(EU) 2019/2033Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 1-63 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 25. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 26. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 5. prosince 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2033

ze dne 27. listopadu 2019

o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 314 5.12.2019, s. 1)


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 020, 24.1.2020, s.  26 (2019/2033)

 C2

Oprava, Úř. věst. L 402, 1.12.2020, s.  169 (2019/2033)

►C3

Oprava, Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s.  79 (2019/2033)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2033

ze dne 27. listopadu 2019

o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014

(Text s významem pro EHP)ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍHLAVA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  

Toto nařízení stanoví jednotné obezřetnostní požadavky, které se použijí na investiční podniky, jež jsou povoleny a nad nimiž je vykonáván dohled podle směrnice 2014/65/EU a nad nimiž je vykonáván dohled týkající se dodržování obezřetnostních požadavků podle směrnice (EU) 2019/2034 ve vztahu ke:

a) 

kapitálovým požadavkům souvisejícím s kvantifikovatelnými, jednotnými a standardizovanými prvky rizika pro podnik, rizika pro zákazníka a rizika pro trh;

b) 

požadavkům omezujícím riziko koncentrace;

c) 

požadavkům na likviditu souvisejícím s kvantifikovatelnými, jednotnými a standardizovanými prvky rizika likvidity;

d) 

požadavkům na podávání zpráv v souvislosti s písmeny a), b) a c);

e) 

požadavkům na zpřístupňování informací.

2.  

Odchylně od odstavce 1 uplatňuje investiční podnik, který je povolen a nad kterým je vykonáván dohled podle směrnice 2014/65/EU a který vykonává některou z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, ale který není obchodníkem s komoditami a emisními povolenkami, subjektem kolektivního investování ani pojišťovnou, požadavky nařízení (EU) č. 575/2013, jedná-li se o některou z těchto podmínek:

a) 

celková hodnota konsolidovaných aktiv investičního podniku, která se vypočítá jako průměr za předchozích 12 měsíců a do které se nezahrnuje hodnota individuálních aktiv dceřiných podniků usazených mimo Unii, které vykonávají některou z činností uvedených v tomto pododstavci, činí alespoň 15 miliard EUR,

b) 

celková hodnota konsolidovaných aktiv investičního podniku je nižší než 15 miliard EUR a investiční podnik je součástí skupiny, v níž celková hodnota konsolidovaných aktiv všech podniků ve skupině, jež mají jednotlivě celková aktiva nižší než 15 miliard EUR a vykonávají některou z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, činí alespoň 15 miliard EUR, přičemž ve všech případech se hodnoty vypočítávají jako průměr za předchozích 12 měsíců a nezahrnuje se do nich hodnota individuálních aktiv dceřiných podniků usazených mimo Unii, které vykonávají některou z činností uvedených v tomto pododstavci; nebo

c) 

na investiční podnik se vztahuje rozhodnutí příslušného orgánu v souladu s článkem 5 směrnice (EU) 2019/2034.

Nad investičními podniky uvedenými v tomto odstavci je vykonáván dohled týkající se dodržování obezřetnostních požadavků podle hlav VII a VIII směrnice 2013/36/EU, včetně pro účely rozhodnutí orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě, pokud tyto investiční podniky jsou součástí skupiny investičního podniku ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 25 tohoto nařízení.

3.  
Odchylka podle odstavce 2 se nepoužije, pokud investiční podnik přestane splňovat kterékoli z prahových hodnot v něm uvedených, které se vypočítávají za období 12 po sobě jdoucích měsíců, nebo pokud tak rozhodne příslušný orgán v souladu s článkem 5 směrnice (EU) 2019/2034. Investiční podnik oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému orgánu každé porušení prahové hodnoty během uvedeného období.
4.  
Na investiční podnik, který splňuje podmínky stanovené v odstavci 2, se nadále vztahují požadavky článků 55 a 59.
5.  

Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit, aby investiční podnik, který je povolen a nad kterým je vykonáván dohled podle směrnice 2014/65/EU a který vykonává některou z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, uplatňoval požadavky nařízení (EU) č. 575/2013, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) 

investiční podnik je dceřiným podnikem a je zahrnut do dohledu nad úvěrovou institucí, finanční holdingovou společností nebo smíšenou finanční holdingovou společností na konsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

b) 

investiční podnik to oznámí příslušnému orgánu podle tohoto nařízení a případně orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě;

c) 

příslušný orgán je přesvědčen, že uplatňování požadavků na kapitál podle nařízení (EU) č. 575/2013 na investiční podnik na individuálním základě a na skupinu na konsolidovaném základě, v závislosti na daném případu, je z hlediska obezřetnostního zdravé, nemá za následek snížení požadavků na kapitál investičního podniku podle tohoto nařízení a není prováděno za účelem regulatorní arbitráže.

Příslušné orgány informují investiční podnik o rozhodnutí povolit uplatňování nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU podle prvního pododstavce do dvou měsíců od obdržení oznámení uvedeného v prvním pododstavci písm. b) tohoto odstavce a uvědomí o tom EBA. Pokud příslušný orgán odmítne uplatňování nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU povolit, své rozhodnutí řádně odůvodní.

Nad investičními podniky uvedenými v tomto odstavci je vykonáván dohled nad dodržováním obezřetnostních požadavků podle hlav VII a VIII směrnice 2013/36/EU, včetně pro účely určení orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě, pokud tyto investiční podniky jsou součástí skupiny investičního podniku ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 25 tohoto nařízení.

Pro účely tohoto odstavce se nepoužije článek 7 nařízení (EU) č. 575/2013.

Článek 2

Pravomoci dohledu

Pro účely zajišťování souladu s tímto nařízením mají příslušné orgány pravomoci a dodržují postupy stanovené ve směrnici (EU) 2019/2034.

Článek 3

Uplatnění přísnějších požadavků ze strany investičních podniků

Toto nařízení investičním podnikům nebrání v tom, aby držely kapitál a jeho složky a likvidní aktiva v míře přesahující požadavky tohoto nařízení nebo aby uplatňovaly opatření, která jsou přísnější než požadavky tohoto nařízení.

Článek 4

Definice

1.  

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) 

„podnikem pomocných služeb“ podnik, jehož hlavní činností je vlastnictví nebo správa nemovitostí, řízení služeb zpracování dat nebo jiná podobná činnost, která je doplňkovou činností k hlavní činnosti jednoho nebo více investičních podniků;

2) 

„společností spravující aktiva“ společnost spravující aktiva ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 19 nařízení (EU) č. 575/2013;

3) 

„členem clearingového systému“ podnik usazený v členském státě, který splňuje definici uvedenou v čl. 2 bodě 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ( 1 );

4) 

„zákazníkem“ zákazník ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 9 směrnice 2014/65/EU, avšak pro účely části čtvrté tohoto nařízení se „zákazníkem“ rozumí jakákoli protistrana investičního podniku;

5) 

„obchodníkem s komoditami a emisními povolenkami“ obchodník s komoditami a emisními povolenkami ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 150 nařízení (EU) č. 575/2013;

6) 

„komoditními deriváty“ komoditní deriváty ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) č. 600/2014;

7) 

„příslušným orgánem“ příslušný orgán ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 5 směrnice (EU) 2019/2034;

8) 

„úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013;

9) 

„obchodováním na vlastní účet“ obchodování na vlastní účet ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 6 směrnice 2014/65/EU;

10) 

„deriváty“ deriváty ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 29 nařízení (EU) č. 600/2014;

11) 

„konsolidovanou situací“ situace vyplývající z uplatnění požadavků tohoto nařízení podle článku 7 na mateřský investiční podnik v Unii, mateřskou investiční holdingovou společnost v Unii nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společnost v Unii, jako kdyby tento podnik společně se všemi investičními podniky, finančními institucemi, podniky pomocných služeb a vázanými zástupci ve skupině investičního podniku tvořil jeden jediný investiční podnik. Pro účely této definice se pojmy „investiční podnik“, „finanční instituce“, „podnik pomocných služeb“ a „vázaný zástupce“ vztahují rovněž na podniky usazené ve třetích zemích, které by, pokud by byly usazeny v Unii, odpovídaly definicím těchto pojmů;

12) 

„konsolidovaným základem“ na základě konsolidované situace;

13) 

„prováděním pokynů na účet zákazníka“ provádění pokynů na účet zákazníka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 5 směrnice 2014/65/EU;

14) 

„finanční institucí“ podnik jiný než úvěrová instituce nebo investiční podnik a jiný než čistě průmyslová holdingová společnost, jehož hlavní činností je nabývání účastí nebo výkon jedné nebo více činností uvedených v bodech 2 až 12 a v bodě 15 přílohy I směrnice 2013/36/EU, včetně finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, investiční holdingové společnosti, platební instituce ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ( 2 ) a společnosti spravující aktiva, avšak s výjimkou pojišťovací holdingové společnosti a pojišťovací holdingové společnosti se smíšenou činností ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 3 );

15) 

„finančním nástrojem“ finanční nástroj ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 15 směrnice 2014/65/EU;

16) 

„finanční holdingovou společností“ finanční holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení (EU) č. 575/2013;

17) 

„subjektem finančního sektoru“ subjekt finančního sektoru ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 27 nařízení (EU) č. 575/2013;

18) 

„počátečním kapitálem“ počáteční kapitál ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 18 směrnice (EU) 2019/2034;

19) 

„ekonomicky spjatou skupinou klientů“ ekonomicky spjatá skupina klientů ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 39 nařízení (EU) č. 575/2013;

20) 

„investičním poradenstvím“ investiční poradenství ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 4 směrnice 2014/65/EU;

21) 

„investičním poradenstvím průběžné povahy“ opakující se poskytování investičního poradenství a také kontinuální nebo pravidelné posuzování a monitorování či přezkum zákazníkova portfolia finančních nástrojů, včetně investic provedených zákazníkem na základě smluvního ujednání;

22) 

„investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU;

23) 

„investiční holdingovou společností“ finanční instituce, jejíž dceřiné podniky jsou buď výlučně, nebo převážně investičními podniky nebo finančními institucemi, přičemž alespoň jeden z nich je investičním podnikem, a která není finanční holdingovou společností ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení č. 575/2013;

24) 

„investičními službami a činnostmi“ investiční služby a činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU;

25) 

„skupinou investičního podniku“ skupina podniků, která se skládá z mateřského podniku a jeho dceřiných podniků nebo z podniků splňujících podmínky stanovené v článku 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ( 4 ), z nichž alespoň jeden je investičním podnikem, a která nezahrnuje úvěrovou instituci;

26) 

„K-faktory“ kapitálové požadavky stanovené v části třetí hlavě II ve vztahu k rizikům, která investiční podnik představuje pro zákazníky, trhy a pro sebe;

27) 

„spravovaným majetkem“ či „ AUM“ ( assets under management ) hodnota majetku, který investiční podnik spravuje pro své zákazníky jak v rámci správy portfolia s možností vlastního uvážení, tak v rámci ujednání bez možnosti vlastního uvážení představujících investiční poradenství průběžné povahy;

28) 

„drženými penězi zákazníků“ či „ CMH“ ( client money held ) objem peněz zákazníků, které investiční podnik drží, s přihlédnutím k veškerým právním ujednáním o oddělení majetku a bez ohledu na vnitrostátní účetní režim platný pro peníze zákazníků držené investičním podnikem;

29) 

„majetkem v úschově a správě“ či „ ASA“ ( assets safeguarded and administered ) hodnota majetku, který investiční podnik pro zákazníky uschovává a spravuje, bez ohledu na to, zda se tento majetek objevuje ve vlastní rozvaze investičního podniku nebo na účtech třetích stran;

30) 

„zpracovanými pokyny zákazníků“ či „ COH“ ( client orders handled ) hodnota pokynů, které investiční podnik pro své zákazníky zpracovává přijímáním a předáváním pokynů zákazníků a prováděním pokynů na účet zákazníka;

31) 

„rizikem koncentrace“ či „ CON“ ( concentration risk ) expozice v obchodním portfoliu investičního podniku vůči zákazníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, jejíž hodnota přesahuje limity uvedené v čl. 37 odst. 1;

32) 

„marží požadovanou pro účely clearingu“ či „ CMG“ ( clearing margin given ) výše celkové marže požadované členem clearingového systému nebo způsobilou ústřední protistranou, jestliže provádění a vypořádání obchodů investičního podniku obchodujícího na vlastní účet probíhá na odpovědnost člena clearingového systému nebo způsobilé ústřední protistrany;

33) 

„denním objemem obchodování“ či „ DTF“ ( daily trading flow ) denní hodnota obchodů, do kterých investiční podnik vstupuje obchodováním na vlastní účet nebo prováděním pokynů na účet zákazníka vlastním jménem, s vyloučením hodnoty pokynů, které investiční podnik pro své zákazníky zpracovává přijímáním a předáváním pokynů zákazníků a prováděním pokynů na účet zákazníka a které již jsou zohledněny v rámci zpracovaných pokynů zákazníků;

34) 

„čistým pozičním rizikem“ či „ NPR“ ( net position risk ) hodnota obchodů zaznamenaných v obchodním portfoliu investičního podniku;

35) 

„selháním protistrany obchodu“ či „ TCD“ ( trading counterparty default ) expozice v obchodním portfoliu investičního podniku v nástrojích a obchodech uvedených v článku 25, z nichž vzniká riziko selhání protistrany obchodu;

36) 

„současnou tržní hodnotou“ či „CMV“ (current market value) čistá tržní hodnota portfolia obchodů nebo komponent týkajících se cenných papírů, které jsou předmětem započtení podle čl. 31 odst. 1, přičemž při výpočtu CMV se používají jak kladné, tak i záporné tržní hodnoty;

37) 

„transakcí s delší dobou vypořádání“ transakce s delší dobou vypořádání ve smyslu čl. 272 bodu 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

38) 

„maržovým obchodem“ maržový obchod ve smyslu čl. 3 bodu 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ( 5 );

39) 

„vedoucím orgánem“ vedoucí orgán ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 36 směrnice 2014/65/EU;

40) 

„smíšenou finanční holdingovou společností“ smíšená finanční holdingová společnost ve smyslu čl. 2 bodu 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ( 6 );

41) 

„podrozvahovou položkou“ kterákoli z položek uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 575/2013;

42) 

„mateřským podnikem“ mateřský podnik ve smyslu čl. 2 bodu 9 a článku 22 směrnice 2013/34/EU;

43) 

„účastí“ účast ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 nařízení (EU) č. 575/2013;

44) 

„ziskem“ zisk ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 121 nařízení (EU) č. 575/2013;

45) 

„způsobilou ústřední protistranou“ způsobilá ústřední protistrana ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 88 nařízení (EU) č. 575/2013;

46) 

„správou portfolií“ správa portfolií ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 8 směrnice 2014/65/EU;

47) 

„kvalifikovanou účastí“ kvalifikovaná účast ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 36 nařízení (EU) č. 575/2013;

48) 

„obchodem zajišťujícím financování“ či „SFT“ (secutities financing transaction) obchod zajišťující financování ve smyslu čl. 3 bodu 11 nařízení (EU) 2015/2365;

49) 

„oddělenými účty“ pro účely tabulky 1 v čl. 15 odst. 2 účty u subjektů, kde jsou peníze zákazníků držené investičním podnikem uloženy v souladu s článkem 4 směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 ( 7 ) a u nichž příslušné vnitrostátní právo stanoví, že v případě platební neschopnosti investičního podniku, zahájení řešení jeho krize nebo uvalení nucené správy není možné tyto peníze zákazníků použít k uspokojení jiných pohledávek vůči investičnímu podniku, než jsou pohledávky daného zákazníka;

50) 

„repo obchodem“ repo obchod ve smyslu čl. 3 bodu 9 nařízení (EU) 2015/2365;

51) 

„dceřiným podnikem“ dceřiný podnik ve smyslu čl. 2 bodu 10 a článku 22 směrnice 2013/34/EU, včetně jakéhokoli dceřiného podniku patřícího dceřinému podniku mateřského podniku, jenž stojí v čele těchto podniků;

52) 

„vázaným zástupcem“ vázaný zástupce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 29 směrnice 2014/65/EU;

53) 

„celkovými hrubými výnosy“ roční provozní výnosy investičního podniku v souvislosti s investičními službami a činnostmi, ke kterým má tento investiční podnik povolení, včetně výnosů plynoucích z úroků, akcií a jiných cenných papírů s fixním nebo variabilním výnosem, z provizí a poplatků, a jakýchkoli zisků nebo ztrát, které tomuto investičnímu podniku vznikají z jeho obchodních aktiv, aktiv držených v reálné hodnotě nebo ze zajišťovacích činností, avšak s vyloučením výnosů, které s prováděnými investičními službami a činnostmi nesouvisejí;

54) 

„obchodním portfoliem“ veškeré pozice ve finančních nástrojích a komoditách, jež investiční podnik drží se záměrem obchodovat, nebo s cílem zajistit pozice držené se záměrem obchodovat;

55) 

„pozicemi drženými se záměrem obchodovat“ tyto pozice:

a) 

vlastní pozice a pozice vyplývající z poskytování služeb zákazníkům a z tvorby trhu;

b) 

pozice držené pro opětovný prodej v krátkodobém horizontu;

c) 

pozice držené se záměrem využít skutečných nebo očekávaných krátkodobých cenových rozdílů mezi kupní a prodejní cenou nebo jiných výkyvů v ceně či úrokové sazbě;

56) 

„mateřským investičním podnikem v Unii“ investiční podnik v členském státě, který je součástí skupiny investičního podniku a který má dceřiný podnik ve formě investičního podniku nebo finanční instituce nebo drží v takovém investičním podniku nebo finanční instituci účast a zároveň sám není dceřiným podnikem jiného investičního podniku povoleného v členském státě ani dceřiným podnikem investiční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti zřízené v členském státě;

57) 

„mateřskou investiční holdingovou společností v Unii“ investiční holdingová společnost v členském státě, která je součástí skupiny investičního podniku a která sama není dceřiným podnikem investičního podniku povoleného v členském státě ani dceřiným podnikem jiné investiční holdingové společnosti v členském státě;

58) 

„mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v Unii“ mateřský podnik skupiny investičního podniku, který je smíšenou finanční holdingovou společností ve smyslu čl. 2 bodu 15 směrnice 2002/87/ES.

2.  

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 56 s cílem doplnit toto nařízení upřesněním definic stanovených v odstavci 1, aby:

a) 

zajistila jednotné uplatňování tohoto nařízení;

b) 

zohlednila při uplatňování tohoto nařízení vývoj na finančních trzích.HLAVA II

ÚROVEŇ UPLATŇOVÁNÍ POŽADAVKŮKAPITOLA 1

Uplatňování požadavků na individuálním základě

Článek 5

Obecná zásada

Investiční podniky dodržují požadavky uvedené v části druhé až sedmé na individuálním základě.

Článek 6

Výjimky

1.  

Příslušné orgány mohou investiční podnik vyjmout z uplatňování článku 5 ve vztahu k části druhé, třetí, čtvrté, šesté a sedmé, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) 

investiční podnik splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 pro to, aby mohl být považován za malý a nepropojený investiční podnik;

b) 

je splněna jedna z těchto podmínek:

i) 

investiční podnik je dceřiným podnikem a je zahrnut do dohledu nad úvěrovou institucí, finanční holdingovou společností nebo smíšenou finanční holdingovou společností na konsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

ii) 

investiční podnik je dceřiným podnikem a je zahrnut do skupiny investičního podniku, nad níž je vykonáván dohled na konsolidovaném základě v souladu s článkem 7;

c) 

investiční podnik i jeho mateřský podnik podléhají povolení a dohledu téhož členského státu;

d) 

orgány příslušné pro dohled na konsolidovaném základě v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 nebo v souladu s článkem 7 tohoto nařízení s touto výjimkou souhlasí;

e) 

kapitál je mezi mateřský podnik a investiční podnik rozdělen přiměřeným způsobem a jsou naplněny všechny tyto podmínky:

i) 

neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mateřským podnikem;

ii) 

po předchozím schválení příslušným orgánem mateřský podnik prohlásí, že se zaručuje za závazky přijaté investičním podnikem nebo že rizika v investičním podniku mají zanedbatelný význam;

iii) 

postupy hodnocení, měření a kontroly rizika používané v mateřském podniku se vztahují i na investiční podnik a

iv) 

mateřský podnik drží více než 50 % hlasovacích práv plynoucích z podílu na kapitálu investičního podniku nebo má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů vedoucího orgánu investičního podniku.

2.  

Příslušné orgány mohou investiční podniky vyjmout z uplatňování článku 5 ve vztahu k části šesté, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

investiční podnik splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 pro to, aby mohl být považován za malý a nepropojený investiční podnik;

b) 

investiční podnik je dceřiným podnikem a je zahrnut do dohledu nad pojišťovnou nebo zajišťovnou na konsolidovaném základě v souladu s článkem 228 směrnice 2009/138/ES;

c) 

investiční podnik i jeho mateřský podnik podléhají povolení a dohledu téhož členského státu;

d) 

orgány příslušné pro dohled na konsolidovaném základě v souladu se směrnicí 2009/138/ES s touto výjimkou souhlasí;

e) 

kapitál je mezi mateřský podnik a investiční podnik rozdělen přiměřeným způsobem a jsou splněny všechny tyto podmínky:

i) 

neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mateřským podnikem;

ii) 

po předchozím schválení příslušným orgánem mateřský podnik prohlásí, že se zaručuje za závazky přijaté investičním podnikem nebo že rizika v investičním podniku mají zanedbatelný význam;

iii 

postupy hodnocení, měření a kontroly rizika používané v mateřském podniku se vztahují i na investiční podnik a

iv) 

mateřský podnik drží více než 50 % hlasovacích práv plynoucích z podílu na kapitálu investičního podniku nebo má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů vedoucího orgánu investičního podniku.

3.  

Příslušné orgány mohou investiční podniky vyjmout z uplatňování článku 5 ve vztahu k části páté, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) 

investiční podnik je zahrnut do dohledu na konsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo je zahrnut do skupiny investičního podniku, u níž se použije čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení a neuplatní se výjimka stanovená v čl. 7 odst. 4;

b) 

mateřský podnik na konsolidovaném základě neustále sleduje a dohlíží na likviditu všech institucí a investičních podniků uvnitř skupiny nebo podskupiny, na něž se vztahuje výjimka, a zajišťuje dostatečnou úroveň likvidity pro všechny tyto instituce a investiční podniky;

c) 

mateřský podnik a investiční podnik uzavřely smlouvy ke spokojenosti příslušných orgánů, které umožňují volný pohyb peněžních prostředků mezi mateřským podnikem a investičním podnikem, aby mohly plnit své individuální závazky a společné závazky podle splatnosti;

d) 

neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící plnění smluv uvedených v písmenu c);

e) 

orgány příslušné pro dohled na konsolidovaném základě v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 nebo v souladu s článkem 7 tohoto nařízení s touto výjimkou souhlasí.KAPITOLA 2

Obezřetnostní konsolidace a výjimky pro skupinu investičního podniku

Článek 7

Obezřetnostní konsolidace

1.  
Mateřské investiční podniky v Unii, mateřské investiční holdingové společnosti v Unii a mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v Unii plní povinnosti stanovené v části druhé, třetí, čtvrté, šesté a sedmé na základě své konsolidované situace. Mateřský podnik a ty jeho dceřiné podniky, na něž se vztahuje toto nařízení, zavedou řádnou organizační strukturu a odpovídající mechanismy vnitřní kontroly, aby zajistily řádné zpracovávání a předávání údajů nezbytných pro konsolidaci. Mateřský podnik zejména zajistí, aby dceřiné podniky, na něž se nevztahuje toto nařízení, zavedly opatření, postupy a mechanismy k zajištění řádné konsolidace.
2.  
Pro účely odstavce 1 tohoto článku se při uplatňování části druhé na konsolidovaném základě použijí pravidla stanovená v části druhé hlavě II nařízení (EU) č. 575/2013 rovněž na investiční podniky.

Za tímto účelem se při uplatňování čl. 84 odst. 1, čl. 85 odst. 1 a čl. 87 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 použijí pouze odkazy na čl. 92 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 a má se pak za to, že odkazují na kapitálové požadavky podle odpovídajících ustanovení tohoto nařízení.

3.  
Mateřské investiční podniky v Unii, mateřské investiční holdingové společnosti v Unii a mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v Unii plní povinnosti uvedené v části páté na základě své konsolidované situace.
4.  
Odchylně od odstavce 3 mohou příslušné orgány osvobodit mateřský podnik od povinnosti dodržovat odstavec 3 s ohledem na povahu, rozsah a složitost skupiny investičního podniku.
5.  
EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem, jimiž upřesní rozsah a metody obezřetnostní konsolidace skupiny investičního podniku, zejména pro účely výpočtu požadavku dle fixních režijních nákladů, trvalého minimálního kapitálového požadavku, požadavku dle K-faktorů na základě konsolidované situace skupiny investičního podniku, a metodu a nezbytné podrobnosti pro řádné provedení odstavce 2.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 26. prosince 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č.1093/2010.

Článek 8

Skupinový kapitálový test

1.  
Odchylně od článku 7 mohou příslušné orgány povolit uplatňování tohoto článku v případě skupinových struktur, které jsou považovány za dostatečně jednoduché, pokud ze skupiny investičního podniku jako celku neplynou významná rizika pro zákazníky nebo pro trh, která by jinak vyžadovala dohled na konsolidovaném základě. Příslušné orgány uvědomí EBA, když povolí uplatnění tohoto článku.
2.  

Pro účely tohoto článku se:

a) 

„kapitálovými nástroji“ rozumí kapitál ve smyslu článku 9 tohoto nařízení bez uplatnění odpočtů podle čl. 36 odst. 1 písm. i), čl. 56 písm. d) a čl. 66 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013;

b) 

pojmy „investiční podnik“, „finanční instituce“, „podnik pomocných služeb“ a „vázaný zástupce“ vztahují rovněž na podniky usazené ve třetích zemích, které by, pokud by byly usazeny v Unii, naplňovaly definice těchto pojmů v článku 4.

3.  

Mateřské investiční podniky v Unii, mateřské investiční holdingové společnosti v Unii, mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v Unii a jiné mateřské podniky, které jsou investičními podniky, finančními institucemi, podniky pomocných služeb nebo vázanými zástupci ve skupině investičního podniku, drží přinejmenším dostatek kapitálových nástrojů k pokrytí součtu těchto položek:

a) 

součtu účetních hodnot veškerých svých účastí, podřízených pohledávek a nástrojů uvedených v čl. 36 odst. 1 písm. i), čl. 56 písm. d) a čl. 66 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 v investičních podnicích, finančních institucích, podnicích pomocných služeb a vázaných zástupcích ve skupině investičního podniku a

b) 

celkového objemu veškerých svých podmíněných závazků ve prospěch investičních podniků, finančních institucí, podniků pomocných služeb a vázaných zástupců ve skupině investičního podniku.

4.  
Příslušné orgány mohou mateřské investiční holdingové společnosti v Unii nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v Unii a jakémukoli jinému mateřskému podniku, který je investičním podnikem, finanční institucí, podnikem pomocných služeb nebo vázaným zástupcem ve skupině investičního podniku, povolit, aby držely nižší objem kapitálu, než jaký je vypočten podle odstavce 3, pokud není nižší než součet kapitálových požadavků uložených dceřiným investičním podnikům, finančním institucím, podnikům pomocných služeb a vázaným zástupcům na individuálním základě a celkového objemu veškerých podmíněných závazků ve prospěch těchto subjektů.

Pro účely tohoto odstavce jsou kapitálové požadavky pro dceřiné podniky, které jsou uvedeny v prvním pododstavci a které se nacházejí ve třetích zemích, pomyslné kapitálové požadavky, které zajišťují uspokojivou míru obezřetnosti pro pokrytí rizik plynoucích z těchto dceřiných podniků, jak jsou schváleny relevantními příslušnými orgány.

5.  
Mateřský investiční podnik v Unii, mateřská investiční holdingová společnost v Unii a mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii musí mít zavedeny systémy pro sledování a kontrolu zdrojů kapitálu a financování všech investičních podniků, investičních holdingových společností, smíšených finančních holdingových společností, finančních institucí, podniků pomocných služeb a vázaných zástupců v rámci skupiny investičního podniku.ČÁST DRUHÁ

KAPITÁL

Článek 9

Složení kapitálu

▼C3

1.  

Investiční podnik musí mít kapitál sestávající ze souhrnu jeho kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 a splňovat neustále všechny tyto podmínky:

a) 

image,

b) 

image,

c) 

image

kde:

i) 

kmenový kapitál tier 1 je vymezen v souladu s částí druhou hlavou I kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013, vedlejší kapitál tier 1 je vymezen v souladu s částí druhou hlavou I kapitolou 3 nařízení (EU) č. 575/2013 a kapitál tier 2 je vymezen v souladu s částí druhou hlavou I kapitolou 4 nařízení (EU) č. 575/2013; a

ii) 

D je vymezeno v článku 11.

▼B

2.  

Odchylně od odstavce 1 se:

a) 

odpočty uvedené v čl. 36 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 uplatňují v plném rozsahu, aniž jsou uplatňovány články 39 a 48 uvedeného nařízení;

b) 

odpočty uvedené v čl. 36 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013 uplatňují v plném rozsahu, aniž je uplatňován článek 41 uvedeného nařízení;

c) 

odpočty uvedené v čl. 36 odst. 1 písm. h), čl. 56 písm. c) a čl. 66 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013, týkají-li se investic do kapitálových nástrojů držených mimo obchodní portfolio, uplatňují v plném rozsahu, aniž jsou uplatňovány mechanismy stanovené v článcích 46, 60 a 70 uvedeného nařízení;

d) 

odpočty uvedené v čl. 36 odst. 1 písm. i) nařízení (EU) č. 575/2013 uplatňují v plném rozsahu, aniž je uplatňován článek 48 uvedeného nařízení;

e) 

při určování výše kapitálu investičních podniků uplatní tato ustanovení:

i) 

článek 49 nařízení (EU) č. 575/2013;

ii) 

odpočty uvedené v čl. 36 odst. 1 písm. h), čl. 56 písm. c) a čl. 66 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 a související ustanovení v článcích 46, 60 a 70 uvedeného nařízení, pokud se tyto odpočty týkají investic do kapitálových nástrojů držených v obchodním portfoliu;

iii) 

rozhodná událost uvedená v čl. 54 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013; rozhodnou událost však investiční podnik určí na základě nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 uvedeného v odstavci 1;

iv) 

úhrnná hodnota uvedená v čl. 54 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013; hodnotou, která má být odepsána nebo konvertována, je celková jistina nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 uvedeného v odstavci 1.

3.  
Při určování kapitálových požadavků podle tohoto nařízení uplatňují investiční podniky příslušná ustanovení části druhé hlavy I kapitoly 6 nařízení (EU) č. 575/2013. Při uplatňování těchto ustanovení se svolení příslušných orgánů podle článků 77 a 78 nařízení (EU) č. 575/2013 považuje za udělené, je-li splněna jedna z podmínek stanovených v čl. 78 odst. 1 písm. a) nebo čl. 78 odst. 4 uvedeného nařízení.
4.  
Pro účely uplatňování odst. 1 písm. a) mohou příslušné orgány v případě investičních podniků, které nejsou právnickými osobami ani akciovými společnostmi nebo které splňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení pro to, aby mohly být považovány za malé a nepropojené investiční podniky, po konzultaci s EBA svolit k tomu, aby byly u těchto investičních podniků považovány za kapitál další nástroje nebo peněžní prostředky, pokud jsou tyto způsobilé pro zacházení podle článku 22 směrnice Rady 86/635/EHS ( 8 ). EBA společně s ESMA na základě informací obdržených od jednotlivých příslušných orgánů vypracují, udržují a zveřejňují seznam všech forem nástrojů nebo peněžních prostředků v každém členském státě, které jsou považovány za kapitál. Tento seznam se poprvé zveřejní do 26. prosince 2020.
5.  

Účast na kapitálových nástrojích subjektu finančního sektoru v rámci skupiny investičního podniku se pro účely výpočtu kapitálu kteréhokoli investičního podniku ve skupině na individuálním základě neodečítá, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) 

neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mateřským podnikem a

b) 

postupy hodnocení, měření a kontroly rizika používané v mateřském podniku se vztahují i na daný subjekt finančního sektoru;

c) 

příslušné orgány neuplatňují odchylku stanovenou v článku 8.

Článek 10

Kvalifikované účasti mimo finanční sektor

1.  

Pro účely této části investiční podnik odečte částky přesahující limity uvedené v písmenech a) a b) z určení položek kmenového kapitálu tier 1 uvedených v článku 26 nařízení (EU) č. 575/2013:

a) 

kvalifikovanou účast přesahující 15 % kapitálu investičního podniku vypočteného v souladu s článkem 9 tohoto nařízení, aniž se uplatní odpočet uvedený v čl. 36 odst. 1 písm. k) bodě i) nařízení (EU) č. 575/2013, v podniku, který není subjektem finančního sektoru;

b) 

celkovou výši kvalifikovaných účastí investičního podniku v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, jež přesahuje 60 % jeho kapitálu vypočteného v souladu s článkem 9 tohoto nařízení, aniž se uplatní odpočet uvedený v čl. 36 odst. 1 písm. k) bodě i) nařízení (EU) č. 575/2013.

2.  
Příslušné orgány mohou investičnímu podniku zakázat, aby držel kvalifikované účasti uvedené v odstavci 1, pokud jejich výše přesahuje procentní podíly kapitálu stanovené v uvedeném odstavci. Své rozhodnutí, kterým tuto pravomoc uplatňují, příslušné orgány neprodleně zveřejní.
3.  

Podíly v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, se do výpočtu uvedeného v odstavci 1 nezahrnují, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

a) 

tyto podíly jsou drženy dočasně během finanční pomoci, jak je uvedeno v článku 79 nařízení (EU) č. 575/2013;

b) 

tyto držené podíly jsou pozicí z upisování drženou pět nebo méně pracovních dnů;

c) 

tyto podíly jsou drženy vlastním jménem investičního podniku a na účet jiných osob.

4.  
Podíly, které nemají povahu dlouhodobých finančních aktiv uvedených v čl. 35 odst. 2 směrnice 86/635/EHS, se do výpočtu podle odstavce 1 tohoto článku nezahrnují.ČAST TŘETÍ

KAPITÁLOVÉ POŽADAVKYHLAVA I

OBECNÉ POŽADAVKY

Článek 11

Kapitálové požadavky

1.  

Investiční podnik musí mít nepřetržitě kapitál v souladu článkem 9, jehož výše dosahuje alespoň úrovně D, přičemž úroveň D je nejvyšší z těchto hodnot:

a) 

požadavek dle fixních režijních nákladů vypočtený podle článku 13;

b) 

trvalý minimální kapitálový požadavek podle článku 14; nebo

c) 

požadavek dle K-faktorů vypočtený podle článku 15.

2.  
Odchylně od odstavce 1, pokud investiční podnik splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 pro to, aby mohl být považován za malý a nepropojený investiční podnik, je úroveň D vymezena jako vyšší z částek uvedených v odst. 1 písm. a) a b).
3.  
Pokud mají příslušné orgány za to, že došlo k podstatné změně v podnikatelských činnostech investičního podniku, mohou vyžadovat, aby investiční podnik podléhal jinému kapitálovému požadavku uvedenému v tomto článku, v souladu s hlavou IV kapitolou 2 oddílem 4 směrnice (EU) 2019/2034.
4.  
Jakmile investiční podnik zjistí, že již nesplňuje nebo nebude splňovat požadavky tohoto článku, oznámí to příslušnému orgánu,.

Článek 12

Malé a nepropojené investiční podniky

1.  

Pro účely tohoto nařízení je investiční podnik považován za malý a nepropojený investiční podnik, pokud splňuje všechny tyto podmínky:

a) 

AUM měřený v souladu s článkem 17 je nižší než 1,2 miliardy EUR;

b) 

COH měřený v souladu s článkem 20 je nižší než:

i) 

100 milionů EUR/den u hotovostních obchodů, nebo

ii) 

1 miliarda EUR/den u derivátů;

c) 

ASA měřený v souladu s článkem 19 je roven nule;

d) 

CMH měřený v souladu s článkem 18 je roven nule;

e) 

DTF měřený v souladu s článkem 33 je roven nule;

f) 

NPR nebo CMG měřené v souladu s články 22 a 23 jsou rovny nule;

g) 

TCD měřený v souladu s článkem 26 je roven nule;

h) 

rozvahová i podrozvahová bilanční suma investičního podniku je nižší než 100 milionů EUR;

i) 

celkové hrubé roční výnosy z investičních služeb a činností investičního podniku, vypočtené jako průměr na základě ročních číselných údajů z dvouletého období bezprostředně předcházejícího danému účetnímu období, jsou nižší než 30 milionů EUR.

Odchylně od ustanovení hlavy II se pro účely prvního pododstavce písm. a), b), c), e), f) ve vztahu k NPR a g) použijí hodnoty ke konci dne.

Pro účely prvního pododstavce písm. f) se ve vztahu k CMG použijí vnitrodenní hodnoty.

Pro účely prvního pododstavce písm. d) tohoto odstavce, a aniž jsou dotčeny čl. 16 odst. 9 směrnice 2014/65/EU a články 2 a 4 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593, se použijí vnitrodenní hodnoty s výjimkou existence chyby v účetních záznamech nebo sesouhlasení účtů, která nesprávně uvádí, že investiční podnik překročil nulovou prahovou hodnotu uvedenou v prvním pododstavci písm. d) tohoto odstavce, a která není do konce obchodního dne vyřešena. Investiční podnik neprodleně oznámí tuto chybu příslušnému orgánu, stejně jako důvody jejího vzniku a její opravu.

Pro účely prvního pododstavce písm. h) a i) se použijí úrovně ke konci posledního účetního období, za které byla dokončena a vedoucím orgánem schválena účetní závěrka. Není-li účetní závěrka dokončena a schválena ani šest měsíců od konce posledního účetního období, použije investiční podnik předběžnou účetní závěrku.

Investiční podnik může změřit hodnoty podle prvního pododstavce písm. a) a b) metodami stanovenými v hlavě II s tou odchylkou, že měření probíhá za 12 měsíců bez vyloučení tří nejaktuálnějších měsíčních hodnot. Investiční podnik, který si zvolí tuto metodu měření, oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu a zvolenou metodu používá po nepřetržité období nejméně 12 po sobě jdoucích měsíců.

2.  
Podmínky stanovené v odst. 1 písm. a), b), h) a i) se použijí kombinovaně pro všechny investiční podniky, které jsou součástí jedné skupiny. Pro účely měření celkových hrubých ročních výnosů uvedených v odst. 1 písm. i) může investiční podnik vyloučit jakékoli dvojí započítání, k němuž může dojít v souvislosti s hrubými výnosy vzniklými v rámci skupiny.

Podmínky stanovené v odst. 1 písm. c) až g) se použijí u každého investičního podniku na individuálním základě.

3.  
Pokud již investiční podnik nesplňuje některou z podmínek stanovených v odstavci 1, přestává být s okamžitým účinkem považován za malý a nepropojený investiční podnik.

Odchylně od prvního pododstavce, pokud již investiční podnik nesplňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. a), b), h) nebo i), ale nadále splňuje podmínky stanovené v písm. c) až g) uvedeného odstavce, přestane být považován za malý a nepropojený investiční podnik po uplynutí 3 měsíců, které se počítají ode dne, kdy byla příslušná prahová hodnota překročena. Investiční podnik oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému orgánu každé překročení prahové hodnoty.

4.  
Pokud investiční podnik, který nesplňoval všechny podmínky stanovené v odstavci 1, tyto podmínky následně splní, je považován za malý a nepropojený investiční podnik teprve šest měsíců poté, co tyto podmínky splnil, pokud během uvedené doby některou z prahových hodnot nepřekročil a neprodleně tuto skutečnost oznámil příslušnému orgánu.

Článek 13

Požadavek dle fixních režijních nákladů

1.  
Pro účely čl. 11 odst. 1 písm. a) musí požadavek dle fixních režijních nákladů dosahovat výše odpovídající nejméně jedné čtvrtině fixních režijních nákladů za předcházející rok. Investiční podniky používají číselné údaje vyplývající z příslušného účetního rámce.
2.  
Pokud má příslušný orgán za to, že došlo k podstatné změně v činnostech investičního podniku, může výši kapitálu uvedenou v odstavci 1 upravit.
3.  
Investiční podnik, který neprovozuje činnost po dobu jednoho roku ode dne, kdy začal poskytovat investiční služby nebo vykonávat investiční činnosti, použije k výpočtu uvedenému v odstavci 1 předpokládané fixní režijní náklady obsažené v prognózách pro prvních 12 měsíců obchodování, jak je předložil spolu s žádostí o povolení.
4.  

EBA po konzultaci s ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro doplnění výpočtu požadavku podle odstavce 1, jenž obsahuje přinejmenším tyto položky k odpočtu:

a) 

bonusy pracovníků a jiné odměny v rozsahu, v jakém jsou závislé na čistém zisku investičního podniku v příslušném roce;

b) 

podíly zaměstnanců, řídících pracovníků a společníků na zisku;

c) 

jiná rozdělení zisku a jiné pohyblivé složky odměny v rozsahu, v jakém jsou vypláceny plně na základě volného uvážení podniku;

d) 

závazky ze sdílených provizí a poplatků, které se přímo týkají pohledávek z provizí a poplatků, jež jsou začleněny v celkových výnosech, pokud je platba závazků z provizí a poplatků podmíněna skutečným obdržením platby pohledávky z provizí a poplatků;

e) 

poplatky vázaným zástupcům;

f) 

jednorázové náklady vyplývající z jiné než běžné činnosti.

EBA rovněž pro účely tohoto článku upřesní pojem podstatné změny.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 26. prosince 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 14

Trvalý minimální kapitálový požadavek

Pro účely čl. 11 odst. 1 písm. b) musí trvalý minimální kapitálový požadavek dosahovat nejméně výší počátečního kapitálu uvedených v článku 9 směrnice (EU) 2019/2034.HLAVA II

POŽADAVEK DLE K-FAKTORŮKAPITOLA 1

Obecné zásady

Článek 15

Požadavek dle K-faktorů a příslušné koeficienty

1.  

Pro účely čl. 11 odst. 1 písm. c) musí požadavek dle K-faktorů dosahovat výše odpovídající nejméně součtu těchto položek:

a) 

K-faktorů ve vztahu k riziku pro zákazníka (RtC) vypočtených v souladu s kapitolou 2;

b) 

K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh (RtM) vypočtených v souladu s kapitolou 3;

c) 

K-faktorů ve vztahu k riziku pro podnik (RtF) vypočtených v souladu s kapitolou 4.

2.  

U příslušných K-faktorů se použijí tyto koeficienty:Tabulka 1

K-FAKTORY

KOEFICIENT

Spravovaný majetek jak v rámci správy portfolia s možností vlastního uvážení, tak v rámci poradenských ujednání průběžné povahy bez možnosti vlastního uvážení

K-AUM

0,02 %

Držené peníze zákazníků

K-CMH (na oddělených účtech)

0,4%

K-CMH (na neoddělených účtech)

0,5 %

Majetek v úschově a správě

K-ASA

0,04 %

Zpracované pokyny zákazníků

K-COH hotovostní obchody

0,1 %

 

K-COH deriváty

0,01 %

Denní objem obchodování

K-DTF hotovostní obchody

0,1 %

 

K-DTF deriváty

0,01 %

3.  
Investiční podniky monitorují hodnotu svých K-faktorů s ohledem na jakékoli trendy, které by u nich mohly mít za důsledek podstatně odlišný kapitálový požadavek pro účely článku 11 pro následující vykazované období podle části sedmé, a informují o takovém podstatně odlišném kapitálovém požadavku svůj příslušný orgán.
4.  
Pokud má příslušný orgán za to, že došlo k podstatné změně v podnikatelské činnosti investičního podniku, která má vliv na výši příslušného K-faktoru, může upravit odpovídající částku v souladu s čl. 39 odst. 2 písm. a) směrnice (EU) 2019/2034.
5.  

V zájmu jednotného uplatňování tohoto nařízení a zohlednění vývoje na finančních trzích vypracuje EBA po konzultaci s ESMA návrh regulačních technických norem, jimiž:

a) 

upřesní metody pro měření K-faktorů v třetí části hlavě II;

b) 

upřesní pro účely tohoto nařízení koncept oddělených účtů z hlediska podmínek, které zajistí ochranu peněz zákazníků v případě úpadku investičního podniku;

c) 

upřesní úpravy koeficientů K-DTF uvedených v tabulce 1 v odstavci 2 tohoto článku, pokud se požadavky K-DTF v případě napjatých tržních podmínek, jak je uvedeno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/578 ( 9 ), jeví příliš omezující a ohrožují finanční stabilitu.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 26. prosince 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.KAPITOLA 2

K-faktory ve vztahu k riziku pro zákazníka

Článek 16

Požadavek dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro zákazníka

Požadavek dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro zákazníka se určí podle tohoto vzorce:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K- COH,

kde

K-AUM je rovno AUM, jež se měří v souladu s článkem 17 a vynásobí odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst. 2;

K-CMH je rovno CMH, jež se měří v souladu s článkem 18 a vynásobí odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst. 2;

K-ASA je rovno ASA, jež se měří v souladu s článkem 19 a vynásobí odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst. 2;

K-COH je rovno COH, jež se měří v souladu s článku 20 a vynásobí odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst. 2.

Článek 17

Měření AUM pro účely výpočtu K-AUM

1.  
Pro účely výpočtu K-AUM je AUM klouzavý průměr hodnoty celkového měsíčního spravovaného majetku, která se stanoví v poslední obchodní den každého z předchozích 15 měsíců a přepočítá do funkční měny daných subjektů v dané době, přičemž se vyloučí tři nejaktuálnější měsíční hodnoty.

AUM je aritmetickým průměrem zbývajících 12 měsíčních hodnot.

K-AUM se vypočítá k prvnímu obchodnímu dni každého měsíce.

2.  
Pokud investiční podnik formálně přenesl správu majetku na jiný finanční subjekt, musí být tento majetek zahrnut do celkové výše AUM stanovené v souladu s odstavcem 1.

Pokud jiný finanční subjekt formálně přenesl správu majetku na investiční podnik, tento majetek se do celkové výše spravovaného majetku stanovené v souladu s odstavcem 1 nezahrnuje.

Pokud investiční podnik spravuje majetek méně než 15 měsíců, nebo pokud tuto činnost vykonává déle jakožto malý a nepropojený investiční podnik a nyní překračuje prahovou hodnotu AUM, použije k výpočtu K-AUM historické údaje AUM za období uvedené v odstavci 1, jakmile jsou tyto údaje k dispozici. Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU.

Článek 18

Měření CMH pro účely výpočtu K-CMH

1.  
Pro účely výpočtu K-CMH je CMH klouzavý průměr hodnoty celkových denních držených peněz zákazníků, která se stanoví na konci každého obchodního dne za předchozích devět měsíců, přičemž se vyloučí tři nejaktuálnější měsíce.

CMH je aritmetickým průměrem denních hodnot ze zbývajících šesti měsíců.

K-CMH se vypočítá k prvnímu obchodnímu dni každého měsíce.

2.  
Pokud investiční podnik drží peníze zákazníků méně než devět měsíců, použije k výpočtu K-CMH historické údaje CMH za období uvedené v odstavci 1, jakmile jsou tyto údaje k dispozici.

Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU.

Článek 19

Měření ASA pro účely výpočtu K-ASA

1.  
Pro účely výpočtu K-ASA je ASA klouzavý průměr hodnoty celkového denního majetku v úschově a správě, která se stanoví na konci každého obchodního dne za předchozích devět měsíců, přičemž se vyloučí tři nejaktuálnější měsíce.

ASA je aritmetickým průměrem denních hodnot ze zbývajících šesti měsíců.

K-ASA se vypočítá k prvnímu obchodnímu dni každého měsíce.

2.  
Pokud investiční podnik formálně přenesl úkoly úschovy a správy majetku na jiný finanční subjekt nebo pokud jiný finanční subjekt tyto úkoly formálně přenesl na investiční podnik, musí být tento majetek zahrnut do celkové výše ASA měřené v souladu s odstavcem 1.
3.  
Pokud investiční podnik vykonává činnost úschovy a správy majetku méně než šest měsíců, použije k výpočtu K-ASA historické údaje ASA z období uvedeného v odstavci 1, jakmile jsou tyto údaje k dispozici. Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU.

Článek 20

Měření COH pro účely výpočtu K-COH

1.  
Pro účely výpočtu K-COH je COH klouzavý průměr hodnoty celkových denních zpracovaných pokynů zákazníků, která se měří za každý obchodní den po předchozích šest měsíců, přičemž se vyloučí tři nejaktuálnější měsíce.

COH je aritmetickým průměrem denních hodnot za zbývající tři měsíce.

K-COH se vypočítá k prvnímu obchodnímu dni každého měsíce.

2.  

COH se měří jako součet absolutní hodnoty nákupů a absolutní hodnoty prodejů pro hotovostní obchody i pro deriváty v souladu s následujícím:

a) 

pro hotovostní obchody je touto hodnotou částka zaplacená nebo obdržená u každého obchodu;

b) 

u derivátů je hodnotou obchodu pomyslná částka smlouvy.

Pomyslná částka úrokových derivátů se upraví o dobu do splatnosti (v letech) těchto smluv. Pomyslná částka se vynásobí durací stanovenou v tomto vzorci:

Durace = doba do splatnosti (v letech) / 10

Aniž je dotčen pátý pododstavec, zahrnuje COH obchody provedené investičními podniky, které poskytují služby správy portfolia na účet investičních fondů.

COH zahrnuje obchody vyplývající z investičního poradenství, ve vztahu k němuž investiční podnik nevypočítává K-AUM.

COH nezahrnuje obchody zpracované investičním podnikem, které vyplývají z obsluhy investičního portfolia zákazníka, pokud ve vztahu k investicím tohoto zákazníka investiční podnik již vypočítává K-AUM nebo pokud se tato činnost týká přenesení správy majetku na investiční podnik, jenž se podle čl. 17 odst. 2 do AUM tohoto investičního podniku nezahrnuje.

COH nezahrnuje obchody, které investiční podnik provedl vlastním jménem pro sebe nebo na účet zákazníka.

Investiční podniky mohou z měření COH vyloučit veškeré pokyny, které nebyly provedeny, pokud příčinou jejich neprovedení je jejich včasné zrušení zákazníkem.

3.  
Pokud investiční podnik zpracovává pokyny zákazníků méně než šest měsíců, nebo pokud tuto činnost vykonává déle jakožto malý a nepropojený investiční podnik, použije k výpočtu K-COH historické údaje COH z období uvedeného v odstavci 1, jakmile jsou tyto údaje k dispozici. Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU.KAPITOLA 3

K-faktory ve vztahu k riziku pro trh

Článek 21

Požadavek dle K-faktorů

1.  
Požadavkem dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh pro pozice v obchodním portfoliu investičního podniku obchodujícího na vlastní účet, ať už pro něj, nebo na účet zákazníka, je buď K-NPR vypočtené v souladu s článkem 22, nebo K-CMG vypočtené v souladu s článkem 23.
2.  
Investiční podnik spravuje své obchodní portfolio v souladu s částí třetí hlavou I kapitolou 3 nařízení (EU) č. 575/2013.
3.  
Požadavek dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh se vztahuje na všechny pozice v obchodním portfoliu, což zahrnuje zejména pozice v dluhových nástrojích (včetně sekuritizovaných nástrojů), kapitálových nástrojích, subjektech kolektivního investování, cizích měnách a zlatě, jakož i komoditách (včetně emisních povolenek).
4.  
Pro účely výpočtu požadavku dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh zahrne investiční podnik pozice jiné než pozice v obchodním portfoliu, pokud tyto dávají vzniknout měnovému nebo komoditnímu riziku.

Článek 22

Výpočet K-NPR

Pro účely K-NPR se kapitálový požadavek pro pozice v obchodním portfoliu investičního podniku obchodujícího na vlastní účet, ať pro něj, nebo na účet zákazníka, vypočítá použitím jednoho z těchto přístupů:

a) 

standardizovaného přístupu stanoveného v části třetí hlavě IV kapitolách 2, 3 a 4 nařízení (EU) č. 575/2013;

b) 

alternativního standardizovaného přístupu stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013;

c) 

přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013.

Článek 23

Výpočet K-CMG

1.  

Pro účely článku 21 příslušný orgán investičnímu podniku povolí vypočítávat K-CMG pro všechny pozice podléhající clearingu nebo na bázi portfolia, pokud celé portfolio podléhá clearingu nebo zajištění marží, a to za těchto podmínek:

a) 

investiční podnik není součástí skupiny zahrnující úvěrovou instituci;

b) 

clearing a vypořádání těchto obchodů probíhá na odpovědnost člena clearingového systému způsobilé ústřední protistrany a tento člen clearingového systému je úvěrovou institucí nebo investičním podnikem podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, přičemž u obchodů probíhá buď centrální clearing ve způsobilé ústřední protistraně, nebo jiné vypořádání na bázi dodání proti zaplacení na odpovědnost daného člena clearingového systému;

c) 

výpočet celkové marže požadované členem clearingového systému je založen na maržovém modelu člena clearingového systému;

d) 

investiční podnik příslušnému orgánu prokáže, že volba výpočtu rizika pro trh pomocí K-CMG je opodstatněná na základě určitých kritérií, mezi něž může patřit povaha hlavních činností investičního podniku, jimiž jsou v podstatě obchodní činnosti podléhající clearingu a zajištění marží na odpovědnost člena clearingového systému, a skutečnost, že jiné činnosti vykonávané investičním podnikem jsou ve srovnání s těmito hlavními činnostmi nepodstatné; a

e) 

příslušný orgán vyhodnotil, že výběr portfolia nebo portfolií podléhajících K-CMG nebyl proveden se záměrem regulatorní arbitráže ve vztahu ke kapitálovým požadavkům nepřiměřeným nebo obezřetnostně nespolehlivým způsobem.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) provádí příslušný orgán pravidelné hodnocení k prokázání toho, že tento maržový model vede k takovým maržovým požadavkům, které odrážejí rizikové znaky produktů, s nimiž investiční podnik obchoduje, a bere v úvahu interval mezi realizacemi marží, tržní likviditu a možnost změn po dobu trvání obchodu.

Maržové požadavky musí stačit k pokrytí ztrát, které mohou vzniknout alespoň z 99 % pohybů expozic v příslušném časovém horizontu, a to s dobou držení přinejmenším dvou obchodních dní. Maržové modely, které daný člen clearingového systému používá pro výzvy k dodatkové úhradě marže podle prvního pododstavce písm. c) tohoto odstavce, musí být vždy koncipovány tak, aby dosahovaly obdobné míry obezřetnosti, jakou vyžadují ustanovení o maržových požadavcích v článku 41 nařízení (EU) č. 648/2012.

2.  
K-CMG je třetí nejvyšší výše celkové marže, kterou člen clearingového systému na denní bázi požaduje od investičního podniku během předcházejících tří měsíců, vynásobená koeficientem 1,3.
3.  
EBA po konzultaci s ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, jimiž upřesní výpočet výše celkové požadované marže a metodu výpočtu K-CMG podle odstavce 2, zejména je-li K-CMG uplatňováno na bázi portfolia, a dále podmínky pro naplnění odst. 1 písm. e).

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 26. prosince 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.KAPITOLA 4

K-faktory ve vztahu k riziku pro podnik

Článek 24

Požadavek dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro podnik

Požadavek dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro podnik se určí podle tohoto vzorce:

K-TCD +K-DTF + K- CON,

kde:

K-TCD je rovno částce vypočtené v souladu s článkem 26;

K-DTF je rovno DTF, jež se měří v souladu článkem 33 a vynásobí odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst. 2, a

K-CON je rovno částce vypočtené v souladu s článkem 39.

K-TCD a K-CON jsou založeny na transakcích zaznamenaných v obchodním portfoliu investičního podniku obchodujícího na vlastní účet, ať pro sebe, nebo na účet zákazníka.

K-DTF je založeno na transakcích zaznamenaných v obchodním portfoliu investičního podniku obchodujícího na vlastní účet, ať už pro něj, nebo na účet zákazníka, a transakcích, do kterých investiční podnik vstupuje prováděním pokynů na účet zákazníka vlastním jménem.Oddíl 1

Selhání protistrany obchodu

Článek 25

Oblast působnosti

1.  

Tento oddíl se vztahuje na tyto smlouvy a obchody:

a) 

derivátové smlouvy vyjmenované v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013 s výjimkou těchto:

i) 

derivátových smluv, u nichž je clearing prováděn přímo či nepřímo prostřednictvím ústřední protistrany, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

— 
pozice a aktiva investičního podniku, které souvisejí s uvedenými smlouvami, jsou na úrovni člena clearingového systému i ústřední protistrany rozlišovány a odděleny od pozic a aktiv člena clearingového systému a dalších klientů tohoto člena clearingového systému, a v důsledku tohoto rozlišení a oddělení jsou podle vnitrostátního práva tyto pozice a aktiva odolné vůči úpadku v případě selhání nebo platební neschopnosti člena clearingového systému nebo jednoho nebo více jeho dalších klientů;
— 
právní a správní předpisy, pravidla a smluvní ujednání, jež se týkají daného člena clearingového systému nebo jej zavazují, usnadňují převod pozic klienta souvisejících s uvedenými smlouvami a transakcemi, jakož i odpovídajícího kolaterálu k jinému členovi clearingového systému v rámci příslušného období krytí rizika marží, pokud dojde k selhání nebo platební neschopnosti původního člena clearingového systému;
— 
investiční podnik získal nezávislé, písemné a odůvodněné právní stanovisko, z jehož závěrů vyplývá, že v případě právního sporu by nenesl žádné ztráty z důvodu platební neschopnosti jeho člena clearingového systému nebo kteréhokoli z klientů jeho člena clearingového systému.
ii) 

derivátových smluv obchodovaných v obchodním systému;

iii) 

derivátových smluv držených pro zajištění pozice podniku vyplývající z činnosti v investičním portfoliu;

b) 

transakce s delší dobou vypořádání;

c) 

repo obchody;

d) 

půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit;

e) 

maržové obchody;

f) 

jiné druhy SFT;

g) 

úvěry a půjčky uvedené v bodě 2 oddílu B přílohy I směrnice 2014/65/EU, pokud investiční podnik provádí obchod jménem zákazníka nebo přijímá a předává pokyn, aniž ho provede.

V případě derivátových smluv, u nichž je clearing prováděn přímo či nepřímo prostřednictvím způsobilé ústřední protistrany, jsou výše uvedené podmínky považovány pro účely prvního pododstavce písm. a) bodu i) za splněné.

2.  

Z výpočtu K-TCD jsou vyloučeny obchody s těmito druhy protistran:

a) 

ústředními vládami a centrálními bankami, pokud by podkladové expozice obdržely podle článku 114 nařízení (EU) č. 575/2013 rizikovou váhu 0 %;

b) 

mezinárodními rozvojovými bankami vyjmenovanými v čl. 117 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

c) 

mezinárodními organizacemi vyjmenovanými v článku 118 nařízení (EU) č. 575/2013.

3.  

S výhradou předchozího souhlasu příslušných orgánů může investiční podnik z působnosti výpočtu K-TCD vyloučit obchody s protistranou, která je jeho mateřským podnikem, dceřiným podnikem, dceřiným podnikem jeho mateřského podniku nebo podnikem, s nímž je propojen vztahem ve smyslu čl. 22 odst. 7 směrnice 2013/34/EU. Příslušné orgány udělí souhlas, pokud jsou splněny následující podmínky:

a) 

protistranou je úvěrová instituce, investiční podnik nebo finanční instituce, na něž se vztahují odpovídající obezřetnostní požadavky;

b) 

protistrana je v plném rozsahu zahrnuta do stejné obezřetnostní konsolidace jako investiční podnik v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 nebo s článkem 7 tohoto nařízení nebo protistrana i investiční podnik podléhají dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu v souladu s článkem 8 tohoto nařízení;

c) 

protistrana podléhá stejnému hodnocení rizik, měření rizik a stejným kontrolním postupům jako investiční podnik;

d) 

protistrana je usazena ve stejném členském státě jako investiční podnik;

e) 

v současné době neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků protistrany investičnímu podniku.

4.  
Odchylně od tohoto oddílu může investiční podnik se souhlasem příslušného orgánu vypočítat hodnotu expozice derivátových smluv vyjmenovaných v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013 a u obchodů uvedených v odst. 1 písm. b) až f) tohoto článku pomocí jedné z metod stanovených v části třetí hlavě II kapitole 6 oddíle 3, 4 nebo 5 nařízení (EU) č. 575/2013 a může vypočítat související kapitálové požadavky vynásobením hodnoty expozice rizikovým faktorem podle druhu protistrany v souladu s tabulkou 2 v článku 26 tohoto nařízení.

Investiční podniky zahrnuté do dohledu na konsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013 mohou související kapitálový požadavek vypočítat vynásobením objemů rizikově vážených expozic vypočtených v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 2 oddílem 1 nařízení (EU) č. 575/2013 koeficientem ve výši 8 %.

5.  
Při uplatňování odchylky uvedené v odstavci 4 tohoto článku uplatní investiční podniky rovněž úvěrové úpravy v ocenění (CVA) faktor vynásobením kapitálového požadavku vypočteného v souladu s odstavcem 2 tohoto článku hodnotou CVA stanovenou v souladu s článkem 32.

Namísto uplatnění CVA faktoru mohou investiční podniky zahrnuté do dohledu na konsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013 vypočítat kapitálové požadavky k riziku úvěrové úpravy v ocenění podle části třetí hlavy VI nařízení (EU) č. 575/2013.

Článek 26

Výpočet K-TCD

Pro účely výpočtu K-TCD se kapitálový požadavek vypočte podle tohoto vzorce:

Kapitálový požadavek = α * EV * RF * CVA,

kde:

α = 1,2

EV = hodnota expozice vypočtená v souladu s článkem 27;

RF = rizikový faktor podle druhu protistrany v souladu s tabulkou 2; a

CVA = úvěrová úprava v ocenění stanovená v souladu s článkem 32.Tabulka 2

Druh protistrany

Rizikový faktor

Ústřední vlády, centrální banky a subjekty veřejného sektoru

1,6 %

Úvěrové instituce a investiční podniky

1,6 %

Ostatní protistrany

8 %

Článek 27

Výpočet hodnoty expozice

Výpočet hodnoty expozice se provádí v souladu s tímto vzorcem:

Hodnota expozice = Max (0; RC + PFE – C),

kde:

RC = reprodukční náklady určené v souladu s článkem 28;

PFE = potenciální budoucí expozice určená v souladu s článkem 29 a

C = kolaterál určený v souladu s článkem 30.

Reprodukční náklady (RC) a kolaterál (C) se uplatní u všech obchodů uvedených v článku 25.

Potenciální budoucí expozice (PFE) se uplatní pouze u derivátových smluv.

S výhradou podmínek stanovených v článku 31 může investiční podnik vypočítat jedinou hodnotu expozice na úrovni skupiny transakcí se započtením pro všechny transakce spadající pod dohodu o započtení. Pokud některá z uvedených podmínek splněna není, musí investiční podnik zacházet s každou transakcí, jako by to byla skupina transakcí se započtením sama o sobě.

Článek 28

Reprodukční náklady

Reprodukční náklady uvedené v článku 27 se určí takto:

a) 

u derivátových smluv se reprodukční náklady (RC) určí jako CMV;

b) 

u transakcí s delší dobou vypořádání se RC určí jako částka vypořádání v hotovosti, kterou má investiční podnik při vypořádání zaplatit nebo obdržet. Pohledávka představuje kladnou částku, závazek představuje zápornou částku;

c) 

u repo obchodů a půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit se RC určí jako výše hotovosti půjčené či vypůjčené. Hotovost investičním podnikem půjčená představuje kladnou částku, hotovost investičním podnikem vypůjčená představuje zápornou částku;

d) 

u obchodů zajišťujících financování, kde jsou oběma komponentami obchodu cenné papíry, se RC určí prostřednictvím CMV cenného papíru, který investiční podnik půjčil; CMV se navýší prostřednictvím příslušného koeficientu volatility uvedeného v tabulce 4 v článku 30;

e) 

u maržových obchodů a úvěrů a půjček uvedených v čl. 25 odst. 1 písm. g) se RC určí prostřednictvím účetní hodnoty daného aktiva v souladu s příslušným účetním rámcem.

Článek 29

Potenciální budoucí expozice

1.  

Potenciální budoucí expozice (PFE) uvedená v článku 27 se vypočítá pro každý derivát jako součin:

a) 

efektivní pomyslné (EN) částky obchodu stanovené v souladu s odstavci 2 až 6 tohoto článku a

b) 

dohledového koeficientu (SF) stanoveného v souladu s odstavcem 7 tohoto článku.

2.  
Efektivní pomyslná (EN) částka je součinem pomyslné částky vypočtené v souladu s odstavcem 3, její durace vypočtené v souladu s odstavcem 4 a její dohledové delty vypočtené v souladu s odstavcem 6.
3.  

Pomyslná částka, pokud není jasně uvedena a zafixována do splatnosti, se určí takto:

a) 

u měnových derivátových smluv je pomyslná částka definována jako pomyslná hodnota devizové komponenty smlouvy přepočtená na domácí měnu. Pokud jsou obě komponenty měnového derivátu denominovány v měnách jiných, než je měna domácí, přepočte se pomyslná částka každé komponenty na domácí měnu a pomyslnou částkou je komponenta s vyšší hodnotou v domácí měně;

b) 

u akciových a komoditních derivátových smluv a emisních povolenek a derivátů na emisní povolenky je pomyslná částka vymezena jako součin tržní ceny jedné jednotky daného nástroje a počtu jednotek, na něž je obchod navázán;

c) 

u obchodů s více výplatami, které jsou podmíněny stavem, včetně digitálních opcí (digital options) nebo forwardů s cílem pro odkup (target redemption forwards), vypočítá investiční podnik pomyslnou částku pro každý stav a použije nejvyšší výslednou kalkulaci;

d) 

pokud je pomyslná částka dána vzorcem tržních hodnot, zadá investiční podnik pro určení pomyslné částky obchodu současné tržní hodnoty;

e) 

pro swapy s proměnnou pomyslnou hodnotou (variable notional swaps), jakými jsou například úbytkové (amortising) a přírůstkové (accreting) swapy, použije investiční podnik jako pomyslnou částku obchodu průměrnou pomyslnou hodnotu po zbývající dobu životnosti swapu;

f) 

swapy se zesílenou pákou (leveraged swaps) se přepočtou na pomyslnou částku ekvivalentního swapu bez zesílené páky (unleveraged swap) tak, že pokud se všechny sazby ve swapu násobí určitým koeficientem, i pomyslná částka se musí vynásobit tímto koeficientem úrokových sazeb, aby byla určena výsledná pomyslná částka;

g) 

u derivátové smlouvy s více výměnami jistiny se pro určení pomyslné částky vynásobí pomyslná částka počtem výměn jistiny v derivátové smlouvě.

4.  
Pomyslná částka úrokových a úvěrových derivátových smluv se pro dobu do jejich splatnosti (v letech) upraví v závislosti na duraci podle tohoto vzorce:

Durace = (1 – exp (–0,05 * doba do splatnosti)) / 0,05.

U derivátových smluv jiných než úrokových a úvěrových je durace rovna 1.

5.  
Splatnost smlouvy je nejpozdější datum, ke kterému smlouva může být ještě uskutečněna.

Pokud je derivát navázán na hodnotu jiného úrokového nebo úvěrového nástroje, určí se tato doba na základě podkladového nástroje.

U opcí je splatnost nejpozdější smluvní datum uplatnění, jaké je uvedeno ve smlouvě.

U derivátové smlouvy, která je strukturována tak, aby ve stanovených dnech byla jakákoli nesplacená expozice vypořádána, a termíny jsou znovu stanoveny tak, aby reálná hodnota smlouvy byla nulová, se zbytková splatnost rovná době do následujícího data stanovení termínu.

6.  
Dohledovou deltu opcí a swapcí si mohou investiční podniky počítat samy za použití vhodného modelu s výhradou schválení příslušnými orgány. Tento model odhadne míru změny hodnoty opce ve vztahu k malým změnám v tržní hodnotě podkladového nástroje. U jiných obchodů, než jsou opce a swapce, nebo pokud model nebyl schválen příslušnými orgány, je delta rovna 1.
7.  

Dohledový koeficient (SF) se pro každou kategorii aktiv stanoví podle této tabulky:Tabulka 3

Kategorie aktiv

Dohledový koeficient

Úroková míra

0,5 %

Cizí měna

4 %

Úvěr

1 %

Akcie na jedno jméno

32 %

Akciový index

20 %

Komodity a emisní povolenky

18 %

Ostatní

32 %

8.  

Potenciální budoucí expozicí skupiny transakcí se započtením je součet potenciální budoucí expozice všech transakcí, které jsou součástí této skupiny, vynásobený:

a) 

0,42 pro skupiny transakcí se započtením s finančními a nefinančními protistranami, pro něž je s danou protistranou dvoustranně vyměňován kolaterál, je-li požadován, v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. 648/2012;

b) 

1 pro ostatní skupiny transakcí se započtením.

Článek 30

Kolaterál

1.  

U veškerého kolaterálu pro dvoustranné obchody i obchody, u nichž probíhá clearing, jak je stanoveno v článku 25, se uplatní koeficienty volatility v souladu s touto tabulkou:Tabulka 4

Kategorie aktiv

Koeficient volatility – repo obchody

Koeficient volatility – ostatní obchody

Dluhové cenné papíry vydané ústředními vládami nebo centrálními bankami

≤ 1 rok

0,707 %

1 %

> 1 rok ≤ 5 let

2,121 %

3 %

> 5 let

4,243 %

6 %

Dluhové cenné papíry vydané jinými subjekty

≤ 1 rok

1,414 %

2 %

> 1 rok ≤ 5 let

4,243 %

6 %

> 5 let

8,485 %

12 %

Sekuritizované pozice

≤ 1 rok

2,828 %

4 %

> 1 rok ≤ 5 let

8,485 %

12 %

> 5 let

16,970 %

24 %

Kótované akcie a konvertibilní cenné papíry

14,143 %

20 %

Ostatní cenné papíry a komodity

17,678 %

25 %

Zlato

10,607 %

15 %

Hotovost

0 %

0 %

Pro účely tabulky 4 sekuritizované pozice nezahrnují resekuritizované pozice.

U některých druhů komodit, jejichž ceny vykazují odlišné míry volatility, mohou příslušné orgány koeficient volatility změnit. Informují o těchto rozhodnutích EBA a zdůvodní je.

2.  

Hodnota kolaterálu se určí takto:

a) 

pro účely čl. 25 odst. 1 písm. a), e) a g) prostřednictvím výše kolaterálu přijatého investičním podnikem od protistrany snížené v souladu s tabulkou 4 a

b) 

pro účely čl. 25 odst. 1 písm. b), c), d) a f) prostřednictvím součtu čisté současné hodnoty (CMV) komponenty týkající se cenných papírů a čisté výše kolaterálu složeného nebo přijatého investičním podnikem.

U obchodů zajišťujících financování, kde jsou oběma komponentami obchodu cenné papíry, se kolaterál určí prostřednictvím CMV cenného papíru, který si investiční podnik vypůjčil.

Pokud investiční podnik cenný papír kupuje nebo půjčil, je CMV cenného papíru záporné číslo, které se uplatněním koeficientu volatility uvedeného v tabulce 4 sníží na nižší záporné číslo. Pokud investiční podnik cenný papír prodává nebo si ho vypůjčil, je CMV cenného papíru kladné číslo, které se uplatněním koeficientu volatility uvedeného v tabulce 4 sníží.

Zahrnuje-li dohoda o započtení s výhradou podmínek stanovených v článku 31 různé druhy obchodů, použijí se na příslušné částky vypočtené podle prvního pododstavce písm. a) a b) koeficienty volatility pro „ostatní obchody“ uvedené v tabulce 4, a to na bázi emitenta v rámci každé kategorie aktiv.

3.  
V případě nesouladu měn mezi obchodem a přijatým nebo složeným kolaterálem se uplatní dodatečný koeficient volatility pro nesoulad měn, který činí 8 %.

Článek 31

Započtení

Pro účely tohoto oddílu může investiční podnik zaprvé nakládat s dokonale si odpovídajícími smlouvami zahrnutými do dohody o započtení jako s jedinou smlouvou, jejíž pomyslná jistina se rovná čistým příjmům, zadruhé může započíst jiné operace podléhající novaci, podle níž se veškeré závazky mezi investičním podnikem a protistranou automaticky slučují takovým způsobem, že touto novací jsou veškeré předchozí hrubé závazky právně nahrazeny jedinou čistou částkou, a zatřetí může započíst jiné operace, u nichž zajistí, že byly splněny tyto podmínky:

a) 

smlouva o započtení s protistranou nebo jiná dohoda, která vytváří jediný právní závazek pokrývající všechny zahrnuté operace tak, že by investičnímu podniku vznikl buď nárok na výplatu, nebo povinnost uhrazení pouze pro čisté částky kladných a záporných hodnot zahrnutých jednotlivých operací oceněných podle tržní hodnoty, pokud protistrana nesplní závazek pro některý z následujících důvodů:

i) 

selhání;

ii) 

úpadek;

iii) 

likvidace; nebo

iv) 

podobné okolnosti;

b) 

smlouva o započtení neobsahuje žádné ustanovení, které v případě selhání protistrany umožňuje protistraně, u níž nedošlo k selhání, provádět pouze částečné platby nebo neprovádět žádné platby do konkursní podstaty protistrany v selhání, a to i v případech, kdy je strana v selhání čistým věřitelem;

c) 

investiční podnik získal nezávislé, písemné a odůvodněné právní stanovisko, že v případě právního napadení dohody o započtení by pohledávky a závazky investičního podniku byly rovnocenné hodnotám uvedeným v písmeni a) v následujícím právním režimu:

i) 

právu jurisdikce, v níž má protistrana sídlo;

ii) 

v případě zapojení zahraniční pobočky protistrany právu jurisdikce, ve které se tato pobočka nachází;

iii) 

právu, které je rozhodné pro jednotlivé operace v dohodě o započtení, nebo

iv) 

právu, kterým se řídí smlouvy nebo dohody potřebné k uskutečnění započtení.

Článek 32

Úvěrová úprava v ocenění

Pro účely tohoto oddílu se CVA rozumí úprava v ocenění portfolia transakcí s protistranou, které bylo stanoveno tržní cenou střed; tato úprava odráží CMV úvěrového rizika protistrany vůči investičnímu podniku, ovšem neodráží CMV úvěrového rizika investičního podniku vůči protistraně.

CVA činí 1,5 pro všechny transakce s výjimkou těchto transakcí, u nichž činí CVA 1:

a) 

operací s nefinančními protistranami ve smyslu čl. 2 bodu 9 nařízení (EU) č. 648/2012, nebo operací s nefinančními protistranami usazenými ve třetí zemi, pokud tyto operace nepřekročí clearingový práh podle čl. 10 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení;

b) 

obchodů uvnitř skupiny podle článku 3 nařízení (EU) č. 648/2012;

c) 

transakcí s delší dobou vypořádání;

d) 

SFT, včetně maržových obchodů, pokud příslušný orgán nerozhodne, že expozice daného investičního podniku vůči riziku CVA vyplývajícímu z těchto obchodů jsou podstatné; a

e) 

úvěrů a půjček uvedených v čl. 25 odst. 1 písm. g).Oddíl 2

Denní objem obchodování

Článek 33

Měření DTF pro účely výpočtu K-DTF

1.  
Pro účely výpočtu K-DTF je DTF klouzavý průměr hodnoty celkového denního objemu obchodování, která se měří za každý obchodní den po předchozích devět měsíců, přičemž se vyloučí tři nejaktuálnější měsíce.

DTF je aritmetickým průměrem denních hodnot za zbývajících šest měsíců.

K-DTF se vypočítá k prvnímu obchodnímu dni každého měsíce.

2.  

DTF se měří jako součet absolutní hodnoty nákupů a absolutní hodnoty prodejů pro hotovostní obchody i pro deriváty v souladu s následujícím:

a) 

pro hotovostní obchody je touto hodnotou částka zaplacená nebo obdržená u každého obchodu;

b) 

u derivátů je hodnotou obchodu pomyslná částka smlouvy.

Pomyslná částka úrokových derivátů se upraví o dobu do splatnosti (v letech) těchto smluv. Pomyslná částka se vynásobí durací stanovenou v tomto vzorci:

Durace = doba do splatnosti (v letech) / 10

3.  
DTF nezahrnuje obchody provedené investičním podnikem za účelem poskytnutí služeb správy portfolia na účet investičních fondů.

DTF zahrnuje obchody, které investiční podnik provedl vlastním jménem pro sebe nebo na účet zákazníka.

4.  
Pokud investiční podnik má denní objem obchodování po dobu kratší než devět měsíců, použije k výpočtu K-DTF historické údaje DTF z období uvedeného v odstavci 1, jakmile budou tyto údaje k dispozici. Příslušný orgán může chybějící historické údaje nahradit regulatorně stanovenými hodnotami vycházejícími z obchodních prognóz investičního podniku předložených v souladu s článkem 7 směrnice 2014/65/EU.KAPITOLA 5

Environmentální a sociální cíle

Článek 34

Obezřetnostní zacházení s aktivy vystavenými činnostem souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli

1.  

EBA po konzultaci s Evropskou radou pro systémová rizika na základě dostupných údajů a zjištění skupiny odborníků Komise na vysoké úrovni pro otázky udržitelného financování posoudí, zda je z obezřetnostního hlediska odůvodněné uplatňovat u aktiv vystavených činnostem podstatně souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli zvláštní obezřetnostní zacházení v podobě upravených K- faktorů nebo upravených koeficientů ke K-faktorům. EBA posoudí zejména tyto prvky:

a) 

metodické varianty pro posuzování expozic kategorií aktiv vůči činnostem podstatně souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli;

b) 

konkrétní rizikové profily aktiv vystavených činnostem podstatně souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli;

c) 

rizika související s odpisy aktiv v důsledku změn právních předpisů, například v oblasti zmírnění změny klimatu;

d) 

možné vlivy zvláštního obezřetnostního zacházení s aktivy vystavenými činnostem podstatně souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli na finanční stabilitu.

2.  
EBA předloží zprávu o svých zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Komisi do 26. prosince 2021.
3.  
Komise na základě zprávy uvedené v odstavci 2 případně předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh.ČÁST ČTVRTÁ

RIZIKO KONCENTRACE

Článek 35

Povinnost monitorování

1.  
Investiční podnik řádnými administrativními a účetními postupy a spolehlivými mechanismy vnitřní kontroly monitoruje a kontroluje své riziko koncentrace v souladu s touto částí.
2.  
Pro účely této části zahrnují pojmy „úvěrová instituce“ a „investiční podnik“ rovněž všechny soukromé nebo veřejné podniky včetně jejich poboček, které by, pokud by byly usazeny v Unii, byly úvěrovou institucí nebo investičním podnikem ve smyslu tohoto nařízení, a které získaly povolení ve třetí zemi, jež uplatňuje požadavky v oblasti obezřetnostního dohledu a regulace, jež jsou přinejmenším rovnocenné požadavkům uplatňovaným v Unii.

Článek 36

Výpočet hodnoty expozice

1.  

Investiční podnik, jenž nesplňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 pro to, aby mohl být považován za malý a nepropojený investiční podnik, vypočítá pro účely této části hodnotu expozice vůči zákazníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů sečtením těchto položek:

a) 

kladné převahy dlouhých pozic investičního podniku ve všech finančních nástrojích v obchodním portfoliu vydaných daným zákazníkem nad jeho krátkými pozicemi v uvedených nástrojích, přičemž čistá pozice u každého z nich se vypočítá v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 22 písm. a) až c);

b) 

hodnoty expozice smluv a obchodů uvedených v čl. 25 odst. 1 s daným zákazníkem, vypočtené způsobem stanoveným v článku 27.

Pokud jde o první pododstavec písm. a) tohoto odstavce, vypočte investiční podnik, který pro účely požadavku podle K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh vypočítává kapitálové požadavky pro pozice v obchodním portfoliu podle přístupu uvedeného v článku 23, čistou pozici pro účely rizika koncentrace těchto pozic v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 22 písm. a).

Pokud jde o první pododstavec písm. b) tohoto odstavce, vypočte investiční podnik, který pro účely K-TCD vypočítává kapitálové požadavky použitím metod podle čl. 25 odst. 4 tohoto nařízení, hodnotu expozice smluv a obchodů uvedených v čl. 25 odst. 1 tohoto nařízení použitím metod uvedených v části třetí hlavě II kapitole 6 oddílu 3, 4 nebo 5 nařízení (EU) č. 575/2013.

2.  
Hodnota expozice vůči ekonomicky spjaté skupině klientů se vypočte jako součet expozic vůči individuálním zákazníkům ve skupině, přičemž se na ně nahlíží jako na jednu expozici.
3.  
Při výpočtu hodnoty expozice vůči zákazníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů učiní investiční podnik veškeré přiměřené kroky pro určení podkladových aktiv v příslušných obchodech a protistrany podkladových expozic.

Článek 37

Limity pro riziko koncentrace a překročení hodnoty expozice

1.  
Limit pro riziko koncentrace pro hodnotu expozice investičního podniku vůči individuálnímu zákazníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů činí 25 % jeho kapitálu.

V případě, že tímto individuálním zákazníkem je úvěrová instituce nebo investiční podnik, nebo pokud je součástí ekonomicky spjaté skupiny klientů jedna nebo více úvěrových institucí nebo investičních podniků, činí limit pro riziko koncentrace 25 % kapitálu investičního podniku nebo 150 milionů EUR, podle toho, která hodnota je vyšší, za předpokladu, že pro součet hodnot expozice vůči všem ekonomicky spjatým klientům, kteří nejsou úvěrovou institucí nebo investičním podnikem, zůstane limit pro riziko koncentrace na úrovni 25 % kapitálu investičního podniku.

Pokud je hodnota 150 milionů EUR vyšší než 25 % kapitálu investičního podniku, nesmí limit pro riziko koncentrace přesáhnout 100 % kapitálu investičního podniku.

2.  
Dojde-li k překročení limitů uvedených v odstavci 1, splní investiční podnik oznamovací povinnost uvedenou v článku 38 a požadavek na kapitál týkající se překročení hodnoty expozice v souladu s článkem 39.

Investiční podnik vypočte překročení hodnoty expozice vůči individuálnímu zákazníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů podle tohoto vzorce:

překročení hodnoty expozice = EV – L

kde:

EV = hodnota expozice vypočtená způsobem stanoveným v článku 36,

L = limit pro riziko koncentrace určený v odstavci 1 tohoto článku.

3.  

Hodnota expozice vůči individuálnímu zákazníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů nepřekročí:

a) 

500 % kapitálu investičního podniku, pokud od překročení limitu uplynulo 10 dní nebo méně;

b) 

v úhrnu 600 % kapitálu investičního podniku v případě překročení, jež trvala déle než 10 dní.

Článek 38

Oznamovací povinnost

1.  
Pokud dojde k překročení limitů uvedených v článku 37, investiční podnik příslušným orgánům neprodleně oznámí výši překročení, jméno nebo název dotyčného individuálního zákazníka a případně jméno nebo název dotyčné ekonomicky spjaté skupiny klientů.
2.  
Příslušné orgány mohou investičnímu podniku poskytnout omezenou lhůtu pro splnění limitu uvedeného v článku 37.

Článek 39

Výpočet K-CON

1.  

Kapitálovým požadavkem K-CON se rozumí úhrn kapitálových požadavků vypočtených pro každého zákazníka nebo ekonomicky spjatou skupinu klientů jako kapitálový požadavek podle příslušného řádku ve sloupci 1 v tabulce 6, který odpovídá části celkového individuálního překročení, vynásobený:

a) 

200 %, pokud překročení trvalo nejvýše 10 dní;

b) 

odpovídajícím koeficientem ve sloupci 2 tabulky 6 po uplynutí 10 dnů od data, k němuž překročení vzniklo, přiřazením každé poměrné části překročení příslušnému řádku ve sloupci 1 tabulky 6.

2.  
Kapitálový požadavek pro překročení podle odstavce 1 se vypočte podle tohoto vzorce:

image,

kde:

OFRE = kapitálový požadavek pro překročení,

OFR = kapitálový požadavek expozic vůči individuálnímu zákazníkovi nebo ekonomicky spjatým skupinám klientů vypočtený sečtením kapitálových požadavků expozic vůči individuálním zákazníkům ve skupině, na něž se nahlíží jako na jednu expozici,

EV = hodnota expozice vypočtená způsobem stanoveným v článku 36,

EVE = překročení hodnoty expozice vypočtené způsobem stanoveným v čl. 37 odst. 2.

Pro účely výpočtu K-CON zahrnují kapitálové požadavky expozic vyplývajících z kladné převahy dlouhých pozic investičního podniku ve všech finančních nástrojích v obchodním portfoliu vydaných daným zákazníkem nad jeho krátkými pozicemi v uvedených nástrojích, přičemž čistá pozice u každého z nich se vypočítá v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 22 písm. a) až c), pouze požadavky ke specifickému riziku.

Investiční podnik, který pro účely požadavku dle K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh vypočítává kapitálové požadavky pro pozice v obchodním portfoliu podle přístupu uvedeného v článku 23, vypočte kapitálový požadavek expozice pro účely rizika koncentrace těchto pozic v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 22 písm. a).Tabulka 6

Sloupec 1:

Překročení hodnoty expozice v procentech kapitálu

Sloupec 2:

Koeficienty

Do 40 %

200 %

Od 40 do 60 %

300 %

Od 60 do 80 %

400 %

Od 80 do 100 %

500 %

Od 100 do 250 %

600 %

Nad 250 %

900 %

Článek 40

Postupy pro zabránění investičním podnikům v obcházení kapitálového požadavku K-CON

1.  
Investiční podnik nesmí dočasně převést expozice překračující limit stanovený v čl. 37 odst. 1 na jinou společnost bez ohledu na to, zda v rámci téže skupiny, či nikoli, ani provádět umělé transakce k uzavření expozice v průběhu desetidenního období uvedeného v článku 39 a vytvoření nové expozice.
2.  
Investiční podniky udržují systémy, které zajistí, aby byl jakýkoli převod uvedený v odstavci 1 neprodleně ohlášen příslušným orgánům.

Článek 41

Vyloučení expozic

1.  

Z požadavků uvedených v článku 37 jsou vyloučeny tyto expozice:

a) 

expozice, které jsou v plné výši odečteny od kapitálu investičního podniku;

b) 

expozice vzniklé při řádném vypořádání platebních služeb, obchodů v cizí měně, obchodů s cennými papíry a poskytování služeb převodu peněz;

c) 

expozice představující pohledávky vůči:

i) 

ústředním vládám, centrálním bankám, subjektům veřejného sektoru, mezinárodním organizacím nebo mezinárodním rozvojovým bankám a expozice zaručené těmito subjekty nebo jim přiřaditelné, pokud je těmto expozicím podle článků 114 až 118 nařízení (EU) č. 575/2013 přidělena riziková váha 0 %;

ii) 

regionálním vládám nebo místním orgánům států Evropského hospodářského prostoru (EHP);

iii) 

ústředním protistranám a příspěvky ústředním protistranám do fondu pro riziko selhání.

2.  

Příslušné orgány mohou z uplatňování článku 37 zčásti nebo zcela vyjmout tyto expozice:

a) 

kryté dluhopisy;

b) 

expozice investičního podniku vůči jeho mateřskému podniku, vůči jiným dceřiným podnikům takového mateřského podniku nebo vůči jeho vlastním dceřiným podnikům, podléhají-li tyto podniky dohledu na konsolidovaném základě podle článku 7 tohoto nařízení nebo podle nařízení (EU) č. 575/2013, nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu podle článku 8 tohoto nařízení nebo dohledu na základě rovnocenných norem platných ve třetí zemi, a jsou-li splněny tyto podmínky:

i) 

neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mateřským podnikem; a

ii) 

postupy hodnocení, měření a kontroly rizika používané v mateřském podniku se vztahují i na daný subjekt finančního sektoru.

Článek 42

Výjimka pro obchodníky s komoditami a emisními povolenkami

1.  

Ustanovení této části se nepoužijí na obchodníky s komoditami a emisními povolenkami, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) 

druhá protistrana je nefinanční protistranou;

b) 

obě protistrany podléhají vhodným centralizovaným postupům pro hodnocení, měření a kontrolu rizik;

c) 

obchod může být vyhodnocen jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním této nefinanční protistrany nebo uvedené skupiny.

2.  
Investiční podnik uvědomí příslušný orgán před využitím výjimky podle odstavce 1.ČÁST PÁTÁ

LIKVIDITA

Článek 43

Požadavek na likviditu

1.  
Investiční podnik drží likvidní aktiva ve výši odpovídající přinejmenším třetině požadavků dle fixních režijních nákladů vypočtených v souladu s čl. 13 odst. 1.

Odchylně od prvního pododstavce tohoto odstavce mohou příslušné orgány od uplatňování prvního pododstavce tohoto odstavce osvobodit investiční podniky, které splňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 pro to, aby mohly být považovány za malé a nepropojené investiční podniky, přičemž o této skutečnosti náležitě informují EBA.

Pro účely prvního pododstavce se za likvidní aktiva považují kterákoli tato aktiva bez omezení z hlediska jejich složení:

a) 

aktiva uvedená v článcích 10 až 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61, která podléhají stejným podmínkám, pokud jde o kritéria způsobilosti, a stejným příslušným srážkám při ocenění, jež jsou stanoveny v uvedených článcích;

b) 

aktiva uvedená v článku 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 do absolutní výše 50 milionů EUR, nebo ekvivalentní částky v domácí měně, která podléhají stejným podmínkám, pokud jde o kritéria způsobilosti, s výjimkou prahové hodnoty 500 milionů EUR uvedené v čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení, a stejným příslušným srážkám při ocenění, jež jsou stanoveny v uvedeném článku;

c) 

finanční nástroje nezahrnuté v písmenech a) a b) tohoto pododstavce, které jsou obchodovány v obchodním systému a pro které existuje likvidní trh ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 17 nařízení (EU) č. 600/2014 a článků 1 až 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 ( 10 ), s uplatněním 55% srážky;

d) 

nezatížené krátkodobé vklady u úvěrové instituce.

2.  
Za likvidní aktiva pro účely odstavce 1 se nepovažuje hotovost, krátkodobé vklady ani finanční nástroje patřící zákazníkům, a ani tehdy, pokud jsou drženy vlastním jménem investičního podniku.
3.  

Pro účely odstavce 1 tohoto článku může investiční podnik, který splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení pro to, aby mohl být považován za malý a nepropojený investiční podnik, a investiční podnik, který podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení pro to, aby mohl být považován za malý a nepropojený investiční podnik, nesplňuje, ale neprovádí žádné z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, do likvidních aktiv zahrnout také pohledávky z obchodního styku a pohledávky z poplatků a provizí splatné do 30 dnů, pokud tyto pohledávky splňují následující podmínky:

a) 

nepřesahují jednu třetinu minimálních požadavků na likviditu podle odstavce 1 tohoto článku;

b) 

nemají být počítány k žádným dalším požadavkům na likviditu uloženým příslušným orgánem s ohledem na rizika specifická pro daný podnik v souladu s čl. 39 odst. 2 písm. k) směrnice (EU) 2019/2034;

c) 

podléhají srážce ve výši 50 %.

4.  
Pro účely odst. 1 druhého pododstavce vydá EBA po konzultaci s ESMA obecné pokyny dále upřesňující kritéria, která mohou příslušné orgány zohlednit při osvobozování investičních podniků, jež splňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 pro to, aby mohly být považovány za malé a nepropojené investiční podniky, od požadavku na likviditu.

Článek 44

Dočasné snížení požadavku na likviditu

1.  
Investiční podnik může ve výjimečných případech a po schválení příslušným orgánem snížit objem likvidních aktiv, která drží.
2.  
Dodržování požadavku na likviditu stanoveného v čl. 43 odst. 1 musí být obnoveno do 30 dnů od původního snížení.

Článek 45

Záruky zákazníkům

Investiční podnik navýší svá likvidní aktiva o 1,6 % celkového objemu záruk poskytnutých zákazníkům.ČÁST ŠESTÁ

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ INVESTIČNÍMI PODNIKY

Článek 46

Oblast působnosti

1.  
Investiční podnik, jenž nesplňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 pro to, aby mohl být považován za malý a nepropojený investiční podnik, veřejně zpřístupní informace stanovené v této části ve stejný den, kdy zveřejní svoji roční účetní závěrku.
2.  
Investiční podnik, jenž splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 pro to, aby mohl být považován za malý a nepropojený investiční podnik, a který vydává nástroje vedlejšího kapitálu tier 1, veřejně zpřístupní informace stanovené v článcích 47, 49 a 50 ve stejný den, kdy zveřejní svoji roční účetní závěrku.
3.  
Pokud investiční podnik přestane splňovat některou z podmínek stanovených v čl. 12 odst. 1 pro to, aby mohl být považován za malý a nepropojený investiční podnik, veřejně zpřístupní informace stanovené v této části od účetního období následujícího po účetním období, v němž uvedené podmínky přestal splňovat.
4.  
Investiční podnik si může zvolit vhodný nosič a umístění pro účinné splnění požadavků na zpřístupňování informací podle odstavců 1 a 2. Pokud je to možné, zpřístupňují se veškeré informace prostřednictvím jednoho nosiče nebo na jednom místě. Pokud jsou totožné nebo podobné informace zpřístupněny na dvou nebo více nosičích, je odkaz na obdobné informace na ostatních nosičích součástí každého z nosičů.

Článek 47

Cíle a zásady řízení rizik

Investiční podnik musí zpřístupnit cíle a zásady řízení rizik pro každou samostatnou kategorii rizik v části třetí, čtvrté a páté v souladu s článkem 46, včetně shrnutí strategií a procesů pro řízení těchto rizik a stručného prohlášení o riziku schváleného vedoucím orgánem investičního podniku, které výstižně popisuje celkový rizikový profil investičního podniku související se strategií podnikání.

Článek 48

Správa a řízení

Investiční podnik zpřístupní podle článku 46 tyto informace týkající se vnitřních systémů správy a řízení:

a) 

počet funkcí ve vedoucím orgánu společnosti zastávaných členy vedoucího orgánu;

b) 

politika různorodosti s ohledem na výběr členů vedoucího orgánu, jeho cíle a jakékoli relevantní cíle stanovené v této politice a rozsah, v jakém bylo těchto cílů dosaženo;

c) 

zda investiční podnik zřídil zvláštní výbor pro rizika a kolikrát ročně tento výbor zasedal.

Článek 49

Kapitál

1.  

Investiční podnik zpřístupní podle článku 46 tyto informace týkající se kapitálu:

a) 

úplné sesouhlasení položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1, položek kapitálu tier 2 a filtrů a odpočtů uplatněných na kapitál investičního podniku a rozvahu v rámci auditované účetní závěrky investičního podniku;

b) 

popis hlavních znaků nástrojů kmenového kapitálu tier 1 a vedlejšího kapitálu tier 1 a nástrojů kapitálu tier 2 vydaných investičním podnikem;

c) 

popis všech omezení uplatněných na výpočet kapitálu v souladu s tímto nařízením a nástrojů a odpočtů, na které se tato omezení použijí.

2.  
EBA po konzultaci s ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro stanovení šablon pro zpřístupňování informací podle odst. 1 písm. a), b) a c).

EBA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 26. června 2021.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 50

Kapitálové požadavky

Investiční podnik zpřístupní v souladu s článkem 46 tohoto nařízení tyto informace týkající se dodržování požadavků stanovených v čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení a článku 24 směrnice (EU) 2019/2034:

a) 

shrnutí přístupu investičního podniku k hodnocení přiměřenosti jeho vnitřně stanoveného kapitálu vzhledem k současným a budoucím činnostem;

b) 

na vyžádání příslušného orgánu výsledek interního postupu investičního podniku pro hodnocení kapitálové přiměřenosti včetně složení vedlejšího kapitálu na základě procesu dohledu podle čl. 39 odst. 2 písm. a) směrnice (EU) 2019/2034;

c) 

požadavky dle K-faktorů vypočtené v souladu s článkem 15 tohoto nařízení v souhrnné podobě ve vztahu k riziku pro trh, riziku pro podnik a riziku pro klienta, na základě součtu příslušných K-faktorů;

d) 

požadavek dle fixních režijních nákladů stanovený v souladu s článkem 13 tohoto nařízení.

Článek 51

Zásady a postupy odměňování

Investiční podniky zpřístupní v souladu s článkem 46 tyto informace týkající se jejich zásad a postupů odměňování, včetně aspektů genderové neutrality a rozdílů v odměňování žen a mužů, u těch kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil investičního podniku:

a) 

nejdůležitější charakteristiky systému odměňování včetně úrovně pohyblivé složky a kritérií pro její přiznání, zásad výplaty prostřednictvím nástrojů, zásad pro odložení nároku a kritérií pro přiznání;

b) 

poměry mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny stanovené podle čl. 30 odst. 2 směrnice (EU) 2019/2034;

c) 

souhrnné kvantitativní informace o odměnách v členění na vrcholné vedení a na pracovníky, jejichž činnost má podstatný dopad na rizikový profil investičního podniku, s uvedením:

i) 

výše odměn přiznaných v příslušném účetním období v členění na pevnou složku odměny včetně popisu pevných složek a na pohyblivou složku odměny a počtu příjemců;

ii) 

výše a forem přiznané pohyblivé složky odměny v členění podle formy na peněžní odměny, akcie, nástroje spojené s akciemi a ostatní, samostatně pro část vyplácenou ihned a část s odloženou splatností;

iii) 

výše odměny s odloženou splatností za předchozí výkonnostní období, v členění na částky, které mají být přiznány v daném účetním období, a částky, které mají být přiznány v následujících letech;

iv) 

výše odměny s odloženou splatností, která má být přiznána v daném účetním období, je v daném účetním období vyplacena a která byla snížena v důsledku úprav na základě výkonnosti;

v) 

zaručené pohyblivé složky odměny přiznané během daného účetního období a počtu příjemců těchto odměn;

vi) 

platby odstupného přiznané v předchozím období, které byly vyplaceny během daného účetního období;

vii) 

výše odstupného přiznaného během účetního období v členění na část vyplacenou ihned a část s odloženou splatností, počtu příjemců těchto odstupných a nejvyšší částky odstupného, která byla přiznána jedné osobě;

d) 

informace, zda investiční podnik využívá odchylku stanovenou v čl. 32 odst. 4 směrnice (EU) 2019/2034.

Pro účely prvního pododstavce písm. d) uvedou investiční podniky využívající odchylku, zda byla zmíněná odchylka udělena na základě čl. 32 odst. 4 písm. a) nebo b) směrnice (EU) 2019/2034 nebo na základě obou písmen. Podniky rovněž uvedou, pro které zásady odměňování využívají odchylku (odchylky), počet pracovníků, kteří mají z odchylky (odchylek) prospěch, a jejich celkovou odměnu v členění na pevnou a pohyblivou složku odměny.

Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ( 11 ).

Článek 52

Investiční politika

1.  

Členské státy zajistí, aby investiční podniky, které nesplňují kritéria uvedená v čl. 32 odst. 4 písm. a) směrnice (EU 2019/2034, zpřístupnily v souladu s článkem 46 tohoto nařízení tyto informace:

a) 

podíl hlasovacích práv spojených s akciemi, které investiční podnik přímo nebo nepřímo drží, v členění podle členského státu a odvětví;

b) 

úplný popis hlasování na valných hromadách společností, jejichž akcie jsou drženy v souladu s odstavcem 2, vysvětlení hlasování a podíl návrhů předložených vedoucím orgánem společnosti, jež investiční podnik schválil;

c) 

vysvětlení využívání zmocněných poradenských podniků;

d) 

pokyny k hlasování o společnostech, jejichž akcie jsou drženy v souladu s odstavcem 2.

Požadavek na zpřístupnění informací uvedených v prvním pododstavci písm. b) se neuplatní, pokud podle smluvních ujednání všech akcionářů, které na valné hromadě akcionářů zastupuje investiční podnik, nemá investiční podnik právo hlasovat jejich jménem, ledaže mu akcionáři po obdržení pořadu jednání valné hromady udělí výslovné pokyny k hlasování.

2.  
Investiční podnik uvedený v odstavci 1 splní požadavky podle uvedeného odstavce pouze ve vztahu ke každé společnosti, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a ve vztahu k akciím, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, pokud podíl hlasovacích práv, která investiční podnik přímo nebo nepřímo drží, překračuje prahovou hodnotu 5 % všech hlasovacích práv spojených s akciemi vydanými danou společností. Hlasovací práva se vypočítají na základě všech akcií, s nimiž jsou hlasovací práva spojena i v případě, že je výkon těchto hlasovacích práv pozastaven.
3.  
EBA po konzultaci s ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, jimiž upřesní šablony pro zpřístupňování informací podle odstavce 1.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 26. června 2021.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 53

Environmentální a sociální rizika a rizika v oblasti správy a řízení

Od 26. prosince 2022 zpřístupňují investiční podniky, které nesplňují kritéria uvedená v čl. 32 odst. 4 směrnice (EU) 2019/2034, informace o environmentálních a sociálních rizicích a rizicích v oblasti správy a řízení, včetně fyzických rizik a rizik přechodu, jak jsou vymezena ve zprávě uvedené v článku 35 směrnice (EU) 2019/2034.

Informace uvedené v prvním pododstavci se v prvním roce zpřístupní jednou ročně a posléze dvakrát ročně.ČÁST SEDMÁ

PODÁVÁNÍ ZPRÁV INVESTIČNÍMI PODNIKY

Článek 54

Požadavky na podávání zpráv

1.  

Investiční podnik předkládá příslušným orgánům čtvrtletně zprávy obsahující všechny tyto informace:

a) 

výši a složení kapitálu;

b) 

kapitálové požadavky;

c) 

výpočty kapitálových požadavků;

d) 

intenzitu činnosti ve vztahu k podmínkám stanoveným v čl. 12 odst. 1, včetně rozvahy a příjmů v členění podle investiční služby a příslušného K-faktoru;

e) 

riziko koncentrace;

f) 

požadavky na likviditu.

Odchylně od prvního pododstavce se v případě investičních podniků, které splňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 pro to, aby mohly být považovány za malé a nepropojené investiční podniky, předkládají zprávy uvedené v prvním pododstavci jednou ročně.

2.  

Informace uvedené v odst. 1 písm. e) se příslušným orgánům podávají nejméně jednou ročně a zahrnují tyto úrovně rizika:

a) 

úroveň rizika koncentrace spojeného se selháním protistran a s pozicemi v obchodním portfoliu, a to na bázi individuálních protistran i souhrnně;

b) 

úroveň rizika koncentrace vůči úvěrovým institucím, investičním podnikům a jiným subjektům, které drží peníze zákazníků;

c) 

úroveň rizika koncentrace vůči úvěrovým institucím, investičním podnikům a jiným subjektům, kde jsou uloženy cenné papíry zákazníků;

d) 

úroveň rizika koncentrace vůči úvěrovým institucím, kde má investiční podnik uloženu vlastní hotovost; a

e) 

úroveň rizika koncentrace plynoucí ze zisků,

f) 

úroveň rizika koncentrace podle písmen a) až e) vypočtenou, kromě expozic vyplývajících z pozic v obchodním portfoliu, rovněž s přihlédnutím k aktivům a podrozvahovým položkám nezaznamenaným v obchodním portfoliu.

Pro účely tohoto odstavce pojmy „úvěrová instituce“ a „investiční podnik“ zahrnují rovněž všechny soukromé nebo veřejné podniky včetně jejich poboček, které by, pokud by byly usazeny v Unii, byly úvěrovými institucemi nebo investičními podniky ve smyslu tohoto nařízení, a které získaly povolení ve třetí zemi, jež uplatňuje požadavky v oblasti obezřetnostního dohledu a regulace, jež jsou přinejmenším rovnocenné požadavkům uplatňovaným v Unii.

Odchylně od odstavce 1 tohoto článku není investiční podnik, který splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 pro to, aby mohl být považován za malý a nepropojený investiční podnik, povinen podávat zprávy s informacemi uvedenými v odst. 1 písm. e) tohoto článku, a pokud bylo přiznáno osvobození podle čl. 43 odst. 1 druhého pododstavce, s informacemi uvedenými v odst. 1 písm. f) tohoto článku.

3.  

Pro účely požadavků na podávání zpráv stanovených v tomto článku vypracuje EBA po konzultaci s ESMA návrhy prováděcích technických norem, jimiž upřesní:

a) 

formáty,

b) 

termíny pro podávání zpráv a definice a související pokyny popisující způsob používání těchto formátů.

Návrhy prováděcích technických norem uvedené v prvním pododstavci musí být stručné a přiměřené povaze, rozsahu a složitosti činností investičních podniků, s přihlédnutím k rozdílům v úrovni podrobnosti informací předkládaných investičním podnikem, který splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 pro to, aby mohl být považován za malý a nepropojený investiční podnik.

EBA vypracuje návrhy prováděcích technických norem uvedené v prvním pododstavci do 26. prosince 2020.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v tomto odstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 55

Požadavky na podávání zpráv pro některé investiční podniky pro účely prahových hodnot uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení a čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013

1.  
Investiční podniky, které vykonávají některou z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy 1 směrnice 2014/65/EU, měsíčně ověřují celkovou hodnotu svých aktiv a čtvrtletně o něm podávají zprávu příslušnému orgánu, pokud celková hodnota konsolidovaných aktiv investičního podniku vypočtená jako průměr za předchozích 12 měsíců činí alespoň 5 miliard EUR. Příslušný orgán o tom uvědomí EBA.
2.  
Je-li investiční podnik uvedený v odstavci 1 součástí skupiny, ve které je jeden nebo více podniků investičním podnikem vykonávajícím některou z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy 1 směrnice 2014/65/EU, ověřují všechny tyto investiční podniky ve skupině každý měsíc celkovou hodnotu svých aktiv, pokud celková hodnota konsolidovaných aktiv skupiny vypočtená jako průměr za předchozích 12 měsíců činí alespoň 5 miliard EUR. Tyto investiční podniky se každý měsíc vzájemně informují o celkovém objemu svých aktiv a podávají relevantním příslušným orgánům čtvrtletně zprávy o svých konsolidovaných celkových aktivech. Příslušné orgány o tom uvědomí EBA.
3.  
Pokud průměr měsíčních celkových objemů aktiv investičních podniků uvedených v odstavci 1 a 2 vypočtený jako průměr za předchozích 12 měsíců dosáhne kterékoli z prahových hodnot stanovených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení nebo v čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, EBA o této skutečnosti vyrozumí příslušné investiční podniky a příslušné orgány, včetně orgánů příslušných pro udělování povolení v souladu s článkem 8a směrnice 2013/36/EU.
4.  
Pokud z přezkumu podle článku 36 směrnice 2019/2034 vyplyne, že investiční podnik uvedený v odstavci 1 tohoto článku může představovat systémové riziko podle článku 23 nařízení (EU) č. 1093/2010, příslušné orgány o výsledcích tohoto přezkumu neprodleně informují EBA.
5.  
EBA po konzultaci s ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, jimiž dále upřesní povinnost poskytnout informace relevantním příslušným orgánům podle odstavců 1 a 2 s cílem umožnit účinné sledování prahových hodnot stanovených v čl. 8a odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2013/36/EU.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 26. prosince 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v tomto odstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.ČÁST OSMÁ

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Článek 56

Výkon přenesené pravomoci

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 25. prosince 2019.
3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
5.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.ČÁST DEVÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ, ZPRÁVY, PŘEZKUMY A ZMĚNYHLAVA I

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 57

Přechodná ustanovení

1.  
Články 43 až 51 se vztahují na obchodníky s komoditami a s emisními povolenkami ode dne 26. června 2026.

▼C3

2.  
Do 26. června 2026, nebo do dne, kdy se na úvěrové instituce použije pro účely kapitálových požadavků alternativní standardizovaný přístup stanovený v části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013 a přístup založený na alternativních interních modelech stanovený v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013, podle toho, co nastane později, uplatňuje investiční podnik pro účely výpočtu K-NPR požadavky stanovené v části třetí hlavě IV nařízení (EU) č. 575/2013 ve znění nařízení (EU) 2019/630.

▼B

3.  

Odchylně od čl. 11 odst. 1 písm. a) a c) mohou investiční podniky uplatňovat nižší kapitálové požadavky po dobu pěti let ode dne 26. června 2021 v této výši:

a) 

dvojnásobek příslušného kapitálového požadavku podle části třetí hlavy I kapitoly 1 nařízení (EU) č. 575/2013 s výhradou čl. 93 odst. 1 uvedeného nařízení, s odkazem na úrovně počátečního kapitálu stanovené v hlavě IV směrnice 2013/36/EU ve znění směrnice (EU) 2019/878, který by se použil, pokud by investiční podnik nadále podléhal kapitálovým požadavkům podle nařízení (EU) č. 575/2013 ve znění nařízení (EU) 2019/630; nebo

b) 

dvojnásobek příslušného požadavku podle fixních režijních nákladů stanoveného v článku 13 tohoto nařízení, pokud investiční podnik ke dni 26. června 2021 nebo před tímto dnem neexistoval.

4.  

Odchylně od čl. 11 odst. 1 písm. b) mohou investiční podniky uplatňovat nižší kapitálové požadavky po dobu pěti let ode dne 26. června 2021 v této výši:

a) 

pokud investiční podniky až do 26. června 2021 podléhaly pouze požadavku na počáteční kapitál, dvojnásobek příslušného požadavku na počáteční kapitál stanoveného v hlavě IV směrnice 2013/36/EU ve znění směrnice (EU) 2019/878, s výjimkou čl. 31 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 uvedené směrnice;

b) 

investiční podniky, které existovaly přede dnem 26. června 2021, mohou omezit své trvalé minimální kapitálové požadavky na požadavky podle čl. 93 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ve znění nařízení (EU) 2019/876, s odkazem na úrovně počátečního kapitálu stanovené v hlavě IV směrnice 2013/36/EU ve znění směrnice (EU) 2019/878, které by se použily, pokud by investiční podnik nadále podléhal uvedenému nařízení, přičemž každý rok během tohoto pětiletého období dojde k navýšení těchto požadavků o nejméně 5 000 EUR;

c) 

investiční podniky, které existovaly přede dnem 26. června 2021 a které nemají povolení poskytovat doplňkové služby uvedené v bodě 1 oddílu B přílohy I směrnice 2014/65/EU, poskytují pouze jednu nebo více investičních služeb a činností vyjmenovaných v bodech 1, 2, 4 a 5 oddílu A přílohy I uvedené směrnice a nesmějí držet peníze zákazníků ani cenné papíry patřící jejich zákazníkům a které z tohoto důvodu nemohou být nikdy dlužníky svých zákazníků, mohou omezit svůj trvalý minimální kapitálový požadavek na nejméně 50 000 EUR, přičemž každý rok během tohoto pětiletého období dojde k navýšení o nejméně 5 000 EUR.

5.  
Odchylky uvedené v odstavci 4 pozbývají platnosti, pokud je povolení investičního podniku prodlouženo ke dni 26. června 2021 nebo později, takže je v souladu s článkem 9 směrnice 2019/2034 požadován vyšší objem počátečního kapitálu.
6.  
Odchylně od článku 11 mohou investiční podniky, které existovaly přede dnem 25. prosince 2019 a které buď obchodují na vlastní účet na trzích finančních futures či opcí nebo jiných derivátů a na hotovostních trzích výhradně s jediným účelem zajistit pozice na derivátových trzích, nebo obchodují na účet jiných členů uvedených trhů, a za které ručí členové clearingového systému týchž trhů, přičemž odpovědnost za zajištění plnění smluv uzavřených takovýmito investičními podniky nesou členové clearingového systému týchž trhů, omezit své kapitálové požadavky po dobu pěti let od de dne 26. června 2021 na nejméně 250 000 EUR, přičemž každý rok během tohoto pětiletého období dojde k navýšení o nejméně 100 000 EUR.

Bez ohledu na to, zda investiční podnik uvedený v tomto odstavci využije odchylku uvedenou v prvním pododstavci, se na tento investiční podnik nepoužije odst. 4 písm. a).

Článek 58

Odchylka pro podniky uvedené v čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013

Investiční podniky, které ke dni 25. prosince 2019 splňují podmínky čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a dosud nezískaly povolení jako úvěrové instituce v souladu s článkem 8 směrnice 2013/36/EU, nadále spadají do působnosti nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU.

Článek 59

Odchylka pro investiční podniky uvedené v čl. 1 odst. 2

Na investiční podnik, který ke dni 25. prosince 2019 splňuje podmínky stanovené v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, se i nadále vztahují nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU.HLAVA II

ZPRÁVY A PŘEZKUM

Článek 60

Ustanovení o přezkumu

1.  

Do 26. června 2024 provede Komise po konzultaci s EBA a ESMA přezkum alespoň následujících aspektů a předloží o tom zprávu Evropskému parlamentu a Radě, k níž případně připojí legislativní návrh:

a) 

podmínek, za jakých jsou investiční podniky považovány za malé a nepropojené investiční podniky v souladu s článkem 12;

b) 

metod pro měření K-faktorů v části třetí hlavě II, včetně investičního poradenství v působnosti AUM, a v článku 39;

c) 

koeficientů uvedených v čl. 15 odst. 2;

d) 

metody používané k výpočtu K-CMG, úrovně kapitálových požadavků odvozených od K-CMG ve srovnání s K-NPR a nastavení koeficientu uvedeného v článku 23;

e) 

ustanovení článků 43, 44 a 45, a zejména způsobilosti likvidních aktiv uvedených v čl. 43 odst. 1 písm. a) až c) pro požadavek na likviditu;

f) 

ustanovení v části třetí hlavě II kapitole 4 oddíle 1;

g) 

uplatňování části třetí na obchodníky s komoditami a emisními povolenkami;

h) 

změny definice „úvěrové instituce“ v nařízení (EU) č. 575/2013 v důsledku čl. 62 bodu 3 písm. a) tohoto nařízení a možných nezamýšlených negativních důsledků;

i) 

ustanovení článků 47 a 48 nařízení (EU) č. 600/2014 a jejich harmonizace se soudržným rámcem pro rovnocennost v oblasti finančních služeb;

j) 

prahových hodnot stanovených v čl. 12 odst. 1;

k) 

uplatňování standardů podle části třetí hlavy IV kapitol 1a a 1b nařízení (EU) 575/2013 na investiční podniky;

l) 

metody stanovení hodnoty derivátu v čl. 20 odst. 2 písm. b) a čl. 33 odst. 2 písm. b) a vhodnosti zavedení alternativního měření nebo kalibrace;

m) 

ustanovení části druhé, zejména pokud jde o povolení používat jako kapitál další nástroje nebo peněžní prostředky podle čl. 9 odst. 4, a možnosti udělit povolení investičním podnikům, které splňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 pro to, aby mohly být považovány za malé a nepropojené investiční podniky;

n) 

podmínek, za nichž investiční podniky uplatňují požadavky nařízení (EU) č. 575/2013 v souladu s čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení;

o) 

ustanovení uvedená v čl. 1 odst. 5;

p) 

relevantnosti uplatňování požadavků na zpřístupnění informací uvedených v článku 52 tohoto nařízení na další sektory, včetně investičních podniků uvedených v čl. 1 odst. 2 a čl. 1 odst. 5 tohoto nařízení a úvěrových institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013

2.  
Do 31. prosince 2021 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o potřebách v oblasti zdrojů vyplývajících z toho, že ESMA převezme nové pravomoci a úkoly v souladu s článkem 63 tohoto nařízení, včetně možnosti, že by ESMA vybíral registrační poplatky od podniků ze třetích zemí, které se u něj v souladu s čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) č. 600/2014registrují, a k této zprávě případně připojí legislativní návrh.HLAVA III

ZMĚNY JINÝCH NAŘÍZENÍ

Článek 61

Změna nařízení (EU) č. 1093/2010

V čl. 4 bodu 2 nařízení (EU) č. 1093/2010 se doplňuje nový podbod, který zní:

„viii) 

pokud jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ( *1 ) a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ( *2 ), příslušné orgány ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 5 uvedené směrnice.

Článek 62

Změny nařízení (EU) č. 575/2013

Nařízení (EU) č. 575/2013 se mění takto:

1) 

název se nahrazuje tímto:

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012“;

2) 

v článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.  
Při uplatňování ustanovení čl. 1 odst. 2 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ( *3 ) na investiční podniky uvedené v daných odstavcích zacházejí příslušné orgány ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ( *4 ) s těmito investičními podniky, jako by byly „institucemi“ podle tohoto nařízení.
3) 

v článku 4 se odstavec 1 mění takto:

a) 

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1) 

‚úvěrovou institucí‘ podnik, jehož činnost spočívá v některé z těchto činností:

a) 

přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet;

b) 

výkon kterékoli z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ( *5 ) pokud platí jedna z těchto skutečností, avšak podnik není obchodníkem s komoditami a emisními povolenkami, subjektem kolektivního investování nebo pojišťovnou:

i) 

celková hodnota konsolidovaných aktiv podniku činí alespoň 30 miliard EUR,

ii) 

celková hodnota aktiv podniku je nižší než 30 miliard EUR a podnik je součástí skupiny, v níž celková hodnota konsolidovaných aktiv všech podniků ve skupině, jež mají jednotlivě celková aktiva nižší než 30 miliard EUR a které vykonávají některou z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, činí alespoň 30 miliard EUR, nebo

iii) 

celková hodnota aktiv podniku je nižší než 30 miliard EUR a podnik je součástí skupiny, v níž celková hodnota konsolidovaných aktiv všech podniků ve skupině, které vykonávají některou z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, činí alespoň 30 miliard EUR, pokud tak orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě po konzultaci s kolegiem orgánů dohledu rozhodne v zájmu řešení možných rizik obcházení pravidel a možných rizik pro finanční stabilitu Unie;

pro účely písm. b) bodů ii) a iii) platí, že pokud je podnik součástí skupiny ze třetí země, celková hodnota aktiv každé pobočky takové skupiny ze třetí země, která je povolena v Unii, se zahrne do kombinované celkové hodnoty aktiv všech podniků ve skupině;

b) 

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2) 

‚investičním podnikem‘ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU, jež má povolení podle uvedené směrnice, avšak s vyloučením úvěrových institucí;“

c) 

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3) 

‚institucí‘ úvěrová instituce s povolením podle článku 8 směrnice 2013/36/EU nebo podnik uvedený v čl. 8a odst. 3 uvedené směrnice;“

d) 

bod 4 se zrušuje;

e) 

bod 26 se nahrazuje tímto:

„26) 

‚finanční institucí‘ podnik jiný než instituce a jiný než čistě průmyslová holdingová společnost, jehož hlavní činností je nabývání účastí nebo výkon jedné nebo více činností uvedených v bodech 2 až 12 a v bodě 15 přílohy I směrnice 2013/36/EU, včetně investičního podniku, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, investiční holdingové společnosti, platební instituce ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366/ES ( *6 ) a společnosti spravující aktiva, avšak s vyloučením pojišťovacích holdingových společností a pojišťovacích holdingových společností se smíšenou činností ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. f) a g) směrnice 2009/138/ES;

f) 

bod 29a se nahrazuje tímto:

„29a) 

‚mateřským investičním podnikem v členském státě‘ mateřský podnik v členském státě, který je investičním podnikem;“

g) 

bod 29b se nahrazuje tímto:

„29b) 

‚mateřským investičním podnikem v EU‘ mateřský podnik v EU, který je investičním podnikem;“

h) 

bod 51 se nahrazuje tímto:

„51) 

‚počátečním kapitálem‘ výše a druhy kapitálu uvedené v článku 12 směrnice 2013/36/EU;“

i) 

bod 60 se nahrazuje tímto:

„60) 

‚hotovostním nástrojem‘ vkladní list, dluhopis včetně krytého dluhopisu nebo jakýkoli jiný nepodřízený nástroj, který instituce nebo investiční podnik vydaly, za který již obdržely úplnou úhradu a který musí bezpodmínečně proplatit v jeho nominální hodnotě;“

j) 

v bodě 72 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) 

je regulovaným trhem nebo trhem třetí země, který je považován za rovnocenný regulovanému trhu v souladu s postupem podle čl. 25 odst. 4 písm. a) směrnice 2014/65/EU;“

k) 

doplňuje se nový bod, který zní:

„150) 

‚obchodníkem s komoditami a emisními povolenkami‘ podnik, jehož hlavní podnikatelskou činností je výhradně poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve vztahu ke komoditním derivátům nebo komoditním derivátovým smlouvám uvedeným v bodech 5, 6, 7, 9 a 10, derivátům na emisní povolenky uvedeným v bodě 4 nebo povolenkám na emise uvedeným v bodě 11 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU;“;

4) 

článek 6 se mění takto:

a) 

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.  

Instituce plní na individuálním základě povinnosti stanovené v části šesté a v čl. 430 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení.

Povinnosti stanovené v čl. 413 odst. 1 tohoto nařízení a s nimi spojené požadavky na podávání zpráv týkajících se likvidity stanovené v části sedmé A tohoto nařízení nemusí plnit tyto instituce:

a) 

instituce, které jsou zároveň povoleny v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 648/2012;

b) 

instituce, které jsou zároveň povoleny v souladu s článkem 16 a čl. 54 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ( *7 ), za předpokladu, že neprovádějí žádnou významnou transformaci splatnosti, a

c) 

instituce určené podle čl. 54 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 909/2014 za předpokladu, že:

i) 

je jejich činnost omezena na nabízení služeb bankovního typu, které jsou uvedeny v oddílu C přílohy uvedeného nařízení, centrálním depozitářům cenných papírů povoleným podle článku 16 uvedeného nařízení a

ii) 

neprovádějí žádnou významnou transformaci splatnosti.

b) 

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.  
Instituce, v jejichž případě příslušné orgány uplatnily výjimku stanovenou v čl. 7 odst. 1 nebo 3 tohoto nařízení, a instituce, které jsou zároveň povoleny v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 648/2012, nemusí plnit na individuálním základě povinnosti stanovené v části sedmé ani související požadavky na podávání zpráv týkajících se pákového poměru stanovené v části sedmé A tohoto nařízení.“;
5) 

v části první hlavě II kapitole 2 oddílu 1 se vkládá nový článek, který zní:

Článek 10a

Uplatňování obezřetnostních požadavků na konsolidovaném základě, pokud jsou investiční podniky mateřským podnikem

Pro účely uplatňování této kapitoly se investiční podniky považují za mateřské finanční holdingové společnosti v členském státě nebo mateřské finanční holdingové společnosti v Unii, pokud jsou tyto investiční podniky mateřskými podniky instituce nebo investičního podniku uvedeného v čl. 1 odst. 2 nebo 5 nařízení (EU) 2019/2033, na nějž se vztahuje toto nařízení.“;

6) 

v článku 11 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  

Mateřské instituce v EU plní požadavky části šesté a čl. 430 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení na základě své konsolidované situace, pokud se skupina skládá z jedné nebo více úvěrových institucí nebo investičních podniků, které jsou oprávněny poskytovat investiční služby a činnosti uvedené v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU.

Pokud byla udělena výjimka podle čl. 8 odst. 1 až 5, plní instituce a případně finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti, které jsou součástí podskupiny pro účely likvidity, povinnosti stanovené v části šesté a v čl. 430 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení na konsolidovaném základě nebo na subkonsolidovaném základě v rámci dané podskupiny pro účely likvidity.“;

7) 

články 15, 16 a 17 se zrušují;

8) 

v čl. 81 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) 

dceřiný podnik je jedním z těchto subjektů:

i) 

institucí;

ii) 

podnikem, který na základě použitelného vnitrostátního práva podléhá požadavkům tohoto nařízení a směrnice 2013/36/EU;

iii) 

zprostředkující finanční holdingovou společností nebo zprostředkující smíšenou finanční holdingovou společností, která podléhá požadavkům tohoto nařízení na subkonsolidovaném základě, nebo zprostředkující investiční holdingovou společností, která podléhá požadavkům nařízení (EU) 2019/2033 na konsolidovaném základě;

iv) 

investičním podnikem;

v) 

zprostředkující finanční holdingovou společností ve třetí zemi, pokud podléhá obezřetnostním požadavkům, jež jsou stejně přísné jako obezřetnostní požadavky pro úvěrové instituce dané třetí země, a pokud Komise v souladu s čl. 107 odst. 4 přijala rozhodnutí o tom, že tyto obezřetnostní požadavky jsou přinejmenším rovnocenné požadavkům stanoveným v tomto nařízení;“;

9) 

v článku 82 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) 

dceřiný podnik je jedním z těchto subjektů:

i) 

institucí;

ii) 

podnikem, který na základě použitelného vnitrostátního práva podléhá požadavkům tohoto nařízení a směrnice 2013/36/EU;

iii) 

zprostředkující finanční holdingovou společností nebo zprostředkující smíšenou finanční holdingovou společností, která podléhá požadavkům tohoto nařízení na subkonsolidovaném základě, nebo zprostředkující investiční holdingovou společností, která podléhá požadavkům nařízení (EU) 2019/2033 na konsolidovaném základě;

iv) 

investičním podnikem;

v) 

zprostředkující finanční holdingovou společností ve třetí zemi, pokud podléhá obezřetnostním požadavkům, jež jsou stejně přísné jako obezřetnostní požadavky pro úvěrové instituce dané třetí země, pokud Komise v souladu s čl. 107 odst. 4 přijala rozhodnutí o tom, že tyto obezřetnostní požadavky jsou přinejmenším rovnocenné požadavkům stanoveným v tomto nařízení“;

10) 

článek 84 se mění takto:

▼C3

a) 

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  

Instituce určí hodnotu menšinových podílů dceřiného podniku, která se zahrne do konsolidovaného kmenového kapitálu tier 1, tak, že z menšinových podílů daného podniku odečtou součin částky uvedené v písmenu a) a procentního podílu uvedeného v písmenu b) takto:

a) 

kmenový kapitál tier 1 dceřiného podniku minus nižší z těchto hodnot:

i) 

výše kmenového kapitálu tier 1 daného dceřiného podniku, která se požaduje pro hromadné splnění:

— 
součet požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kmenový kapitál tier 1;
— 
je-li dceřiný podnik investičním podnikem, součet požadavku stanoveného v článku 11 nařízení (EU) 2019/2033, specifických kapitálových požadavků uvedených v čl. 39 odst. 2 písm. a) směrnice (EU 2019/2034 a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kmenový kapitál tier 1;
ii) 

výše konsolidovaného kmenového kapitálu tier 1, která se vztahuje k danému dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kmenový kapitál tier 1;

b) 

menšinové podíly dceřiného podniku vyjádřené jako procentní podíl všech položek kmenového kapitálu tier 1 tohoto podniku.“;

▼B

b) 

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  
Pokud se příslušný orgán odchýlí od uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě, jak je stanoveno v článku 7 tohoto nařízení nebo případně v článku 6 nařízení (EU) 2019/2033, menšinový podíl v rámci dceřiných podniků, na něž se výjimka uplatňuje, se nepovažuje za kapitál na subkondosolidované či případně konsolidované úrovni.“;
11) 

článek 85 se mění takto:

▼C3

a) 

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  

Instituce určí výši kvalifikovaného kapitálu tier 1 dceřiného podniku, která se zahrne do konsolidovaného kapitálu, tak, že z kvalifikovaného kapitálu tier 1 daného podniku odečtou součin částky uvedené v písmenu a) a procentního podílu uvedeného v písmenu b) takto:

a) 

kapitál tier 1 dceřiného podniku minus nižší z těchto hodnot:

i) 

výše kapitálu tier 1 dceřiného podniku, která se požaduje pro hromadné splnění:

— 
součet požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kapitál tier 1;
— 
je-li dceřiný podnik investičním podnikem, součet požadavku stanoveného v článku 11 nařízení (EU) 2019/2033, specifických kapitálových požadavků uvedených v čl. 39 odst. 2 písm. a) směrnice (EU) 2019/2034 a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kapitál tier 1;
ii) 

výše konsolidovaného kapitálu tier 1, která se vztahuje k dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích, pokud jsou tyto požadavky stanoveny pro kapitál tier 1;

b) 

kvalifikovaný kapitál tier 1 dceřiného podniku vyjádřený jako procentní podíl všech položek kmenového kapitálu tier 1 a vedlejšího kapitálu tier 1 tohoto podniku.“;

▼B

b) 

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  
Pokud se příslušný orgán odchýlí od uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě, jak je stanoveno v článku 7 tohoto nařízení nebo případně v článku 6 nařízení (EU) 2019/2033, nástroje zahrnované do kapitálu tier 1 v rámci dceřiných podniků, na něž se výjimka uplatňuje, se nepovažují za kapitál na subkondosolidované či případně konsolidované úrovni.“;
12) 

článek 87 se mění takto:

▼C3

a) 

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  

Instituce určí výši kvalifikovaného kapitálu dceřiného podniku, která se zahrne do konsolidovaného kapitálu, tak, že z kvalifikovaného kapitálu daného podniku odečtou součin částky uvedené v písmenu a) a procentního podílu uvedeného v písmenu b) takto:

a) 

kapitál dceřiného podniku minus nižší z těchto hodnot:

i) 

výše kapitálu dceřiného podniku, která se požaduje pro hromadné splnění:

— 
součet požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích;
— 
je-li dceřiný podnik investičním podnikem, součet požadavku stanoveného v článku 11 nařízení (EU) 2019/2033, specifických kapitálových požadavků uvedených v čl. 39 odst. 2 písm. a) směrnice (EU) 2019/2034 a veškerých dodatečných místních předpisů v oblasti dohledu ve třetích zemích;
ii) 

výše kapitálu, která se vztahuje k tomuto dceřinému podniku a která se požaduje na konsolidovaném základě pro hromadné splnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, požadavků uvedených v článcích 458 a 459 tohoto nařízení, specifických požadavků na kapitál uvedených v článku 104 směrnice 2013/36/EU, požadavku kombinovaných kapitálových rezerv ve smyslu čl. 128 bodu 6 uvedené směrnice a veškerých dodatečných místních dohledových požadavků na kapitál ve třetích zemích;

b) 

kvalifikovaný kapitál dceřiného podniku vyjádřený jako procentní podíl součtu všech položek kmenového kapitálu tier 1, položek vedlejšího kapitálu tier 1 a položek kapitálu tier 2, vyjma částek uvedených v čl. 62 písm. c) a d), tohoto podniku.“;

▼B

b) 

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.  
Pokud se příslušný orgán odchýlí od uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě, jak je stanoveno v článku 7 tohoto nařízení nebo případně v článku 6 nařízení (EU) 2019/2033, kapitálové nástroje v rámci dceřiných podniků, na něž se výjimka uplatňuje, se nepovažují za kapitál na subkondosolidované či případně konsolidované úrovni.“;
13) 

článek 93 se mění takto:

a) 

odstavec 3 se zrušuje;

b) 

odstavce 4, 5 a 6 se nahrazují tímto:

„4.  
Pokud nad institucí spadající do kategorie uvedené v odstavci 2 převezme kontrolu jiná fyzická nebo právnická osoba než ta, která měla nad institucí kontrolu dříve, musí výše kapitálu této instituce dosáhnout požadované výše počátečního kapitálu.
5.  
Při fúzi dvou nebo více institucí spadajících do kategorie uvedené v odstavci 2 nesmí výše kapitálu instituce vzniklé touto fúzí klesnout pod souhrn kapitálu fúzujících institucí v okamžiku fúze, pokud nebylo dosaženo požadované výše počátečního kapitálu.
6.  
Pokud příslušné orgány usoudí, že k zajištění solventnosti instituce je nezbytné, aby byl požadavek stanovený v odstavci 1 splněn, ustanovení odstavců 2, 4 a 5 se nepoužijí.“;
14) 

v části třetí hlavě 1 kapitole I se s účinkem ode dne 26. června 2026 zrušuje oddíl 2 (články 95 až 98);

15) 

v článku 119 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.  

S expozicemi vůči finančním institucím, které jsou povoleny příslušnými orgány, podléhají jejich dohledu a řídí se obezřetnostními požadavky, které jsou co do důslednosti srovnatelné s požadavky uplatňovanými vůči institucím, se zachází jako s expozicemi vůči institucím.

Pro účely tohoto odstavce se obezřetnostní požadavky stanovené v nařízení (EU) 2019/2033 považují co do důslednosti za srovnatelné s požadavky uplatňovanými vůči institucím.“;

16) 

v čl. 162 odst. 3 druhém pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) 

expozice vůči institucím nebo investičním podnikům vyplývající z vypořádání měnových závazků;“;

17) 

článek 197 se mění takto:

a) 

v odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c) 

dluhové cenné papíry vydané institucemi nebo investičními podniky, pokud tyto cenné papíry mají úvěrové hodnocení vypracované externí ratingovou agenturou, kterému EBA přiřadil stupeň úvěrové kvality 3 nebo lepší podle pravidel pro stanovení rizikových vah expozic vůči institucím podle kapitoly 2;“

b) 

v odstavci 4 se návětí nahrazuje tímto:

„4.  
Instituce může používat dluhové cenné papíry, které jsou vydané jinými institucemi nebo investičními podniky a které nemají úvěrové hodnocení vypracované externí ratingovou agenturou, jako způsobilý kolaterál, pokud tyto dluhové cenné papíry splňují všechna tato kritéria:“;
18) 

v článku 200 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c) 

nástroje vydané třetí stranou, která je institucí, nebo investičním podnikem, jež budou na požádání touto institucí nebo tímto investičním podnikem zpětně odkoupeny.“;

19) 

v článku 202 se návětí nahrazuje tímto:

„Instituce může využívat instituce, investiční podniky, pojišťovny a zajišťovny a exportní úvěrové agentury jako způsobilé poskytovatele osobního zajištění úvěrového rizika, kteří splňují podmínky pro uplatnění postupu stanoveného v čl. 153 odst. 3, v případě, že splňují všechny tyto podmínky:“;

20) 

v článku 224 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.  
V případě dluhových cenných papírů bez ratingu vydaných institucemi nebo investičními podniky a splňujících kritéria uznatelnosti uvedená v čl. 197 odst. 4 jsou koeficienty volatility stejné jako v případě cenných papírů vydaných institucemi nebo podniky s externím úvěrovým hodnocením přiřazeným ke stupňům úvěrové kvality 2 nebo 3.“;
21) 

v čl. 227 odst. 3 se vkládá nové písmeno, které zní:

„ba) 

investiční podniky“;

22) 

v čl. 243 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě obchodních pohledávek se první pododstavec písm. b) nepoužije tam, kde je úvěrové riziko takových obchodních pohledávek plně zajištěno způsobilým zajištěním úvěrového rizika v souladu s kapitolou 4, je-li poskytovatelem zajištění úvěrového rizika instituce, investiční podnik, pojišťovna nebo zajišťovna.“;

23) 

v čl. 382 odst. 4 se písmeno (b) nahrazuje tímto:

„b) 

obchody uvnitř skupiny podle článku 3 nařízení (EU) č. 648/2012, pokud členské státy nepřijmou vnitrostátní právní předpisy požadující strukturální oddělení v rámci bankovní skupiny, přičemž v takovém případě mohou příslušné orgány požadovat, aby byly tyto obchody uvnitř skupiny mezi strukturálně oddělenými subjekty zahrnuty do kapitálových požadavků;“;

24) 

článek 388 se zrušuje;

▼C3

25) 

v čl. 395 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.  
Instituce nesmí být vystavena expozici vůči klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, jejíž hodnota po zohlednění účinku snižování úvěrového rizika v souladu s články 399 až 403 přesahuje 25 % jejího kapitálu tier 1. Pokud je uvedený klient institucí či investičním podnikem nebo pokud ekonomicky spjatá skupina klientů zahrnuje jednu či více institucí nebo investičních podniků, nesmí tato hodnota přesáhnout 25 % kapitálu tier 1 instituce nebo částku 150 milionů EUR podle toho, co je vyšší, za podmínky, že součet hodnot expozic po zohlednění účinku snižování úvěrového rizika v souladu s články 399 až 403 vůči všem ekonomicky spjatým klientům, kteří nejsou institucemi nebo investičními podniky, nepřesahuje 25 % kapitálu tier 1 instituce.“;

▼B

26) 

v článku 402 se odstavec 3 mění takto:

a) 

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a) 

protistranou je instituce nebo investiční podnik;“

b) 

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e) 

instituce podá příslušným orgánům v souladu s článkem 394 zprávu o celkovém objemu expozic vůči každé další instituci nebo investičnímu podniku, s nimiž zachází v souladu s tímto odstavcem.“;

27) 

v článku 412 se odstavec 4a nahrazuje tímto:

„4a.  
Akt v přenesené pravomoci uvedený v čl. 460 odst. 1 se použije na instituce.“;
28) 

v čl. 422 odst. 8 písm. a) se bod i) nahrazuje tímto:

„i) 

mateřská nebo dceřiná instituce příslušné instituce nebo mateřský nebo dceřiný investiční podnik příslušné instituce nebo jiný dceřiný podnik téže mateřské instituce nebo mateřského investičního podniku;“;

29) 

v článku 428a se zrušuje písmeno d);

30) 

v článku 430b se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  
Ode dne použitelnosti aktu v přenesené pravomoci uvedeného v článku 461a podávají úvěrové instituce, které nesplňují podmínky stanovené v čl. 94 odst. 1 ani podmínky stanovené v čl. 325a odst. 1, pro všechny své pozice v obchodním portfoliu a všechny své pozice v investičním portfoliu, které jsou vystaveny měnovému nebo komoditnímu riziku, zprávy o výsledcích výpočtů založených na použití alternativního standardizovaného přístupu stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a na stejném základě, na němž tyto instituce podávají zprávy o povinnostech stanovených v čl. 92 odst. 3 písm. b) bodu i) a čl. 92 odst. 3 písm. c).“;
31) 

v čl. 456 odst. 1 se zrušují písmena f) a g);

32) 

článek 493 se mění takto:

a) 

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„Do dne 26. června 2021 se ustanovení o velkých expozicích uvedená v čl. 387 až 403 tohoto nařízení nevztahují na investiční podniky, jejichž hlavní podnikatelskou činností je výhradně poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve vztahu k finančním nástrojům stanoveným v bodech 5, 6, 7, 9, 10 a 11 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU a na něž se k 31. prosinci 2006 nevztahovala směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ( *8 ).

b) 

odstavec 2 se zrušuje;

▼C3

33) 
Článek 498 se nahrazuje tímto:

„Článek 498

Výjimky pro obchodníky s komoditami

1. Do dne 26. června 2021 se ustanovení o kapitálových požadavcích uvedená v tomto nařízení nevztahují na investiční podniky, jejichž hlavní podnikatelskou činností je výhradně poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve vztahu k finančním nástrojům stanoveným v bodech 5, 6, 7, 9, 10 a 11 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU a na něž se k 31. prosinci 2006 nevztahovala směrnice 2004/39/ES.“;

▼B

34) 

v článku 508 se zrušují odstavce 2 a 3;

35) 

v příloze I bodu 1 se písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d) 

indosamenty směnek, které nenesou jméno jiné instituce nebo investičního podniku;“;

36) 

příloha III se mění takto:

a) 

v bodě 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) 

nepředstavují závazek instituce nebo investičního podniku ani žádného jejich přidruženého subjektu;“

b) 

v bodě 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) 

nepředstavují závazek instituce nebo investičního podniku ani žádného jejich přidruženého subjektu;“

c) 

v bodě 6 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) 

nepředstavují pohledávku za sekuritizační jednotkou pro speciální účel, institucí nebo investičním podnikem ani žádným jejich přidruženým subjektem;“

d) 

bod 7 se se nahrazuje tímto:

„7. 

Převoditelné cenné papíry jiné než cenné papíry uvedené v bodech 3 až 6, které podle části třetí hlavy II kapitoly 2 splňují podmínky pro rizikovou váhu 50 % nebo lepší nebo mají podle interního ratingu rovnocennou úvěrovou kvalitu a nepředstavují pohledávku za sekuritizační jednotkou pro speciální účel, institucí nebo investičním podnikem ani žádným jejich přidruženým subjektem;“

e) 

bod 11 se nahrazuje tímto:

„11. 

Kmenové akcie obchodované na burze, jejichž clearing se provádí centrálně a které jsou součástí hlavního akciového indexu, jsou denominovány v domácí měně členského státu a nejsou emitovány institucí nebo investičním podnikem ani žádným jejich přidruženým subjektem;“.

Článek 63

Změny nařízení (EU) č. 600/2014

Nařízení (EU) č. 600/2014 se mění takto:

1) 

v článku 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

„4a.  
Hlava VII kapitola 1 tohoto nařízení se použije rovněž na podniky ze třetích zemí, které poskytují investiční služby nebo vykonávají investiční činnosti v Unii.“;
2) 

název hlavy III se nahrazuje tímto:

TRANSPARENTNOST PRO SYSTEMATICKÉ INTERNALIZÁTORY A INVESTIČNÍ PODNIKY PROVOZUJÍCÍ MIMOBURZOVNÍ OBCHODY (OTC) A REŽIM KROKŮ KOTACE PRO SYSTEMATICKÉ INTERNALIZÁTORY“;

3) 

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 17a

Kroky kotace

Kotace, zlepšení ceny těchto kotací a ceny provedení ze strany systematických internalizátorů jsou v souladu s kroky kotace stanovenými podle článku 49 směrnice 2014/65/EU.

Použití kroků kotace nebrání systematickým internalizátorům v párování pokynů velkého rozsahu na středu mezi aktuální kupní a prodejní cenou.“;

4) 

článek 46 se mění takto:

a) 

v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d) 

podnik zavedl nezbytná opatření a postupy pro podávání zpráv s informacemi uvedenými v odstavci 6a.“;

b) 

v odstavci 4 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud Komise nepřijme rozhodnutí v souladu s čl. 47 odst. 1, pokud takové rozhodnutí pozbylo účinnost nebo pokud se rozhodnutí Komise na dotčené služby nebo činnosti nevztahuje, mohou členské státy na svém území povolit podnikům z třetích zemí poskytovat investiční služby či vykonávat investiční činnosti spolu s doplňkovými službami způsobilým protistranám a profesionálním zákazníkům ve smyslu oddílu I přílohy II směrnice 2014/65/EU v souladu s vnitrostátními režimy.“;

c) 

v odstavci 5 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy zajistí, aby se v případě, že způsobilá protistrana nebo profesionální zákazník ve smyslu oddílu I přílohy II směrnice 2014/65/EU usazení nebo nacházející se v Unii iniciují výhradně z vlastního podnětu poskytnutí investiční služby nebo vykonání investiční činnosti podnikem ze třetí země, tento článek nepoužil na poskytnutí dané služby nebo výkon dané činnosti podnikem ze třetí země dotčené osobě, včetně vztahu souvisejícího konkrétně s poskytnutím dané služby nebo výkonem dané činnosti. Aniž jsou dotčeny vztahy uvnitř skupiny, pokud se podnik ze třetí země snaží získat zákazníky nebo potenciální zákazníky v Unii, mimo jiné prostřednictvím subjektu jednajícího jeho jménem nebo majícího úzké propojení s tímto podnikem ze třetí země nebo prostřednictvím jiné osoby jednající jménem takového subjektu, nepovažuje se to za službu poskytnutou výhradně z vlastního podnětu zákazníka. Iniciativa takových zákazníků neopravňuje podnik z třetí země, aby uváděl na trh nové kategorie investičního produktu či služby pro tohoto jednotlivce.“;

d) 

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„6a. 

Podniky z třetích zemí poskytující služby nebo vykonávající činnosti v souladu s tímto článkem každoročně informují orgán ESMA o těchto skutečnostech:

a) 

rozsahu a účelu služeb a činností provozovaných podniky v Unii, včetně zeměpisného rozdělení mezi členskými státy;

b) 

v případě podniků vykonávajících činnost uvedenou v bodě 3 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU o své měsíční minimální, průměrné a maximální expozici vůči protistranám v EU;

c) 

v případě podniků poskytujících službu uvedenou v bodě 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU o celkové hodnotě finančních nástrojů pocházejících od protistran v EU, které byly upsány nebo umístěny na základě pevného závazku převzetí v předchozích 12 měsících;

d) 

obratu a souhrnné hodnotě aktiv odpovídajících službám a činnostem uvedeným v písmenu a);

e) 

přijatých opatřeních na ochranu investorů s jejich podrobným popisem;

f) 

politice a opatřeních v oblasti řízení rizik, jež podnik uplatňuje při poskytování služeb a výkonu činností uvedených v písmenu a);

g) 

systémech správy a řízení včetně osob zastávajících klíčové funkce pro činnosti podniku v Unii;

h) 

veškerých dalších informacích nezbytných k tomu, aby mohly orgán ESMA nebo příslušné orgány vykonávat své úkoly v souladu s tímto nařízením.

Orgán ESMA sdělí informace, které obdrží v souladu s tímto odstavcem, příslušným orgánům členských států, v nichž podnik z třetí země poskytuje investiční služby nebo vykonává investiční činnosti v souladu s tímto článkem.

Je-li to nezbytné k naplnění úkolů orgánu ESMA nebo příslušných orgánů podle tohoto nařízení, může orgán ESMA mimo jiné i na žádost příslušných orgánů členských států, v nichž podniky z třetí země poskytují investiční služby nebo vykonávají investiční činnosti v souladu s tímto článkem, požádat tyto podniky z třetí země, aby poskytly případné další informace týkající se jejich činnosti.

6b. 

Pokud podnik z třetí země poskytuje služby nebo vykonává činnosti v souladu s tímto článkem, uchovává po dobu pěti let k dispozici orgánu ESMA údaje týkající se všech pokynů a všech obchodů s finančními nástroji v Unii, které provedl, ať již na vlastní účet nebo na účet zákazníka.

Na žádost příslušného orgánu členského státu, v němž podnik z třetí země poskytuje investiční služby nebo vykonává investiční činnosti v souladu s tímto článkem, získá orgán ESMA přístup k příslušným údajům uchovávaným k jeho dispozici v souladu s prvním pododstavcem a tyto údaje zpřístupní žádajícímu příslušnému orgánu.

6c. 

Pokud podnik z třetí země nespolupracuje při šetření nebo kontrole na místě prováděné v souladu s čl. 47 odst. 2 nebo nevyhoví v příslušné lhůtě a řádným způsobem žádosti orgánu ESMA v souladu s odstavci 6a nebo 6b tohoto článku, může orgán ESMA zrušit jeho registraci nebo dočasně zakázat či omezit jeho činnosti v souladu s článkem 49.“;

▼C3

e) 

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.  
Orgán ESMA po konzultaci s orgánem EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění informací, které musí žádající podnik z třetí země poskytnout v žádosti o registraci uvedené v odstavci 4, a informací, které mají být poskytovány podle odstavce 6a.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 26. září 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

▼B

f) 

doplňuje se nový odstavec, který zní:

▼C3

„8.  
Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem k upřesnění formátu, v němž se má podávat žádost o registraci uvedená v odstavci 4 a v němž se mají poskytovat informace uvedené v odstavci 6a.

Orgán ESMA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do 26. září 2020.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím prováděcích technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

▼B

5) 

článek 47 se mění takto:

a) 

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.  

Komise může ve vztahu ke třetí zemi přijmout rozhodnutí v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 51 odst. 2 s prohlášením, že právní a dohledová opatření v uvedené třetí zemi zajišťují veškeré tyto skutečnosti:

a) 

že podniky povolené v dané třetí zemi odpovídají právně závazným požadavkům na obezřetnost, organizaci a výkon činnosti, které mají rovnocenný účinek jako požadavky stanovené v tomto nařízení, v nařízení (EU) č. 575/2013, v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/2033 ( *9 ), ve směrnici 2013/36/EU, ve směrnici 2014/65/EU a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ( *10 ), a v prováděcích opatřeních přijatých podle uvedených legislativních aktů;

b) 

že podniky povolené v dané třetí zemí podléhají účinnému dohledu a vynucování s cílem zajistit dodržování právně závazných požadavků na obezřetnost, organizaci a výkon činnosti a

c) 

že právní rámec dané třetí země stanoví účinný rovnocenný systém pro uznávání investičních podniků povolených podle právních režimů třetích zemí.

Pokud je pravděpodobné, že rozsah a účel služeb poskytovaných a činností vykonávaných podniky z třetích zemí v Unii po přijetí rozhodnutí uvedeného v prvním pododstavci mají pro Unii systémový význam, lze se domnívat, že právně závazné požadavky na obezřetnost, organizaci a výkon činnosti, jež jsou uvedeny v prvním pododstavci, mají rovnocenný účinek jako požadavky stanovené akty uvedenými ve zmíněném pododstavci až po podrobném a důkladném posouzení. Za tím účelem Komise rovněž posoudí a zohlední sbližování v oblasti dohledu mezi dotyčnou třetí zemí a Unií.

1a.  

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50 s cílem doplnit toto nařízení a blíže upřesnit okolnosti, za kterých je pravděpodobné, že rozsah a účel služeb poskytovaných a činností vykonávaných podniky z třetích zemí v Unii po přijetí rozhodnutí o rovnocennosti uvedeného v odstavci 1 mají pro Unii systémový význam.

Pokud je pravděpodobné, že rozsah a účel služeb poskytovaných a činností vykonávaných podniky z třetích zemí v Unii mají pro Unii systémový význam, může Komise k rozhodnutí o rovnocennosti připojit zvláštní operační podmínky, které by zajistily, že ESMA a vnitrostátní příslušné orgány mají nezbytné nástroje k tomu, aby zabránily regulatorní arbitráži a sledovaly činnosti investičních podniků z třetích zemí, které jsou registrovány v souladu s čl. 46 odst. 2, v souvislosti se službami poskytovanými a činnostmi vykonávanými v Unii tím, že zajistí, aby tyto podniky dodržovaly:

a) 

požadavky, jež mají rovnocenný účinek jako požadavky uvedené v článcích 20 a 21;

b) 

požadavky týkající se podávání zpráv, jež mají rovnocenný účinek jako požadavky uvedené v článku 26, pokud tyto informace nelze získávat přímo a průběžně prostřednictvím memoranda o porozumění s příslušným orgánem z třetí země;

c) 

požadavky, jež mají v příslušných případech rovnocenný účinek jako obchodní povinnost uvedená v článcích 23 a 28.

Při přijímání rozhodnutí podle odstavce 1 tohoto článku Komise zohlední, zda je třetí země označena za jurisdikci nespolupracující v daňové oblasti v rámci příslušné politiky Unie nebo za vysoce rizikovou třetí zemi podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849.

1b.  

Rámec třetí země upravující požadavky na obezřetnost, organizaci a výkon činnosti může být považován za rámec s rovnocenným účinkem, pokud splňuje všechny následující podmínky:

a) 

podniky poskytující investiční služby nebo vykonávající investiční činnosti v dané třetí zemi podléhají povolování a je nad nimi průběžně vykonáván účinný dohled a vymáhání;

b) 

podniky poskytující investiční služby nebo vykonávající investiční činnosti v dané třetí zemi podléhají dostatečným kapitálovým požadavkům; podniky poskytující služby nebo vykonávající činnosti uvedené v bodech 3 nebo 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU zejména podléhají kapitálovým požadavkům srovnatelným s těmi, jež by uplatňovaly, pokud by byly usazeny v Unii;

c) 

podniky poskytující investiční služby nebo vykonávající investiční činnosti v dané třetí zemi podléhají vhodným požadavkům použitelným na akcionáře a členy jejich vedoucího orgánu;

d) 

podniky poskytující investiční služby nebo vykonávající investiční činnosti podléhají přiměřeným požadavkům na výkon činnosti a organizaci;

e) 

transparentnost a integrita trhu jsou zajištěny tím, že se předchází zneužívání trhu ve formě obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem.

Pro účely odstavce 1a tohoto článku Komise při posuzování rovnocennosti pravidel třetí země, pokud jde o obchodní povinnost stanovenou v článcích 23 a 28, rovněž posoudí, zda právní rámec třetí země stanoví kritéria pro označení obchodních systémů za způsobilé pro plnění obchodní povinnosti, která mají podobný účinek jako kritéria stanovená v tomto nařízení nebo ve směrnici 2014/65/EU.

b) 

odstavec 2 se mění takto:

i) 

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a) 

mechanismus pro výměnu informací mezi orgánem ESMA a příslušnými orgány dotčených třetích zemí, včetně přístupu ke všem informacím, které orgán ESMA požaduje o podnicích ze zemí mimo Unii povolených v třetích zemích a v příslušných případech postupy pro následné sdílení těchto informací orgánem ESMA s příslušnými orgány členských států;“

ii) 

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c) 

postupy týkající se koordinace činností dohledu, včetně šetření a kontrol na místě, které může orgán ESMA provádět ve spolupráci s příslušnými orgány členských států, pokud podnik z třetí země poskytuje investiční služby nebo vykonává investiční činnosti v souladu s článkem 46, je-li to nezbytné pro plnění úkolů orgánu ESMA nebo příslušných orgánů podle tohoto nařízení a poté, co řádně informovaly příslušný orgán třetí země;“

iii) 

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„d) 

postupy týkající se žádosti o informace podle čl. 46 odst. 6a a 6b, jež může orgán ESMA podat podniku z třetí země registrovanému v souladu s čl. 46 odst. 2.“;

c) 

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„5.  

Orgán ESMA sleduje vývoj v oblasti regulace a dohledu, postupů vynucování právních předpisů a další relevantní tržní vývoj ve třetích zemích, pro které Komise přijala rozhodnutí o rovnocennosti podle odstavce 1, aby ověřil, zda podmínky, na jejichž základě byla tato rozhodnutí přijata, jsou stále splněny. Orgán ESMA Komisi každoročně předloží důvěrnou zprávu o svých zjištěních. Považuje-li to orgán ESMA za vhodné, může ohledně zprávy konzultovat orgán EBA.

Uvedená zpráva zohledňuje rovněž trendy pozorované na základě údajů shromážděných podle čl. 46 odst. 6a, zejména pokud jde o podniky poskytující služby nebo vykonávající činnosti uvedené v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU.

6.  

Komise na základě zprávy uvedené v odstavci 5 podává nejméně jednou ročně zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva obsahuje seznam rozhodnutí o rovnocennosti, která Komise v roce, za který se zpráva podává, přijala nebo zrušila, jakož i veškerých opatření, která orgán ESMA přijal podle článku 49, a uvede důvody, na nichž jsou daná rozhodnutí a opatření založena.

Zpráva Komise obsahuje informace o sledování vývoje v oblasti regulace a dohledu, postupů vynucování právních předpisů a dalšího relevantního tržního vývoje ve třetích zemích, pro které Komise přijala rozhodnutí o rovnocennosti. Posoudí rovněž vývoj v oblasti přeshraničního poskytování investičních služeb podniky z třetích zemí obecně, a zejména pokud jde o služby a činnosti uvedené v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU. Zpráva obsahuje v patřičnou dobu rovněž informace o průběžném posuzování rovnocennosti, které Komise ve vztahu k třetím zemím provádí.“;

▼C3

6) 

článek 49 se nahrazuje tímto:

„Článek 49

Opatření přijímaná orgánem ESMA

1.  
Orgán ESMA může podniku z třetí země dočasně zakázat nebo omezit poskytování investičních služeb nebo vykonávání investičních činností s doplňkovými službami nebo bez nich v souladu s čl. 46 odst. 1, pokud podnik z třetí země nedodržel zákaz nebo omezení, jež mu uložily orgán ESMA nebo orgán EBA v souladu s články 40 a 41 nebo příslušný orgán v souladu s článkem 42, nebo pokud v příslušné lhůtě a řádným způsobem nevyhověl žádosti orgánu ESMA v souladu s čl. 46 odst. 6a a 6b nebo pokud podnik z třetí země nespolupracuje při šetření nebo kontrole na místě prováděných v souladu s čl. 47 odst. 2.
2.  

Aniž je dotčen odstavec 1, zruší orgán ESMA registraci podniku z třetí země v registru zřízeném v souladu s článkem 48, pokud orgán ESMA předal záležitost příslušnému orgánu z třetí země a dotčený příslušný orgán nepřijal náležitá opatření nezbytná pro ochranu investorů nebo řádné fungování trhů v Unii nebo neprokázal, že dotčený podnik z třetí země plní požadavky použitelné v dané třetí zemi nebo podmínky, na jejichž základě bylo přijato rozhodnutí v souladu s čl. 47 odst. 1, a současně platí kterákoli z následujících situací:

a) 

orgán ESMA má na základě doložených důkazů, mimo jiné včetně každoročních informací poskytovaných v souladu s čl. 46 odst. 6a, oprávněné důvody se domnívat, že poskytováním investičních služeb či výkonem investičních činností v Unii se podnik z třetí země dopouští jednání, které jasně poškozuje zájmy investorů nebo řádné fungování trhů;

b) 

orgán ESMA má na základě doložených důkazů, mimo jiné včetně každoročních informací poskytovaných v souladu s čl. 46 odst. 6a, oprávněné důvody domnívat se, že poskytováním investičních služeb či výkonem investičních činností v Unii podnik z třetí země závažným způsobem porušuje ustanovení, kterým podléhá v dotčené třetí zemi a na jejichž základě Komise přijala rozhodnutí v souladu s čl. 47 odst. 1.

3.  

Orgán ESMA včas vyrozumí příslušný orgán z třetí země o svém záměru přijmout opatření podle odstavce 1 nebo 2.

Při rozhodování o přijetí vhodného opatření podle tohoto článku přihlédne orgán ESMA k povaze a závažnosti rizika pro investory a řádné fungování trhů v Unii s ohledem na tato kritéria:

a) 

dobu trvání a četnost vznikajícího rizika;

b) 

zda riziko odhalilo závažné nebo systémové nedostatky v postupech podniku z třetí země;

c) 

zda byl spáchán nebo umožněn trestný čin finanční povahy, či zda lze uvedenému riziku takový trestný čin jinak přičíst;

d) 

zda riziko vzniklo záměrným jednáním nebo z nedbalosti.

Orgán ESMA bezodkladně informuje Komisi a dotčený podnik z třetí země o veškerých opatřeních přijímaných podle odstavce 1 nebo 2 a uveřejní své rozhodnutí na svých internetových stránkách.

Komise posoudí, zda ve vztahu k dotčené třetí zemi nadále trvají podmínky, za kterých bylo přijato rozhodnutí v souladu s čl. 47 odst. 1.“;

6a) 

článek 50 se mění tako:

a) 

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 1 odst. 9, čl. 2 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 15 odst. 5, čl. 17 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a 3, čl. 31 odst. 4, čl. 40 odst. 8, čl. 41 odst. 8, čl. 42 odst. 7, čl. 45 odst. 10, čl. 47 odst. 1a a čl. 52 odst. 10 a 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od 2. července 2014.“,

b) 

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 9, čl. 2 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 15 odst. 5, čl. 17 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a 3, čl. 31 odst. 4, čl. 40 odst. 8, čl. 41 odst. 8, čl. 42 odst. 7, čl. 45 odst. 10, čl. 47 odst. 1a a čl. 52 odst. 10 a 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“,

c) 

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 9, čl. 2 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 15 odst. 5, čl. 17 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a 3, čl. 31 odst. 4, čl. 40 odst. 8, čl. 41 odst. 8, čl. 42 odst. 7, čl. 45 odst. 10, čl. 47 odst. 1a a čl. 52 odst. 10 a 12 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.“;

7) 

v článku 52 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„13.  
Do 31. prosince 2020 vyhodnotí orgán ESMA své potřeby v oblasti lidských a finančních zdrojů, které vyplývají z jeho převzetí pravomocí a povinností v souladu s článkem 63 nařízení (EU) 2019/2033, a předloží o tom hodnotící zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.“;

▼B

8) 

v článku 54 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  
Podniky ze třetích zemí mohou nadále poskytovat služby a vykonávat činnosti v členských státech v souladu s vnitrostátními režimy do tří let od okamžiku, kdy Komise přijme v souvislosti s danou třetí zemí rozhodnutí postupem podle článku 47. Služby a činnosti, na něž se takové rozhodnutí nevztahuje, mohou být dále poskytovány a vykonávány na základě vnitrostátního režimu.“

Článek 64

Změny nařízení (EU) č. 806/2014

V článku 12a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ( 12 ) se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.  

Pokud jde o požadavky na kapitál na individuálním základě investičních podniků uvedených v čl. 2 písm. c) tohoto nařízení, které nejsou investičními podniky uvedenými v čl. 1 odst. 2 nebo 5 nařízení (EU) 2019/2033, jsou v souladu s článkem 65 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ( *11 ) v tomto nařízení odkazy na článek 92 nařízení (EU) č. 575/2013 chápány takto:

a) 

odkazy na čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na celkový kapitálový poměr, v tomto nařízení se považují za odkazy na čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033;

b) 

odkazy na čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o celkový objem rizikové expozice, v tomto nařízení se považují za odkazy na příslušný požadavek podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2033 vynásobený koeficientem 12,5.

Pokud jde o dodatečné kapitálové požadavky na investiční podniky uvedené v čl. 2 písm. c) tohoto nařízení, které nejsou investičními podniky uvedenými v čl. 1 odst. 2 nebo 5 nařízení (EU) 2019/2034, považují se v souladu s článkem 65 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ( *12 ) v tomto nařízení odkazy na článek 104a směrnice 2013/36/EU za odkazy na článek 40 směrnice (EU) 2019/2034.ČÁST DESÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 65

Odkazy na nařízení (EU) č. 575/2013 v jiných právních aktech Unie

Pro účely obezřetnostních požadavků na investiční podniky se odkazy na nařízení (EU) 575/2013 v jiných právních aktech Unie považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 66

Vstup v platnost a použitelnost

1.  
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
2.  
Použije se ode dne 26. června 2021.
3.  

Bez ohledu na odstavec 2:

a) 

ustanovení čl. 63 bodů 2 a 3 se použije ode dne 26. března 2020;

▼C3

b) 

ustanovení čl. 62 bodů 30, 32 a 33 se použije ode dne 25. prosince 2019.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

( 2 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

( 3 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

( 4 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

( 6 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1).

( 7 ) Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 ze dne 7. dubna 2016 kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 500).

( 8 ) Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).

( 9 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/578 ze dne 13. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy stanovující požadavky na dohody o tvorbě trhu a režimy tvorby trhu (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 183).

( 10 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o definice, transparentnost, kompresi portfolia a dohledová opatření v oblasti zásahů u produktů a pozic (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 90).

( 11 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

( *1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 1 ).

( *2 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/ES, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 64).“

( *3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 1).

( *4 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/ES, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 64).“;

( *5 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).“;

( *6 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).“;

( *7 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).“;

( *8 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4. 2004, s. 1).“;

( *9 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 1).

( *10 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ ES, 2009/65/ES, 2011/61/ES, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 64).“;

( 12 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).

( *11 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 1).

( *12 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/ES, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 64).“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU