(EU) 2019/1148Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 1-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. června 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. února 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 11. července 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1148

ze dne 20. června 2019

o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 186 11.7.2019, s. 1)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 231, 6.9.2019, s.  30 (2019/1148)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1148

ze dne 20. června 2019

o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla týkající se zpřístupňování, dovozu, držení a použití látek nebo směsí, které by mohly být zneužity k nedovolené výrobě výbušnin, a to s cílem omezit dostupnost těchto látek nebo směsí pro osoby z řad široké veřejnosti a zajistit náležité oznamování podezřelých transakcí v rámci celého dodavatelského řetězce.

Tímto nařízením nejsou dotčena jiná přísnější ustanovení práva Unie týkající se látek uvedených v přílohách I a II.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se vztahuje na látky uvedené v přílohách I a II a na směsi a látky, které tyto látky obsahují.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na:

a) předměty ve smyslu čl. 3 bodu 3 nařízení (ES) č. 1907/2006;

b) pyrotechnické výrobky ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ( 1 );

c) pyrotechnické výrobky, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů určeny k nekomerčnímu využití u ozbrojených sil, donucovacích orgánů nebo hasičských sborů;

d) pyrotechnická zařízení spadající do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ( 2 );

e) pyrotechnické výrobky určené pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu;

f) kapsle určené pro hračky;

g) léčivé přípravky zpřístupněné zákonným způsobem osobě z řad široké veřejnosti na základě lékařského předpisu v souladu s příslušným vnitrostátním právem.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „látkou“ látka ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení (ES) č. 1907/2006;

2) „směsí“ směs ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1907/2006;

3) „předmětem“ předmět ve smyslu čl. 3 bodu 3 nařízení (ES) č. 1907/2006;

4) „zpřístupněním“ jakékoli dodání, za úplatu nebo bezplatně;

5) „dovozem“ akt, jímž je určitá látka dopravena na území některého členského státu bez ohledu na místo určení na území Unie, a to ať již z jiného členského státu, nebo ze třetí země, v rámci jakéhokoli celního režimu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ( 3 ), včetně tranzitu;

6) „použitím“ použití ve smyslu čl. 3 bodu 24 nařízení (ES) č. 1907/2006;

7) „podezřelou transakcí“ jakákoliv transakce týkající se regulovaného prekurzoru výbušnin, u které po zvážení veškerých relevantních faktorů existují oprávněné důvody pro podezření, že je daná látka nebo směs určena pro nedovolenou výrobu výbušnin;

8) „osobou z řad široké veřejnosti“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, jež jedná za účelem nevztahujícím se k jejímu obchodu, podnikání nebo profesi;

9) „profesionálním uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob či subjektů, které prokazatelně potřebují prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely vztahující se k jejich obchodní činnosti, podnikání nebo profesi, včetně zemědělské činnosti vykonávané v rámci plného nebo částečného úvazku a bez nutné spojitosti s rozlohou pozemku, na němž je tato zemědělská činnost prováděna, vylučují-li takové účely zpřístupnění tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení jiné osobě;

10) „hospodářským subjektem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob či subjektů, které zpřístupňují na trhu regulované prekurzory výbušnin, a to off-line nebo on-line včetně on-line tržišť;

11) „on-line tržištěm“ poskytovatel zprostředkovatelské služby, která umožňuje hospodářským subjektům na jedné straně a osobám z řad široké veřejnosti, profesionálním uživatelům nebo jiným hospodářským subjektům na straně druhé uzavírat transakce týkající se regulovaných prekurzorů výbušnin prostřednictvím on-line uzavírání kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb buď na internetové stránce on-line tržiště, nebo na internetové stránce hospodářského subjektu, který využívá výpočetní služby poskytované tímto on-line tržištěm;

12) „prekurzorem výbušnin podléhajícím omezení“ látka uvedená v příloze I v koncentraci vyšší, než je odpovídající mezní hodnota stanovená ve sloupci 2 tabulky v příloze I, včetně směsi nebo jiné látky, ve které je některá z látek uvedených v této příloze obsažena v koncentraci vyšší, než je odpovídající mezní hodnota;

13) „regulovaným prekurzorem výbušnin“ látka uvedená v přílohách I nebo II, včetně směsi nebo jiné látky, ve které je taková látka uvedená v těchto přílohách obsažena, s výjimkou homogenních směsí obsahujících více než 5 složek, v nichž je koncentrace každé látky uvedené v přílohách I nebo II nižší než 1 % hmotnostní;

14) „zemědělskou činností“ produkce, chov nebo pěstování zemědělských produktů včetně sklizně, dojení, plemenářské činnosti a chovu zvířat pro zemědělské účely nebo udržování zemědělské plochy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu podle článku 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ( 4 );

Článek 4

Volný pohyb

Není-li v tomto nařízení nebo v jiných právních aktech Unie stanoveno jinak, nesmějí členské státy z důvodů souvisejících se zamezením nedovolené výrobě výbušnin zakazovat či omezovat zpřístupňování regulovaného prekurzoru výbušnin nebo takovému zpřístupňování bránit.

Článek 5

Zpřístupnění, dovoz, držení a použití

1.  Prekurzory výbušnin podléhající omezení nesmějí být zpřístupňovány osobám z řad široké veřejnosti ani nesmějí být těmito osobami dováženy, drženy nebo používány.

2.  Omezení podle odstavce 1 se rovněž vztahuje na směsi obsahující chlorečnany nebo chloristany uvedené v příloze I, jestliže celková koncentrace dotyčných látek ve směsi překračuje mezní hodnotu jakékoliv z dotyčných látek stanovenou ve sloupci 2 tabulky uvedené v příloze I.

3.  Členský stát může zachovat nebo zavést režim povolování umožňující zpřístupňování některých prekurzorů výbušnin podléhajících omezení v koncentracích nepřevyšujících odpovídající horní mezní hodnoty stanovené ve sloupci 3 tabulky uvedené v příloze I osobám z řad široké veřejnosti nebo jejich dovoz, držení či používání těmito osobami.

Podle tohoto režimu povolování osoba z řad široké veřejnosti obdrží a na požádání předloží povolení pro nabytí, dovoz, držení nebo použití prekurzorů výbušnin podléhajících omezení. Takové povolení vydává v souladu s článkem 6 příslušný orgán členského státu, v němž je zamýšleno tyto prekurzory výbušnin podléhající omezení nabýt, držet nebo používat nebo do kterého je zamýšleno tyto prekurzory dovézt.

4.  Členské státy neprodleně oznámí Komisi veškerá opatření, která přijímají za účelem provádění režimu povolování stanoveného v odstavci 3. V oznámení se uvedou prekurzory výbušnin podléhající omezení, pro které daný členský stát stanoví režim povolování podle odstavce 3.

5.  Komise zveřejní seznam opatření oznámených členskými státy podle odstavce 4.

Článek 6

Povolení

1.  Každý členský stát, který vydává povolení osobám z řad široké veřejnosti s oprávněným zájmem nabýt, dovézt, držet, nebo používat prekurzory výbušnin podléhající omezení, stanoví pravidla pro vydávání povolení podle čl. 5 odst. 3. Při posuzování, zda povolení vydat, přihlíží příslušný orgán členského státu ke všem významným okolnostem, zejména:

a) k prokazatelné potřebě prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení a k oprávněnosti jeho zamýšleného použití;

b) k dostupnosti prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení v nižších koncentracích nebo alternativních látek s podobným účinkem;

c) k informacím o žadateli, včetně informací o předchozích trestních odsouzeních žadatele kdekoliv na území Unie;

d) k navrhovaným podmínkám skladování, aby bylo zajištěno, že prekurzory výbušnin podléhající omezení budou při uskladnění zabezpečeny.

2.  Příslušný orgán odmítne vydat povolení, pokud má oprávněné důvody k pochybnostem ohledně oprávněnosti zamýšleného použití nebo ohledně záměru osoby z řad široké veřejnosti používat prekurzor výbušnin podléhající omezení k legitimnímu účelu.

3.  Příslušný orgán může omezit platnost povolení tím, že povolí jednorázové nebo vícenásobné použití. Doba platnosti povolení nesmí překročit tři roky. Příslušný orgán může po držiteli povolení požadovat, aby do konce stanovené doby platnosti povolení prokázal, že jsou stále splňovány podmínky, za nichž bylo povolení vydáno. Povolení musí uvádět prekurzory výbušnin podléhající omezení, pro které je vydáno.

4.  Příslušný orgán může od žadatelů požadovat, aby za žádost o povolení zaplatili poplatek. Tento poplatek nesmí převyšovat náklady na zpracování a vyřízení žádosti.

5.  Příslušný orgán může povolení pozastavit nebo zrušit, existují-li oprávněné důvody domnívat se, že podmínky, za nichž bylo povolení vydáno, již nejsou splněny. Příslušný orgán neprodleně informuje držitele povolení o každém pozastavení platnosti nebo zrušení jejich povolení, pokud se tím neohrozí probíhající vyšetřování.

6.  Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu a spory týkající se dodržení podmínek pro povolení projednává příslušný orgán stanovený vnitrostátním právem.

7.  Členský stát může uznávat povolení vydaná podle tohoto nařízení jinými členskými státy.

8.  Členské státy mohou použít vzor povolení uvedený v příloze III.

9.  Příslušný orgán získá informace o předchozích trestních odsouzeních žadatele v jiných členských státech, jak je uvedeno v odst. 1 písm. c) tohoto článku, prostřednictvím systému zřízeného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/315/SVV ( 5 ). Ústřední orgány uvedené v článku 3 zmíněného rámcového rozhodnutí poskytnou odpovědi na žádosti o tyto informace do deseti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti.

Článek 7

Informování dodavatelského řetězce

1.  Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající omezení jinému hospodářskému subjektu, informuje tento hospodářský subjekt, že nabytí, dovoz, držení nebo použití tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 1 a 3.

Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje regulovaný prekurzor výbušnin jinému hospodářskému subjektu, informuje tento hospodářský subjekt, že nabytí, dovoz, držení nebo použití tohoto regulovaného prekurzoru výbušnin osobami z řad široké veřejnosti podléhá oznamovací povinnosti, jak je stanoveno v článku 9.

2.  Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje regulované prekurzory výbušnin profesionálnímu uživateli nebo osobě z řad široké veřejnosti, zajistí a musí být schopen prokázat vnitrostátním kontrolním orgánům uvedeným v článku 11, že jeho pracovníci zapojení do prodeje regulovaných prekurzorů výbušnin jsou:

a) informováni o tom, které výrobky, jež zpřístupňují, obsahují regulované prekurzory výbušnin;

b) poučeni o povinnostech podle článků 5 až 9.

3.  On-line tržiště učiní vhodná opatření, aby zajistilo, že jeho uživatelé budou při zpřístupňování regulovaných prekurzorů výbušnin prostřednictvím jeho služeb informováni o svých povinnostech podle tohoto nařízení.

Článek 8

Ověření při prodeji

1.  Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající omezení osobě z řad široké veřejnosti podle čl. 5 odst. 3, musí pro každou transakci ověřit totožnost a povolení dotyčné osoby v souladu s režimem povolování zavedeným členským státem, v němž se prekurzor výbušnin podléhající omezení zpřístupňuje, a zaznamenat v povolení množství daného prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení.

2.  Pro účely ověření, že potenciální zákazník je profesionálním uživatelem nebo jiným hospodářským subjektem, si hospodářský subjekt, který zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající omezení profesionálnímu uživateli nebo jinému hospodářskému subjektu, vyžádá u každé transakce následující informace, pokud takové ověření již nebylo v případě dotyčného potenciálního zákazníka provedeno během jednoho roku přede dnem provedení transakce a daná transakce se výrazně neodchyluje od transakcí předchozích:

a) doklad totožnosti osoby, která je oprávněna zastupovat potencionálního zákazníka;

b) obchod, podnikání či profesi potencionálního zákazníka, spolu s názvem společnosti, adresou a identifikačním číslem pro daň z přidané hodnoty nebo případným jiným relevantním registračním číslem společnosti, pokud existuje;

c) zamýšlené použití prekurzorů výbušnin podléhajících omezení ze strany potenciálního zákazníka.

Členské státy mohou použít vzor prohlášení zákazníka uvedený v příloze IV.

3.  Pro účely ověření zamýšleného použití prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení hospodářský subjekt posoudí, zda zamýšlené použití odpovídá obchodní činnosti, podnikání nebo profesi potenciálního zákazníka. Transakci může hospodářský subjekt odmítnout, jestliže existují oprávněné důvody k pochybnosti o oprávněnosti zamýšleného použití prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení nebo o záměru potenciálního zákazníka používat daný prekurzor k legitimním účelům. Hospodářský subjekt oznámí takové transakce nebo pokus o ně v souladu s článkem 9.

4.  Pro účely ověření dodržování tohoto nařízení a pro účely předcházení nedovolené výrobě výbušnin a jejího odhalování uchovávají hospodářské subjekty informace uvedené v odstavcích 1 a 2 po dobu osmnácti měsíců ode dne provedení transakce. Po uvedenou dobu jsou informace na požádání k dispozici příslušným vnitrostátním kontrolním nebo donucovacím orgánům k provedení kontroly.

5.  On-line tržiště učiní vhodná opatření, aby pomohlo zajistit, že jeho uživatelé budou při zpřístupňování prekurzorů výbušnin podléhajících omezení prostřednictvím jeho služeb dodržovat své povinnosti podle tohoto článku.

Článek 9

Oznamování podezřelých transakcí, zmizení a krádeží

1.  Pro účely předcházení nedovolené výrobě výbušnin a jejího odhalování oznamují hospodářské subjekty a on-line tržiště podezřelé transakce. Hospodářské subjekty a on-line tržiště oznámí tyto podezřelé transakce po přihlédnutí ke všem okolnostem, zejména pokud potenciální zákazník jedná některým z těchto způsobů:

a) nezdá se být schopen jasně uvést zamýšlené použití regulovaných prekurzorů výbušnin;

b) nezdá se být obeznámen se zamýšleným použitím regulovaných prekurzorů výbušnin nebo ho není s to věrohodně vysvětlit;

c) hodlá zakoupit množství, kombinace nebo koncentrace regulovaných prekurzorů výbušnin neobvyklé pro oprávněné použití;

d) není ochoten předložit doklad totožnosti nebo uvést místo bydliště, případně prokázat, že je profesionálním uživatelem nebo hospodářským subjektem;

e) trvá na neobvyklém způsobu platby včetně platby vysokých částek v hotovosti.

2.  Hospodářské subjekty a on-line tržiště zavedou vhodné, rozumné a přiměřené postupy k odhalování podezřelých transakcí uzpůsobené specifickému prostředí, v němž jsou regulované prekurzory výbušnin zpřístupňovány.

3.  Každý členský stát zřídí za účelem oznamování podezřelých transakcí a významných zmizení a krádeží jedno nebo více národních kontaktních míst s jasně určeným telefonním číslem a e-mailovou adresou, internetovým formulářem nebo jakýmkoli jiným účinným nástrojem. Národní kontaktní místa jsou dostupná 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

4.  Hospodářské subjekty a on-line tržiště mohou podezřelou transakci odmítnout. Takovou transakci nebo pokus o ni oznámí národnímu kontaktnímu místu členského státu, kde k podezřelé transakci nebo pokusu o ni došlo, do 24 hodin od okamžiku, od nějž se začaly domnívat, že je daná transakce podezřelá. Při oznamování takových transakcí, uvedou, pokud možno, totožnost zákazníka a všechny podrobnosti, na jejichž základě se domnívají, že je transakce podezřelá.

5.  Hospodářské subjekty a profesionální uživatelé oznámí významná zmizení a krádeže regulovaných prekurzorů výbušnin národnímu kontaktnímu místu členského státu, v němž ke zmizení nebo krádeži došlo, do 24 hodin od jejich zjištění. Při rozhodování, zda jsou zmizení nebo krádež významné, přihlédnou k tomu, zda je množství s ohledem na všechny okolností případu neobvyklé.

6.  Osoby z řad široké veřejnosti, které nabyly prekurzory výbušnin podléhající omezení v souladu s čl. 5 odst. 3, oznámí významná zmizení a krádeže prekurzorů výbušnin podléhajících omezení národnímu kontaktnímu místu členského státu, v němž ke zmizení nebo krádeži došlo, do 24 hodin od jejich zjištění.

Článek 10

Odborná příprava a zvyšování informovanosti

1.  Členské státy zajistí odpovídající zdroje na odbornou přípravu a její poskytování, pro donucovací orgány, zásahové složky a celní orgány, aby byly při výkonu služby schopny rozpoznat regulované prekurzory výbušnin a včas a vhodně reagovat na podezřelou činnost. Členské státy mohou požádat o další konkrétní odbornou přípravu Agenturu Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219. ( 6 ).

2.  Členské státy pořádají alespoň jednou ročně informační akce uzpůsobené specifickým aspektům jednotlivých odvětví používajících regulované prekurzory výbušnin.

3.  Členské státy pořádají pravidelné výměny mezi donucovacími orgány, vnitrostátními orgány dohledu, hospodářskými subjekty, on-line tržišti a zástupci odvětví využívajících regulované prekurzory výbušnin, a to s cílem usnadnit spolupráci a zajistit, aby všechny zúčastněné strany účinně prováděly toto nařízení. Hospodářské subjekty odpovídají za informování svých pracovníků ohledně způsobu, jakým se prekurzory výbušnin v souladu s tímto nařízením zpřístupňují, a za zvyšování povědomí svých pracovníků v této oblasti.

Článek 11

Vnitrostátní kontrolní orgány

1.  Každý členský stát zajistí, aby měl příslušné orgány kontrolující správné uplatňování článků 5 až 9 (dále jen "vnitrostátní kontrolní orgány").

2.  Každý členský stát zajistí, aby měly vnitrostátní kontrolní orgány zdroje a vyšetřovací pravomoci nezbytné pro zajištění řádného výkonu svých úkolů podle tohoto nařízení.

Článek 12

Pokyny

1.  Komise vydává pravidelně aktualizované pokyny pomáhající aktérům v chemickém dodavatelském řetězci a případně i příslušným orgánům usnadňovat spolupráci mezi příslušnými orgány a hospodářskými subjekty. Komise konzultuje se Stálým výborem pro prekurzory návrhy těchto pokynů a jejich aktualizace. Tyto pokyny obsahují zejména:

a) informace, jak se mají provádět kontroly;

b) informace, jak se mají uplatňovat omezení a kontroly podle tohoto nařízení na regulované prekurzory výbušnin objednané na dálku osobami z řad široké veřejnosti nebo profesionálními uživateli;

c) informace o možných opatřeních, jež mají přijmout on-line tržiště pro zajištění dodržování tohoto nařízení;

d) informace, jak se mají vyměňovat relevantní informace mezi příslušnými orgány a národními kontaktními místy a mezi členskými státy;

e) informace, jak rozpoznat a oznámit podezřelé transakce;

f) informace o opatřeních týkajících se skladování, které zajistí, že regulovaný prekurzor výbušnin bude při uskladnění zabezpečen;

g) jiné informace, které mohou být považovány za užitečné.

2.  Příslušné orgány zajistí, aby byly pokyny podle odstavce 1 pravidelně šířeny způsobem, který příslušné orgány považují za přiměřený cílům těchto pokynů.

3.  Komise zajistí, aby pokyny uvedené v odstavci 1 byly k dispozici ve všech úředních jazycích Unie.

Článek 13

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 14

Ochranná doložka

1.  Pokud má členský stát oprávněné důvody domnívat se, že by konkrétní látka, která není uvedena v přílohách I nebo II, mohla být použita k nedovolené výrobě výbušnin, může omezit nebo zakázat zpřístupňování, dovoz, držení a používání takovéto látky nebo jakékoli směsi nebo látky, které ji obsahují, nebo může stanovit, že látka podléhá oznamovací povinnosti podle článku 9.

2.  Pokud má členský stát oprávněné důvody domnívat se, že by konkrétní látka uvedená v příloze I mohla být použita k nedovolené výrobě výbušnin při koncentraci rovné nebo nižší než mezní hodnoty stanovené ve sloupci 2 nebo 3 tabulky v příloze I, může dále omezit nebo zakázat zpřístupňování, dovoz, držení a používání takovéto látky stanovením nižší mezní hodnoty.

3.  Pokud má členský stát oprávněné důvody ke stanovení mezní hodnoty, nad kterou má látka uvedená v příloze II podléhat omezením vztahujícím se na prekurzory výbušnin podléhající omezení, může omezit nebo zakázat zpřístupňování, dovoz, držení a používání takovéto látky stanovením této mezní hodnoty.

4.  Členský stát, který omezuje nebo zakazuje látky podle odstavců 1, 2 nebo 3, o těchto omezeních nebo zákazech neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy, přičemž uvede důvody tohoto rozhodnutí.

5.  Členský stát, který omezuje nebo zakazuje látky podle odstavců 1, 2 nebo 3, zvyšuje povědomí hospodářských subjektů a on-line tržišť na svém území o těchto omezeních a zákazech.

6.  Komise po obdržení informací podle odstavce 4 okamžitě posoudí, zda vypracuje změny příloh v souladu s čl. 15 odst. 1 nebo zda vypracuje legislativní návrh na změnu příloh. Dotčený členský stát v příslušných případech změní nebo zruší svá vnitrostátní opatření, aby zohlednil každou takovouto změnu příloh.

7.  Aniž je dotčen odstavec 6, může Komise po konzultaci s dotčeným členským státem a případně s třetími stranami přijmout rozhodnutí o tom, že opatření přijaté tímto členským státem není odůvodněné, a požadovat po tomto členském státě, aby dané předběžné opatření zrušil nebo změnil. Komise přijme takové rozhodnutí do 60 dnů od obdržení informace podle odstavce 4. Dotčený členský stát zvyšuje povědomí hospodářských subjektů a on-line tržišť na svém území o takových rozhodnutích.

8.  Opatření, která členské státy oznámily Komisi, nebo o kterých ji informovaly, přede dnem 1. února 2021 podle článku 13 nařízení (EU) č. 98/2013, nejsou tímto článkem dotčena.

Článek 15

Změny příloh

1.  Komise přijme v souladu s článkem 16 akty v přenesené pravomoci, pokud jde o následující změny tohoto nařízení:

a) úpravy mezních hodnot v příloze I v rozsahu nezbytném pro zohlednění vývoje ve zneužívání látek jakožto prekurzorů výbušnin nebo na základě výzkumu a zkoušek;

b) doplnění látek do přílohy II, je-li to nezbytné pro přizpůsobení se vývoji zneužívání látek jakožto prekurzorů výbušnin.

Komise konzultuje přípravu těchto aktů v přenesené pravomoci s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména z oblasti chemického průmyslu a maloobchodu.

Ve zvláště závažných naléhavých případech v případě náhlé změny v posouzení rizika ohledně zneužití látek k nedovolené výrobě výbušnin se na akty v přenesené pravomoci podle tohoto článku použije postup stanovený v článku 17.

2.  Komise přijme zvláštní akt v přenesené pravomoci ohledně každé úpravy mezních hodnot v příloze I a každé nové látky doplněné do přílohy II. Každý akt v přenesené pravomoci musí vycházet z analýzy prokazující, že není pravděpodobné, že by změna způsobila hospodářským subjektům či spotřebitelům neúměrnou zátěž, a to s řádným ohledem na cíle, kterých má být dosaženo.

Článek 16

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 31. července 2019. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 15 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 15 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 17

Postup pro naléhavé případy

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 16 odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

Článek 18

Změna nařízení (ES) č. 1907/2006

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se v položce 58, dusičnan amonný, ve sloupci 2 zrušují odstavce 2 a 3.

Článek 19

Podávání zpráv

1.  Do 2. února 2022 a poté jednou ročně předloží členské státy Komisi informace o:

a) počtu hlášených podezřelých transakcí, významných zmizení a krádeží;

b) počtu obdržených žádostí o povolení v rámci jejich režimů povolování, které zachovaly nebo zavedly podle čl. 5 odst. 3, jakož i o počtu vydaných povolení a nejčastějších důvodech pro odmítnutí vydání povolení;

c) informačních akcích podle čl. 10 odst. 2;

d) kontrolách provedených podle článku 11, včetně počtu kontrol a počtu kontrolovaných hospodářských subjektů.

2.  Při předkládání informací podle odst. 1 písm. a), c) a d) Komisi členské státy rozlišují, které zprávy, akce a kontroly se týkají on-line činností a které off-line činností.

Článek 20

Program monitorování

1.  Do 1. srpna 2020 zavede Komise podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

2.  Program monitorování stanoví prostředky a intervaly pro shromažďování údajů a dalších potřebných podkladů. Specifikuje opatření, která mají být přijata Komisí a členskými státy při shromažďování a analýze těchto údajů a dalších podkladů.

3.  Členské státy poskytnou Komisi údaje a další podklady nezbytné pro monitorování.

Článek 21

Hodnocení

1.  Do 2. února 2026 provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Toto hodnocení bude provedeno v souladu s pokyny Komise pro zlepšování právní úpravy.

2.  Členské státy poskytnou Komisi informace nezbytné pro vypracování této zprávy.

Článek 22

Zrušení

1.  Nařízení (EU) č. 98/2013 se zrušuje s účinkem ode dne 1. února 2021.

2.  Odkazy na zrušené nařízení (EU) č. 98/2013 se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 23

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Použije se ode dne 1. února 2021.

3.  Bez ohledu na odstavec 2 povolení řádně vydaná podle nařízení (EU) č. 98/2013 zůstávají v platnosti až do uplynutí původně stanovené doby platnosti, nebo do 2. února 2022, podle toho, co nastane dříve.

4.  Veškeré žádosti o nová povolení nahrazující povolení uvedená v odstavci 3 podané ode dne 1. února 2021 se podávají v souladu s tímto nařízením.

5.  Bez ohledu na čl. 5 odst. 1 je držení, dovoz a používání prekurzorů výbušnin podléhajících omezení, které byly nabyty v souladu s právními předpisy přede dnem 1. února 2021, osobami z řad široké veřejnosti povoleno do 2. února 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ

Látky, které se nezpřístupňují osobám z řad široké veřejnosti, ani nesmějí být těmito osobami dováženy, drženy nebo používány, samostatně ani ve směsích či látkách, které je obsahují, s výjimkou případů, kdy je koncentrace rovná nebo nižší než mezní hodnoty stanovené ve sloupci 2, a u nichž se podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže musí oznámit do 24 hodin:1.  Název látky a registrační číslo Chemical Abstract Service (č. CAS)

2.  Mezní hodnota

3.  Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3

4.  Kód kombinované nomenklatury (KN) pro samostatnou chemicky definovanou sloučeninu, která splňuje požadavky poznámky 1 ke kapitole 28 nebo 29 KN (1)

5.  Kód kombinované nomenklatury (KN) pro směsi bez složek (např. rtuť, drahé kovy nebo kovy vzácných zemin či radioaktivní látky), které by vyžadovaly klasifikaci podle jiného kódu KN (1)

Kyselina dusičná (č. CAS 7697-37-2)

3 % hmotnostní

10 % hmotnostních

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

Peroxid vodíku (č. CAS 7722-84-1)

12 % hmotnostních

35 % hmotnostních

2847 00 00

ex 3824 99 96

Kyselina sírová (č. CAS 7664-93-9)

15 % hmotnostních

40 % hmotnostních

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

Nitromethan (č. CAS 75-52-5)

16 % hmotnostních

100 % hmotnostních

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

Dusičnan amonný (č. CAS 6484-52-2)

16 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného (4)

Povolení nelze vydat

3102 30 10 (ve vodném roztoku)

3102 30 90 (jiný)

ex 3824 99 96

Chlorečnan draselný (č. CAS 3811-04-9)

40 % hmotnostních

Povolení nelze vydat

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

Chloristan draselný (č. CAS 7778-74-7)

40 % hmotnostních

Povolení nelze vydat

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

Chlorečnan sodný (č. CAS 7775-09-9)

40 % hmotnostních

Povolení nelze vydat

2829 11 00

ex 3824 99 96

Chloristan sodný (č. CAS 7601-89-0)

40 % hmotnostních

Povolení nelze vydat

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

(1)   Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1925 (3). Aktualizované kódy KN je třeba zkontrolovat podle dalších změn přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2).

(2)   Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)   Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017 kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 31.10.2017, s. 1).

(4)   16 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného odpovídá 45,7 % dusičnanu amonného bez ohledu na nečistoty.
PŘÍLOHA II

PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ

Látky samostatně nebo ve směsích či látkách, které je obsahují, u nichž se podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže musí oznámit do 24 hodin1.  Název látky a registrační číslo Chemical Abstract Service (č. CAS)

2.  Kód kombinované nomenklatury (KN) (1)

3.  Kód kombinované nomenklatury (KN) pro směsi bez složek (např. rtuť, drahé kovy nebo kovy vzácných zemin či radioaktivní látky), které by vyžadovaly klasifikaci podle jiného kódu KN (1)

Hexamin (č. CAS 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

Aceton (č. CAS 67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

Dusičnan draselný (č. CAS 7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

Dusičnan sodný (č. CAS 7631-99-4)

3102 50 00

ex 3824 99 96

Dusičnan vápenatý (č. CAS 10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Dusičnan amonno vápenatý (č. CAS 15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

Hořčík, práškový (č. CAS 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00

 

Hexahydrát dusičnanu hořečnatého (č. CAS 13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Hliník, práškový (č. CAS 7429-90-5) (2) (3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

 

(1)   Prováděcí nařízení (EU) 2017/1925. Aktualizované kódy KN je třeba zkontrolovat podle dalších změn přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87.

(2)   S velikostí částic menší než 200 μm.

(3)   Jako látka nebo směs obsahující 70 % hmotnostních nebo více hliníku nebo hořčíku.

▼C1
PŘÍLOHA III

VZOR POVOLENÍ

Vzor povolení pro osobu z řad široké veřejnosti nabývat, dovážet, držet a používat prekurzory výbušnin podléhající omezení, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 8.

image

▼B
PŘÍLOHA IV

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

o konkrétním (konkrétních) použití (použitích) prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ( 7 )

(vyplňte hůlkovým písmem) ( *1 )

Podepsaný/podepsaná

Jméno (zákazník):

Doklad totožnosti (číslo, vydávající orgán):

Zplnomocněný zástupce:

Společnosti (zmocnitel):

Identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty nebo jiné identifikační číslo společnosti ( *2 )/Adresa:

_

Obchodní činnost/podnikání/profese:Obchodní název výrobku

Prekurzor výbušnin podléhající omezení

Číslo CAS

Množství (kg/l)

Koncentrace

Zamýšlené použití

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto prohlašuji, že komerční výrobek a látka nebo směs, které obsahuje, budou použity pouze k uvedenému účelu, který je v každém případě oprávněný, a bude prodán či dodán jinému zákazníkovi pouze tehdy, pokud tato osoba učiní podobné prohlášení o použití respektující omezení stanovená nařízením (EU) 2019/1148 pro zpřístupňování osobám z řad široké veřejnosti.

Podpis: Jméno:

Funkce: Datum:( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 27).

( 2 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146).

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

( 4 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

( 5 ) Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 23).

( 6 ) Nařízení Evropského parlamentu a Radu (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV (Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1)

( 7 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 1).

( *1 ) Do tabulky látek můžete doplnit potřebné řádky.

( *2 ) Platnost identifikačního čísla pro DPH hospodářského subjektu můžete ověřit na internetových stránkách VIES, spravovaných Komisí. V závislosti na vnitrostátních pravidlech ochrany údajů poskytují některé členské státy u daného identifikačního čísla pro DPH i název a adresu, které jsou uvedeny ve vnitrostátních databázích.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU