(EU) 2018/1110Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1110 ze dne 3. srpna 2018 o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU a 2010/432/EU (oznámeno pod číslem C(2018) 4937) (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 203, 10.8.2018, s. 13-19 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 3. srpna 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 10. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 28. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1110

ze dne 3. srpna 2018

o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU a 2010/432/EU

►C1  (oznámeno pod číslem C(2018) 4973)  ◄

(Pouze nizozemské, anglické a francouzské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 203 10.8.2018, s. 13)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/325 ze dne 24. února 2022,

  L 55

70

28.2.2022


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 221, 31.8.2018, s.  4 (2018/1110)
▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1110

ze dne 3. srpna 2018

o povolení uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednoduchých událostí 1507, 59122, MON 810 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU a 2010/432/EU

▼C1

(oznámeno pod číslem C(2018) 4973)

▼B

(Pouze nizozemské, anglické a francouzské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Geneticky modifikované organismy a jednoznačné identifikační kódy

Geneticky modifikované kukuřici uvedené v písmenu b) přílohy tohoto rozhodnutí se v souladu s nařízením (ES) č. 65/2004 přiřazují tyto jednoznačné identifikační kódy:

a) 

jednoznačný identifikační kód DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) 1507 × 59122 × MON 810 × NK603;

b) 

jednoznačný identifikační kód DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) 1507 × 59122 × MON 810;

c) 

jednoznačný identifikační kód DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) 59122 × 1507 × NK603;

d) 

jednoznačný identifikační kód DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) 1507 × MON 810 × NK603;

e) 

jednoznačný identifikační kód DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) 59122 × MON 810 × NK603;

f) 

jednoznačný identifikační kód DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) 1507 × 59122;

g) 

jednoznačný identifikační kód DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) 1507 × MON 810;

h) 

jednoznačný identifikační kód DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) 59122 × MON 810;

i) 

jednoznačný identifikační kód DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) 59122 × NK603.

Článek 2

Povolení

V souladu s podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí se pro účely čl. 4 odst. 2 a čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 povolují tyto produkty:

a) 

potraviny a složky potravin, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici uvedenou v článku 1, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny;

b) 

krmiva, která obsahují geneticky modifikovanou kukuřici uvedenou v článku 1, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobena;

c) 

geneticky modifikovaná kukuřice uvedená v článku 1 v produktech, které ji obsahují nebo z ní sestávají, pro jakékoli jiné použití, než je uvedeno v písmenech a) a b) tohoto článku, s výjimkou pěstování.

Článek 3

Označování

1.  
Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“.
2.  
Na štítku produktu a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici uvedenou v článku 1 nebo z ní sestávají, s výjimkou potravin a složek potravin, se uvedou slova „není určeno k pěstování“.

Článek 4

Metoda detekce

Pro detekci geneticky modifikované kukuřice uvedené v článku 1 se použije metoda stanovená v písmenu d) přílohy.

Článek 5

Monitorování účinků na životní prostředí

1.  
Držitel povolení zajistí, aby byl zaveden a prováděn plán monitorování účinků na životní prostředí stanovený v písmenu h) přílohy.
2.  
Držitel povolení každoročně předkládá Komisi zprávy o provádění činností stanovených v plánu monitorování a o jejich výsledcích v souladu s rozhodnutím 2009/770/ES.

Článek 6

Registr Společenství

Informace uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se zanesou do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva stanoveného v článku 28 nařízení (ES) č. 1829/2003.

▼M1

Článek 7

Držitel povolení

Držitelem povolení je společnost Corteva Agriscience LLC, Spojené státy americké, zastoupená v Unii společností Corteva Agriscience Belgium BV.

▼B

Článek 8

Zrušení

Rozhodnutí 2009/815/ES, 2010/428/EU a 2010/432/EU se zrušují.

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Spojené státy americké, zastoupené v Unii společností Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgie.

▼M1

Článek 10

Určení

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Spojené státy americké, zastoupené v Unii společností Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgie.

▼B
PŘÍLOHA

▼M1

a) 

Žadatel a držitel povolení

Název

:

Corteva Agriscience LLC

Adresa

:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Spojené státy americké

Zastoupení v Unii: Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgie

▼B

b) 

Určení a specifikace produktů:

1) 

potraviny a složky potravin, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) uvedenou v písmenu e), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny;

2) 

krmiva, která obsahují geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) uvedenou v písmenu e), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobena;

3) 

geneticky modifikovaná kukuřice (Zea mays L.) uvedená v písmenu e) v produktech, které ji obsahují nebo z ní sestávají, pro jakékoli jiné použití, než je uvedeno v bodech 1 a 2, s výjimkou pěstování.

Kukuřice DAS-Ø15Ø7-1 exprimuje protein Cry1F, který rostlině poskytuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera, a protein PAT, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance vůči herbicidům na bázi glufosinátu amonného.

Kukuřice DAS-59122-7 exprimuje proteiny Cry34Ab1 a Cry35Ab1, které rostlině poskytují ochranu proti některým škůdcům z řádu Coleoptera, a protein PAT, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance vůči herbicidům na bázi glufosinátu amonného.

Kukuřice MON-ØØ81Ø-6 exprimuje protein Cry1Ab, který rostlině poskytuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera.

Kukuřice MON-ØØ6Ø3-6 exprimuje protein CP4 EPSPS, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance vůči herbicidům obsahujícím glyfosát.

c) 

Označování:

1) 

Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“;

2) 

Na štítku produktu a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují kukuřici uvedenou v písmenu e) nebo z ní sestávají, s výjimkou potravin a složek potravin, se uvedou slova „není určeno k pěstování“.

d) 

Metoda detekce:

1) 

Případově specifické metody detekce založené na kvantitativní polymerázové řetězové reakci pro kukuřici 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 jsou metody validované pro geneticky modifikované kukuřice událostí DAS-Ø15Ø7-1, DAS-59122-7, MON-ØØ81Ø-6 a MON-ØØ6Ø3-6.

2) 

Validace referenční laboratoří EU zřízenou podle nařízení (ES) č. 1829/2003, zveřejněná na adrese: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3) 

Referenční materiál: ERM®-BF418 (pro DAS-Ø15Ø7-1), ERM®-BF424 (pro DAS-59122-7), ERM®-BF413 (pro MON-ØØ81Ø-6) a ERM®-BF415 (pro MON-ØØ6Ø3-6) jsou dostupné prostřednictvím Společného výzkumného střediska (JRC) Evropské komise na adrese: https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

e) 

Jednoznačné identifikační kódy:

DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;
DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6;
DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6;
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;
DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;
DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ81Ø-6;
DAS-59122-7 × MON-ØØ81Ø-6;
DAS-59122-7 × MON-ØØ6Ø3-6.
f) 

Informace požadované na základě přílohy II Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti:

[Informační systém pro biologickou bezpečnost, záznam č.: při oznámení se zveřejní v registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.]

g) 

Podmínky nebo omezení pro uvádění produktů na trh, jejich používání nebo nakládání s nimi:

Nejsou stanoveny.

h) 

Plán monitorování účinků na životní prostředí:

Plán monitorování účinků na životní prostředí v souladu s přílohou VII směrnice 2001/18/ES.

[Odkaz: plán zveřejněný v registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva]

i) 

Požadavky na monitorování po uvedení na trh pro používání uvedených potravin k lidské spotřebě:

Nejsou stanoveny.

Pozn.: Časem se může ukázat, že odkazy na příslušné dokumenty je třeba upravit. Tyto úpravy budou zveřejňovány formou aktualizace registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU