2020/1998Nařízení Rady 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

Publikováno: Úř. věst. L 410I, 7.12.2020, s. 1-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. prosince 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 8. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 8. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 25. února 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY 2020/1998

ze dne 7. prosince 2020

o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

(Úř. věst. L 410I 7.12.2020, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/371 ze dne 2. března 2021,

  L 71I

1

2.3.2021

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/478 ze dne 22. března 2021,

  L 99I

1

22.3.2021

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/2151 ze dne 6. prosince 2021,

  L 436

1

7.12.2021

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/2195 ze dne 13. prosince 2021,

  L 445I

10

13.12.2021

►M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/595 ze dne 11. dubna 2022,

  L 114

60

12.4.2022

►M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2374 ze dne 5. prosince 2022,

  L 314

81

6.12.2022

►M7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/430 ze dne 25. února 2023,

  L 59I

423

25.2.2023


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 146, 29.4.2021, s.  78 (2021/478)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 035, 17.2.2022, s.  22 (2021/2151)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY 2020/1998

ze dne 7. prosince 2020

o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských právČlánek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) 

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem nebo po dni vstupu tohoto nařízení v platnost na základě smlouvy nebo transakce nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i) 

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;

ii) 

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii) 

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo transakcí;

iv) 

protinárok;

v) 

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití doložky vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

b) 

„smlouvou nebo transakcí“ jakákoli transakce bez ohledu na její formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumí zejména dluhopis, záruka nebo příslib odškodnění, a to zejména finanční záruka nebo příslib finančního odškodnění, a úvěr, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané transakce nebo s ní související;

c) 

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze II;

d) 

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

e) 

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění použití hospodářských zdrojů k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

f) 

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, které by vedly k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto finančních prostředků, včetně správy portfolia;

g) 

„finančními prostředky“ finanční aktiva a výnosy všeho druhu, mimo jiné:

i) 

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje;

ii) 

vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii) 

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv) 

úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v) 

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi) 

akreditivy, nákladní listy, dodací listy;

vii) 

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

h) 

„územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1.  

Toto nařízení se vztahuje na tyto činy:

a) 

genocida;

b) 

zločiny proti lidskosti;

c) 

následující případy závažného porušování nebo zneužívání lidských práv:

i) 

mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání;

ii) 

otroctví;

iii) 

mimosoudní, sumární a svévolné popravy a usmrcení;

iv) 

nucené zmizení osob;

v) 

svévolné zatýkaní nebo zadržování;

d) 

jiné porušování nebo zneužívání lidských práv, mimo jiné níže uvedené případy, jestliže je dané porušování nebo zneužívání rozsáhlé, systematické nebo jinak závažné, pokud jde o cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 21 Smlouvy o EU:

i) 

obchodování s lidmi, jakož i zneužívání lidských práv převaděči migrantů, jak je uvedeno v tomto článku,

ii) 

sexuální a genderové násilí;

iii) 

porušování nebo zneužívání svobody pokojného shromažďování a sdružování;

iv) 

porušování nebo zneužívání svobody přesvědčení a projevu;

v) 

porušování nebo zneužívání svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení;

2.  

Pro účely použití odstavce 1 je třeba zohlednit mezinárodní obyčejové právo a obecně uznávané nástroje mezinárodního práva, jako jsou:

a) 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech;

b) 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech;

c) 

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia

d) 

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání;

e) 

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace;

f) 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen;

g) 

Úmluva o právech dítěte;

h) 

Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před nuceným zmizením;

i) 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením;

j) 

Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu;

k) 

Římský statut Mezinárodního trestního soudu;

l) 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.

3.  

Pro účely tohoto rozhodnutí lze za fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány rovněž považovat:

a) 

státní subjekty;

b) 

jiné subjekty vykonávající skutečnou kontrolu nebo pravomoc nad daným územím;

c) 

jiné nestátní subjekty podle čl. 1 odst. 4 rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999

Článek 3

1.  
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.
2.  
Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nebo v jejich prospěch.
3.  

Jak stanovila Rada v souladu s článkem 3 rozhodnutí (SZBP) 2020/1999, v příloze I jsou uvedeny:

a) 

fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou odpovědné za činy uvedené v čl. 2 odst. 1;

b) 

fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které poskytují finanční, technickou nebo materiální podporu nebo jsou jinak zapojeny do činů uvedených v čl. 2 odst. 1, včetně plánování, řízení, objednávání, pomoci, přípravy, usnadňování nebo podněcování těchto činů;

c) 

fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány spojené s fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v písmenech a) a b).

Článek 4

1.  

Odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány členských států povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo a zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud shledají, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) 

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) 

určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony nebo k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c) 

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d) 

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud dotčený příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno, nebo

e) 

určené k výplatě na účet nebo z účtu diplomatické či konzulární mise nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud jsou tyto platby zamýšleny k oficiálním účelům diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace.

2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 5

1.  
Odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány členských států povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění určitých finančních prostředků či hospodářských zdrojů, pokud shledají, že poskytnutí takových finančních prostředků či hospodářských zdrojů je nezbytné pro humanitární účely, jako jsou například dodávky nebo usnadnění dodávek pomoci, včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo přepravy humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo pro evakuace.
2.  
Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do čtyř týdnů od jeho udělení.

Článek 6

1.  

Odchylně od čl. 3 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán před zařazením fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v článku 3 na seznam v příloze I, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem či po něm;

b) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c) 

nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu v příloze I a

d) 

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

2.  
Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů od jeho udělení.

Článek 7

1.  

Odchylně od čl. 3 odst. 1 v případě, kdy je platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu v příloze I splatná na základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem přede dnem, kdy byla tato fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán zařazen do přílohy I, nebo na základě závazku, který dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu vznikl před uvedeným dnem, mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud dotčený příslušný orgán shledal, že:

a) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými na seznamu v příloze I a

b) 

platba není v rozporu s čl. 3 odst. 2.

2.  
Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 8

1.  
Ustanovení čl. 3 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na daný účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími stranami, budou-li přírůstky těchto účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o každé takové transakci neprodleně uvědomí relevantní příslušný orgán.
2.  

Ustanovení čl. 3 odst. 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a) 

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;

b) 

platby splatné na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uvedené v článku 3 zařazeny do přílohy I nebo

c) 

platby splatné na základě soudních či správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů, které byly vydány v některém členském státě nebo jsou vykonatelné v dotčeném členském státě,

pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření podle čl. 3 odst. 1.

Článek 9

1.  

Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) 

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s čl. 3 odst. 1, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi a

b) 

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování informací uvedených v písmenu a).

2.  
Veškeré další informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.
3.  
Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 10

Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení opatření uvedených v článku 3.

Článek 11

1.  
Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení nebo jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
2.  
Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 12

1.  

Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění je přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně odškodnění nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a) 

fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými na seznamu v příloze I;

b) 

jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem jednajícími prostřednictvím nebo jménem fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenu a).

2.  
Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno podle odstavce 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uplatňující tento nárok.
3.  
Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legálnosti neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.

Článek 13

1.  

Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a) 

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 3 a povoleních udělených na základě článků 4, 5, 6 a 7;

b) 

porušování tohoto nařízení, problémech s jeho vymáháním a rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.  
Členské státy si neprodleně navzájem poskytují a poskytují i Komisi všechny další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 14

1.  
Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v článku 3, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.
2.  
Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu své rozhodnutí podle odstavce 1 včetně důvodů pro jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k záležitosti vyjádřit.
3.  
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.
4.  
Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to alespom každých 12 měsíců.
5.  
Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací sdělených členskými státy.

Článek 15

1.  
V příloze I jsou uvedeny důvody zařazení dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů na seznam.
2.  
V příloze I jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. V případě fyzických osob mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně dalších používaných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresa, je-li známa, a funkci nebo povolání. V případě právnických osob, subjektů nebo orgánů mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 16

1.  
Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2.  
Členské státy oznámí Komisi sankce uvedené v odstavci 1 bezodkladně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jejich následné změny.

Článek 17

1.  

Rada, Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise (dále jen „vysoký představitel“) zpracovávají osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení. Mezi tyto úkoly patří:

a) 

pokud jde o Radu, příprava a přijímání změn přílohy I;

b) 

pokud jde o vysokého představitele, příprava změn přílohy I;

c) 

pokud jde o Komisi:

i) 

začlenění obsahu přílohy I do elektronického konsolidovaného seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce Unie, a do interaktivní mapy sankcí, přičemž obojí je veřejně dostupné;

ii) 

zpracování informací o dopadu opatření tohoto nařízení, jako je hodnota zmrazených finančních prostředků, a informací o povoleních udělených příslušnými orgány.

2.  
Rada, Komise a vysoký představitel mohou v příslušných případech zpracovávat relevantní údaje, které se týkají trestných činů spáchaných fyzickými osobami zařazenými na seznam, odsouzení těchto osob za spáchání trestného činu nebo bezpečnostních opatření vztahujících se na tyto osoby, pouze v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro přípravu přílohy I.
3.  
Pro účely tohoto nařízení jsou Rada, útvar Komise uvedený v příloze II tohoto nařízení a vysoký představitel určeny „správci“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení (EU) 2018/1725 s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725.

Článek 18

1.  
Členské státy určí příslušné orgány pro účely tohoto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je uveden v příloze II.
2.  
Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.
3.  
Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 19

Toto nařízení se použije:

a) 

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b) 

na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do jurisdikce některého členského státu;

c) 

na všechny fyzické osoby nacházející se na území Unie nebo mimo ně, které jsou státními příslušníky některého členského státu;

d) 

na všechny právnické osoby, subjekty či orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo něj;

e) 

na všechny právnické osoby, subjekty či orgány v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.

Článek 20

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 3

A. 

Fyzické osoby

▼M1 

►M2  Jména (přepis do latinské abecedy) ◄

►M2  Jména ◄

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

▼M6

1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ (v ruštině)

Funkce: bývalý ředitel ruské federální vězeňské služby (FSIN)

Datum narození: 27. 1. 1964

Místo narození: Tatarsk, Novosibirská oblast, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Alexandr Kalašnikov byl od 8. října 2019 do 25. listopadu 2021 ředitelem ruské Federální vězeňské služby (FSIN). V této funkci dohlížel na všechny činnosti FSIN. Z titulu své funkce ředitele byl odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání a zadržování.

2.3.2021

 

 

 

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

V případě Alexeje Navalného v době, kdy se zotavoval v Německu (září 2020 až leden 2021) – poté, co byl otráven toxickou nervově paralytickou látkou typu novičok –, FSIN dne 28. prosince 2020 nařídila, aby se neprodleně dostavil k probačnímu úředníkovi; v opačném případě mu hrozil trest odnětí svobody za porušení podmíněného odsouzení k trestu za podvod. Evropský soud pro lidská práva v roce 2018 shledal, že toto neoprávněné odsouzení bylo svévolné a nespravedlivé. Na příkaz Alexandra Kalašnikova příslušníci FSIN Alexeje Navalného po jeho příletu na moskevské letiště dne 17. ledna 2021 zadrželi.

 

 

 

 

 

Zatčení Alexeje Navalného se opírá o rozhodnutí městského soudu v Chimki, které bylo vydáno na žádost FSIN. Již koncem prosince 2020 FSIN požádala, aby soud jeho podmíněný trest změnil na nepodmíněný trest odnětí svobody. Dne 17. února 2021 Evropský soud pro lidská práva vládě Ruské federace nařídil, aby Alexeje Navalného propustila.

 

▼M1

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Funkce: předseda Vyšetřovacího výboru Ruské federace

Datum narození: 27. srpna 1953

Místo narození: Pskov, bývalá Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexander Bastrykin zastává funkci předsedy Vyšetřovacího výboru Ruské federace (dále jen „výbor“) od ledna 2011 (od října do prosince 2010 byl úřadujícím předsedou). V této funkci dohlíží na všechny činnosti výboru. V čele výboru oficiálně stojí ruský prezident. Z titulu své funkce předsedy výboru je odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání a zadržování.

Alexander Bastrykin je odpovědný za rozsáhlé a systematické represivní kampaně výboru vedené proti ruské opozici, v jejichž rámci jsou její členové cíleně vyšetřováni. Dne 29. prosince 2020 zahájil výbor vyšetřování opozičního lídra Alexeje Navalného a obvinil ho z rozsáhlých podvodů. Alexej Navalnyj a další osoby zveřejnili články o tom, že Alexander Bastrykin vlastnil v prvním desetiletí tohoto století českou realitní společnost LAW Bohemia.

2. března 2021

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Funkce: nejvyšší státní zástupce Ruské federace

Datum narození: 24. prosince 1975

Místo narození: Archangelsk, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Krasnov je nejvyšším státním zástupcem Ruské federace od 22. ledna 2020 a je bývalým místopředsedou Vyšetřovacího výboru Ruské federace. V této funkci nejvyššího státního zástupce dohlíží na činnost státních zastupitelství v Ruské federaci, zvláštních státních zastupitelství a vojenského státního zastupitelství. Z titulu své funkce nejvyššího státního zástupce je odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně svévolného zadržování demonstrantů, a za rozsáhlé a systematické potlačování svobody pokojného shromažďování a sdružování a svobody přesvědčení a projevu.

Před protesty, které se uskutečnily dne 23. ledna 2021, vydalo nejvyšší státní zastupitelství výstrahu, že jejich účastníci ponesou odpovědnost. Nejvyšší státní zastupitelství navíc požadovalo, aby Federální služba pro dozor v oblasti komunikací, informačních technologií a masmédií (Roskomnadzor) omezila přístup k opozičním internetovým stránkám a účtům na sociálních sítích, které obsahovaly informace o připravovaných shromážděních stoupenců Alexeje Navalného. Dne 29. ledna 2021 nejvyšší státní zastupitelství znovu požádalo, aby Roskomnadzor omezil přístup k opozičním internetovým stránkám a účtům na sociálních sítích, tentokrát před protesty na podporu Alexeje Navalného, které se konaly ve dnech 30. a 31. ledna 2021. Internetovým společnostem (Facebook, TikTok, Twitter, Google, skupina Mail.ru) byla zaslána výstražná upozornění. Nejvyšší státní zastupitelství rovněž oznámilo, že účastníci demonstrací budou stíháni.

Nejvyšší státní zastupitelství podpořilo žádost ruské Federální vězeňské služby (FSIN), aby byl podmíněný trest uložený Alexeji Navalnému ve věci údajného podvodu změněn na trest odnětí svobody. Navzdory skutečnosti, že Evropský soud pro lidská práva v roce 2018 shledal, že jeho odsouzení v této věci bylo svévolné a nespravedlivé, byl Alexej Navalnyj po svém příletu na moskevské letiště dne 17. ledna 2021 zatčen.

2. března 2021

▼M3

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Funkce: ředitel Federální služby národní gardy Ruské federace (Rosgvardia)

Datum narození: 27. ledna 1954

Místo narození: Sasovo, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Viktor Zolotov je ředitelem Federální služby národní gardy Ruské federace (Rosgvardia) od 5. dubna 2016, a tím také vrchním velitelem sboru národní gardy Ruské federace a velitelem útvaru OMON – mobilního útvaru zvláštního určení, který je začleněn do služby Rosgvardia. V této funkci dohlíží na všechny činnosti služby Rosgvardia a sboru OMON. Z titulu své funkce ředitele je odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání a zadržování a systematického a rozsáhlého porušování svobody pokojného shromažďování a sdružování, zejména v podobě násilného potlačování protestů a demonstrací.

2. března 2021

 

 

 

 

Síly Rosgvardia byly nasazeny k potlačení demonstrací na podporu Alexeje Navalného dne 23. ledna a dne 21. dubna 2021 a velký počet příslušníků útvaru OMON a národní gardy se údajně dopustil brutality a násilí vůči demonstrantům. Cílem agrese ze strany bezpečnostních sil byly desítky novinářů, včetně korespondentky serveru Meduza Kristiny Safronové, kterou zbil příslušník útvaru OMON, a novinářky listu Novaja Gazeta Jelizavety Kirpanové, které úder obuškem do hlavy způsobil krvácející zranění. Bezpečnostní síly během protestů dne 23. ledna 2021 svévolně zadržely více než 300 nezletilých osob.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (v čínštině)

Funkce: člen 13. Všečínského shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky (shromáždění zasedající v letech 2018 až 2023) zastupující Ujgurskou autonomní oblast Sin-ťiang (XUAR); člen výboru pro dozorčí a soudní záležitosti v rámci Všečínského shromáždění lidových zástupců. (od 19. března 2018)

Bývalý tajemník výboru pro politické a právní záležitosti Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (XUAR) a bývalý zástupce tajemníka stranického výboru XUAR (v letech 2016 až 2019). Bývalý místopředseda stálého výboru 13. shromáždění lidových zástupců XUAR, regionálního zákonodárného orgánu (od roku 2019 do 5. února 2021, avšak stále aktivní nejméně do března 2021). Člen 13. Všečínského shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky (shromáždění zasedající v letech 2018 až 2023) zastupující XUAR. Od 19. března 2018 člen výboru pro dozorčí a soudní záležitosti v rámci shromáždění lidových zástupců.

22. března 2021

 

 

 

Datum narození: leden 1958

Místo narození: Lianshui, provincie Tiang-su (Čína)

Státní příslušnost: čínská

Pohlaví: muž

Zhu Hailun byl jakožto tajemník výboru pro politické a právní záležitosti XUAR (v letech 2016 až 2019) odpovědný za zajišťování vnitřní bezpečnosti a prosazování práva v XUAR. V této klíčové politické funkci byl odpovědný za provádění rozsáhlého programu sledování, zadržování a indoktrinace zaměřeného na Ujgury a příslušníky jiných muslimských etnických menšin a za dohled nad tímto programem. Zhu Hailun byl označovaný za „architekta“ tohoto programu. Je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Číně, zejména za rozsáhlé svévolné zadržování Ujgurů a příslušníků jiných muslimských etnických menšin.

Jako místopředseda stálého výboru 13. shromáždění lidových zástupců XUAR (od roku 2019 do 5. února 2021) měl i nadále rozhodující vliv v XUAR, kde rozsáhlý program sledování, zadržování a indoktrinace zaměřený na Ujgury a příslušníky jiných muslimských etnických menšin stále probíhá.

 

▼M6

6.

WANG Junzheng

王君正 (v čínštině)

Funkce: tajemník Komunistické strany Číny v Tibetské autonomní oblasti (TAR), bývalý stranický tajemník si-ťiangského sboru pro produkci a budování (Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)) a zástupce tajemníka stranického výboru Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang v Číně, politický komisař XPCC a generální ředitel China Xinjian Group

Datum narození: květen 1963

Místo narození: Lin-i, provincie Šan-tung (Čína)

Státní příslušnost: čínská

Pohlaví: muž

Od října 2021 tajemník Komunistické strany Číny v Tibetské autonomní oblasti. Od dubna 2020 do října 2021 zastával funkci stranického tajemníka si-ťiangského sboru pro produkci a budování (Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)) a zástupce tajemníka stranického výboru Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (XUAR) v Číně a od května 2020 do října 2021 rovněž funkci politického komisaře XPCC. Bývalý tajemník výboru pro politické a právní záležitosti XUAR od února 2019 do září 2020. Wang Junzheng rovněž zastával další přední funkce v XPCC.

22.3.2021

 

 

 

 

XPCC je státní hospodářská a polovojenská organizace v XUAR, jež vykonává činnost správního orgánu a dohlíží na hospodářské činnosti v oblasti Sin-ťiang.

Wang Junzheng byl jakožto stranický tajemník a politický komisař zapojený do dohledu nad všemi politikami prováděnými XPCC. Z titulu své funkce byl odpovědný za závažné porušování lidských práv v Číně, zejména za rozsáhlé svévolné zadržování Ujgurů a příslušníků jiných muslimských etnických menšin a ponižující zacházení s nimi, jakož i za systematické porušování jejich svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, mimo jiné v souvislosti s rozsáhlým programem sledování, zadržování a indoktrinace zaměřeným na Ujgury a příslušníky jiných muslimských etnických menšin, prováděným XPCC.

 

 

 

 

 

Byl rovněž odpovědný za systematické využívání Ujgurů a příslušníků jiných muslimských etnických menšin na nucené práce, zejména na bavlníkových polích.

Wang Junzheng byl jako zástupce tajemníka stranického výboru XUAR zapojen do dohledu nad všemi bezpečnostními politikami prováděnými v oblasti Sin-ťiang, včetně výše uvedeného programu zaměřeného na Ujgury a příslušníky jiných muslimských etnických menšin. Jako tajemník výboru pro politické a právní záležitosti XUAR od února 2019 do září 2020 byl odpovědný za zajišťování vnitřní bezpečnosti a prosazování práva v XUAR. V této klíčové politické funkci byl odpovědný za provádění výše uvedeného programu a dohled nad ním.

 

▼M2

7.

WANG Mingshan

王明山 (v čínštině)

Funkce: člen předsednictva stranického výboru Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (XUAR) a tajemník výboru pro politické a právní záležitosti XUAR

Datum narození: leden 1964

Místo narození: Wu-we1, Kan-su (Čína)

Státní příslušnost: čínská

Pohlaví: muž

Od září 2020 člen předsednictva stranického výboru Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (XUAR) a tajemník výboru pro politické a právní záležitosti XUAR. Bývalý ředitel a zástupce tajemníka strany v rámci Úřadu pro veřejnou bezpečnost oblasti Sin-ťiang (XPSB) (od roku 2017 do ledna 2021).

22.3.2021

 

 

 

 

Jeho úkolem jakožto tajemníka výboru pro politické a právní záležitosti XUAR (od září 2020) je zajišťování vnitřní bezpečnosti a prosazování práva v XUAR. V této klíčové politické funkci je odpovědný za dohled nad rozsáhlým programem sledování, zadržování a indoktrinace zaměřeným na Ujgury a příslušníky jiných muslimských etnických menšin.

 

 

 

 

 

Jako bývalý ředitel a zástupce tajemníka strany v rámci XPSB (od roku 2017 do ledna 2021) zastával klíčovou funkci v rámci bezpečnostních složek a byl přímo odpovědný za provádění výše uvedeného programu. XPSB zejména zřídil platformu integrovaných společných operací (IJOP), program v oblasti dat velkého objemu, který se používá pro účely sledování milionů Ujgurů v oblasti Sin-ťiang a označování těch, kteří jsou považováni za „potenciální hrozbu“ a mají být posláni do detenčních táborů.

Z titulu své současné funkce a vzhledem k jeho předcházejícím funkcím je Wang Mingshan odpovědný za závažné porušování lidských práv v Číně, zejména za rozsáhlé svévolné zadržování Ujgurů a příslušníků jiných muslimských etnických menšin a ponižující zacházení s nimi, jakož i za systematické porušování jejich svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení.

 

8.

CHEN Mingguo

陈明国

(v čínštině)

Funkce: ředitel Úřadu pro veřejnou bezpečnost oblasti Sin-ťiang (XPSB) a místopředseda lidové vlády Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (XUAR)

Datum narození: říjen 1966

Místo narození: Yilong, provincie Sečuán (Čína)

Státní příslušnost: čínská

Pohlaví: muž

Od ledna 2021 ředitel Úřadu pro veřejnou bezpečnost oblasti Sin-ťiang (XPSB) a místopředseda lidové vlády Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (XUAR).

22.3.2021

 

 

 

 

Chen Mingguo jako ředitel XPSB zastává klíčovou funkci v rámci bezpečnostních složek v oblasti Sin-ťiang a je přímo zapojený do provádění rozsáhlého programu sledování, zadržování a indoktrinace zaměřeného na Ujgury a příslušníky jiných muslimských etnických menšin. XPSB zejména zřídil platformu integrovaných společných operací (IJOP), program v oblasti dat velkého objemu, který se používá pro účely sledování milionů Ujgurů v oblasti Sin-ťiang a označování těch, kteří jsou považováni za „potenciální hrozbu“ a mají být posláni do detenčních táborů. Chen Mingguo je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Číně, zejména za svévolné zadržování Ujgurů a příslušníků jiných muslimských etnických menšin a ponižující zacházení s nimi, jakož i za systematické porušování jejich svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení.

 

▼M6

9.

JONG Kyong-thaek (také znám jako CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (v korejštině)

Funkce: ředitel Generálního politbyra Korejské lidové armády, bývalý ministr pro státní bezpečnost Korejské lidově demokratické republiky (KLDR)

Datum narození: mezi 1.1.1961 a 31.12.1963

Státní příslušnost: Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

Pohlaví: muž

Jong Kyong-thaek je ředitelem Generálního politbyra Korejské lidové armády. V letech 2017 až 2022 byl ministrem státní bezpečnosti Korejské lidově demokratické republiky (KLDR). Ministerstvo pro státní bezpečnosti KLDR je jednou z hlavních institucí odpovědných za provádění represivních bezpečnostních politik KLDR zaměřených na identifikaci a potlačování politického disentu, přílivu „podvratných“ informací ze zahraničí a jakéhokoli jiného chování, jež je považováno za závažnou politickou hrozbu pro politický systém a jeho vedení.

22.3.2021

 

 

 

 

Jakožto bývalý šéf Ministerstva pro státní bezpečnost je Jong Kyong-thaek odpovědný za závažné porušování lidských práv v KLDR, zejména za mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení či tresty, mimosoudní, sumární či svévolné popravy a zabití, nucená zmizení osob a svévolná zatčení či zadržení, jakož i za rozšířené využívání nucené práce a sexuální násilí na ženách.

 

10.

RI Yong Gil (také znám jako RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (v korejštině)

Funkce: ministr národní obrany Korejské lidově demokratické republiky (KLDR)

Hodnost: vicemaršál

Datum narození: 1955

Státní příslušnost: Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

Pohlaví: muž

Ri Yong Gil je ministrem národní obrany Korejské lidově demokratické republiky (KLDR). Od ledna 2021 do června nebo července 2021 byl ministrem pro sociální bezpečnost. Od roku 2018 do ledna 2021 působil jako náčelník generálního štábu Korejské lidové armády. Dne 14. dubna 2022 byl povýšen do hodnosti vicemaršála Korejské lidové armády.

Jako ministr národní obrany je Ri Yong Gil odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně porušování páchaného příslušníky velení pro vojenskou bezpečnost a dalšími jednotkami Korejské lidové armády.

22.3.2021

 

 

 

 

Ministerstvo pro sociální bezpečnost KLDR (dříve známé jako Ministerstvo pro lidovou bezpečnost či Ministerstvo pro veřejnou bezpečnost) a velení pro vojenskou bezpečnost jsou vrcholné instituce zajišťující provádění represivní bezpečnostní politiky KLDR, včetně výslechů osob, které „nelegálně“ opouštějí KLDR, a uvalování trestů na tyto osoby. Ministerstvo pro sociální bezpečnost zejména prostřednictvím svého Nápravného úřadu řídí vězeňské tábory a krátkodobá pracovní zajišťovací zařízení, v nichž jsou vězni či zadržované osoby podrobováni úmyslnému vyhladovění a jinému nelidskému zacházení.

 

 

 

 

 

Jako bývalý šéf Ministerstva pro sociální bezpečnost je Ri Yong Gil odpovědný za závažné porušování lidských práv v KLDR, zejména za mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení a tresty, mimosoudní, sumární a svévolné popravy a zabití, násilná zmizení osob a svévolné zatýkání či zadržování, jakož i za rozšířené využívání nucené práce a sexuální násilí na ženách.

Jakožto bývalý náčelník generálního štábu Korejské lidové armády je Ri Yong Gil rovněž odpovědný za rozsáhlé závažné porušování lidských práv páchané Korejskou lidovou armádou.

 

▼M3 —————

▼M6

12.

Abderrahim AL-KANI (také znám jako Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI, Abdel Rahim KHALIFA Abdel Rahim AL-SHAQAQI)

عبد الرحيم الكاني (v arabštině)

Funkce: člen milice Kaniyat

Datum narození: 7. 9. 1997

Státní příslušnost: libyjská

Číslo pasu: PH3854LY

Číslo průkazu totožnosti: 119970331820

Pohlaví: muž

Abderrahim Al-Kani je klíčový člen milice Kaniyat a bratr jejího vůdce Mohammeda Khalify Al-Khaniho (zemřel v červenci 2021). Milice Kaniyat od roku 2015 do června roku 2020 ovládala libyjské město Tarhuna.

Abderrahim Al-Kani zajišťuje vnitřní bezpečnost milice Kaniyat. V této funkci je odpovědný za závažné porušování lidských práv v Libyi, zejména za mimosoudní zabití a násilná zmizení osob v době od roku 2015 do června roku 2020 ve městě Tarhuna.

22.3.2021

 

 

 

 

Abderrahim Al-Kani spolu s dalšími členy milice Kaniyat uprchli na začátku června 2020 z města Tarhuna do východní Libye. Od té doby bylo ve městě Tarhuna objeveno několik masových hrobů, jejichž vznik je připisován milici Kaniyat.

 

▼M3

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (také znám jako Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (také znám jako Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (v ruštině)

Funkce: bývalý vedoucí odboru Ministerstva vnitra Ruské federace ve městě Argun v Čečenské republice

Datum narození: 1.12.1980 nebo 1.12.1984

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Do roku 2018 vedoucí odboru Ministerstva vnitra Ruské federace ve městě Argun v Čečenské republice.

Ve funkci vedoucího odboru Ministerstva vnitra Ruské federace ve městě Argun Aiub Kataev dohlížel nad činností místních agentur státní bezpečnosti a policie. Z titulu své funkce osobně dohlížel na rozsáhlá a systematická pronásledování v Čečensku, která zde probíhají od roku 2017. Tato pronásledování jsou namířena proti lesbám, gayům, bisexuálům, transgender a intersexuálním osobám (LGBTI), osobám, o nichž se má za to, že k těmto skupinám náležejí, a jiným osobám, u nichž se má za to, že jsou oponenty vedoucího představitele Čečenské republiky Ramzana Kadyrova. Aiub Kataev je spolu s příslušníky sil, kteří podléhali jeho velení, odpovědný za závažná porušování lidských práv v Rusku, zejména za mučení a jiné kruté, nelidské a ponižující zacházení, jakož i svévolná zatčení a zadržování a mimosoudní či svévolné popravy a zabití.

Podle řady svědků Aiub Kataev osobně dohlížel na mučení zadržovaných osob a podílel se na něm.

22. března 2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (v ruštině)

Funkce: bývalý velitel týmu „Terek“ zvláštní jednotky rychlé reakce (SOBR), místopředseda vlády Čečenské republiky, neoficiální osobní strážce vedoucího představitele Čečenské republiky Ramzana Kadyrova

Datum narození: 24. 12. 1975

Bývalý velitel týmu „Terek“ zvláštní jednotky rychlé reakce (SOBR). Od 23. března 2020 místopředseda vlády Čečenské republiky. Neoficiální osobní strážce vedoucího představitele Čečenské republiky Ramzana Kadyrova.

Abuzaid Vismuradov byl od března 2012 do března 2020 velitelem oddílu „Terek“ zvláštní jednotky rychlé reakce. Z titulu své funkce osobně dohlížel na rozsáhlá a systematická pronásledování v Čečensku, která zde probíhají od roku 2017. Tato pronásledování jsou namířena proti lesbám, gayům, bisexuálům, transgender a intersexuálním osobám (LGBTI), osobám, o nichž se má za to, že k těmto skupinám náležejí, a jiným osobám, u nichž se má za to, že jsou oponenty vedoucího představitele Čečenské republiky Ramzana Kadyrova.

22. března 2021

 

 

 

Místo narození: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, bývalá Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika, nyní Čečenská republika (Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Abuzaid Vismuradov je spolu s jednotkou „Terek“ dříve podléhající jeho velení odpovědný za závažná porušování lidských práv v Rusku, zejména za mučení a jiné kruté, nelidské a ponižující zacházení, jakož i za svévolná zatčení a zadržování a mimosoudní a svévolné zabití a popravy.

Podle řady svědků Abuzaid Vismuradov osobně dohlížel na mučení zadržovaných osob a podílel se na něm. Je blízkým spolupracovníkem Ramzana Kadyrova, vedoucího představitele Čečenské republiky, který po řadu let vede represivní kampaň proti svým politickým oponentům.

 

▼M2

15.

Gabriel Moses LOKUJO

-

Funkce: generálmajor Lidových obranných sil Jižního Súdánu (SSPDF)

Státní příslušnost: jihosúdánská

Pohlaví: muž

Generálmajor Lidových obranných sil Jižního Súdánu (SSPDF).

Gabriel Moses Lokujo je odpovědný za závažná porušování lidských práv v Jižním Súdánu, zejména za mimosoudní, sumární či svévolné popravy a zabití.

V květnu 2020 byli na rozkaz generálmajora Lokujoa uneseni a popraveni tři důstojníci Súdánské opoziční lidově osvobozenecké armády (SPLA-IO).

22.3.2021

 

 

 

 

Generálmajor Lokujo zběhl v září 2020 z SPLA-IO, aby se přidal k SSPDF, a je odpovědný za následné střety ve výcvikovém středisku Moroto a jeho okolí v jižní oblasti Středního rovníkového státu. V důsledku těchto střetů bylo v posledním čtvrtletí roku 2020 na obou stranách hlášeno několik úmrtí a zranění a došlo také k vysídlení civilních obyvatel, zejména v oblasti Kajo-Keji Středního rovníkového státu. Síly generálmajora Lokuja nadále působily v oblasti, kde byly hlášeny další střety a bezpečnost civilního obyvatelstva zůstává ohrožena.

 

▼M6

16.

Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN

Дмитрий Валерьевич Уткин

(v ruštině)

Funkce: zakladatel a velitel Wagnerovy skupiny

Hodnost: podplukovník (v záloze)

Volací značka: Vagner, Wagner, Devátý

Identifikační číslo v rámci Wagnerovy skupiny: M-0209

Datum narození: 1. 6. 1970 nebo 11. 6. 1970

Místo narození: Asbest, Sverdlovská oblast, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Adresa: Pskov, Ruská federace

Pohlaví: muž

Dimitrij Utkin, bývalý důstojník ruské vojenské rozvědky (GRU), je zakladatelem Wagnerovy skupiny a odpovídá za koordinaci a plánování operací pro nasazení žoldnéřů Wagnerovy skupiny v různých zemích.

Z titulu své řídící funkce v rámci Wagnerovy skupiny je odpovědný za závažné porušování lidských práv, jehož se skupina dopustila a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární a svévolné popravy a usmrcení.

To zahrnuje umučení syrského zběha čtyřmi členy Wagnerovy skupiny, k němuž došlo v červnu 2017 v syrské provincii Homs. Podle bývalého člena Wagnerovy skupiny umučení zběha, jakož i natočení celého činu, osobně nařídil Dimitrij Utkin.

13. 12. 2021

▼M4

17.

Stanislav Evgenievitch DYCHKO

Станислав Евгеньевич Дычко

(přepis do ruštiny)

Funkce: žoldnéř Wagnerovy skupiny

Datum narození: 1990

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Stanislav Dyčko, bývalý zaměstnanec Stavropolské policie, je žoldnéřem Wagnerovy skupiny.

Spolu se třemi dalšími žoldnéři Wagnerovy skupiny se v červnu 2017 podílel na umučení syrského zběha v syrské provincii Homs.

Je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Sýrii.

13.12.2021

18.

Valery (Valeriy) Nikolaevich ZAKHAROV

Валерий Николаевич Захаров

(přepis do ruštiny)

Funkce: bezpečnostní poradce prezidenta Středoafrické republiky

Identifikační číslo v rámci Wagnerovy skupiny: M-5658

Datum narození: 12.1.1970

Místo narození: Leningrad, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Valerij Zacharov, bývalý člen ruské státní bezpečnosti (FSB), je bezpečnostním poradcem prezidenta Středoafrické republiky. Je klíčovou postavou velitelské struktury Wagnerovy skupiny a udržuje úzké vztahy s ruskými orgány.

Vzhledem ke svému vlivnému postavení ve Středoafrické republice a své řídící úloze ve Wagnerově skupině je odpovědný za závažné porušování lidských práv, jehož se skupina dopustila ve Středoafrické republice a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární a svévolné popravy a usmrcení.

To zahrnuje vraždu tří ruských novinářů v roce 2018, za jejichž bezpečnost odpovídal Valerij Zacharov.

13.12.2021

▼M7

19.

Maxim SHUGALEY

také znám jako

Maksim SHUGALEI

Максим ШУГАЛЕЙ

(v ruštině)

Funkce: předseda Nadace pro obranu národních hodnot (Foundation for the Defence of National Values, FDNV)

Datum narození: 24.2.1966

Místo narození: Leningrad, bývalý SSSR (nyní Petrohrad, Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

pohlaví: muž

Číslo pasu nebo občanského průkazu:

710508436 (ruský pas)

Maxim Šugalej je vedoucím Nadace pro obranu národních hodnot (FDNV) a pracuje přímo pod dohledem Jevgenije Prigožina, který je velitelem Wagnerovy skupiny. FDNV působí jako složka pro vztahy s veřejností při Wagnerově skupině a mezi Šugalejovy úkoly v rámci FDNV patří řízení propagandy ve prospěch Wagnerovy skupiny a dezinformačních kampaní – mimo jiné s cílem zlepšit pověst této skupiny a podporovat její nasazování –, jakož i skryté vměšování jménem Wagnerovy skupiny v různých zemích, v nichž působí.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Libye, Mali a Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

Maxim Šugalej je spojen s Wagnerovou skupinou a je odpovědný za podporu činů Wagnerovy skupiny a podněcování k nim prostřednictvím prowagnerovské propagandy a dezinformací.

25.2.2023

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(v ruštině)

 

Alexandr Grigorjevič Maloletko je blízký spolupracovník Jevgenije Prigožina. Jevgenij Prigožin mu veřejně vzdal hold za jeho působení coby „obránce vlasti“ a vůdce „Ligy obránců zájmů veteránů“. Pracoval jako instruktor Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice. Je spojen s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a je odpovědný za podporu činů Wagnerovy skupiny.

25.2.2023

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(v ruštině)

Funkce: jeden z velitelů Wagnerovy skupiny (PMC Wagner Group) v Africe

Datum narození: 23.7.1968

Státní příslušnost: ruská

pohlaví: muž

Konstantin Alexandrovič Pikalov, krycím jménem „Mazaj“, je jedním z velitelů Wagnerovy skupiny a je odpovědný za operativní činnosti Wagnerovy skupiny v Africe, zejména ve Středoafrické republice. Je obviněn z toho, že byl strůjcem vraždy tří ruských novinářů v červenci 2018.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

Z titulu své velitelské funkce v rámci Wagnerovy skupiny je Pikalov odpovědný za závažná porušování lidských práv, jichž se Wagnerova skupina dopustila ve Středoafrické republice.

25.2.2023

22.

Dimitri SYTII

také znám jako

Dimitri SYTYI

Дмитрий СЫТИЙ

(v ruštině)

Funkce: ředitel Ruského domu v Bangui

Datum narození: 23.3.1989

Místo narození: Minsk (Bělorusko)

Státní příslušnost: ruská

pohlaví: muž

Adresa: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI Petrohrad, Ruská federace

Dmitrij Sytij zastává vedoucí úlohu ve Wagnerově skupině ve Středoafrické republice a má úzké vazby na Jevgenije Prigožina. Je odpovědný za provádění politiky vlivu Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice. Je vedoucím místní pobočky Ruského domu, kulturní složky ruského ministerstva zahraničních věcí.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

Vzhledem ke svému vlivnému postavení ve Středoafrické republice a své řídicí úloze ve Wagnerově skupině je odpovědný za závažné porušování lidských práv, jehož se Wagnerova skupina dopustila ve Středoafrické republice.

25.2.2023

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(přepis do ruštiny)

Funkce: ředitel společnosti Meroe Gold

Datum narození: 19.9.1981 nebo 29.9.1981

Státní příslušnost: ruská

pohlaví: muž

Číslo pasu: 651697952 (ruský pas)

Adresa: Súdán

Přidružené společnosti:

Megaline; Concord; IT-Debugger

Michail Potěpkin je ředitelem společnosti Meroe Gold, která je krycím subjektem pro činnost Wagnerovy skupiny v Súdánu, a působí rovněž ve společnosti M-Invest, která je mateřskou společností Meroe Gold. Zastává vedoucí úlohu ve Wagnerově skupině v Súdánu a má úzké vazby na Jevgenije Prigožina. Wagnerova skupina prostřednictvím svého propojení se súdánskou armádou zajistila těžbu a vývoz súdánského zlata do Ruska. Potěpkin je spojen s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Súdánu, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Potěpkin svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází v Súdánu.

25.2.2023

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

Александр Александрович ИВАНОВ

(přepis do ruštiny)

Funkce: zástupce instruktorů Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice

Datum narození: 14.6.1960

Státní příslušnost: ruská

pohlaví: muž

Adresa: Bangui, Středoafrická republika

Alexandr Ivanov je mluvčím Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice. Je rovněž vedoucím ruského „Svazu důstojníků pro mezinárodní bezpečnost“, který vyslal ruské vojenské instruktory do Středoafrické republiky.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

Z titulu své funkce oficiálního zástupce ruských vojenských instruktorů je zapojen do závažného porušování lidských práv, jehož se dopustila Wagnerova skupina ve Středoafrické republice.

25.2.2023

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(přepis do ruštiny)

Datum narození: 11.9.1983

Místo narození: Novosibirsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Adresa: Bangui, Středoafrická republika

pohlaví: muž

Číslo pasu: NR 75 2987491

Datum vydání: 30.3.2016

Platnost do: 30.3.2026

Perfilev je bezpečnostní poradce prezidenta Středoafrické republiky. Je klíčovým představitelem Wagnerovy skupiny působící ve Středoafrické republice.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

Vzhledem ke svému vlivnému postavení ve Středoafrické republice a své řídicí úloze ve Wagnerově skupině je odpovědný za závažné porušování lidských práv, jehož se skupina dopustila ve Středoafrické republice.

25.2.2023

26.

Andrei Sergeevich MANDEL

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(přepis do ruštiny)

Datum narození: 2.3.1990

Místo narození: Německo

pohlaví: muž

Číslo pasu: 753615660

Andrej Manděl je vedoucím představitelem společnosti M-Invest, která je krycím subjektem pro činnost Wagnerovy skupiny v Súdánu, a působí rovněž v její dceřiné společnosti Meroe Gold. Zastává vedoucí úlohu ve Wagnerově skupině v Súdánu a má úzké vazby na Jevgenije Prigožina. Wagnerova skupina prostřednictvím svého propojení se súdánskou armádou zajistila těžbu a vývoz súdánského zlata do Ruska. Manděl je spojen s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Súdánu, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Manděl svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází v Súdánu.

25.2.2023

▼B

B. 

Právnické osoby, subjekty a orgány

▼M2 

Název (přepis do latinské abecedy)

Jméno

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

1.

►C1  Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau ◄

新疆生产建设兵团公安局

(v čínštině)

Adresa: Guangmingská ulice 106, Urumči, Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang (XUAR),Čína.

Telefon: +86 991 598 8114

Úřad pro veřejnou bezpečnost při sin-ťiangském sboru pro produkci a budování (XPCC) je odpovědná za provádění všech politik XPCC týkajících se bezpečnostních otázek, včetně správy zajišťovacích zařízení. XPCC je státní hospodářská a polovojenská organizace v čínské Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, jež vykonává činnost správního orgánu a dohlíží na hospodářské činnosti v oblasti Sin-ťiang.

22.3.2021

 

 

 

 

Jakožto organizace zajišťující bezpečnostní politiku v rámci XPCC je kancelář pro veřejnou bezpečnost při XPCC odpovědná za závažné porušování lidských práv v Číně, zejména za rozsáhlé svévolné zadržování Ujgurů a příslušníků jiných muslimských etnických menšin a ponižující zacházení s nimi, jakož i za systematické porušování jejich svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, mimo jiné v souvislosti s prováděním rozsáhlého programu sledování, zadržování a indoktrinace zaměřeného na muslimské etnické menšiny.

V rámci výše uvedeného programu XPCC využívá Ujgury a příslušníky jiných muslimských etnických menšin na nucené práce, zejména na bavlníkových polích. Jakožto organizace zajišťující bezpečnostní politiku v rámci XPCC je kancelář pro veřejnou bezpečnost při XPCC odpovědná za systematické využívání nucených prací.

 

2.

►C1  Central Public Prosecutor’s Office (a.k.a. Office of the Prosecutor of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)) ◄

조선민주주의인민공화국 중앙검찰소 (v korejštině)

 

Nejvyšší státní zastupitelství je instituce, která vykonává dohled nad všemi trestními řízeními v Korejské lidově demokratické republice (KLDR), včetně vyšetřování, vyslýchání, držení ve vazbě a soudního řízení.

22.3.2021

 

 

 

 

Nejvyšší státní zastupitelství je využíváno ke stíhání osob za politické protiprávní jednání a uvalování trestů na tyto osoby v soudních řízeních, která jsou ve své podstatě nespravedlivá. Rovněž nese institucionální odpovědnost za závažná porušování lidských práv v běžných věznicích a vazebních zařízeních, kde probíhají výslechy, neboť nedodržuje práva osob ve vazbě a odsouzených vězňů. V úzké spolupráci s Ministerstvem pro státní bezpečnost a Ministerstvem pro sociální bezpečnost nese odpovědnost za závažná porušování lidských práv ze strany bezpečnostních složek KLDR, jimž také poskytuje legitimitu, zejména za mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení či tresty, mimosoudní, sumární a svévolné popravy a zabití, násilná zmizení osob a svévolná zatčení či zadržení.

 

▼M6

3.

Kaniyat Militia (také známá jako 7th Brigade, Tarhuna 7th Brigade, Tarhuna Brigade) (také známá jako 9th Brigade, Al-Kani Militia, Al-Kaniyat, Kani Brigade, Kaniat, Kaniyat, Kanyat)

مليشيا كانيات(v arabštině)

 

Milice Kaniyat je libyjská ozbrojená milice, která od roku 2015 do června roku 2020 ovládala libyjské město Tarhuna. Po útěku milice do východní Libye v červnu roku 2020 byly ve městě objeveny masové hroby, jejichž vznik je milici Kaniyat připisován. Milice Kaniyat je odpovědná za závažné porušování lidských práv, zejména za mimosoudní zabití a násilná zmizení osob.

22.3.2021

▼M2

4.

►C1  National Security Office (a.k.a. National Security Agency) of the Government of Eritrea ◄

-

V jeho čele stojí generálmajor Abraha Kassa

V čele Národního bezpečnostního úřadu (známého také jako Národní bezpečnostní agentura) eritrejské vlády, nad kterým vykonává dohled kancelář prezidenta, stojí generálmajor Abraha Kassa. Národní bezpečnostní úřad tvoří šest kanceláří, z nichž každá je rozdělena do tří sekcí odpovědných za zpravodajskou činnost, zatýkání a výslechy. Národní bezpečnostní úřad je odpovědný za závažná porušování lidských práv v Eritrei, zejména za svévolná zatčení, mimosoudní zabití, násilná zmizení osob a mučení páchané jeho (tajnými) agenty.

22.3.2021

▼M6

5.

Wagner Group, také známá jako Vagner Group, PMC Wagner, Liga, League

Группа Вагнера (v ruštině)

 

Wagnerova skupina je neregistrovaný soukromý vojenský subjekt sídlící v Rusku, který byl zřízen v roce 2014 jako nástupnická organizace Slavonic Corps. Vede ji Dimitrij Utkin a financuje Jevgenij Prigožin. Wagnerova skupina financuje a provádí své operace prostřednictvím zřizování místních subjektů a s podporou místních samospráv.

Wagnerova skupina je odpovědná za závažné porušování lidských práv na Ukrajině, v Sýrii, Libyi, Středoafrické republice, Súdánu, Mali a Mosambiku, jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární a svévolné popravy a usmrcení.

13. 12. 2021

▼M7

6.

Lobaye Invest SARLU

 

Místo registrace: Bangui, Středoafrická republika

Datum registrace: 24.10.2017

Registrační číslo: M 354838 D 0001 (číslo „DIČ“, daňové identifikační číslo)

Hlavní místo obchodní činnosti: Středoafrická republika

Další informace: Pobočka společnosti M-Finans

Lobaye Invest SARLU je soukromá společnost registrovaná ve Středoafrické republice a je dceřinou společností ruské společnosti M-Finans, která je kontrolována Jevgenijem Prigožinem. Řídí ji Dmitrij Sytij, vysoce postavený aktér Wagnerovy skupiny, a Jevgenij Chodotov, který je spojen s Jevgenijem Prigožinem. Společnost Lobaye Invest provozuje zlaté a diamantové doly ve Středoafrické republice. Je napojena na činnost Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice., Společnost rovněž financuje několik sdělovacích prostředků, jako je rozhlasová stanice Lengo Songo, středoafrická rozhlasová stanice vedoucí dezinformační kampaně a propagující působení Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice.

Společnost Lobaye Invest je spojena s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Společnost Lobaye Invest svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází ve Středoafrické republice.

25.2.2023

7.

DIAMVILLE

 

Datum registrace: 28.3.2019

Registrační číslo: CA/BG2019B519

Hlavní místo obchodní činnosti: Středoafrická republika

Další informace: přidružené osoby a subjekty: Prigozhin, Wagner Group, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

Diamville je krycí společnost, kterou využívá Wagnerova skupina působící ve Středoafrické republice k nezákonnému obchodování s diamanty. Je úzce propojena se všemi hlavními aktéry Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice, jako jsou Jevgenij Prigožin a Dmitrij Sytij. Společnost Diamville je spojena s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Společnost Diamville svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází ve Středoafrické republice

25.2.2023

8.

Foundation for the Defence of National Values (FDNV)

Fund for the Defence of National Values (FDNV)

Foundation/organization for the Protection of National Values (FPNV)/(FZNC)

Foundation for National Values protection

 

Místo registrace: Moskva (64 Zemljanov Val ul., building 2, office 201, Moskva, Ruská federace)

Internetové stránky: https://en.fznc.ru/

Nadace pro obranu národních hodnot (FDNV) je spojena s velitelem Wagnerovy skupiny Jevgenijem Prigožinem. FDNV působí jako složka Wagnerovy skupiny pro vztahy s veřejností. Řídí prowagnerovskou propagandu a dezinformační kampaně, zaměřené mimo jiné na zlepšení pověsti Wagnerovy skupiny a podporu jejího nasazování, a jménem Wagnerovy skupiny se zapojuje do skrytého vměšování v různých zemích, v nichž působí.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Libye, Mali a Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

FDNV je spojena s Wagnerovou skupinou a je odpovědná za podporu a podněcování činů této skupiny prostřednictvím prowagnerovské propagandy, politického vměšování a dezinformací.

25.2.2023

9.

Radio Centrafricaine Lengo Sengo

 

Místo registrace: Bangui, Středoafrická republika

Datum registrace: listopad 2018

Hlavní místo obchodní činnosti: Galabadja

Bangui, obec Bangui

Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Radio Lengo Sengo je středoafrická rozhlasová stanice, která jménem Wagnerovy skupiny provádí internetové vlivové operace. Jejím konečným cílem je manipulovat s veřejným míněním. Společnost vede dezinformační kampaně a propaguje působení Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice. Radio Lengo Sengo je financováno společností Lobaye Invest, což je soukromá společnost propojená se Jevgenijem Prigožinem a napojená na Wagnerovou skupinu; slouží jako krycí subjekt pro činnost této skupiny ve Středoafrické republice.

Wagnerova skupina je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití.

Radio Lengo Sengo je odpovědné za podporu a podněcování činů Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice.

25.2.2023

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

 

Místo registrace: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Chartúm, Súdan

Další informace: Těžba ostatních neželezných rud

Propojená s:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd

Společnost Meroe Gold je krycím subjektem pro činnost Wagnerovy skupiny v Súdánu. Má úzké vazby na Jevgenije Prigožina. Wagnerova skupina prostřednictvím svého propojení se súdánskou armádou zajistila těžbu a vývoz súdánského zlata do Ruska.

Společnost Meroe Gold je spojena s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Súdánu, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Společnost Meroe Gold svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází v Súdánu.

25.2.2023

11.

M-Invest

 

Místo registrace: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, Petrohrad, Ruská federace

Registrační číslo: 1177847044066

Hlavní místo obchodní činnosti: Chartúm, Súdán

Další informace: Daňové identifikační číslo: 7811636632, číslo ve vládním věstníku (Government Gazette Number): 06513574

Společnost M-Invest je krycím subjektem pro činnost Wagnerovy skupiny v Súdánu. Má úzké vazby na Jevgenije Prigožina. Wagnerova skupina prostřednictvím svého propojení se súdánskou armádou zajistila těžbu a vývoz súdánského zlata do Ruska. Společnost M-Invest je spojena s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Súdánu, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Společnost M-Invest svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází v Súdánu.

25.2.2023

12.

Sewa Security Services

 

Místo registrace: Bangui, Středoafrická republika

Hlavní místo obchodní činnosti: Středoafrická republika

Další informace: dceřiná společnost společnosti Lobaye Invest

Společnost Sewa Security Services je soukromá společnost se sídlem ve Středoafrické republice, která poskytuje ochranu vyšším vládním činitelům Středoafrické republiky. Slouží jako krycí subjekt pro činnost Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice. Jedná se o dceřinou společnost společnosti Lobaye Invest, kterou řídí Dmitrij Sytij, vysoce postavený aktér Wagnerovy skupiny, a Jevgenij Chodotov, který je spojen s Jevgenijem Prigožinem. Společnost Sewa Security byla spolu s Wagnerovou skupinou zapojena do řady násilných útoků, k nimž došlo ve Středoafrické republice od prezidentských voleb v prosinci 2020. Společnost Sewa Security je spojena s Wagnerovou skupinou, která je uvedena na seznamu za závažné porušování lidských práv, jehož se dopustila v několika zemích, včetně Středoafrické republiky, a jež zahrnuje mučení a mimosoudní, sumární nebo svévolné popravy a zabití. Společnost Sewa Security svou činností rovněž podporuje taková porušování, k nimž dochází ve Středoafrické republice.

25.2.2023

▼B
PŘÍLOHA II

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Komisi

▼M5

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONSKO

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKO

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITÁLIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

https://um.fi/pakotteet

ŠVÉDSKO

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa pro účely oznamování Evropské komisi:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa / Spaastraat 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

E-mail: [email protected]

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU