(EU) 2019/34Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/34 ze dne 17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol

Publikováno: Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 46-76 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. října 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 14. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 28. srpna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/34

ze dne 17. října 2018,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol

(Úř. věst. L 009 11.1.2019, s. 46)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1607 ze dne 30. května 2023,

  L 198

14

8.8.2023
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/34

ze dne 17. října 2018,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrolKAPITOLA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1306/2013 a nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a tradiční výrazy v odvětví vína, pokud jde o:

a) 

žádosti o ochranu;

b) 

řízení o námitce;

c) 

změny specifikace výrobku a změny tradičních výrazů;

d) 

evidenci;

e) 

zrušení ochrany;

f) 

používání symbolů Unie;

g) 

kontroly;

h) 

komunikaci.

KAPITOLA II

CHRÁNĚNÁ OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

ODDÍL 1

Žádost o ochranu

▼M1

Článek 2

Žádosti o ochranu z členských států

Při předávání žádosti o ochranu Komisi v souladu s čl. 96 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 členské státy přiloží uvedené prohlášení a uvedou elektronický odkaz na zveřejnění specifikace výrobku podle čl. 97 odst. 4 uvedeného nařízení.

▼B

Článek 3

Žádosti o ochranu z třetích zemí

Žádosti o ochranu, které se týkají zeměpisné oblasti ve třetí zemi, podává jednotlivý výrobce ve smyslu článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 nebo seskupení výrobců s oprávněným zájmem buď přímo Komisi, nebo prostřednictvím orgánů dané třetí země a žádosti musí navíc splňovat požadavky čl. 94 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 4

Společné žádosti

1.  
Společnou žádost podle čl. 95 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 podává Komisi jeden z dotčených členských států nebo žadatel ve smyslu článku 3 v jedné z dotčených třetích zemí přímo nebo prostřednictvím orgánů dané třetí země. Požadavky stanovené v článku 94 nařízení (EU) č. 1308/2013 a v článcích 2 a 3 tohoto nařízení musí být splněny ve všech dotčených členských státech a třetích zemích.
2.  
Členský stát, třetí země nebo žadatel ve smyslu článku 3 usazený ve třetí zemi, kteří podávají Komisi společnou žádost podle odstavce 1, se stávají příjemci veškerých oznámení nebo rozhodnutí vydaných Komisí.

Článek 5

Jediný doklad

1.  

Jediný doklad podle čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 obsahuje tyto hlavní prvky specifikace výrobku:

a) 

název, který se má chránit jako označení původu nebo zeměpisné označení;

b) 

členský stát nebo třetí zemi, ke kterým vymezená oblast patří;

c) 

typ zeměpisného označení;

d) 

popis vína nebo vín:

e) 

druhy výrobků z révy vinné;

f) 

maximální hektarový výnos;

g) 

uvedení moštové odrůdy nebo odrůd, ze kterých se dané víno nebo daná vína vyrábí;

h) 

stručné vymezení zeměpisné oblasti;

i) 

popis souvislosti podle čl. 93 odst. 1 písm. a) bodu i) nebo písm. b) bodu i) nařízení (EU) č. 1308/2013;

j) 

případně zvláštní enologické postupy používané při výrobě daného vína nebo daných vín a příslušná omezení pro jejich výrobu;

k) 

případně zvláštní pravidla týkající se balení a označování a všechny další stěžejní relevantní požadavky.

▼M1

2.  
Pokud se žádost týká různých druhů výrobků z révy vinné, je nutno údaje udávající souvislost stanovenou v odst. 1 písm. i) uvést pro každý z dotčených výrobků.

▼B

3.  
Jediný doklad se vyhotoví v souladu s formulářem, který se zpřístupní v informačních systémech uvedených v čl. 30 odst. 1 písm. a). Třetí země použijí vzor pro jediné doklady uvedený v příloze I.

Článek 6

Zeměpisná oblast

Zeměpisná oblast se vymezí přesným způsobem, který nepřipouští nejasnosti a v nejvyšší možné míře vychází z fyzických nebo správních hranic.

Článek 7

Přezkum žádosti

1.  
Pokud přípustná žádost nesplňuje podmínky stanovené v části II hlavě II kapitole I oddíle 2 pododdíle 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, Komise sdělí orgánům členského státu nebo třetí země nebo žadateli usazenému v dotyčné třetí zemi důvody zamítnutí a stanoví lhůtu pro zpětvzetí nebo změnu žádosti nebo pro předložení připomínek.

Pokud se po tomto sdělení provedou ve specifikaci výrobku podstatné změny, před odesláním nové verze jediného dokladu Komisi se tyto změny patřičným způsobem zveřejní, aby každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem a usazená nebo s pobytem na území daného členského státu mohla vznést námitku. Elektronický odkaz na zveřejnění specifikace výrobku se aktualizuje a vede ke konsolidované verzi navrhované specifikace výrobku.

2.  
Nejsou-li překážky pro poskytnutí ochrany orgány členského státu nebo třetí země či žadatelem usazeným v dotyčné třetí zemi odstraněny ve stanovené lhůtě, Komise žádost zamítne v souladu s čl. 97 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013.
3.  
Rozhodnutí o zamítnutí dotyčné žádosti Komise přijme na základě dokumentů a informací, které má k dispozici. Komise oznámí rozhodnutí o zamítnutí žádosti orgánům členského státu nebo třetí země či žadateli usazenému v dotyčné třetí zemi.

ODDÍL 2

Řízení o námitce

Článek 8

Procesní pravidla pro námitky

1.  

Odůvodněné prohlášení o námitce podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013 a čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 obsahuje:

a) 

odkaz na název zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie řadě L, kterého se námitka týká;

b) 

jméno a kontaktní údaje orgánu nebo osoby, která námitku vznesla;

c) 

popis oprávněného zájmu fyzické nebo právnické osoby, která námitku vznesla, s výjimkou vnitrostátních orgánů, které mají ve vnitrostátním právním řádu právní subjektivitu;

d) 

uvedení důvodů pro vznesení námitky podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33;

e) 

podrobnosti o skutečnostech, důkazy a připomínky na podporu námitky.

K prohlášení mohou být případně přiloženy podpůrné dokumenty.

Je-li námitka založena na existenci starší ochranné známky s určitou pověstí a proslulostí, musí k ní být připojen:

a) 

důkaz o podání žádosti o zápis nebo o zápisu starší ochranné známky nebo důkaz o jejím používání; a

b) 

důkaz o její pověsti a proslulosti.

Informace a důkazy, jež je nutno předložit k doložení používání starší ochranné známky, zahrnují údaje o místu, době trvání, rozsahu a povaze používání starší ochranné známky a o její pověsti a proslulosti.

Odůvodněné prohlášení o námitce se vyhotoví v souladu s formulářem uvedeným v příloze II.

▼M1

2.  
Lhůta tří měsíců uvedená v čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 začíná plynout dnem, kdy byla zúčastněným stranám elektronickou cestou doručena výzva k zahájení konzultací.
3.  
Komise oznámí výsledky konzultací podle čl. 98 odst. 4 a 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 do jednoho měsíce od ukončení konzultací v souladu s formulářem v příloze III tohoto nařízení.

▼B

ODDÍL 3

Změny specifikace výrobku

Článek 9

Žádosti o změny na úrovni Unie

▼M1

1.  

Žádost o změnu specifikace výrobku na úrovni Unie podle článku 105 nařízení (EU) č. 1308/2013 a článku 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 obsahuje:

▼B

a) 

odkaz na chráněný název, kterého se změna týká;

b) 

jméno žadatele a popis jeho oprávněného zájmu;

c) 

položku specifikace výrobku, jíž se změna týká;

d) 

úplný popis a konkrétní důvody pro každou navrhovanou změnu;

e) 

konsolidovaný a řádně vyplněný jediný doklad ve změněném znění;

f) 

elektronický odkaz na zveřejnění konsolidovaného a řádně vyplněného jediného dokladu ve změněném znění.

2.  
Žádost o změnu na úrovni Unie se vyhotoví v souladu s formulářem, který se zpřístupní v informačních systémech uvedených v čl. 30 odst. 1 písm. a). Třetí země použijí formulář uvedený v příloze IV.

Změněný jediný doklad se vyhotoví v souladu s článkem 5. Elektronický odkaz na zveřejnění specifikace výrobku vede ke konsolidovanému znění navrhované specifikace výrobku. Žádost ze třetí země může obsahovat kopii konsolidovaného znění specifikace výrobku místo elektronického odkazu na zveřejněnou kopii specifikace výrobku.

▼M1

3.  
Informace, které musí být zveřejněny podle čl. 97 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013, obsahují řádně vyplněnou žádost podle prvního a druhého odstavce tohoto článku.

▼B

Článek 10

Oznámení standardní změny

1.  

Oznámení standardních změn specifikace výrobku podle článku 17 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 obsahuje:

a) 

odkaz na chráněný název, kterého se standardní změna týká;

b) 

popis a důvody schválených změn;

c) 

rozhodnutí o schválení standardních změn podle čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33;

d) 

případně konsolidovaný jediný doklad ve změněném znění.

e) 

elektronický odkaz na zveřejnění konsolidované specifikace výrobku ve změněném znění.

2.  
Oznámení členského státu obsahuje prohlášení tohoto členského státu, že schválená změna podle jeho názoru splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.
3.  
V případě výrobků pocházejících z třetích zemí oznámení orgánů třetí země nebo žadatele ve smyslu článku 3 s oprávněným zájmem obsahuje důkaz, že změna je v dané třetí zemi použitelná. Místo odkazu na zveřejnění konsolidované specifikace výrobku může tuto specifikaci obsahovat.
4.  
Pro účely oznámení podle odstavců 1 a 2 se použije formulář, který se zpřístupní v informačních systémech uvedených v čl. 30 odst. 1 písm. a).
5.  
Pro oznámení podle odstavce 3 se použije formulář v příloze V.

Článek 11

Oznámení dočasné změny

1.  

Oznámení dočasné změny specifikace výrobku podle článku 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 obsahuje:

a) 

odkaz na chráněný název, kterého se změna týká;

▼M1

b) 

popis schválené dočasné změny spolu s důvody na podporu dočasné změny podle čl. 105 odst. 2 čtvrtého pododstavce nařízení (EU) č. 1308/2013;

▼B

c) 

elektronický odkaz na zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí, kterým se dočasná změna schvaluje.

2.  
Oznámení členského státu obsahuje prohlášení tohoto členského státu, že schválená změna podle jeho názoru splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.
3.  
V případě produktů pocházejících z třetích zemí, oznámení orgánů třetí země nebo žadatele ve smyslu článku 3 s oprávněným zájmem obsahuje důkaz, že změna je v dané třetí zemi použitelná. Místo odkazu na zveřejnění konsolidované specifikace výrobku může tuto specifikaci obsahovat.
4.  
Pro účely oznámení podle odstavců 1 a 2 se použije formulář, který se zpřístupní v informačních systémech uvedených v čl. 30 odst. 1 písm. a).
5.  
Pro oznámení podle odstavce 3 se použije formulář v příloze VI.

ODDÍL 4

Evidence

Článek 12

Evidence

1.  

Po vstupu rozhodnutí o ochraně názvu jako označení původu či zeměpisného označení v platnost Komise do elektronického rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení zřízeného podle článku 104 nařízení (EU) č. 1308/2013 zaznamená tyto údaje:

a) 

název, který se má chránit jako označení původu nebo zeměpisné označení;

b) 

číslo spisu;

c) 

zda je název chráněn jako označení původu nebo jako zeměpisné označení;

d) 

název země nebo zemí původu;

e) 

datum zápisu;

f) 

elektronický odkaz na právní nástroj poskytující názvu ochranu;

g) 

elektronický odkaz na jediný doklad;

h) 

pokud je zeměpisná oblast součástí území členských států, elektronický odkaz na zveřejnění specifikace výrobku.

2.  
Pokud Komise schválí změnu specifikace výrobku nebo obdrží oznámení o schválené změně specifikace výrobku, která obnáší změnu informací zaznamenaných v rejstříku, zaznamená nové údaje s účinkem ode dne vstupu rozhodnutí o schválení změny v platnost.
3.  
Jakmile nabude účinku zrušení, Komise vymaže název z rejstříku a provede záznam o zrušení.
4.  
Všechny údaje zaznamenané v elektronické databázi „e-Bacchus“ podle článku 18 nařízení (ES) č. 607/2009 se ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost zaznamenají do elektronického rejstříku podle odstavce 1 tohoto článku.
5.  
Rejstřík je přístupný veřejnosti.

ODDÍL 5

Zrušení

Článek 13

Žádosti o zrušení

1.  

Žádost o zrušení ochrany označení původu nebo zeměpisného označení podle článku 106 nařízení (EU) č. 1308/2013 obsahuje:

a) 

odkaz na chráněný název, kterého se zrušení týká;

b) 

jméno a kontaktní údaje orgánu nebo fyzické či právnické osoby, které zrušení ochrany požadují;

c) 

popis oprávněného zájmu fyzické nebo právnické osoby, která zrušení ochrany požaduje, s výjimkou vnitrostátních orgánů, které mají ve vnitrostátním právním řádu právní subjektivitu;

d) 

uvedení důvodů pro zrušení;

e) 

podrobnosti o skutečnostech, důkazy a připomínky na podporu žádosti o zrušení.

K žádosti mohou být případně přiloženy podpůrné dokumenty.

Žádost o zrušení se vyhotoví v souladu formulářem v příloze VII.

ODDÍL 6

Používání symbolů Unie

Článek 14

Symbol Unie

Symbol Unie označující chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení podle čl. 120 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013 se uvede, jak je stanoveno v příloze X prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014.

ODDÍL 7

Kontroly

Článek 15

Orgány odpovědné za ověřování souladu se specifikací výrobku

1.  
Při provádění kontrol stanovených v tomto oddílu dodržují příslušné odpovědné orgány a kontrolní subjekty požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 882/2004.
2.  

V případě chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která se vztahují k zeměpisným oblastem ve třetí zemi, provádí každoroční ověření souladu se specifikací výrobku během fáze výroby a během úpravy vína nebo po úpravě vína:

a) 

jeden nebo více orgánů veřejné moci určených danou třetí zemí; nebo

b) 

jeden nebo více subjektů pro certifikaci.

3.  
Kontrolní subjekty podle čl. 90 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 a jeden nebo více subjektů pro certifikaci podle odst. 2 písm. b) tohoto článku musí splňovat mezinárodní normu ISO/IEC 17065:2012 a musí podle ní být akreditovány.

Odchylně od odstavce 1 a po dobu dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost není Kypr vázán povinností splňovat mezinárodní normu ISO/IEC 17065:2012 a být podle ní akreditován.

4.  
Při ověřování souladu se specifikací výrobku poskytnou orgány uvedené v čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 a jeden nebo více orgánů uvedených v odst. 2 písm. a) tohoto článku přiměřené záruky objektivity a nestrannosti a mají k dispozici kvalifikované zaměstnance a zdroje potřebné pro plnění svých úkolů.
5.  
Každý hospodářský subjekt, který se chce podílet na celé výrobě, případně na balení výrobku s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením či na jejich části, o tom informuje příslušný orgán uvedený v čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.
6.  
Členským státům se povoluje uložit hospodářským subjektům, které podléhají kontrolám, poplatek na pokrytí výdajů vzniklých zřízením a provozem kontrolního systému.

Článek 16

Opatření, jež mají členské státy provést s cílem zabránit neoprávněnému používání chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení

Členské státy provádějí kontroly založené na analýze rizik, aby předešly nebo zabránily neoprávněnému používání chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení u výrobků vyrobených nebo uváděných na trh na jejich území.

Členské státy přijmou všechna nutná opatření pro řešení nesouladů, včetně správních a soudních opatření.

Členské státy určí orgány příslušné pro přijímání těchto opatření v souladu s postupy stanovenými jednotlivými členskými státy. Určené orgány musí poskytovat odpovídající záruky objektivity a nestrannosti a mít k dispozici kvalifikovaný personál a zdroje nezbytné k plnění svých úkolů.

Článek 17

Komunikace mezi členskými státy a Komisí

Členské státy sdělí Komisi údaje o příslušném orgánu podle čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 včetně orgánů uvedených v článku 16 tohoto nařízení, případně včetně kontrolních subjektů uvedených v čl. 90 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013. Komise název a adresu příslušného orgánu či názvy a adresy orgánů nebo kontrolních subjektů zveřejní.

Článek 18

Komunikace mezi třetími zeměmi a Komisí

Pokud vína pocházející z třetí země využívají chráněné označení původu nebo zeměpisné označení, zašle dotyčná třetí země Komisi na její žádost:

a) 

informace o určených orgánech nebo subjektech pro certifikaci, které provádějí každoroční ověření souladu se specifikací výrobku během výroby a během úpravy vína nebo po ní;

b) 

informace o aspektech, kterých se kontroly týkají;

c) 

důkaz, že dotyčné víno splňuje podmínky příslušného označení původu nebo zeměpisného označení.

Článek 19

Každoroční ověření

1.  

Každoroční ověření prováděné příslušným orgánem nebo kontrolními orgány podle čl. 90 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 se skládá z:

a) 

organoleptických a analytických zkoušek výrobků s označením původu;

b) 

pouze analytických zkoušek, nebo organoleptických i analytických zkoušek výrobků se zeměpisným označením;

c) 

ověření souladu s ostatními podmínkami stanovenými ve specifikaci výrobku.

Každoroční ověření se provádí v členském státě, v němž se uskutečňuje výroba, v souladu se specifikací výrobku a provádí se s použitím jedné nebo více těchto metod:

a) 

prostřednictvím namátkových kontrol na základě analýzy rizik;

b) 

prostřednictvím odběru vzorků;

c) 

systematickými kontrolami.

Pokud se členské státy rozhodnou pro namátkové kontroly uvedené v druhém pododstavci písm. a), vyberou minimální počet hospodářských subjektů, které budou těmto kontrolám podrobeny.

Pokud se členské státy rozhodnou pro odběr vzorků uvedený v druhém pododstavci písm. b), zajistí členské státy jejich počtem, druhem a četností kontrol, že jsou reprezentativní pro celou vymezenou zeměpisnou oblast a že odpovídají objemu vinařských produktů uváděných na trh nebo držených za účelem uvedení na trh.

2.  
Zkoušky uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a b) se provádějí u anonymních vzorků a prokazují, že testovaný výrobek odpovídá vlastnostem a jakosti popsaným ve specifikaci výrobku pro příslušné označení původu nebo zeměpisné označení.

Zkoušky se provádějí v jakékoli fázi výrobního procesu, včetně případně fáze balení. Každý odebraný vzorek musí být reprezentativní pro příslušná vína v držení hospodářského subjektu.

3.  

Pro účely ověření shody se specifikací výrobku podle odst. 1 prvního pododstavce písm. c) kontrolní orgán:

a) 

provádí kontroly na místě v provozovnách hospodářských subjektů, což spočívá v ověření, zda jsou hospodářské subjekty skutečně s to dodržet podmínky stanovené ve specifikaci výrobku;

b) 

provádí kontrolu výrobků v jakékoli fázi výrobního procesu, včetně případně fáze balení, na základě plánu kontrol zahrnujícího všechny fáze výroby daného výrobku, který kontrolní orgán vypracuje předem a o němž jsou hospodářské subjekty informovány.

4.  

Každoroční ověření zajistí, aby výrobek nemohl používat chráněné označení původu nebo zeměpisné označení, které se na něj vztahuje, pokud:

a) 

výsledky zkoušek uvedených v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a b) a v odstavci 2 neprokáží, že dotyčný výrobek splňuje podmínky stanovené ve specifikaci výrobku a má všechny příslušné vlastnosti daného označení původu nebo zeměpisného označení;

b) 

kontroly provedené podle odstavce 3 nepotvrdí, že jsou splněny ostatní podmínky uvedené ve specifikaci výrobku.

5.  
V případě chráněného přeshraničního označení původu nebo zeměpisného označení může ověření provést kontrolní orgán kteréhokoli z dotčených členských států.
6.  
Výrobek, který nesplní podmínky stanovené v odstavcích 1 až 5, může být uváděn na trh, avšak bez příslušného označení původu nebo zeměpisného označení, jsou-li splněny ostatní požadavky právních předpisů.
7.  
Odchylně od odstavce 1 se ve fázi balení výrobku může každoroční ověření provádět na území jiného členského státu, než je členský stát, v němž se uskutečnila výroba, a v tom případě se použije článek 43 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

Příslušné orgány nebo kontrolní subjekty jednotlivých členských států, které jsou odpovědné za provádění kontrol chráněných označení původu nebo chráněných zeměpisných označení, vzájemně spolupracují, zejména aby zajistily, pokud jde o povinnosti týkající se balení, že hospodářské subjekty usazené v jiném členském státě, než je členský stát, v němž se vyrábí víno, jehož název je zapsán jako chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení, dodržují kontrolní povinnosti dané specifikace výrobku.

8.  
Odstavce 1 až 5 se použijí na vína, která využívají přechodnou vnitrostátní ochranu podle článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

Článek 20

Analytické a organoleptické zkoušky

Analytické a organoleptické zkoušky uvedené v čl. 19 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a b) se skládají z:

a) 

fyzikálního a chemického rozboru dotyčného vína měřením těchto charakteristických vlastností:

i) 

celkového a skutečného obsahu alkoholu;

ii) 

celkového obsahu cukru vyjádřeného s ohledem na fruktózu a glukózu (včetně sacharózy v případě perlivých a šumivých vín);

iii) 

celkové kyselosti;

iv) 

obsahu těkavých kyselin;

v) 

celkového obsahu oxidu siřičitého;

b) 

dodatečného rozboru dotyčného vína měřením těchto charakteristických vlastností:

i) 

oxidu uhličitého (perlivá a šumivá vína, přetlak v barech při 20 °C);

ii) 

jiných charakteristických vlastností stanovených v právních předpisech členských států nebo specifikacích výrobků s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením;

c) 

organoleptické zkoušky zahrnující vzhled, vůni a chuť.

KAPITOLA III

TRADIČNÍ VÝRAZY

ODDÍL 1

Žádosti o ochranu

Článek 21

Žádost o ochranu

1.  
Žádost o ochranu tradičního výrazu předávají Komisi příslušné orgány členského státu nebo třetích zemí či zastupující profesní organizace usazené ve třetích zemích postupem podle čl. 30 odst. 3.
2.  
V případě žádosti podané zastupující profesní organizací usazenou ve třetí zemi sdělí žadatel Komisi informace o dané zastupující profesní organizaci a jejích členech podle čl. 30 odst. 3. Komise tyto informace zveřejní.

ODDÍL 2

Řízení o námitce

Článek 22

Podání námitky

1.  
Do dvou měsíců ode dne zveřejnění prováděcího aktu podle čl. 28 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 v Úředním věstníku Evropské unie může kterýkoli členský stát, třetí země či fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem podat Komisi námitku vůči žádosti o ochranu tradičního výrazu.
2.  
Námitka se sdělí Komisi v souladu s čl. 30 odst. 3.

Článek 23

Doklady na podporu námitky

1.  
Řádně odůvodněná námitka obsahuje podrobné údaje o skutečnostech, důkazy a připomínky předložené k doložení námitky s připojením příslušných podpůrných dokladů.
2.  

Je-li námitka založena na existenci starší ochranné známky s určitou pověstí a proslulostí, musí k ní být připojen:

a) 

důkaz o podání žádosti o zápis nebo o zápisu starší ochranné známky nebo důkaz o jejím používání; a

b) 

důkaz o její pověsti a proslulosti.

Informace a důkazy, jež je nutno předložit k doložení používání starší ochranné známky, zahrnují údaje o místu, době trvání, rozsahu a povaze používání starší ochranné známky a o její pověsti a proslulosti.

3.  
Nejsou-li údaje o uplatňovaném starším právu (právech), důvodu (důvodech), skutečnostech, důkazy nebo připomínky či podpůrné doklady podle odstavců 1 až 2 předloženy ke dni podání námitky, či pokud některé údaje nebo dokumenty chybí, Komise o tom uvědomí orgán nebo osobu, které námitku vznesly, a vyzve je, aby zjištěné nedostatky odstranily ve lhůtě dvou měsíců. Nejsou-li nedostatky odstraněny před uplynutím stanovené lhůty, Komise námitku zamítne jako nepřípustnou. Rozhodnutí o zamítnutí námitky pro nepřípustnost je oznámeno orgánu nebo osobě, které námitku vznesly, a orgánům členského státu nebo třetí země či zastupující profesní organizaci usazené v dotyčné třetí zemi.

Článek 24

Podávání připomínek stranami

1.  
Pokud Komise uvědomí žadatele, který podal žádost o ochranu, o námitce, již nezamítla podle čl. 23 odst. 3, žadatel musí ve lhůtě dvou měsíců ode dne vydání takového oznámení předložit připomínky.
2.  
Během přezkumu námitky Komisí předloží strany na její žádost ve lhůtě dvou měsíců ode dne vydání žádosti případné připomínky k oznámením jiných stran.

ODDÍL 3

Ochrana tradičních výrazů

Článek 25

Evidence

1.  

Po vstupu rozhodnutí o ochraně tradičního výrazu v platnost Komise zaznamená do elektronického rejstříku chráněných tradičních výrazů tyto údaje:

a) 

název, který se má chránit jako tradiční výraz;

b) 

druh tradičního výrazu podle článku 112 nařízení (EU) č. 1308/2013;

c) 

jazyk podle článku 24 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33;

d) 

druh nebo druhy výrobků z révy vinné, na které se ochrana vztahuje;

e) 

odkaz na vnitrostátní právní předpisy členského státu nebo třetí země, v nichž je tradiční výraz vymezen a upraven, nebo na pravidla vztahující se na výrobce vína v dané třetí zemi, včetně pravidel pocházejících od zastupujících profesních organizací v případě, že v těchto třetích zemích příslušná vnitrostátní právní úprava neexistuje;

f) 

shrnutí definice nebo podmínek pro používání;

g) 

název země nebo zemí původu;

h) 

datum zařazení do rejstříku;

2.  
Elektronický rejstřík chráněných tradičních výrazů se zpřístupní veřejnosti.

Článek 26

Vymáhání ochrany

Pro účely použití článku 113 nařízení (EU) č. 1308/2013 přijmou příslušné vnitrostátní orgány v případě neoprávněného používání chráněných tradičních výrazů z vlastního podnětu nebo na žádost některé strany veškerá opatření, aby předešly nebo zastavily uvádění dotyčných výrobků na trh, případně včetně jejich vývozu.

ODDÍL 4

Změny a zrušení

Článek 27

Žádost o změnu

1.  
Články 21 až 24 se použijí obdobně na žádost o změnu chráněného tradičního výrazu.
2.  
Pokud Komise schválí změnu tradičního výrazu, zaznamená nové specifikace s účinkem ode dne vstupu prováděcího aktu schvalujícího danou změnu v platnost.

Článek 28

Žádost o zrušení

1.  

Žádost o zrušení ochrany tradičního výrazu obsahuje:

a) 

odkaz na tradiční výraz, jehož se žádost týká;

b) 

jméno a kontaktní údaje fyzické nebo právnické osoby, která zrušení požaduje;

c) 

popis oprávněného zájmu fyzické nebo právnické osoby, která podala žádost o zrušení;

d) 

uvedení důvodů pro zrušení podle článku 36 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33;

e) 

podrobnosti o skutečnostech, důkazy a připomínky na podporu žádosti o zrušení.

K žádosti mohou být případně přiloženy podpůrné dokumenty.

2.  
Nejsou-li podrobné informace o důvodech, skutečnostech, důkazy a připomínky a rovněž podpůrné doklady podle odstavce 1 předloženy současně s žádostí o zrušení, Komise o tom uvědomí autora žádosti o zrušení a vyzve jej, aby zjištěné nedostatky odstranil ve lhůtě dvou měsíců.

Nejsou-li nedostatky odstraněny před uplynutím stanovené lhůty, Komise považuje žádost o zrušení za nepřípustnou a odmítne ji. Rozhodnutí o nepřípustnosti žádosti se oznámí autorovi žádosti o zrušení.

Článek 29

Přezkum žádosti o zrušení

1.  
Pokud Komise nepovažuje žádost o zrušení za nepřípustnou podle čl. 28 odst. 2, informuje o žádosti o zrušení orgány členského státu nebo třetí země či žadatele usazeného v dotyčné třetí zemi a vyzve je, aby do dvou měsíců ode dne vydání tohoto vyzvání předložili připomínky. Připomínky obdržené v této dvouměsíční lhůtě jsou předány autorovi žádosti.

Během přezkumu žádosti o zrušení Komise strany požádá, aby ve lhůtě dvou měsíců ode dne vydání žádosti předložily připomínky k oznámením obdrženým od ostatních stran.

2.  
Pokud orgány členských států nebo třetích zemí či žadatel usazený v dotyčné třetí zemi nebo autor žádosti o zrušení nepředloží žádné připomínky nebo nedodrží stanovené lhůty, Komise o žádosti rozhodne.
3.  
Rozhodnutí o zrušení ochrany tradičního výrazu Komise přijme na základě důkazů, které má k dispozici. Uváží, zda jsou splněny důvody stanovené v článku 36 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.

Rozhodnutí o zrušení ochrany tradičního výrazu je oznámeno autorovi žádosti o zrušení a dotyčným orgánům členského státu nebo třetí země.

4.  
V případě podání více žádostí ohledně tradičního výrazu a lze-li po předběžném přezkoumání jedné nebo několika takových žádostí dospět k závěru, že další ochrana tradičního výrazu není možná, může Komise další řízení o zrušení pozastavit. Komise informuje ostatní strany, které podaly ostatní žádosti o zrušení, o případných rozhodnutích vydaných v průběhu řízení, která se jich týkají.

Je-li přijato rozhodnutí o zrušení tradičního výrazu, řízení o zrušení, která byla pozastavena, se považují za ukončená a autoři dotyčných žádostí o zrušení jsou náležitě informováni.

5.  
Jakmile nabude rozhodnutí o zrušení tradičního výrazu účinku, Komise odstraní název z rejstříku a provede záznam o zrušení.

KAPITOLA IV

KOMUNIKACE, ZVEŘEJŇOVÁNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

Komunikace mezi Komisí, členskými státy, třetími zeměmi a dalšími subjekty

1.  

Dokumenty a informace požadované pro provádění kapitoly II se Komisi předávají takto:

a) 

v případě příslušných orgánů členských států prostřednictvím informačních systémů poskytnutých Komisí v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a prováděcím nařízením (EU) 2017/1185;

b) 

v případě příslušných orgánů a zastupujících profesních organizací třetích zemí a rovněž fyzických nebo právnických osob, které mají podle tohoto nařízení oprávněný zájem, prostřednictvím elektronické pošty za použití formulářů uvedených v přílohách I až VII.

2.  
Odchylně od odst. 1 písm. a) předkládají příslušné orgány členských států Komisi odůvodněná prohlášení o námitce a oznámení o výsledcích konzultací vedených s cílem dosáhnout dohody v souvislosti s řízeními o námitce a žádosti o zrušení podle článků 11, 12 a 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 prostřednictvím elektronické pošty za použití formulářů uvedených v přílohách II, III a VII tohoto nařízení.
3.  
Dokumenty a informace požadované pro provádění kapitoly III se sdělují Komisi prostřednictvím elektronické pošty za použití formulářů uvedených v přílohách VIII až XI.
4.  
Komise sděluje a zpřístupňuje informace příslušným orgánům členských států prostřednictvím informačních systémů zřízených Komisí v souladu s odst. 1 písm. a). Informace v souvislosti s postupy podle odst. 1 písm. b) a odstavců 2 a 3 sděluje Komise členským státům, příslušným orgánům a zastupujícím profesním organizacím třetích zemí a rovněž fyzickým nebo právnickým osobám s oprávněným zájmem podle tohoto nařízení elektronickou poštou.

Členské státy, příslušné orgány a zastupující profesní organizace třetích zemí a rovněž fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem podle tohoto nařízení mohou kontaktovat Komisi prostřednictvím dvou adres elektronické pošty uvedených v příloze XII za účelem získání praktických rad pro přístup k informačním systémům, informací o metodách komunikace a o způsobu, jakým mají být zpřístupňovány informace požadované pro provádění kapitol II a III.

Článek 31

Podání a přijetí oznámení

1.  
Oznámení a podání podle článku 30 se považují za učiněná ke dni, kdy je Komise obdržela.
2.  
Komise potvrdí příslušným orgánům členských států přijetí každého obdrženého sdělení a všech souborů podaných prostřednictvím informačních systémů podle čl. 30 odst. 1 písm. a) prostřednictvím těchto informačních systémů.

Komise přidělí každé nové žádosti o ochranu, změnu na úrovni Unie, oznámení týkajícímu se žádostí o standardní změny a oznámení týkajícímu se žádostí o dočasné změny číslo spisu.

Potvrzení o přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:

a) 

číslo spisu;

b) 

dotčený název;

c) 

datum přijetí.

Komise oznámí a zpřístupní informace a poznámky ohledně takových oznámení a podání prostřednictvím informačních systémů podle čl. 30 odst. 1 písm. a).

3.  
V případě sdělení a zaslání souborů elektronickou poštou potvrdí Komise jejich obdržení elektronickou poštou.

Každé nové žádosti o ochranu, změnu na úrovni Unie, sdělení týkajícímu se žádostí o standardní změny a sdělení týkajícímu se žádostí o dočasné změny přidělí číslo spisu.

Potvrzení o přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:

a) 

číslo spisu;

b) 

dotčený název;

c) 

datum přijetí.

Komise oznámí a zpřístupní informace a poznámky týkající se takových sdělení a podání elektronickou poštou.

4.  
Článek 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a články 1 až 5 prováděcího nařízení (EU) 2017/1185 se použijí obdobně na oznámení a zpřístupnění informací podle odstavců 1 a 2 tohoto článku.

Článek 32

Informace, které se mají zveřejnit

Informace, které má Komise povinnost zveřejnit v souladu s částí II hlavou II kapitolou I oddílem 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 a s tímto nařízením, se zveřejňují prostřednictvím informačních systémů poskytnutých Komisí v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení.

Článek 33

Zveřejnění rozhodnutí

Rozhodnutí podle kapitoly II, kterými se poskytuje nebo zamítá ochrana, či kterými se schvalují nebo zamítají změny na úrovni Unie, a rozhodnutí, kterými se zamítají námitky pro nepřípustnost podle článku 111 nařízení (EU) č. 1308/2013, se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie řadě L.

Rozhodnutí podle kapitoly III, kterými se poskytuje nebo zamítá ochrana, či kterými se schvalují nebo zamítají změny, se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie řadě L.

Článek 34

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

JEDINÝ DOKLAD

„NÁZEV“

CHOP/CHZO-XX-XXXX

Datum podání žádosti: XX-XX-XXXX

1.    Název (názvy), který má být zapsán

2.    Třetí země, ke které vymezená oblast patří

3.    Druh zeměpisného označení

4.    Druhy výrobků z révy vinné

5.    Popis vína (vín)

5.1.    Organoleptické vlastnosti:

Vzhled

Vůně

Chuť

5.2.    Analytické vlastnosti: 

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

6.    Enologické postupy

6.1

Zvláštní enologické postupy používané při výrobě vína nebo vín a příslušná omezení pro jejich výrobu:

6.2

Maximální výnosy na hektar

7.    Odrůda nebo odrůdy révy vinné, ze které se víno (vína) vyrábí:

8.    Vymezená oblast

9.    Popis souvislostí

10.    Další použitelné požadavky

10.1

Zvláštní požadavky na balení:

10.2

Zvláštní požadavky na označování:

10.3

Dodatečné požadavky:

11.    Kontroly

11.1

Příslušné orgány nebo subjekty pro certifikaci odpovědné za kontroly:

11.2

Zvláštní úkoly příslušných orgánů nebo subjektů pro certifikací odpovědných za kontroly:

▼M1
PŘÍLOHA II

ODŮVODNĚNÉ PROHLÁŠENÍ O NÁMITCE

[Zaškrtněte příslušné políčko pomocí křížku:] □ CHOP □ CHZO

1.    Název výrobku

[zveřejněný v Úředním věstníku]

2.    Úřední odkaz

[zveřejněný v Úředním věstníku]

Referenční číslo: …

Datum zveřejnění v Úředním věstníku: …

3.    Jméno strany podávající námitku (osoba, subjekt, členský stát nebo třetí země)

4.    Kontaktní údaje

Kontaktní osoba: Oslovení (pan, paní …): … Jméno: …

Skupina/organizace/jednotlivec: …

nebo vnitrostátní orgán:

Odbor: …

Adresa:

Telefonní číslo: + …

E-mailová adresa: …

5.    Oprávněný zájem (nevyžadováno u vnitrostátních orgánů)

[Vysvětlete oprávněný zájem strany podávající námitku. Na vnitrostátní orgány se tento požadavek nevztahuje.]

6.    Důvody námitky

□ 

Žádost o ochranu, změnu nebo zrušení je neslučitelná s pravidly pro označení původu a zeměpisná označení, protože by byla v rozporu s články 92 až 95, 105 nebo 106 nařízení (EU) č. 1308/2013 a předpisy přijatými podle těchto článků.

□ 

Žádost o ochranu, změnu nebo zrušení je neslučitelná s pravidly pro označení původu a zeměpisná označení, protože zapsání navrhovaného názvu by bylo v rozporu s článkem 100 nebo 101 nařízení (EU) č. 1308/2013.

□ 

Žádost o ochranu, změnu nebo zrušení je neslučitelná s pravidly pro označení původu a zeměpisná označení, protože zapsání navrhovaného názvu by ohrozilo práva držitele ochranné známky nebo uživatele plně homonymního názvu či složeného názvu s výrazem, který je stejný jako název, který má být zapsán, nebo existenci částečně homonymních názvů či jiných názvů podobných názvu, který má být zapsán, jež označují výrobky z révy vinné, které byly v souladu s právními předpisy na trhu po dobu alespoň pěti let přede dnem zveřejnění podle čl. 97 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013.

7.    Podrobné rozvedení námitky

[Uveďte řádně odůvodněné důvody a opodstatnění, podrobnosti o skutečnostech, důkazy a připomínky na podporu námitky. V případě námitky založené na existenci starší ochranné známky s určitou pověstí a proslulostí předložte potřebné dokumenty (čl. 8 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2019/34].

8.    Seznam podkladů

[Uveďte seznam dokumentů zasílaných na podporu námitky.]

9.    Datum a podpis

[Jméno]

[Orgán/organizace]

[Adresa]

[Telefonní číslo: +]

[E-mailová adresa:]
PŘÍLOHA III

OZNÁMENÍ O SKONČENÍ JEDNÁNÍ V NÁVAZNOSTI NA ŘÍZENÍ O NÁMITCE

[Zaškrtněte příslušné políčko pomocí křížku:] □ CHOP □ CHZO

1.    Název výrobku

[zveřejněný v Úředním věstníku]

2.    Úřední odkaz [zveřejněný v Úředním věstníku]

Referenční číslo:

Datum zveřejnění v Úředním věstníku:

3.    Jméno strany podávající námitku (osoba, subjekt, členský stát nebo třetí země)

4.    Výsledek jednání

4.1    Byla dosažena dohoda s touto stranou nebo stranami, která/é vznesla/y námitky:

[Přiložte kopie dopisů svědčících o dohodě a uveďte všechny skutečnosti, které umožnily dosažení dohody (čl. 98 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013).]

4.2    Nebyla dosažena dohoda s touto stranou nebo stranami, která/é vznesla/y námitky:

[Přiložte informace podle čl. 98 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013.]

5.    Specifikace výrobku a jediný doklad

5.1    Specifikace výrobku byla změněna:

… Ano*… Ne

*Pokud ano, přiložte popis změn a změněnou specifikaci výrobku.

5.2    Jediný doklad byl změněn:

… Ano**… Ne

**Pokud ano, přiložte kopii aktualizovaného dokumentu.

6.    Datum a podpis

[Jméno]

[Orgán/organizace]

[Adresa]

[Telefonní číslo: +]

[E-mailová adresa:]
PŘÍLOHA IV

ŽÁDOST O ZMĚNU SPECIFIKACE VÝROBKU NA ÚROVNI UNIE

[Zapsaný název] „…“

EU č.: [pouze pro použití EU]

[Zaškrtněte příslušné políčko pomocí křížku:] □ CHOP □ CHZO

1.    Žadatel a oprávněný zájem

[Uveďte jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu žadatele, který navrhuje změnu. Předložte rovněž vysvětlení oprávněného zájmu žadatele.]

2.    Třetí země, ke které vymezená oblast patří

3.    Položka specifikace výrobku, jíž se změna (změny) týká (týkají)

□ 

Název výrobku

□ 

Druh výrobků z révy vinné

□ 

Souvislost

□ 

Omezení při uvádění na trh

4.    Druh změny (změn)

[Vysvětlete, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici „změny prováděné na úrovni Unie“ stanovenou v čl. 105 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.]

5.    Změna (změny)

[Uveďte úplný popis a zvláštní důvody pro každou změnu. Žádost o změnu musí být úplná a srozumitelná. Informace uvedené v tomto oddílu musí být vyčerpávající, jak stanoví čl. 16 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/33.]

6.    Přílohy

6.1. 

Konsolidovaný a řádně vyplněný jediný doklad ve znění pozdějších změn

6.2. 

Konsolidované znění specifikace výrobku ve zveřejněné podobě nebo odkaz na zveřejnění specifikace výrobku
PŘÍLOHA V

SDĚLENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY

[Zapsaný název] „…“

EU č.: [pouze pro použití EU]

[Zaškrtněte příslušné políčko pomocí křížku:] □ CHOP □ CHZO

1.    Odesílatel

Jednotlivý výrobce nebo seskupení výrobců s oprávněným zájmem či orgány třetí země, ke které vymezená oblast patří (viz článek 3 prováděcího nařízení (EU) 2019/34).

2.    Popis schválené změny (schválených změn)

[Uveďte popis a důvody standardní změny (standardních změn) a vysvětlete, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici standardní změny stanovenou v čl. 105 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1308/2013.]

3.    Třetí země, ke které vymezená oblast patří

4.    Přílohy

4.1. 

Použití schválené standardní změny

4.2. 

Rozhodnutí o schválení standardní změny

4.3. 

Důkaz, že změna je použitelná ve třetí zemi.

4.4. 

Konsolidovaný jediný doklad ve znění případných pozdějších změn

4.5. 

Kopie konsolidovaného znění specifikace výrobku ve zveřejněné podobě nebo odkaz na zveřejnění specifikace výrobku
PŘÍLOHA VI

SDĚLENÍ O SCHVÁLENÍ DOČASNÉ ZMĚNY

[Zapsaný název] „…“

EU č.: [pouze pro použití EU]

[Označte jednu z možností křížkem „X“:] □ CHOP □ CHZO

1.    Odesílatel

Jednotlivý výrobce nebo seskupení výrobců s oprávněným zájmem či orgány třetí země, ke které vymezená oblast patří (viz článek 3 prováděcího nařízení (EU) 2019/34).

2.    Popis schválené změny (schválených změn)

[Uveďte popis a zvláštní důvody dočasné změny (dočasných změn) včetně odkazu na formální uznání přírodní katastrofy nebo nepříznivých povětrnostních podmínek příslušnými orgány či uložení sanitárních a fytosanitárních opatření. Vysvětlete rovněž, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici „dočasné změny“ stanovenou v čl. 105 odst. 2 čtvrtém pododstavci nařízení (EU) č. 1308/2013.]

3.    Třetí země, ke které vymezená oblast patří

4.    Přílohy

4.1. 

Použití schválené dočasné změny

4.2. 

Rozhodnutí o schválení dočasné změny

4.3. 

Důkaz, že změna je použitelná ve třetí zemi.
PŘÍLOHA VII

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ ZÁPISU

[Zapsaný název:] „…“

EU č.: [pouze pro použití EU]

[Zaškrtněte příslušné políčko pomocí křížku:] □ CHZO □ CHOP

1.    Zapsaný název navržený ke zrušení

2.    Členský stát nebo třetí země, ke které vymezená oblast patří

3.    Osoba, subjekt, členský stát nebo třetí země podávající žádost o zrušení zápisu

[Uveďte název, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu fyzické nebo právnické osoby nebo výrobců, kteří žádají o zrušení (u žádostí u názvů ze třetích zemí uveďte rovněž název a adresu orgánů nebo subjektů pro certifikaci, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace výrobku). Vysvětlete rovněž oprávněný zájem fyzické nebo právnické osoby, která žádá o zrušení (nevyžaduje se u vnitrostátních orgánů s právní subjektivitou).]

4.    Důvody zrušení

□ 

Pokud již není zaručen soulad s příslušnou specifikací produktu (článek 106 první odstavec písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013).

□ 

Pokud po dobu alespoň sedmi po sobě jdoucích let nebyl na trh uveden žádný výrobek s označením původu nebo zeměpisným označením (článek 106 první odstavec písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013).

□ 

Pokud žadatel splňující podmínky stanovené v článku 95 nařízení (EU) č. 1308/2013 prohlásí, že si již nepřeje ochranu označení původu nebo zeměpisného označení dále zachovávat (článek 106 první odstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013).

5.    Podrobné rozvedení žádosti o zrušení zápisu

[Uveďte řádně odůvodněné důvody a opodstatnění žádosti o zrušení, podrobnosti o skutečnostech, důkazy a připomínky na podporu zrušení. V relevantních případech předložte podpůrné dokumenty.]

6.    Seznam podkladů

[Uveďte seznam dokumentů zasílaných na podporu žádosti o zrušení.]

7.    Datum a podpis

[Jméno]

[Orgán/organizace]

[Adresa]

[Telefonní číslo: +]

[E-mailová adresa:]

▼B
PŘÍLOHA VIII

ŽÁDOST O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

Datum přijetí (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komise]

Počet stran (včetně této) …

Jazyk žádosti …

Číslo spisu …

[vyplní Komise]

Žadatel

Příslušný orgán členského státu (*)

Příslušný orgán třetí země (*)

Zastupující profesní organizace (*)

[(*) nehodící se škrtněte]

Adresa (název a číslo ulice, obec a PSČ, země)

Právnická osoba (vyplnit pro zastupující profesní organizace)

Státní příslušnost …

Telefon, fax, e-mail …

Tradiční výraz, pro který se žádá ochrana...

Tradiční výraz podle čl. 112 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013 (*)

Tradiční výraz podle čl. 112 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 (*)

[(*) nehodící se škrtněte]

Jazyk

Seznam chráněných označení původu nebo zeměpisných označení

Druhy výrobků z révy vinné

Definice

Kopie pravidel

[nutno přiložit]

Jméno podepisující osoby …

Podpis …
PŘÍLOHA IX

NÁMITKA VŮČI ŽÁDOSTI O OCHRANU TRADIČNÍHO VÝRAZU

Datum přijetí (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komise]

Počet stran (včetně této) …

Jazyk námitky …

Číslo spisu …

[vyplní Komise]

Tradiční výraz, vůči němuž je vznesena námitka

Strana podávající námitku

Jméno strany podávající námitku (členský stát nebo třetí země či každá právnická nebo fyzická osoba s oprávněným zájmem)

Úplná adresa (název a číslo ulice, obec a PSČ, země)

Státní příslušnost …

Telefon, fax, e-mail …

Zprostředkovatel

— 
Členský stát/členské státy (*)
— 
Orgán třetí země (nepovinné) (*)

[(*) nehodící se škrtněte]

Jméno zprostředkovatele/jména zprostředkovatelů …

Úplná adresa/úplné adresy (název a číslo ulice, obec a PSČ, země)

Starší práva

— 
Chráněné označení původu (*)
— 
Chráněné zeměpisné označení (*)
— 
Vnitrostátní zeměpisné označení (*)
[(*) nehodící se škrtněte]
Název …
Registrační číslo …
Datum zápisu (DD/MM/RRRR) …
— 
Ochranná známka
Značka …
Seznam výrobků a služeb …
Registrační číslo …
Datum zápisu …
Země původu …
Pověst/proslulost (*) …
[(*) nehodící se škrtněte]

Důvody námitky

— 
článek 27 nařízení v přenesené pravomoci (*)
— 
čl. 32 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (*)
— 
čl. 33 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (*)
— 
čl. 33 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (*)

[(*) nehodící se škrtněte]

Vysvětlení důvodu (důvodů) …

[Uveďte řádně odůvodněné důvody a opodstatnění, podrobnosti o skutečnostech, důkazy a připomínky na podporu námitky. V případě námitky založené na existenci starší ochranné známky s určitou pověstí a proslulostí předložte nutné dokumenty].

Jméno podepisující osoby …

Podpis …
PŘÍLOHA X

ŽÁDOST O ZMĚNU TRADIČNÍHO VÝRAZU

Datum přijetí (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komise]

Počet stran (včetně této) …

Jazyk žádosti o změnu …

Číslo spisu …

[vyplní Komise]

Tradiční výraz, u kterého se žádá změna …

Jméno právnické nebo fyzické osoby, která o změnu žádá …

Úplná adresa (název a číslo ulice, obec a PSČ, země)

Státní příslušnost …

Telefon, fax, e-mail …

Popis změny …

Vysvětlení důvodů změny

[Uveďte řádně odůvodněné důvody a opodstatnění, podrobnosti o skutečnostech, důkazy a připomínky na podporu změny].

Jméno podepisující osoby …

Podpis …
PŘÍLOHA XI

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ TRADIČNÍHO VÝRAZU

Datum přijetí (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komise]

Počet stran (včetně této) …

Jazyk žádosti o zrušení …

Číslo spisu …

[vyplní Komise]

Tradiční výraz, pro který se žádá zrušení …

Autor žádosti o zrušení

Jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o zrušení …

Úplná adresa (název a číslo ulice, obec a PSČ, země)

Státní příslušnost …

Telefon, fax, e-mail …

Oprávněný zájem autora žádosti

Důvody pro zrušení

— 
článek 27 nařízení v přenesené pravomoci (*)
— 
čl. 32 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (*)
— 
čl. 33 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (*)
— 
čl. 33 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (*)
— 
čl. 36 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (*)

[(*) nehodící se škrtněte]

Vysvětlení důvodu (důvodů) pro zrušení …

[Uveďte řádně odůvodněné důvody a opodstatnění, podrobnosti o skutečnostech, důkazy a připomínky na podporu zrušení. V případě námitky založené na existenci starší ochranné známky s určitou pověstí a proslulostí předložte nutné dokumenty].

Jméno podepisující osoby …

Podpis …
PŘÍLOHA XII

ČÁST A

PRAKTICKÁ PRAVIDLA OZNAMOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ KAPITOLY II PODLE ČL. 30 ODST. 4 DRUHÉHO PODODSTAVCE.

Za účelem získání informací o praktických pravidlech týkajících se přístupu k informačním systémům, o metodách oznamování a o postupech zpřístupňování informací požadovaných pro provádění kapitoly II podle čl. 30 odst. 4 druhého pododstavce se orgány a osoby dotčené tímto nařízením spojí s Komisí na této e-mailové adrese:

Funkční e-mailová schránka: [email protected]

ČÁST B

PRAKTICKÁ PRAVIDLA OZNAMOVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ KAPITOLY III PODLE ČL. 30 ODST. 4 DRUHÉHO PODODSTAVCE.

Za účelem získání informací o praktických pravidlech týkajících se přístupu k informačním systémům, o metodách oznamování a o postupech zpřístupňování informací požadovaných pro provádění kapitoly III podle čl. 30 odst. 4 druhého pododstavce se orgány a osoby dotčené tímto nařízením spojí s Komisí na této e-mailové adrese:

Funkční e-mailová schránka: [email protected]

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU