(EU) 2019/1846Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1846 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 283, 5.11.2019, s. 41-43 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 8. srpna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 5. listopadu 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1846

ze dne 8. srpna 2019,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 283 5.11.2019, s. 41)


Opravena:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s.  178 (2019/1846)
▼B

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1846

ze dne 8. srpna 2019,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

▼C1

1.  Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. května 2020.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

▼B

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se doplňuje nová položka 44, která zní:„44

Olovo v pájkách pro čidla, ovládací prvky a řídicí jednotky motoru ve spalovacích motorech v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (*1), jež jsou instalovány v zařízeních provozovaných ve stabilní poloze a určených pro odborníky, ale používaných rovněž neprofesionálními uživateli.

Platí pro kategorii 11 a platí do 21. července 2024.

(*1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 53).“

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU