(EU) 2019/1922Směrnice Komise (EU) 2019/1922 ze dne 18. listopadu 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o hliník (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 298, 19.11.2019, s. 5-7 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 18. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 9. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 19. listopadu 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1922

ze dne 18. listopadu 2019,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o hliník

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 298 19.11.2019, s. 5)


Opravena:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 313, 4.12.2019, s.  101 (2019/1922)
▼B

SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/1922

ze dne 18. listopadu 2019,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o hliník

(Text s významem pro EHP)Článek 1

V příloze II části III bodě 13 směrnice 2009/48/ES se v tabulce položka pro hliník nahrazuje tímto:Prvek

mg/kg

v suchém, drobivém, práškovitém nebo poddajném materiálu hračky

mg/kg

v tekutém nebo viskózním materiálu hračky

mg/kg

v seškrábnutém materiálu hračky

„Hliník

2 250

560

28 130 “

▼C1

Článek 2

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 19. května 2021. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 20. května 2021.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

▼B

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU