1

 

0150

13**

TSCR: z kapitálu tier 1

 

0160

14

Poměr celkového kapitálového požadavku (OCR)

 

0170

14*

OCR: z kmenového kapitálu tier 1

 

0180

14**

OCR: z kapitálu tier 1

 

0190

15

OCR a pokyn pro pilíř 2 (P2G)

 

0200

15*

OCR a P2G: z kmenového kapitálu tier 1

 

0210

15**

OCR a P2G: z kapitálu tier 1

 

0220

16

Přebytek (+) / nedostatek (-) kmenového kapitálu tier 1 s ohledem na požadavky uvedené v článku 92 CRR a článku 104a CRD

 

Doplňkové položky: Kapitálové poměry bez uplatnění přechodných ustanovení na IFRS 9

0300

20

Poměr kmenového kapitálu tier 1 bez uplatnění přechodných ustanovení na IFRS 9

 

0310

21

Kapitálový poměr tier 1 bez uplatnění přechodných ustanovení na IFRS 9

 

0320

22

Celkový kapitálový poměr bez uplatnění přechodných ustanovení na IFRS 9

 C 04.00 – DOPLŇKOVÉ POLOŽKY (CA4)

Řádek

ID

Položka

Sloupec

Odložené daňové pohledávky a závazky

0010

0010

1

Odložené daňové pohledávky celkem

 

0020

1.1

Odložené daňové pohledávky, které nejsou závislé na budoucím zisku

 

0030

1.2

Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů

 

0040

1.3

Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů

 

0050

2

Odložené daňové závazky celkem

 

0060

2.1

Odložené daňové závazky, které nelze odečíst od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku

 

0070

2.2

Odložené daňové závazky, které lze odečíst od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku

 

0080

2.2.1

Odpočitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů

 

0090

2.2.2

Odpočitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů

 

0093

2A

Přeplatky daně a zpětně použité daňové ztráty

 

0096

2B

Odložené daňové pohledávky, které podléhají rizikové váze ve výši 250 %

 

0097

2C

Odložené daňové pohledávky, které podléhají rizikové váze ve výši 0 %

 

Výjimka z odpočtů od kmenového kapitálu tier 1

0901

2W

Výjimka z odpočtu nehmotných aktiv od kmenového kapitálu tier 1

 

Účetní klasifikace nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1

0905

2Y

Kapitálové nástroje a související emisní ážio klasifikované podle platných účetních standardů jako vlastní kapitál

 

0906

2Z

Kapitálové nástroje a související emisní ážio klasifikované podle platných účetních standardů jako závazky

 

Úpravy o úvěrové riziko a očekávané ztráty

0100

3

Přebytek (+) nebo schodek (–) podle IRB plynoucí z úprav o úvěrové riziko, dodatečných úprav ocenění a dalšího snížení kapitálu o očekávané ztráty z expozic, které nejsou v selhání

 

0110

3.1

Celkové úpravy o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a další snížení kapitálu, které lze začlenit do výpočtu výše očekávaných ztrát

 

0120

3.1.1

Obecné úpravy o úvěrové riziko

 

0130

3.1.2

Specifické úpravy o úvěrové riziko

 

0131

3.1.3

Dodatečné úpravy ocenění a další snížení kapitálu

 

0140

3.2

Celkové způsobilé očekávané ztráty

 

0145

4

Přebytek (+) nebo schodek (–) podle IRB plynoucí ze specifických úprav o úvěrové riziko v rámci očekávaných ztrát z expozic, které jsou v selhání

 

0150

4.1

Specifické úpravy o úvěrové riziko a pozice, s nimiž se zachází obdobně

 

0155

4.2

Celkové způsobilé očekávané ztráty

 

0160

5

Objemy rizikově vážených expozic pro výpočet stropu přebytku rezerv způsobilého jako kapitál tier 2

 

0170

6

Celkové hrubé rezervy způsobilé k zařazení do kapitálu tier 2

 

0180

7

Objemy rizikově vážených expozic pro výpočet stropu rezervy způsobilé jako kapitál tier 2

 

Prahové hodnoty pro odpočty od kmenového kapitálu tier 1

0190

8

Prahová hodnota neodečitatelná od kapitálových investic do subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0200

9

Prahová hodnota kmenového kapitálu tier 1 ve výši 10 %

 

0210

10

Prahová hodnota kmenového kapitálu tier 1 ve výši 17.65 %

 

0225

11

Způsobilý kapitál pro účely kvalifikovaných účastí mimo finanční sektor

 

Investice do kapitálu subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

0230

12

Investice do kmenového kapitálu tier 1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

0240

12.1

Přímé investice do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0250

12.1.1

Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0260

12.1.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0270

12.2

Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0280

12.2.1

Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0290

12.2.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0291

12.3

Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0292

12.3.1

Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0293

12.3.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0300

13

Investice do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

0310

13.1

Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0320

13.1.1

Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0330

13.1.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0340

13.2

Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0350

13.2.1

Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0360

13.2.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0361

13.3

Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0362

13.3.1

Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0363

13.3.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0370

14

Investice do kapitálu tier 2 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

0380

14.1

Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0390

14.1.1

Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0400

14.1.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0410

14.2

Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0420

14.2.1

Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0430

14.2.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0431

14.3

Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0432

14.3.1

Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

0433

14.3.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

Investice do kapitálu subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

0440

15

Investice do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

0450

15.1

Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0460

15.1.1

Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0470

15.1.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0480

15.2

Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0490

15.2.1

Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0500

15.2.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0501

15.3

Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0502

15.3.1

Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0503

15.3.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0504

15A

Investice do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici – podléhající rizikové váze 250 %

 

0510

16

Investice do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

0520

16.1

Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0530

16.1.1

Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0540

16.1.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0550

16.2

Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0560

16.2.1

Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0570

16.2.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0571

16.3

Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0572

16.3.1

Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0573

16.3.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0580

17

Investice do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

0590

17.1

Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0600

17.1.1

Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0610

17.1.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0620

17.2

Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0630

17.2.1

Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0640

17.2.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

0641

17.3

Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0642

17.3.1

Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

0643

17.3.2

(-) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše

 

Celkový objem rizikové expozice investic – neodečtených od příslušné kategorie kapitálu:

0650

18

Rizikově vážené expozice investic zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kmenového kapitálu tier 1 instituce

 

0660

19

Rizikově vážené expozice investic zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od vedlejšího kapitálu tier 1 instituce

 

0670

20

Rizikově vážené expozice investic zahrnovaných do kapitálu tier 2 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kapitálu tier 2 instituce

 

Dočasná výjimka z odpočtů od kapitálu

 

0680

21

Investice do kapitálových nástrojů kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

0690

22

Investice do kapitálových nástrojů kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

0700

23

Investice do kapitálových nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

0710

24

Investice do kapitálových nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

0720

25

Investice do kapitálových nástrojů kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

0730

26

Investice do kapitálových nástrojů kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

Kapitálové rezervy

0740

27

Požadavek kombinované kapitálové rezervy

 

0750

 

Bezpečnostní kapitálová rezerva

 

0760

 

Bezpečnostní rezerva, je-li na úrovni členského státu zjištěno makroobezřetnostní nebo systémové riziko

 

0770

 

Proticyklická kapitálová rezerva stanovená konkrétně pro danou instituci

 

0780

 

Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika

 

0800

 

Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce

 

0810

 

Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce

 

Požadavky podle pilíře II

0820

28

Kapitálové požadavky související s úpravami podle pilíře II

 

Další informace pro investiční podniky

0830

29

Počáteční kapitál

 

0840

30

Kapitál určený na základě fixních režijních nákladů

 

Další informace pro výpočet prahových hodnot pro vykazování

0850

31

Zahraniční původní expozice

 

0860

32

Původní expozice celkem

 C 05.01 – PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (CA5.1)

 

Úpravy kmenového kapitálu tier 1

Úpravy vedlejšího kapitálu tier 1

Úpravy kapitálu tier 2

Úpravy rizikově vážených aktiv

Doplňkové položky

Použitelný procentní podíl

Způsobilá částka bez přechodných ustanovení

Kód

ID

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

ÚPRAVY CELKEM

 

 

 

 

 

 

0020

1,1

NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ

propojeno s {CA1;r0220}

propojeno s {CA1;r0660}

propojeno s {CA1;r0880}

 

 

 

0060

1.1.2

Nástroje, které nepředstavují státní podporu

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3

Nástroje vydané prostřednictvím jednotek pro speciální účel

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4

Nástroje vydané před 27. červnem 2019, které nesplňují kritéria způsobilosti týkající se pravomoci k odpisu a konverzi podle článku 59 BRRD nebo jsou předmětem dohod o vzájemném započtení nebo nettingu

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1*

z toho: Nástroje, u nichž při výkonu pravomocí podle článku 59 BRRD není právně nebo smluvně povinný odpis nebo konverze

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2*

z toho: Nástroje, které se řídí právem třetí země a nepodléhají účinnému a vymahatelnému výkonu pravomocí podle článku 59 BRRD

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3*

z toho: Nástroje, které jsou předmětem dohod o vzájemném započtení nebo nettingu

 

 

 

 

 

 

0070

1,2

MENŠINOVÉ PODÍLY A EKVIVALENTY

propojeno s {CA1;r0240}

propojeno s {CA1;r0680}

propojeno s {CA1;r0900}

 

 

 

0080

1.2.1

Kapitálové nástroje a položky, které nelze považovat za menšinové podíly

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2

Přechodné uznání menšinových podílů v rámci konsolidovaného kapitálu

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3

Přechodné uznání kvalifikovaného vedlejšího kapitálu tier 1 v rámci konsolidovaného kapitálu

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4

Přechodné uznání kvalifikovaného kapitálu tier 2 v rámci konsolidovaného kapitálu

 

 

 

 

 

 

0100

1,3

OSTATNÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY

propojeno s {CA1;r0520}

propojeno s {CA1;r0730}

propojeno s {CA1;r0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6

Nerealizované zisky a ztráty z některých dluhových expozic vůči ústředním vládám, regionálním vládám, místním orgánům a subjektům veřejného sektoru

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1

z toho: částka A

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2

Odpočty

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3

Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9

Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů, a nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9a

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11

Výjimka z odpočtu kapitálových investic do pojišťoven od položek kmenového kapitálu tier 1

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3

Dodatečné filtry a odpočty

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4

Úpravy provedené v důsledku přechodných režimů IFRS 9

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1

Doplňková položka: Dopad statické složky na očekávané úvěrové ztráty

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2

Doplňková položka: Dopad dynamické složky na očekávané úvěrové ztráty za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3

Doplňková položka: Dopad dynamické složky na očekávané úvěrové ztráty za období od 1. 1. 2020

 

 

 

 

 

 C 05.02 – NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5.2)

 

Objem nástrojů plus související emisní ážio

Základ pro výpočet limitu

Použitelný procentní podíl

Limit

(–) Částka, která převyšuje limity zachování právních účinků

Celková částka související se zachováním právních účinků

Kód

ID

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. a) směrnice 2006/48/ES

 

 

 

 

 

propojeno s {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. ca) a čl. 154 odst. 8 a 9 směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení v článku 489 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

propojeno s {CA5.1;r060;c020)

0030

2,1

Celková výše nástrojů bez kupní opce nebo pobídky ke splacení

 

 

 

 

 

 

0040

2,2

Nástroje s kupní opcí a pobídkou ke splacení, pro něž platí zachování právních účinků

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1

Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 52 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2

Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykazování, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 52 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3

Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 52 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

 

0080

2,3

Přebytek nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků

 

 

 

 

 

 

0090

3

Položky, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. e), f), g) nebo h) směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení uvedených v článku 490 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

propojeno s {CA5.1;r060;c030)

0100

3,1

Celková výše položek bez pobídky ke splacení

 

 

 

 

 

 

0110

3,2

Položky s pobídkou ke splacení, pro něž platí zachování právních účinků

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1

Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykazování, které po datu skutečné splatnosti splňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2

Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykazování, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3

Položky s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které po datu skutečné splatnosti nesplňují podmínky podle článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích

 

 

 

 

 

 

0150

3,3

Přebytek nad rámec limitu nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí zachování právních účinků

 

 

 

 

 

 C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH – CELKEM (GS TOTAL)

 

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU SUBJEKTŮ K SOLVENTNOSTI SKUPINY

KAPITÁLOVÉ REZERVY

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL ZAHRNOVANÝ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU

 

 

KONSOLIDOVANÝ KAPITÁL

 

POŽADAVKY KOMBINOVANÝCH KAPITÁLOVÝCH REZERV

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROMĚLNĚNÍ, VOLNÝCH DODÁVEK A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO /RIZIKO DODÁNÍ

POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

OPERAČNÍ RIZIKO

OSTATNÍ OBJEMY RIZIKOVÉ EXPOZICE

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1

 

 

KVALIFIKOVANÉ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2

DOPLŇKOVÁ POLOŽKA:

GOODWILL (–) /(+) NEGATIVNÍ GOODWILL

Z TOHO: KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: PŘÍSPĚVKY KE KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU

Z TOHO: (–) GOODWILL /(+) NEGATIVNÍ GOODWILL

BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA

PROTICYKLICKÁ KAPITÁLOVÁ REZERVA SPECIFICKÁ PRO INSTITUCI

BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA, JE-LI NA ÚROVNI ČLENSKÉHO STÁTU ZJIŠTĚNO MAKROOBEZŘETNOSTNÍ NEBO SYSTÉMOVÉ RIZIKO

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO KRYTÍ SYSTÉMOVÉHO RIZIKA

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO GLOBÁLNÍ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO JINÉ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

MENŠINOVÉ PODÍLY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH (GS)

SUBJEKTY, KTERÉ JSOU ZAHRNUTY DO KONSOLIDACE

INFORMACE O SUBJEKTECH PODLÉHAJÍCÍCH KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU SUBJEKTŮ K SOLVENTNOSTI SKUPINY

KAPITÁLOVÉ REZERVY

NÁZEV

KÓD

TYP KÓDU

VNITROSTÁTNÍ KÓD

INSTITUCE NEBO EKVIVALENT (ANO/NE)

TYP SUBJEKTU

ROZSAH ÚDAJŮ: SAMOSTATNĚ PLNĚ KONSOLIDOVANÉ (SF) NEBO SAMOSTATNĚ ČÁSTEČNĚ KONSOLIDOVÁNÉ (SP)

KÓD ZEMĚ

PODÍL ÚČASTI (%)

 

 

KAPITÁL

 

 

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL ZAHRNOVANÝ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU

 

KONSOLIDOVANÝ KAPITÁL

 

POŽADAVEK KOMBINOVANÝCH KAPITÁLOVÝCH REZERV

 

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ, VOLNÝCH DODÁVEK A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO / RIZIKO DODÁNÍ

POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

OPERAČNÍ RIZIKO

OSTATNÍ OBJEMY RIZIKOVÉ EXPOZICE

KAPITÁL TIER 1 CELKEM

 

 

KAPITÁL TIER 2

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ, VOLNÝCH DODÁVEK A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO / RIZIKO DODÁNÍ

POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

OPERAČNÍ RIZIKO

OSTATNÍ OBJEMY RIZIKOVÉ EXPOZICE

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1

 

KVALIFIKOVANÉ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2

DOPLŇKOVÁ POLOŽKA: GOODWILL (–) /(+) NEGATIVNÍ GOODWILL

Z TOHO: KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: PŘÍSPĚVKY KE KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU

Z TOHO: (–) GOODWILL /(+) NEGATIVNÍ GOODWILL

BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA

PROTICYKLICKÁ KAPITÁLOVÁ REZERVA SPECIFICKÁ PRO INSTITUCI

BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA, JE-LI NA ÚROVNI ČLENSKÉHO STÁTU ZJIŠTĚNO MAKROOBEZŘETNOSTNÍ NEBO SYSTÉMOVÉ RIZIKO

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO KRYTÍ SYSTÉMOVÉHO RIZIKA

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO GLOBÁLNÍ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO JINÉ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

 

MENŠINOVÉ PODÍLY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL

SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 1

SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE KAPITÁLU TIER 1, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO

Z TOHO: MENŠINOVÉ PODÍLY

SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK, EMISNÍ ÁŽIO A OSTATNÍ FONDY

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 2

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 07.00 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SA)

Třída expozice podle SA

 

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY SOUVISEJÍCÍ S PŮVODNÍ EXPOZICÍ (-)

EXPOZICE BEZ ÚPRAV OCENĚNÍ A REZERV

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI

ČISTÁ EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA S DOPADEM NA HODNOTU EXPOZICE: MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA. KOMPLEXNÍ METODA FINANČNÍHO KOLATERÁLU

PLNĚ UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZICE (E*)

ROZČLENĚNÍ PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE KONVERZNÍCH FAKTORŮ

HODNOTA EXPOZICE

 

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÝCH KOEFICIENTŮ

ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (-)

ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO INFRASTRUKTURU (-)

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÝCH KOEFICIENTŮ

 

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)

MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

KOEFICIENT VOLATILITY PRO DANOU EXPOZICI

FINANČNÍ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam) (–)

0 %

20 %

50 %

100 %

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY

 

Z TOHO: S ÚVĚROVÝM HODNOCENÍM VYPRACOVANÝM URČENOU EXTERNÍ RATINGOVOU AGENTUROU

Z TOHO: S ÚVĚROVÝM HODNOCENÍM POCHÁZEJÍCÍM OD CENTRÁLNÍ VLÁDY

(–) ZÁRUKY

(–) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

(–) FINANČNÍ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METODA

(–) JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

(–) ODTOKY CELKEM

PŘÍTOKY CELKEM (+)

 

(–) Z TOHO: KOEFICIENT VOLATILITY NEBO SPLATNOSTI

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY S VÝJIMKOU EXPOZIC S CLEARINGEM PROSTŘEDNICTVÍM ÚSTŘEDNÍ PROTISTRANY

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

CELKOVÉ EXPOZICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buňka propojená s CA

 

 

0015

z toho: expozice v selhání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

z toho: expozice, na něž se použije podpůrný koeficient pro malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

z toho: expozice, na něž se použije podpůrný koeficient pro infrastrukturu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

z toho: expozice zajištěné nemovitostmi – obytné nemovitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

z toho: expozice v rámci trvalého částečného použití standardizovaného přístupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

z toho: expozice v rámci standardizovaného přístupu, v jejichž případě orgán dohledu poskytl předchozí svolení s postupným zaváděním přístupu IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZČLENĚNÍ CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE DRUHŮ EXPOZIC:

0070

Rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice/transakce podléhající úvěrovému riziku protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Skupiny transakcí se započtením transakcí s financováním cenných papírů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

z toho: s centrálním clearingem prostřednictvím kvalifikované ústřední protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Skupiny transakcí se započtením zahrnující deriváty a transakce s delší dobou vypořádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

z toho: s centrálním clearingem prostřednictvím kvalifikované ústřední protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Z křížového započtení na základě smlouvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZČLENĚNÍ CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH:

0140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Ostatní rizikové váhy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZČLENĚNÍ CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE DRUHU PŘÍSTUPU (SUBJEKTY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ):

0281

Přístup se zohledněním

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

Přístup založený na pověření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Záložní postup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY

0290

Expozice zajištěné obchodními nemovitostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Expozice zajištěné obytnými nemovitostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.01 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB) (CR IRB 1)

Třída expozice podle IRB:

Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:

 

STUPNICE INTERNÍCH RATINGŮ

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI

EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

 

HODNOTA EXPOZICE

 

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA ZOHLEDŇOVANÉ V ODHADECH LGD S VÝJIMKOU PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ

EXPOZICE, KTERÉ PODLÉHAJÍ PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ:

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%) PRO VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST (POČET DNŮ)

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÝCH KOEFICIENTŮ

ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (-)

ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO INFRASTRUKTURU (-)

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÝCH KOEFICIENTŮ

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (–)

SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

 

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

VÝŠE OČEKÁVANÉ ZTRÁTY

ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY (–)

POČET DLUŽNÍKŮ

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PŘED POUŽITÍM ÚVĚROVÝCH DERIVÁTŮ

PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA

(%)

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

ZÁRUKY (–)

ÚVĚROVÉ DERIVÁTY (–)

ODTOKY CELKEM (–)

PŘÍTOKY CELKEM (+)

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

ZÁRUKY

ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:

JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

 

ZPŮSOBILÝ FINANČNÍ KOLATERÁL

JINÝ ZPŮSOBILÝ KOLATERÁL

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

HOTOVOST NA VKLADECH

ŽIVOTNÍ POJISTKY

NÁSTROJE V DRŽENÍ TŘETÍ STRANY

NEMOVITOSTI

OSTATNÍ HMOTNÝ KOLATERÁL

POHLEDÁVKY

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

CELKOVÉ EXPOZICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buňka propojená s CA

 

 

 

 

 

0015

z toho: expozice, na něž se použije podpůrný koeficient pro malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

z toho: expozice, na něž se použije podpůrný koeficient pro infrastrukturu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZČLENĚNÍ CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE DRUHŮ EXPOZIC:

 

0020

Rozvahové položky podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Podrozvahové položky podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice/transakce podléhající úvěrovému riziku protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Skupiny transakcí se započtením transakcí s financováním cenných papírů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Skupiny transakcí se započtením zahrnující deriváty a transakce s delší dobou vypořádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Z křížového započtení na základě smlouvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

EXPOZICE ZAŘAZENÉ DO STUPŇŮ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKŮ: CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

ROZŘAZOVACÍ POSTUP SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ: CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

ALTERNATIVNÍ ZACHÁZENÍ: EXPOZICE ZAJIŠTĚNÉ NEMOVITOSTMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

EXPOZICE Z VOLNÝCH DODÁVEK PŘI APLIKACI RIZIKOVÝCH VAH PODLE ALTERNATIVNÍHO ZACHÁZENÍ NEBO 100% A JINÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉMU VÁŽENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ: CELKOVÉ POHLEDÁVKY NABYTÉ ZA ÚPLATU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.02 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ROZČLENĚNÍ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (CR IRB 2)

Třída expozice podle IRB:

Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:

STUPEŇ DLUŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR ŘÁDKU)

STUPNICE INTERNÍCH RATINGŮ

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI

EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

 

HODNOTA EXPOZICE

 

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA ZOHLEDŇOVANÉ V ODHADECH LGD S VÝJIMKOU PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ

EXPOZICE, KTERÉ PODLÉHAJÍ PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ:

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%) PRO VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST (POČET DNŮ)

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÝCH KOEFICIENTŮ

(-) ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

(-) ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO INFRASTRUKTURU

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÝCH KOEFICIENTŮ

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

(–) JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

VÝŠE OČEKÁVANÉ ZTRÁTY

(–) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY

POČET DLUŽNÍKŮ

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PŘED POUŽITÍM ÚVĚROVÝCH DERIVÁTŮ

PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA

(%)

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

(–) ZÁRUKY

(–) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

(–) ODTOKY CELKEM

PŘÍTOKY CELKEM (+)

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

ZÁRUKY

ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:

JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

 

ZPŮSOBILÝ FINANČNÍ KOLATERÁL

JINÝ ZPŮSOBILÝ KOLATERÁL

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

HOTOVOST NA VKLADECH

ŽIVOTNÍ POJISTKY

NÁSTROJE V DRŽENÍ TŘETÍ STRANY

NEMOVITOSTI

OSTATNÍ HMOTNÝ KOLATERÁL

POHLEDÁVKY

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.03 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ROZČLENĚNÍ PODLE ROZMEZÍ PD (CR IRB 3)

Třída expozice podle IRB:

Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:

ROZMEZÍ PD

ROZVAHOVÉ EXPOZICE

PODROZVAHOVÉ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

EXPOZICÍ VÁŽENÉ PRŮMĚRNÉ KONVERZNÍ FAKTORY

HODNOTA EXPOZICE PO VYNÁSOBENÍ KONVERZNÍMI FAKTORY A SNÍŽENÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA PD (%)

POČET DLUŽNÍKŮ

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST (ROKY)

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÝCH KOEFICIENTŮ

VÝŠE OČEKÁVANÉ ZTRÁTY

ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

0,00 až <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

0,00 až <0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

0,10 až <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

0,15 až <0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

0,25 až <0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

0,50 až <0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

0,75 až <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

0,75 až <1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1,75 až <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,5 až <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,5 až <5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

5 až <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

10 až <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

10 až <20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

20 až <30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

30 až <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (výchozí hodnota)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.04 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: TOKOVÉ VÝKAZY RWEA (CR IRB 4)

 

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC

0010

0010

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC NA KONCI PŘEDCHOZÍHO VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ

 

0020

VÝŠE AKTIV (+/-)

 

0030

KVALITA AKTIV (+/-)

 

0040

AKTUALIZACE MODELU (+/-)

 

0050

METODIKA A POLITIKA (+/-)

 

0060

NABYTÍ A POZBYTÍ (+/-)

 

0070

DEVIZOVÉ POHYBY (+/-)

 

0080

OSTATNÍ (+/-)

 

0090

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE NA KONCI VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ

 C 08.05 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ZPĚTNÉ TESTOVÁNÍ PD (CR IRB 5)

Třída expozice podle IRB:

Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:

ROZMEZÍ PD

ARITMETICKÝ PRŮMĚR PD (%)

POČET DLUŽNÍKŮ NA KONCI PŘEDCHOZÍHO ROKU

 

ZJIŠTĚNÝ PRŮMĚRNÝ PODÍL SELHÁNÍ (%)

PRŮMĚRNÝ HISTORICKÝ ROČNÍ PODÍL SELHÁNÍ (%)

Z TOHO: V SELHÁNÍ BĚHEM ROKU

0010

0020

0030

0040

0050

0010

0,00 až <0,15

 

 

 

 

 

0020

0,00 až <0,10

 

 

 

 

 

0030

0,10 až <0,15

 

 

 

 

 

0040

0,15 až <0,25

 

 

 

 

 

0050

0,25 až <0,50

 

 

 

 

 

0060

0,50 až <0,75

 

 

 

 

 

0070

0,75 až <2,5

 

 

 

 

 

0080

0,75 až <1,75

 

 

 

 

 

0090

1,75 až <2,5

 

 

 

 

 

0100

2,5 až <10

 

 

 

 

 

0110

2,5 až <5

 

 

 

 

 

0120

5 až <10

 

 

 

 

 

0130

10 až <100

 

 

 

 

 

0140

10 až <20

 

 

 

 

 

0150

20 až <30

 

 

 

 

 

0160

30 až <100

 

 

 

 

 

0170

100 (výchozí hodnota)

 

 

 

 

 C 08.05.1 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ZPĚTNÉ TESTOVÁNÍ PD PODLE PODLE ČL. 180 ODST. 1 PÍSM. f) (CR IRB 5)

Třída expozice podle IRB:

Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:

ROZMEZÍ PD

ODPOVÍDAJÍCÍ HODNOTA EXTERNÍHO RATINGU

ARITMETICKÝ PRŮMĚR PD (%)

POČET DLUŽNÍKŮ NA KONCI PŘEDCHOZÍHO ROKU

 

ZJIŠTĚNÝ PRŮMĚRNÝ PODÍL SELHÁNÍ (%)

PRŮMĚRNÝ HISTORICKÝ ROČNÍ PODÍL SELHÁNÍ (%)

Z TOHO: V SELHÁNÍ BĚHEM ROKU

0005

0006

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 C 08.06 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ROZŘAZOVACÍ POSTUP SPECIALIZOVANÉHO ÚVĚROVÁNÍ (CR IRB 6)

Druh specializovaných úvěrů:

 

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

 

HODNOTA EXPOZICE

 

RIZIKOVÁ VÁHA

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÝCH KOEFICIENTŮ

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY:

VÝŠE OČEKÁVANÉ ZTRÁTY

(–) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

KATEGORIE 1

MÉNĚ NEŽ 2,5 ROKU

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

0020

2,5 ROKU A VÍCE

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0030

KATEGORIE 2

MÉNĚ NEŽ 2,5 ROKU

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0040

2,5 ROKU A VÍCE

 

 

 

 

 

 

90 %

 

 

 

0050

KATEGORIE 3

MÉNĚ NEŽ 2,5 ROKU

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0060

2,5 ROKU A VÍCE

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0070

KATEGORIE 4

MÉNĚ NEŽ 2,5 ROKU

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0080

2,5 ROKU A VÍCE

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0090

KATEGORIE 5

MÉNĚ NEŽ 2,5 ROKU

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0100

2,5 ROKU A VÍCE

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0110

CELKEM

MÉNĚ NEŽ 2,5 ROKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5 ROKU A VÍCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.07 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM: ROZSAH POUŽITÍ PŘÍSTUPU IRB A STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (CR IRB 7)

 

CELKOVÁ HODNOTA EXPOZICE VE SMYSLU ČLÁNKU 166 NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH

CELKOVÁ HODNOTA EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ STANDARDIZOVANÉMU PŘÍSTUPU A PŘÍSTUPU IRB

PROCENTO CELKOVÉ HODNOTY EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ TRVALÉMU ČÁSTEČNÉMU POUŽITÍ STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (%)

PROCENTO CELKOVÉ HODNOTY EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ PLÁNU ZAVEDENÍ (%)

PROCENTO CELKOVÉ HODNOTY EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ PŘÍSTUPU IRB (%)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

ÚSTŘEDNÍ VLÁDY NEBO CENTRÁLNÍ BANKY

 

 

 

 

 

0020

Z TOHO: REGIONÁLNÍ VLÁDY NEBO MÍSTNÍ ORGÁNY

 

 

 

 

 

0030

Z TOHO: SUBJEKTY VEŘEJNÉHO SEKTORU

 

 

 

 

 

0040

INSTITUCE

 

 

 

 

 

0050

PODNIKY

 

 

 

 

 

0060

Z TOHO: PODNIKY – SPECIALIZOVANÉ ÚVĚRY, S VÝJIMKOU ROZŘAZOVACÍHO PŘÍSTUPU

 

 

 

 

 

0070

Z TOHO: PODNIKY – SPECIALIZOVANÉ ÚVĚRY, VČETNĚ ROZŘAZOVACÍHO PŘÍSTUPU

 

 

 

 

 

0080

Z TOHO: PODNIKY – MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

 

 

 

 

 

0090

RETAILOVÉ EXPOZICE

 

 

 

 

 

0100

Z TOHO: RETAILOVÁ OBLAST – MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SE ZAJIŠTĚNÍM NEMOVITOSTMI

 

 

 

 

 

0110

Z TOHO: RETAILOVÁ OBLAST – PODNIKY SE ZAJIŠTĚNÍM NEMOVITOSTMI JINÉ NEŽ MALÉ A STŘEDNÍ

 

 

 

 

 

0120

Z TOHO: RETAILOVÁ OBLAST – KVALIFIKOVANÉ REVOLVINGOVÉ EXPOZICE

 

 

 

 

 

0130

Z TOHO: RETAILOVÁ OBLAST – OSTATNÍ MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

 

 

 

 

 

0140

Z TOHO: RETAILOVÁ OBLAST – OSTATNÍ PODNIKY JINÉ NEŽ MALÉ A STŘEDNÍ

 

 

 

 

 

0150

AKCIOVÉ EXPOZICE

 

 

 

 

 

0160

OSTATNÍ AKTIVA NEMAJÍCÍ POVAHU ÚVĚROVÉHO ZÁVAZKU

 

 

 

 

 

0170

CELKEM

 

 

 

 

 C 09.01 – ZEMĚPISNÉ ROZČLENĚNÍ EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE V RÁMCI STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (CR GB 1)

Země:

 

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

Nová selhání zjištěná pro dané období

Obecné úpravy o úvěrové riziko

Specifické úpravy o úvěrové riziko

Odpisy

Dodatečné úpravy ocenění a další snížení kapitálu

Úpravy o úvěrové riziko/odpisy u nově zjištěných selhání

HODNOTA EXPOZICE

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÝCH KOEFICIENTŮ

(-) ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

(-) ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO INFRASTRUKTURU

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÝCH KOEFICIENTŮ

 

Expozice v selhání

0010

0020

0040

0050

0055

0060

0061

0070

0075

0080

0081

0082

0090

0010

Ústřední vlády nebo centrální banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Regionální vlády nebo místní orgány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Subjekty veřejného sektoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Mezinárodní rozvojové banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Mezinárodní organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Instituce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

retailové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Zajištěné hypotékou na nemovitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Expozice v selhání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Kryté dluhopisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Subjekty kolektivního investování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0141

Přístup se zohledněním

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

Přístup založený na pověření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

Záložní postup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Akciové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Ostatní expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Celkové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.02 – ZEMĚPISNÉ ROZČLENĚNÍ EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE IRB (CR GB 2)

Země:

 

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

Nová selhání zjištěná pro dané období

Obecné úpravy o úvěrové riziko

Specifické úpravy o úvěrové riziko

Odpisy

Úpravy o úvěrové riziko/odpisy u nově zjištěných selhání

(%) PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)

HODNOTA EXPOZICE

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÝCH KOEFICIENTŮ

 

ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (-)

ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO INFRASTRUKTURU (-)

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÝCH KOEFICIENTŮ

VÝŠE OČEKÁVANÉ ZTRÁTY

 

Z toho: v selhání

 

Z toho: v selhání

Z toho: v selhání

0010

0030

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0090

0100

0105

0110

0120

0121

0122

0125

0130

0010

Ústřední vlády nebo centrální banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Instituce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0042

z toho: specializované úvěry (bez specializovaných úvěrů podle rozřazovacího přístupu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

z toho: specializované úvěry podle rozřazovacího přístupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Retailové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Se zajištěním nemovitostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Jiné než malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Kvalifikované revolvingové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Ostatní retailové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Jiné než malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Vlastní kapitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Celkové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.04 – ROZČLENĚNÍ ÚVĚROVÝCH EXPOZIC RELEVANTNÍCH PRO VÝPOČET PROTICYKLICKÉ KAPITÁLOVÉ REZERVY PODLE ZEMÍ A SAZBY PROTICYKLICKÉ REZERVY SPECIFICKÉ PRO DANOU INSTITUCI (CCB)

Země:

 

Výše

Procentní podíl

Kvalitativní informace

0010

0020

0030

Rozhodné úvěrové expozice – Úvěrové riziko

 

0010

Hodnota expozice podle standardizovaného přístupu

 

 

 

0020

Hodnota expozice podle přístupu IRB

 

 

 

Rozhodné úvěrové expozice – Tržní riziko

 

0030

Součet dlouhých a krátkých pozic expozic obchodního portfolia pro standardizované přístupy

 

 

 

0040

Hodnota expozic obchodního portfolia pro interní modely

 

 

 

Rozhodné úvěrové expozice – Sekuritizace

 

0055

Hodnota expozice u sekuritizovaných pozic v investičním portfoliu

 

 

 

Kapitálové požadavky a váhy kapitálových požadavků

 

0070

Celkové kapitálové požadavky pro proticyklickou kapitálovou rezervu

 

 

 

0080

Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – Úvěrové riziko

 

 

 

0090

Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – Tržní riziko

 

 

 

0100

Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – Sekuritizované pozice v investičním portfoliu

 

 

 

0110

Váhy kapitálových požadavků

 

 

 

Sazby proticyklické kapitálové rezervy

 

0120

Sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovená pověřeným orgánem

 

 

 

0130

Sazba proticyklické kapitálové rezervy použitelná pro zemi instituce

 

 

 

0140

Sazba proticyklické kapitálové rezervy specifická pro danou instituci

 

 

 

Použití 2 % prahové hodnoty

 

0150

Použití 2 % prahové hodnoty pro obecnou úvěrovou expozici

 

 

 

0160

Použití 2 % prahové hodnoty pro expozici obchodního portfolia

 

 

 C 10.01 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR EQU IRB 1)

 

STUPNICE INTERNÍCH RATINGŮ

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI

HODNOTA EXPOZICE

 

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD

(%)

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC

DOPLŇKOVÁ POLOŽKA:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

VÝŠE OČEKÁVANÉ ZTRÁTY

PD PŘIŘAZENÁ RATINGOVÉMU STUPNI DLUŽNÍKA

(%)

ZÁRUKY (–)

ÚVĚROVÉ DERIVÁTY (–)

ODTOKY CELKEM (–)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0070

0080

0090

0010

AKCIOVÉ EXPOZICE PODLE IRB CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Buňka propojená s CA

 

0020

METODA PD/LGD: CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

METODA ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY: CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

ROZČLENĚNÍ CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY PODLE RIZIKOVÝCH VAH:

0070

RIZIKOVÁ VÁHA: 190%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA INTERNÍCH MODELECH