(EU) 2017/2382Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2382 ze dne 14. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 340, 20.12.2017, s. 6-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. prosince 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 7. září 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2382

ze dne 14. prosince 2017,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 340 20.12.2017, s. 6)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1407 ze dne 16. srpna 2022,

  L 215

27

18.8.2022


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 033, 7.2.2018, s.  5 (2017/2382)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2382

ze dne 14. prosince 2017,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Oblast působnosti

1.  
Toto nařízení se vztahuje na investiční podniky a organizátory trhu provozující mnohostranný obchodní systém (MOS) či organizovaný obchodní systém (OTF).
2.  

Toto nařízení se vztahuje rovněž na úvěrové instituce povolené podle směrnice 2013/36/EU, které poskytují jednu nebo více investičních služeb nebo vykonávají investiční činnosti podle směrnice 2014/65/EU a které hodlají využívat vázané zástupce na základě těchto práv:

a) 

práva volného pohybu investičních služeb a činností v souladu s čl. 34 odst. 5 směrnice 2014/65/EU;

b) 

práva na usazování v souladu s čl. 35 odst. 7 směrnice 2014/65/EU.

Článek 2

Obecné požadavky

1.  
Oznámení nebo postoupení informací podle tohoto nařízení jsou poskytována v úředním jazyce Unie, který je uznávaný jak příslušným orgánem domovského členského státu, tak příslušným orgánem hostitelského členského státu.

Podávají se v listinné podobě nebo elektronickými prostředky, pokud s tím dotčený příslušný orgán souhlasí.

2.  
Příslušné orgány zveřejní informace o přijatelném jazyku (přijatelných jazycích) a způsobech podání, včetně kontaktních údajů pro pasová oznámení.

Článek 3

Předkládání pasového oznámení investičních služeb a činností

1.  
Investiční podnik předloží příslušnému orgánu domovského členského státu pasové oznámení investičních služeb a činností podle čl. 34 odst. 2 nebo 5 směrnice 2014/65/EU prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I.
2.  
Investiční podnik předloží podle odstavce 1 příslušnému orgánu domovského členského státu samostatné pasové oznámení investičních služeb a činností za každý členský stát, v němž hodlá vykonávat činnost.
3.  
Investiční podnik nebo úvěrová instituce uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a), které si přejí poskytovat investiční služby nebo činnosti prostřednictvím vázaného zástupce usazeného v domovském členském státě, předloží příslušnému orgánu domovského členského státu pasové oznámení investičních služeb a činností, přičemž ve formuláři uvedeném v příloze I vyplní pouze části týkající se vázaného zástupce.

Článek 4

Posouzení úplnosti a přesnosti pasového oznámení investičních služeb a činností

1.  
Po obdržení pasového oznámení investičních služeb a činností podle článku 3 příslušný orgán domovského členského státu posoudí úplnost a přesnost poskytnutých informací.
2.  
Pokud se zjistí, že předložené informace jsou neúplné nebo nesprávné, příslušný orgán domovského členského státu neprodleně informuje o této skutečnosti investiční podnik nebo úvěrovou instituci uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a). Příslušný orgán domovského členského státu uvede, v jakém ohledu jsou informace považovány za neúplné nebo nesprávné.
3.  
Lhůta jednoho měsíce uvedená v čl. 34 odst. 3 a v čl. 34 odst. 5 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU začíná běžet od obdržení pasového oznámení investičních služeb a činností obsahujícího informace, které jsou považovány za úplné a správné.

Článek 5

Postoupení informací v souvislosti s pasovým oznámením investičních služeb a činností

1.  
Příslušný orgán domovského členského státu do jednoho měsíce od obdržení oznámení podle článku 3 informuje o uvedeném oznámení příslušný orgán hostitelského členského státu, přičemž použije formulář uvedený v příloze II, k němuž připojí kopii oznámení.
2.  
Příslušný orgán domovského členského státu neprodleně informuje investiční podnik nebo úvěrovou instituci uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) o následném postoupení informací podle odstavce 1, jakož i o datu uvedeného postoupení informací.

Článek 6

Předkládání oznámení o změně údajů investičních služeb a činností

1.  
Pokud dojde ke změně kteréhokoli z údajů pasového oznámení investičních služeb a činností, investiční podnik nebo úvěrová instituce uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) podají příslušnému orgánu domovského členského státu oznámení, přičemž použijí formulář uvedený v příloze I.
2.  
Pro účely oznámení podle odstavce 1 tohoto článku investiční podnik nebo úvěrová instituce uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) vyplní pouze části formuláře uvedeného v příloze I, které se týkají změn údajů pasového oznámení investičních služeb a činností.
3.  
Pro účely oznámení změn týkajících se poskytovaných investičních služeb, činností, doplňkových služeb nebo finančních nástrojů investiční podnik nebo úvěrová instituce uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) uvede seznam všech investičních služeb, činností, doplňkových služeb nebo finančních nástrojů, které poskytují k okamžiku oznámení, nebo které hodlají poskytovat v budoucnu.

Článek 7

Postoupení informací týkajících se oznámení o změně údajů investičních služeb nebo činností

1.  
Po obdržení oznámení podle článku 6 příslušný orgán domovského členského státu neprodleně sdělí oznámené změny příslušnému orgánu hostitelského členského státu, přičemž použije formulář uvedený v příloze III, k němuž připojí kopii oznámení podle článku 6.
2.  
Pokud bylo povolení investičního podniku nebo úvěrové instituce odejmuto nebo zrušeno, příslušný orgán domovského členského státu informuje o této skutečnosti příslušný orgán hostitelského členského státu, přičemž použije formulář uvedený v příloze III.

Článek 8

Předložení oznámení o přijetí opatření pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF

Investiční podnik nebo organizátor trhu provozující MOS nebo OTF, kteří hodlají na území jiného členského státu přijmout odpovídající opatření pro usnadnění přístupu k uvedeným systémům a obchodování na uvedených systémech dálkovými uživateli, členy nebo účastníky usazenými v uvedeném hostitelském členském státě, oznámí příslušnému orgánu domovského členského státu údaje o hostitelském členském státě, v němž hodlají tato opatření přijmout, přičemž použijí formulář uvedený v příloze IV.

Článek 9

Postoupení informací o oznámení o přijetí opatření pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF

1.  
Příslušný orgán domovského členského státu do jednoho měsíce od obdržení oznámení podle článku 8 informuje o uvedeném oznámení příslušný orgán hostitelského členského státu, přičemž použije formulář uvedený v příloze V, k němuž připojí kopii oznámení.
2.  
Příslušný orgán domovského členského státu neprodleně informuje investiční podnik nebo úvěrovou instituci provozující MOS nebo OTF o následném postoupení informací podle odstavce 1, jakož i o datu uvedeného postoupení informací.

Článek 10

Předkládání informací v případě změny údajů o přijetí opatření pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF

1.  
V případě změny kteréhokoli z údajů oznámení o přijetí opatření pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF investiční podnik nebo organizátor trhu provozující MOS nebo OTF předloží příslušnému orgánu domovského členského státu oznámení, přičemž použijí formulář uvedený v příloze IV.
2.  
Pro účely oznámení podle odstavce 1 investiční podnik nebo organizátor trhu provozující MOS nebo OTF vyplní pouze části formuláře uvedeného v příloze IV, které se týkají změn údajů v oznámení o přijetí opatření pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF.

Článek 11

Postoupení informací týkajících se změn údajů o přijetí opatření pro usnadnění přístupu k systému MOS nebo OTF

Po obdržení oznámení podle čl. 10 odst. 1 příslušný orgán domovského členského státu neprodleně sdělí oznámené změny příslušnému orgánu hostitelského členského státu, přičemž použije formulář uvedený v příloze III, k němuž připojí kopii oznámení.

Článek 12

Předložení pasového oznámení pobočky

Investiční podnik, který si přeje zřídit pobočku na území jiného členského státu, předloží příslušnému orgánu domovského členského státu informace vyžadované podle čl. 35 odst. 2 směrnice 2014/65/EU, přičemž použije formulář uvedený v příloze VI.

Článek 13

Předložení pasového oznámení vázaného zástupce

1.  
Investiční podnik nebo úvěrová instituce uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b), které si přejí využívat vázaného zástupce usazeného v jiném členském státě, předloží příslušnému orgánu domovského členského státu informace vyžadované podle čl. 35 odst. 2 směrnice 2014/65/EU, přičemž použijí formulář uvedený v příloze VII.
2.  
Pokud si investiční podnik nebo úvěrová instituce uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) přejí využívat více než jednoho vázaného zástupce v jiném členském státě, vyplní samostatné oznámení pro každého vázaného zástupce, kterého hodlají využít.
3.  
Investiční podnik, který si přeje zřídit pobočku, která hodlá využívat vázané zástupce, předloží příslušnému orgánu domovského členského státu samostatné pasové oznámení vázaného zástupce pro každého vázaného zástupce prostřednictvím vyplnění formuláře uvedeného v příloze VII.

Článek 14

Posouzení úplnosti a přesnosti pasového oznámení pobočky nebo pasového oznámení vázaného zástupce

1.  
Po obdržení oznámení podle článku 12 nebo 13 příslušný orgán domovského členského státu posoudí úplnost a přesnost poskytnutých informací.
2.  
Pokud se zjistí, že předložené informace jsou neúplné nebo nesprávné, příslušný orgán domovského členského státu neprodleně informuje o této skutečnosti investiční podnik nebo úvěrovou instituci uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b). Příslušný orgán domovského členského státu uvede, v jakém ohledu jsou informace považovány za neúplné nebo nesprávné.
3.  
Lhůta tří měsíců uvedená v čl. 35 odst. 3 a v čl. 35 odst. 7 druhém pododstavci směrnice 2014/65/EU začíná běžet od obdržení pasového oznámení pobočky nebo pasového oznámení vázaného zástupce obsahujících informace, které jsou považovány za úplné a správné.

Článek 15

Postoupení informací týkajících se pasového oznámení pobočky

1.  
Příslušný orgán domovského členského státu do tří měsíců od obdržení pasového oznámení pobočky podle článku 12 informuje o uvedeném oznámení příslušný orgán hostitelského členského státu, přičemž použije formulář uvedený v příloze VIII, k němuž připojí kopii oznámení.
2.  
Příslušný orgán domovského členského státu neprodleně informuje investiční podnik o následném postoupení informací podle odstavce 1, jakož i o datu uvedeného postoupení informací.
3.  
Příslušný orgán hostitelského členského státu potvrdí příslušnému orgánu domovského členského státu i investičnímu podniku přijetí oznámení.

Článek 16

Postoupení informací týkajících se pasového oznámení vázaného zástupce

1.  
Příslušný orgán domovského členského státu do tří měsíců od obdržení pasového oznámení vázaného zástupce podle článku 13 informuje o uvedeném oznámení příslušný orgán hostitelského členského státu, přičemž použije formulář uvedený v příloze IX, k němuž připojí kopii oznámení.
2.  
Příslušný orgán domovského členského státu neprodleně informuje investiční podnik nebo úvěrovou instituci o následném postoupení informací podle odstavce 1, jakož i o datu uvedeného postoupení informací.
3.  
Příslušný orgán hostitelského členského státu potvrdí příslušnému orgánu domovského členského státu i investičnímu podniku nebo úvěrové instituci uvedeným v čl. 1 odst. 2 písm. b) přijetí oznámení.
4.  
Vázaný zástupce smí zahájit své navrhované investiční služby nebo činnosti až poté, co bude zapsán ve veřejném rejstříku v členském státě, v němž je vázaný zástupce usazen, v souladu s čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/65/EU.
5.  
Vázaný zástupce zahájí své navrhované investiční služby nebo činnosti až poté, co obdrží oznámení od příslušného orgánu hostitelského členského státu.
6.  
Pokud takové oznámení není učiněno, vázaný zástupce může zahájit své navrhované investiční služby a činnosti dva měsíce od data, k němuž příslušný orgán domovského členského státu oznámení předložil, jak je uvedeno v odstavci 2.

Článek 17

Předkládání oznámení o změně údajů pobočky

1.  
Pokud dojde ke změně údajů pasového oznámení pobočky, investiční podnik podá příslušnému orgánu domovského členského státu oznámení, přičemž použije formulář uvedený v příloze VI.

Investiční podnik nebo úvěrová instituce vyplní pouze části formuláře uvedeného v příloze VI, které se týkají změn údajů pasového oznámení pobočky.

2.  
Pokud investiční podnik nebo úvěrová instituce hodlají provést změny investičních služeb, činností, doplňkových služeb nebo finančních nástrojů poskytovaných prostřednictvím vázaných zástupců, oznámí prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze VI seznam všech investičních služeb, činností, doplňkových služeb nebo finančních nástrojů, které poskytují prostřednictvím vázaných zástupců k okamžiku uvedeného oznámení, nebo které hodlají prostřednictvím vázaných zástupců poskytovat v budoucnosti.
3.  
Změny údajů pasového oznámení pobočky, které se týkají ukončení provozu pobočky, se oznamují prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze X.

Článek 18

Předkládání oznámení o změně údajů vázaného zástupce

1.  
Pokud dojde ke změně kteréhokoli z údajů pasového oznámení vázaného zástupce, investiční podnik nebo úvěrová instituce uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) podají příslušnému orgánu domovského členského státu oznámení, přičemž použijí formulář uvedený v příloze VII.

Investiční podnik nebo úvěrová instituce vyplní pouze části formuláře uvedeného v příloze VII, které se týkají změn údajů pasového oznámení vázaného zástupce.

2.  
Pokud investiční podnik hodlá provést změny investičních služeb, činností nebo finančních nástrojů, které podléhají pasovému oznámení vázaného zástupce, oznámí prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze VI seznam všech investičních služeb, činností nebo finančních nástrojů, které poskytuje prostřednictvím tohoto vázaného zástupce k okamžiku oznámení, nebo které hodlá prostřednictvím tohoto vázaného zástupce poskytovat v budoucnosti.
3.  
Změny údajů pasového oznámení vázaného zástupce, které se týkají ukončení využití vázaného zástupce usazeného v jiném členském státě, se oznamují prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze X.

Článek 19

Postoupení informací týkajících se oznámení o změně údajů pobočky

1.  
Po obdržení oznámení podle čl. 17 odst. 1 příslušný orgán domovského členského státu neprodleně sdělí oznámené změny příslušnému orgánu hostitelského členského státu, přičemž použije formulář uvedený v příloze XI, k němuž připojí kopii oznámení.
2.  
Po obdržení oznámení podle čl. 17 odst. 3 příslušný orgán domovského členského státu neprodleně sdělí oznámené změny příslušnému orgánu hostitelského členského státu, přičemž použije formulář uvedený v příloze XIII, k němuž připojí kopii oznámení.

Článek 20

Postoupení informací týkajících se oznámení o změně údajů vázaného zástupce

1.  
Po obdržení oznámení podle čl. 18 odst. 1 příslušný orgán domovského členského státu neprodleně sdělí oznámené změny příslušnému orgánu hostitelského členského státu, přičemž použije formulář uvedený v příloze XII, k němuž připojí kopii oznámení.
2.  
Po obdržení oznámení podle čl. 18 odst. 3 příslušný orgán domovského členského státu neprodleně sdělí oznámené změny příslušnému orgánu hostitelského členského státu, přičemž použije formulář uvedený v příloze XIII, k němuž připojí kopii oznámení.

Článek 21

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I