(EU) 2018/775Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 131, 29.5.2018, s. 8-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. května 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. června 2018 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 9. června 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/775

ze dne 28. května 2018,

kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 131 29.5.2018, s. 8)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/802 ze dne 17. května 2019,

  L 132

21

20.5.2019
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/775

ze dne 28. května 2018,

kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví podmínky použití čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 v případech, kdy se uvádí země původu nebo místo provenience potraviny prostřednictvím údajů, jako jsou prohlášení, vyobrazení, symboly nebo výrazy označující místa nebo zeměpisné oblasti, s výjimkou zeměpisných výrazů, které jsou součástí vžitých a obecných názvů a doslova označují původ, ale obecně nejsou chápány jako údaj o zemi původu nebo místu provenience.

2.  Toto nařízení se nevztahuje na zeměpisná označení chráněná na základě nařízení (EU) č. 1151/2012, nařízení (EU) č. 1308/2013, nařízení (ES) č. 110/2008 nebo nařízení (EU) č. 251/2014 nebo na základě mezinárodních dohod, ani na zapsané ochranné známky, pokud tyto známky představují označení původu, dokud nebudou přijata zvláštní pravidla týkající se použití čl. 26 odst. 3 na taková označení.

Článek 2

Údaj o zemi původu nebo místu provenience primární složky potraviny

Země původu nebo místo provenience primární složky, které nejsou stejné jako udávaná země původu nebo udávané místo provenience potraviny, se uvádějí:

a) s odkazem na jednu z těchto zeměpisných oblastí:

i) „EU“, „mimo EU“ nebo „EU a mimo EU“; nebo

ii) region nebo jakákoli jiná zeměpisná oblast, a to buď v rámci několika členských států, nebo v třetích zemích, pokud jsou jako takové definovány podle mezinárodního práva veřejného nebo dobře srozumitelné běžně informovanému průměrnému spotřebiteli; nebo

iii) rybolovná oblast FAO nebo mořský nebo sladkovodní subjekt, pokud jsou jako takové definovány podle mezinárodního práva nebo dobře srozumitelné běžně informovanému průměrnému spotřebiteli; nebo

iv) členský stát/členské státy nebo třetí země; nebo

v) region nebo jakákoli jiná zeměpisná oblast v členském státě nebo v třetí zemi dobře srozumitelná běžně informovanému průměrnému spotřebiteli; nebo

vi) země původu nebo místo provenience v souladu se zvláštními předpisy Unie použitelnými pro primární složku/složky jako takovou/takové;

b) nebo prostřednictvím prohlášení:

„(název primární složky/primárních složek) nepochází/nepocházejí z/ze (země původu nebo místo provenience potraviny)“ nebo prostřednictvím podobného znění, které bude mít pro spotřebitele stejný význam.

Článek 3

Způsob uvádění informací

1.  Informace poskytované podle článku 2 se uvádějí písmem o velikosti, která není menší než minimální velikost písma stanovená v souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011.

2.  Aniž je dotčen odstavec 1, pokud jsou země původu nebo místo provenience potraviny uvedeny slovy, informace poskytované podle článku 2 se uvádějí ve stejném zorném poli jako údaje o zemi původu nebo místu provenience potraviny a písmem, jehož střední výška představuje alespoň 75 % střední výšky písma, jímž je uvedena země původu nebo místo provenience potraviny.

3.  Aniž je dotčen odstavec 1, pokud jsou země původu nebo místo provenience potraviny uvedeny jinak než slovy, informace poskytované podle článku 2 se uvádějí ve stejném zorném poli jako údaje o zemi původu nebo místu provenience potraviny.

Článek 4

Vstup v platnost, datum použitelnosti a přechodná opatření

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2020.

Potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem použitelnosti tohoto nařízení smějí být uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU