(EU) 2017/1185Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113-130 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. dubna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. října 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1185

ze dne 20. dubna 2017,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 171 4.7.2017, s. 113)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019,

  L 268

6

22.10.2019


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 155, 18.5.2020, s.  51 (2019/1746)
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1185

ze dne 20. dubna 2017,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

ZÁSADY A POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE K INFORMAČNÍMU SYSTÉMU

Článek 1

Informační systém Komise a způsob oznamování

1.  
Oznamování informací a dokumentů požadované v rámci oznamovacích povinností stanovených v nařízeních (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013 a v aktech přijatých na základě těchto nařízení se provádí prostřednictvím technického informačního systému, který Komise zpřístupní členským státům.

Informace a dokumenty se vypracovávají a oznamují v souladu:

a) 

s postupy zavedenými pro informační systém;

b) 

s přístupovými právy udělenými jedním kontaktním subjektem uvedeným v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a

c) 

s formuláři, jež mají uživatelé v informačním systému k dispozici.

▼M1

V případě oznamování podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a aktů přijatých na základě uvedeného nařízení je v případě potřeby technický informační systém uvedený v prvním pododstavci tohoto odstavce přístupný rovněž hospodářským subjektům a třetím zemím.

▼B

2.  

Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce mohou členské státy poskytnout požadované informace Komisi poštou, faxem, elektronickou poštou nebo osobním doručením:

a) 

pokud Komise pro konkrétní oznamovací povinnost nezpřístupnila prostředky informačních technologií;

b) 

v případech zásahů vyšší moci nebo za výjimečných okolností, které členskému státu znemožňují použít informační systém uvedený v odstavci 1.

Článek 2

Integrita a čitelnost v průběhu času

Informační systém zpřístupněný Komisí musí být navržen tak, aby chránil integritu oznámených a uchovávaných dokumentů. Zejména:

a) 

umožňuje jednoznačně identifikovat každého uživatele a obsahuje účinné mechanismy kontroly přístupových práv s cílem chránit dokumenty, soubory nebo metadata před nezákonným, zlovolným nebo neoprávněným přístupem, výmazem, změnou nebo přesunem;

b) 

je vybaven systémy pro fyzickou ochranu před vniknutím a ekologickými katastrofami a ochranou programového vybavení před možnými kybernetickými útoky;

c) 

zabraňuje provedení neoprávněných změn a zahrnuje mechanismy k zajištění integrity s cílem ověřit, zda dokument nebyl v průběhu času pozměněn;

d) 

uchovává auditní stopu ke každé základní fázi postupu;

e) 

v souladu s písmenem b) zajistí uložení dat v prostředí, které je bezpečné z fyzického hlediska i z hlediska programového vybavení;

f) 

poskytuje spolehlivé postupy pro převod formátu a migraci s cílem zajistit, aby byly dokumenty čitelné a přístupné během celé požadované doby uchovávání;

g) 

je opatřen dostatečně podrobnou a aktuální funkční a technickou dokumentací popisující fungování a vlastnosti systému; tato dokumentace musí být kdykoli přístupná organizačním útvarům odpovědným za funkční nebo technické specifikace.

Článek 3

Pravost dokumentů

Pravost dokumentu oznámeného nebo uchovávaného pomocí informačního systému ve shodě s tímto nařízením je uznána, je-li osoba, která dokument zaslala, řádně identifikována a byl-li dokument vypracován a oznámen v souladu s tímto nařízením.

Článek 4

Ochrana osobních údajů

1.  
Ustanovení tohoto nařízení se použijí, aniž je dotčena směrnice 95/46/ES, nařízení (ES) č. 45/2001, nařízení (ES) č. 1049/2001 a směrnice 2002/58/ES a ustanovení přijatá na jejich základě.
2.  
Členské státy přijmou nezbytná opatření k ochraně důvěrnosti údajů získaných od hospodářských subjektů.
3.  
Pokud informace oznámené Komisi byly získány od méně než tří subjektů nebo pokud informace poskytnuté jediným subjektem představují více než 70 % všech oznámených informací, dotčený členský stát tuto skutečnost sdělí Komisi spolu s oznamovanými informacemi.
4.  
Komise nezveřejní informace způsobem, který může vést k identifikaci jednotlivých subjektů. Pokud toto riziko existuje, Komise tyto informace zveřejní pouze v souhrnné podobě.

▼M1

Článek 5

Standardní oznámení

Nestanoví-li akty uvedené v článku 1 jinak, platí, že pokud členské státy a v příslušných případech třetí země nebo hospodářské subjekty neoznámily Komisi požadované informace nebo dokumenty ve stanovené lhůtě („nulové oznámení“), má se za to, že oznámily:

a) 

v případě kvantitativních informací: nulovou hodnotu;

b) 

v případě kvalitativních informací: že nemají nic, co by vykázaly.

▼BKAPITOLA II

▼M1

OZNÁMENÍ A KOORDINACE TÝKAJÍCÍ SE CEN, PRODUKCE A TRŽNÍCH INFORMACÍ A INFORMACE POŽADOVANÉ V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH DOHOD

▼BODDÍL 1

Oznámení týkající se cen, produkce a tržních informací

Článek 6

Oznámení týkající se cen, produkce a situace na trhu

Oznámení informací o cenách požadované v rámci oznamovací povinnosti stanovené v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 se předkládá v souladu s přílohami I a II.

Oznámení týkající se produkce a trhů požadované v rámci oznamovací povinnosti stanovené v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 se překládá v souladu s přílohou III.

Článek 7

Integrita informací

1.  
Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby oznamované informace byly relevantní pro dotčený trh, přesné a úplné. Členské státy zajistí, aby oznamované kvantitativní údaje představovaly souvislé statistické řady. Má-li členský stát důvod se domnívat, že oznamované údaje nejsou relevantní, přesné nebo úplné, dotčený členský stát tuto skutečnost sdělí Komisi spolu s oznamovanými informacemi.

▼M1

2.  
Členské státy a v příslušných případech třetí země a hospodářské subjekty oznámí Komisi jakékoli nové důležité informace, které by mohly podstatně změnit povahu již oznámených informací.

▼B

3.  
Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zajištění toho, aby jim dotčené hospodářské subjekty poskytly požadované informace v příslušných lhůtách. Hospodářské subjekty poskytnou členským státům informace nezbytné ke splnění požadavků na informace stanovených v tomto nařízení.

▼M1

Článek 8

Další informace

Členské státy a v příslušných případech třetí země a hospodářské subjekty mohou Komisi oznámit dodatečné informace nad rámec informací požadovaných v přílohách I, II a III prostřednictvím informačního systému uvedeného v článku 1, pokud dotčené členské státy a v příslušných případech třetí země a hospodářské subjekty tyto informace považují za relevantní. Tato oznámení se předkládají na formuláři, který Komise v informačním systému zpřístupní.

▼B

Článek 9

▼M1

Vymezení cen a množství

1.  
U každého oznámení cen a množství požadovaného podle tohoto oddílu členské státy oznámí i zdroj a metodiku použitou ke stanovení poskytnutých informací. Tato oznámení obsahují informace o reprezentativních trzích určených členskými státy a související koeficienty vážení.

▼M1

1a.  
U každého oznámení cen a množství požadovaného podle tohoto oddílu mohou členské státy přímým předáváním cen a množství do informačního systému Komise uvedeného v článku 1 pověřit hospodářské subjekty. Členské státy informují Komisi o totožnosti hospodářských subjektů, které jsou předmětem takového pověření.

▼B

2.  
Členské státy sdělí Komisi jakékoliv změny informací poskytnutých v souladu s odstavcem 1.
3.  
Členské státy zajistí, aby Komise měla právo zveřejňovat údaje, které jí členské státy oznámí, s výhradou článku 4.

▼M1

Článek 10

Vykazování cen v úřední měně

Není-li v přílohách I, II a III uvedeno jinak, členské státy a v příslušných případech hospodářské subjekty oznamují informace o cenách ve své úřední měně a bez DPH.

Článek 11

Oznamování týdenních cen

Není-li v příloze I uvedeno jinak, oznamují členské státy a v příslušných případech hospodářské subjekty Komisi informace o týdenních cenách za předchozí týden podle uvedené přílohy nejpozději každou středu do 12:00 hodin (bruselského času).

Článek 12

Oznamování jiných než týdenních cen a informací o produkci a o trhu

Členské státy a v příslušných případech hospodářské subjekty oznamují Komisi ve stanovených lhůtách:

a) 

informace o jiných než týdenních cenách podle přílohy II;

b) 

informace o produkci a tržní informace podle přílohy III.

▼BODDÍL 2

Oznámení požadovaná v rámci mezinárodních dohod

Článek 13

Údaje o vnitrostátní podpoře podle WTO

1.  
Členské státy oznamují Komisi do 31. října každého roku údaje o vnitrostátních rozpočtových výdajích, včetně ušlých příjmů, a o vnitrostátních opatřeních podpory ve prospěch zemědělských producentů za předchozí rozpočtový rok Unie. Toto oznámení obsahuje údaje o opatřeních spolufinancovaných z rozpočtu Unie a je v něm uvedena jak vnitrostátní, tak unijní složka financování. Oznámení se netýká opatření zcela financovaných z rozpočtu Unie.
2.  
Údaje požadované podle odstavce 1 jsou údaje stanovené v dokumentu WTO G/AG/2 o vnitrostátní podpoře a oznamují se ve formátu, který tento dokument stanoví.

Článek 14

Údaje o hospodářské soutěži při vývozu podle WTO

1.  

Členské státy oznamují Komisi nejpozději do 28. února každého roku údaje o těchto opatřeních týkajících se hospodářské soutěže při vývozu uplatněných v předchozím kalendářním roce:

a) 

finanční podpoře vývozu (vývozní úvěry, programy záruk a pojištění vývozních úvěrů);

b) 

mezinárodní potravinové pomoci;

c) 

státních obchodních podnicích vyvážejících zemědělské produkty.

2.  
Údaje požadované podle odstavce 1 jsou údaje stanovené v příloze rozhodnutí konference ministrů WTO ze dne 19. prosince 2015 o hospodářské soutěži při vývozu a oznamují se ve formátu, který tato příloha stanoví.KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Změny několika nařízení a přechodná ustanovení

1.  
Článek 1 nařízení (ES) č. 315/2002 se zrušuje.
2.  
Články 12, 13, 14, 14a, 15a, 20, 21 a 22 nařízení (ES) č. 952/2006 se zrušují s účinkem ode dne 1. října 2017. Tato ustanovení se nadále použijí na zbývající oznámení týkající se režimu kvót na cukr.
3.  
Článek 31 nařízení (ES) č. 589/2008 se zrušuje.
4.  
Bod A přílohy III nařízení (ES) č. 826/2008 se zrušuje.
5.  
Ustanovení čl. 16 odst. 8, článku 17, čl. 25 odst. 3, čl. 27 odst. 1 a 2, čl. 34 odst. 2 a článku 36 nařízení (ES) č. 1249/2008 se zrušují.
6.  
Článek 19 nařízení (ES) č. 436/2009 se zrušuje, s výjimkou ustanovení odst. 1 písm. b) bodu iii) a odst. 2, která se nadále použijí až do dne 31. července 2017.
7.  
Ustanovení čl. 56 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1272/2009 se zrušují.
8.  
Články 1a, 2 a 3 nařízení (EU) č. 479/2010 se zrušují.
9.  
Článek 98 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se zrušuje.
10.  
Článek 11 prováděcího nařízení (EU) č. 1333/2011 se zrušuje.
11.  
Ustanovení čl. 4 odst. 2 a 3 a článku 7 prováděcího nařízení (EU) č. 807/2013 se zrušují.

Článek 16

Zrušení

Následující nařízení se zrušují:

— 
nařízení (ES) č. 546/2003,
— 
nařízení (ES) č. 1709/2003,
— 
nařízení (ES) č. 2336/2003,
— 
nařízení (ES) č. 2095/2005,
— 
nařízení (ES) č. 1557/2006,
— 
prováděcí nařízení (EU) č. 1288/2011.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 přílohy II a bod 2 přílohy III se použijí ode dne 1. října 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHA I

Požadavky týkající se oznamování týdenních cen podle článku 11

Není-li stanoveno jinak, dotčenými členskými státy se rozumí členské státy, na které připadají více než 2 % celkové příslušné produkce nebo použití v Unii.

1.    Obiloviny

Obsah oznámení: reprezentativní tržní ceny jednotlivých obilovin a jakostí obilovin považovaných za významné pro trh Unie, vyjádřené za tunu produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: ceny odrážejí v příslušných případech jakostní vlastnosti jednotlivých produktů, místo jejich kotace a fázi jejich uvádění na trh.

2.    Rýže

Obsah oznámení: reprezentativní tržní ceny jednotlivých odrůd rýže považovaných za významné pro trh Unie, vyjádřené za tunu produktu.

Dotčené členské státy: členské státy produkující rýži a členské státy, v nichž se produkují mlýnské výrobky.

Jiné: ceny odrážejí v příslušných případech fázi zpracování jednotlivých produktů, místo jejich kotace a fázi jejich uvádění na trh.

3.    Olejnatá semena

Obsah oznámení: reprezentativní ceny semen řepky olejky, slunečnicového semene, sójových bobů, moučky z řepky olejky, slunečnicového extrahovaného šrotu, sójové moučky, surového řepkového oleje, surového slunečnicového oleje a surového sójového oleje.

Dotčené členské státy: členské státy s plochou osázenou příslušnou plodinou o rozloze nejméně 10 000 hektarů za rok. Pokud jde o oznamování cen moučky a olejů, členské státy zpracovávající více než 200 000  tun příslušných olejnatých semen.

4.    Olivový olej

Obsah oznámení: průměrné ceny zaznamenané na hlavních reprezentativních trzích a vážené vnitrostátní průměrné ceny kategorií olivového oleje uvedených v části VIII přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: členské státy, které vyprodukují více než 20 000  tun olivového oleje za jedno roční období od 1. října do 30. září.

Jiné: cenou se rozumí cena volně loženého produktu u olivového oleje, cena při výstupu z lisovny u panenského olivového oleje a cena ze závodu u ostatních kategorií. Reprezentativní trhy musí pokrývat alespoň 70 % vnitrostátní produkce dotčeného produktu.

Nákupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní nákupní ceny kategorií panenského olivového oleje a extra panenského olivového oleje uvedených v části VIII přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, vyjádřené za 100 kg produktu.

Jiné: reprezentativní ceny odpovídají panenskému olivovému oleji a extra panenskému olivovému oleji balenému v nádobách připravených pro konečné spotřebitele a pokrývají nejméně jednu třetinu vnitrostátních nákupů dotčeného produktu.

5.    Ovoce a zelenina, banány

a)    Ceny produktů určených pro trh s čerstvým ovocem a zeleninou

Obsah oznámení: reprezentativní ceny druhů a odrůd rajčat, jablek, pomerančů, broskví a nektarinek uvedených v příloze VI nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ( 1 ), vyjádřené za 100 kg čisté hmotnosti produktu.

Dotčené členské státy: členské státy uvedené v příloze VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

Jiné: cenou se rozumí cena produktů při výstupu z balírny, tříděných, balených a případně na paletách.

b)    Ceny banánů

Obsah oznámení: velkoobchodní ceny žlutých banánů kódu KN 0803 90 10 , vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy, které na trh uvedou více než 50 000  tun žlutých banánů za kalendářní rok.

Jiné: ceny se oznamují v členění podle skupin zemí původu.

c)    Výstupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní ceny rajčat, jablek, pomerančů, broskví a nektarinek, jakož i banánů určených pro trh s čerstvým ovocem a zeleninou. Všechny ceny vyjádřené za 100 kg produktu.

Jiné: jde o výstupní cenu za sklizeň.

d)    Nákupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní nákupní ceny rajčat, jablek, pomerančů, broskví a nektarinek, vyjádřené za 100 kg produktu.

6.    Maso

▼C1

Obsah oznámení: ceny jatečně upravených těl skotu, prasat a ovcí a jejich částí a některého živého skotu a živých telat a selat v souladu s nařízením (EU) č. 1308/2013 a jatečně upravených těl podle klasifikace jatečně upravených těl skotu, prasat a ovcí, vyjádřené za 100 kg produktu.

▼M1

Dotčené členské státy: v případě jatečně upravených těl a živých zvířat všechny členské státy. V případě částí jatečně upravených těl členské státy, jejichž vnitrostátní produkce představuje alespoň 2 % produkce Unie.

Jiné: domnívá-li se příslušný orgán dotčeného členského státu, že nelze oznámit dostatečný počet jatečně upravených těl nebo živých zvířat, může se tento členský stát rozhodnout, že zaznamenávání cen těchto jatečně upravených těl nebo živých zvířat v daném období pozastaví, a důvody svého rozhodnutí oznámí Komisi. Pokud jde o části jatečně upravených tel, dotčené členské státy oznamují ceny hovězí zadní čtvrtě, hovězí přední čtvrtě, mletého hovězího masa, vepřové pečeně, vepřového boku, vepřové plece, mletého vepřového masa a vepřové šunky.

Nákupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní a jiné reprezentativní nákupní ceny mletého vepřového a hovězího masa stanovené provozovateli potravinářských podniků, vyjádřené za 100 kg produktu.

7.    Mléko a mléčné výrobky

Obsah oznámení: ceny sušené syrovátky, sušeného odstředěného mléka, sušeného plnotučného mléka, másla, smetany, konzumního mléka a komoditních sýrů, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: členské státy, jejichž vnitrostátní produkce představuje alespoň 2 % produkce Unie nebo ve kterých (v případě komoditních sýrů) daný typ sýra představuje alespoň 4 % celkové vnitrostátní produkce sýrů.

Jiné: oznamují se ceny produktů zakoupených od výrobce bez dalších nákladů (na dopravu, nakládku, manipulaci, skladování, palety, pojištění atd.) na základě smluv o dodávkách po dobu tří měsíců.

Nákupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní a jiné reprezentativní nákupní ceny másla a příslušných sýrů stanovené provozovateli potravinářských podniků, vyjádřené za 100 kg produktu.

8.    Vejce

Obsah oznámení: velkoobchodní cena vajec třídy A v jednotlivých chovech (průměr kategorií L a M), vyjádřená za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: oznamují se ceny produktů v balírnách.

9.    Drůbeží maso

Obsah oznámení: průměrná velkoobchodní cena celých kuřat třídy A („kuřata 65 %“) a děleného kuřecího masa (prsní řízek, stehna), vyjádřená za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: oznamují se ceny produktů na jatkách nebo ceny zaznamenané na reprezentativních trzích.

Nákupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní a jiné reprezentativní nákupní ceny celých kuřat třídy A a kuřecích prsních řízků stanovené provozovateli potravinářských podniků, vyjádřené za 100 kg produktu.

10.    Jiné

Obsah oznámení: cena směsi sušeného mléka a rostlinného tuku vyjádřená za 100 kg produktu.

Jiné: oznamují se ceny produktů zakoupených od výrobce bez dalších nákladů (na dopravu, nakládku, manipulaci, skladování, palety, pojištění atd.) na základě smluv o dodávkách po dobu tří měsíců.
PŘÍLOHA II

Požadavky týkající se oznamování jiných než týdenních cen podle čl. 12 písm. a)

Není-li stanoveno jinak, dotčenými členskými státy se rozumí členské státy, na které připadají více než 2 % celkové příslušné produkce nebo použití v Unii, s výjimkou ekologických produktů, u nichž činí prahová hodnota 4 % produkce.

1.    Obiloviny

a)    Ceny ekologicky pěstovaných obilovin

Obsah oznámení: reprezentativní tržní ceny ekologicky pěstované pšenice obecné, pšenice tvrdé a žita, vyjádřené za tunu produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

b)    Ceny pšeničné mouky

Obsah oznámení: reprezentativní prodejní ceny pšeničné mouky stanovené odvětvím mlýnských výrobků, vyjádřené za tunu produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

c)    Nákupní ceny pšeničné mouky

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní a jiné reprezentativní nákupní ceny stanovené provozovateli potravinářských podniků, vyjádřené za tunu produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

2.    Olejniny a bílkovinné plodiny

Obsah oznámení: reprezentativní tržní ceny jednotlivých bílkovinných plodin považovaných za významné pro trh Unie, jakož i ekologicky pěstovaných sójových bobů, organické sójové moučky, geneticky nemodifikované sójové moučky, vyjádřené za tunu produktu.

Dotčené členské státy: v případě bílkovinných plodin: členské státy s plochou osázenou příslušnou plodinou o rozloze nejméně 10 000 hektarů za rok.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

3.    Cukr

Obsah oznámení:

a) 

vážené průměry následujících cen cukru, vyjádřených za tunu cukru, jakož i celková odpovídající množství a vážené směrodatné odchylky:

i) 

za předchozí měsíc: prodejní cena;

ii) 

za předchozí měsíc: prodejní cena na fakturách odpovídající krátkodobým smlouvám. Komise tyto ceny zveřejní nejdříve 2 měsíce po skončení níže stanovené lhůty pro oznámení;

b) 

vážená průměrná cena cukrové řepy v předchozím hospodářském roce, vyjádřená za tunu řepy, jakož i celková odpovídající množství.

Dotčené členské státy:

a) 

v případě cen cukru: všechny členské státy, ve kterých se vyprodukuje více než 10 000  tun cukru z cukrové řepy nebo ze surového cukru;

b) 

v případě cen cukrové řepy: členské státy s plochou osázenou cukrovou řepou o rozloze větší než 1 000  ha v daném hospodářském roce.

Lhůta pro oznámení:

a) 

v případě cen cukru: do 25. dne každého měsíce;

b) 

v případě cen cukrové řepy: do 30. června každého roku.

Jiné: Ceny musí být stanoveny v souladu s metodikou zveřejněnou Komisí a musí vyjadřovat:

a) 

cenu ze závodu za volně ložený bílý cukr standardní jakosti vymezené v bodě B.II přílohy III nařízení (EU) č. 1308/2013, který byl získán od cukrovarnických podniků a rafinérií cukru;

b) 

cenu cukrové řepy za cukrovou řepu standardní jakosti obsahující 16 % cukru, placenou cukrovarnickými podniky výrobcům. Cukrová řepa se zahrnuje do téhož hospodářského roku jako cukr z ní získaný.

Nákupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní maloobchodní nákupní ceny cukru a melasy a reprezentativní nákupní ceny cukru a melasy stanovené potravinářským a jiným průmyslem (kromě odvětví biopaliv), vyjádřené za tunu produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce.

Jiné: reprezentativní ceny se stanoví v souladu s metodikou zveřejněnou Komisí.

4.    Lněná vlákna

Obsah oznámení: průměrné ceny ze závodu za dlouhá lněná vlákna za předchozí měsíc zaznamenané na hlavních reprezentativních trzích, vyjádřené za tunu produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy, ve kterých se dlouhá lněná vlákna produkují z plochy osázené lnem setým přadným o rozloze přesahující 10 000  ha.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

5.    Olivový olej a stolní olivy

Obsah oznámení:

— 
reprezentativní tržní ceny ekologicky pěstovaného olivového oleje pro kategorie panenského olivového oleje a extra panenského olivového oleje uvedené v části VIII přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, vyjádřené za 100 kg produktu;
— 
reprezentativní ceny surových oliv pro stolní olivy, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy:

— 
v případě ekologicky pěstovaného olivového oleje: členské státy, které vyprodukují více než 5 000  tun ekologicky pěstovaného olivového oleje (kategorie panenský a extra panenský olivový olej) za jedno roční období od 1. října do 30. září;
— 
v případě stolních oliv: členské státy, které vyprodukují více než 5 000  tun stolních oliv za jedno roční období od 1. září do 31. srpna.

Lhůta pro oznámení:

— 
v případě stolních oliv: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc;
— 
v případě stolních oliv: do 15. ledna každého roku za sklizeň z předchozího kalendářního roku (1. září – 31. prosince).

Jiné: pokud jde o ekologicky pěstovaný olivový olej, cenou se rozumí cena volně loženého produktu u olivového oleje, cena při výstupu z lisovny u panenského olivového oleje a cena ze závodu u ostatních kategorií. Pokud jde o surové olivy určené na výrobu stolních oliv, cenou se rozumí cena oliv dodaných producenty do míst převzetí pro zpracovatelský průmysl.

6.    Víno

Obsah oznámení: v souvislosti s víny uvedenými v bodě 1) části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013:

a) 

přehled cen za předchozí měsíc, vyjádřených za hektolitr vína, ve vztahu k příslušným objemům, nebo

b) 

veřejně dostupné informační zdroje považované za spolehlivé pro účely zaznamenávání cen.

Dotčené členské státy: členské státy, jejichž produkce vína za posledních pět let v průměru přesáhla 5 % celkové produkce vína v Unii.

Lhůta pro oznámení: do 15. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Jiné: cenou se rozumí cena nebaleného produktu při výstupu z prostor producenta. Pro účely informací uvedených v písmenech a) a b) dotčené členské státy vyberou osm nejreprezentativnějších trhů, které budou sledovat a z nichž alespoň dva představují trh s vínem s chráněným označením původu nebo s chráněným zeměpisným označením.

7.    Mléko a mléčné výrobky

a)    Mléko

Obsah oznámení: cena syrového mléka a syrového biomléka, jakož i odhadovaná cena dodávek syrového mléka v běžném měsíci, vyjádřená za 100 kg produktu s odkazem na skutečný obsah tuku a bílkovin.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Jiné: cenou se rozumí cena, kterou zaplatí první odběratelé usazení na území členského státu;

b)    Mléčné výrobky

Obsah oznámení: ceny jiných než komoditních sýrů, uvedených v bodě 7 přílohy I, vyjádřené za 100 kg produktu.

Dotčené členské státy: všechny členské státy v souvislosti s druhy sýrů, jež mají význam pro vnitrostátní trh.

Lhůta pro oznámení: do 15. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Jiné: cenami se rozumí ceny sýrů zakoupených od výrobce bez dalších nákladů (na dopravu, nakládku, manipulaci, skladování, palety, pojištění atd.) na základě smluv o dodávkách po dobu tří měsíců.

8.    Ovoce a zelenina, banány

a)    Ceny ekologicky pěstovaného čerstvého ovoce a zeleniny

Obsah oznámení: reprezentativní prodejní ceny ekologicky pěstovaných rajčat, jablek, pomerančů, broskví a nektarinek, vyjádřené za 100 kg čisté hmotnosti produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí kalendářní měsíc;

b)    Ceny zelených banánů

Obsah oznámení:

a) 

průměrné prodejní ceny zelených banánů (na místních trzích) uváděných na trh v dané oblasti produkce, vyjádřené za 100 kg produktu a související množství;

b) 

průměrné prodejní ceny zelených banánů uváděných na trh mimo danou oblast produkce, vyjádřené za 100 kg produktu a související množství.

Lhůta pro oznámení:

— 
do 15. června každého roku za předchozí období od 1. ledna do 30. dubna,
— 
do 15. října každého roku za předchozí období od 1. května do 31. srpna,
— 
do 15. února každého roku za předchozí období od 1. září do 31. prosince.

Dotčené členské státy: členské státy s oblastí produkce, konkrétně:

a) 

Kanárské ostrovy;

b) 

Guadeloupe;

c) 

Martinik;

d) 

Madeira a Azory;

e) 

Kréta a Lakónie;

f) 

Kypr.

Jiné: ceny zelených banánů uváděných na trh v Unii mimo oblast jejich produkce se uvádějí v podobě z prvního přístavu vykládky (za nevyložené zboží).

c)    Výstupní ceny

Obsah oznámení: reprezentativní ceny rajčat, jablek a pomerančů určených ke zpracování. Všechny ceny vyjádřené za 100 kg produktu.

Lhůta pro oznámení:

a) 

v případě rajčat do 31. ledna následujícího roku;

b) 

v případě jablek a pomerančů do 25. dne každého měsíce za předchozí kalendářní měsíc.

Jiné: jde o výstupní cenu za sklizeň.

9.    Maso

Obsah oznámení: reprezentativní prodejní ceny jatečně upravených těl skotu z ekologického chovu podle klasifikace jatečně upravených těl skotu jako v případě oznámení podle bodu 6 písm. a) přílohy I, vyjádřená za 100 kg produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

10.    Drůbež

Obsah oznámení: průměrné prodejní ceny celých kuřat z ekologického chovu třídy A („kuřata 65 %“), vyjádřené za 100 kg produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí kalendářní měsíc;
PŘÍLOHA III

Požadavky týkající se oznamování informací o produkci a tržních informací podle čl. 12 písm. b)

1.    Rýže

Obsah oznámení: v souvislosti s odrůdami rýže uvedenými v bodech 2 a 3 části I přílohy II nařízení (EU) č. 1308/2013:

a) 

osázená plocha, agronomický výnos, produkce neloupané rýže ve sklizňovém roce a výnos při zpracování;

b) 

vnitrostátní použití rýže (včetně zpracovatelského průmyslu) vyjádřené ve zpracovaném ekvivalentu;

c) 

zásoby rýže (vyjádřené ve zpracovaném ekvivalentu) držené producenty a úpravnami rýže k 31. srpnu každého roku v členění podle rýže vyprodukované v Evropské unii a rýže dovezené.

Lhůta pro oznámení: do 15. ledna každého roku za předchozí rok.

Dotčené členské státy:

a) 

v případě produkce neloupané rýže: všechny členské státy produkující rýži;

b) 

v případě vnitrostátního použití: všechny členské státy;

c) 

v případě zásob rýže: všechny členské státy produkující rýži a členské státy s úpravnami rýže.

2.    Cukr

A.    Produkční plochy cukrové řepy

Obsah oznámení: plocha osázená cukrovou řepou v běžném hospodářském roce a odhad této plochy na následující hospodářský rok.

Lhůta pro oznámení: do 31. května každého roku.

Dotčené členské státy: všechny členské státy s plochou osázenou cukrovou řepou o rozloze větší než 1 000  ha v daném roce.

Jiné: tyto údaje se vyjadřují v hektarech a jsou členěny podle ploch určených k produkci cukru a ploch určených k produkci bioethanolu.

B.    Produkce a použití cukru a bioethanolu

Obsah oznámení:

a) 

produkce: produkce cukru a melasy a produkce bioethanolu jednotlivých podniků v předchozím hospodářském roce a odhad celkové produkce cukru v každém členském státě a produkce cukru jednotlivých podniků za běžný hospodářský rok;

b) 

použití: cukr prodaný podniky a rafinériemi v předchozím hospodářském roce, rozdělený podle místa určení.

Lhůta pro oznámení: do 30. listopadu každého roku, pokud jde o produkci a použití v předchozím hospodářském roce, jakož i o odhadovanou celkovou produkci cukru za běžný hospodářský rok; a do 31. března každého roku (do 30. června v případě francouzských departementů Guadeloupe a Martinik), pokud jde o produkci jednotlivých podniků za běžný hospodářský rok.

Dotčené členské státy: členské státy, ve kterých se produkuje více než 10 000  tun cukru.

Jiné:

a) 

„produkcí cukru“ se rozumí celkové množství (vyjádřené v tunách bílého cukru):

i) 

bílého cukru bez ohledu na rozdíly v jakosti;

ii) 

surového cukru na základě výtěžnosti stanovené v souladu s bodem B.III přílohy III nařízení (EU) č. 1308/2013;

iii) 

invertního cukru, vyjádřené jeho hmotností;

iv) 

sirupů ze sacharózy nebo z invertního cukru, které mají čistotu nejméně 70 % a jsou vyrobeny z cukrové řepy, na základě extrahovatelné cukernatosti nebo na základě skutečné výtěžnosti;

v) 

sirupů ze sacharózy nebo z invertního cukru, které mají čistotu nejméně 75 % a jsou vyrobeny z cukrové třtiny, na základě cukernatosti;

b) 

produkce cukru nezahrnuje bílý cukr získaný z některého z produktů uvedených v písmenu a) nebo vyrobený v režimu aktivního zušlechťovacího styku;

c) 

cukr získaný z cukrové řepy zaseté během určitého hospodářského roku se zahrnuje do následujícího hospodářského roku. Cukr získaný z cukrové řepy zaseté na podzim určitého hospodářského roku se však připisuje stejnému hospodářskému roku v členských státech, které se tak rozhodly a své rozhodnutí oznámily Komisi do 1. října 2017;

d) 

údaje týkající se cukru se uvádějí v členění podle měsíců a s ohledem na běžný hospodářský rok musí odpovídat předběžným údajům až do února a odhadům na zbývající měsíce hospodářského roku;

e) 

produkce bioethanolu zahrnuje pouze bioethanol získaný z některého z produktů uvedených v písmenu a) a vyjadřuje se v hektolitrech;

f) 

„použitím cukru“ se rozumí celková množství (vyjádřená v tunách ekvivalentu bílého cukru), prodaná cukrovarnickými podniky a rafinériemi maloobchodníkům a uživatelům cukru v průběhu hospodářského roku. Tato množství se rozdělí mezi objemy prodávané na maloobchodní prodej, potravinářskému průmyslu a ostatním průmyslovým odvětvím s výjimkou výroby bioethanolu.

C.    Produkce isoglukózy

Obsah oznámení:

a) 

objem vlastní produkce isoglukózy dodaný jednotlivými producenty během předchozího hospodářského roku;

b) 

objem vlastní produkce isoglukózy dodaný jednotlivými producenty během předchozího měsíce.

Lhůta pro oznámení: do 30. listopadu každého roku za předchozí hospodářský rok a do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Dotčené členské státy: všechny členské státy, ve kterých se isoglukóza vyrábí.

Jiné:„produkcí isoglukózy“ se rozumí celkové množství produktu získaného z glukózy nebo jejích polymerů s obsahem nejméně 41 % hmotnostních fruktózy v sušině, vyjádřené v tunách sušiny bez ohledu na skutečný obsah fruktózy přesahující prahovou hodnotu 41 %. Údaje o roční produkci se uvádějí v členění podle měsíců.

D.    Zásoby cukru a isoglukózy

Obsah oznámení:

a) 

objem produkce cukru uskladněný na konci každého měsíce cukrovarnickými podniky a rafinériemi cukru;

b) 

objem produkce isoglukózy uskladněný producenty isoglukózy na konci předchozího hospodářského roku.

Lhůta pro oznámení: do konce každého měsíce za příslušný předchozí měsíc v případě cukru a do 30. listopadu v případě isoglukózy.

Dotčené členské státy:

a) v případě cukru všechny členské státy, ve kterých se nacházejí cukrovarnické podniky nebo rafinérie cukru a ve kterých produkce cukru přesahuje 10 000  tun;

b) v případě isoglukózy všechny členské státy, ve kterých se isoglukóza vyrábí.

Jiné: údaje se týkají produktů skladovaných v režimu volného oběhu na území Unie a produkce cukru a isoglukózy vymezené v bodech B a C.

Pokud jde o cukr:

— 
údaje se týkají množství, která vlastní podnik nebo rafinerie nebo na která se vztahuje skladní list,
— 
údaje o množstvích skladovaných na konci července, srpna a září vyjadřují množství, které pochází z produkce cukru v následujícím hospodářském roce,
— 
pokud se produkce skladuje v jiném členském státě, než jaký předkládá oznámení Komisi, oznamující členský stát informuje dotčený členský stát o množstvích skladovaných na jeho území a o místech jejich skladování do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž oznámení Komisi předložil.

Pokud jde o isoglukózu, údaje vyjadřují množství, která vlastní producent.

E.    Mezioborové dohody

Obsah oznámení: obsah mezioborových dohod mezi pěstiteli a podniky a doložek o sdílení hodnot. Příslušné prvky, které mají být oznámeny, se stanoví v souladu s metodikou zveřejněnou Komisí.

Lhůta pro oznámení: do konce každého hospodářského roku za daný hospodářský rok.

Dotčené členské státy: všechny členské státy, ve kterých se nacházejí cukrovarnické podniky a ve kterých produkce cukru přesahuje 10 000  tun.

3.    Přadné plodiny

Obsah oznámení:

a) 

plocha osázená lnem setým přadným v předchozím hospodářském roce, vyjádřená v hektarech, a odhad této plochy za běžný hospodářský rok;

b) 

produkce dlouhých lněných vláken za předchozí hospodářský rok, vyjádřená v tunách, a odhad této produkce za běžný hospodářský rok;

c) 

plocha osázená bavlníkem v předchozím sklizňovém roce, vyjádřená v hektarech, a odhad této plochy za běžný sklizňový rok;

d) 

produkce nevyzrněné bavlny za předchozí sklizňový rok, vyjádřená v tunách, a odhad této produkce za běžný sklizňový rok;

e) 

průměrná cena nevyzrněné bavlny vyplacená producentům bavlny za předchozí sklizňový rok, vyjádřená za tunu produktu.

Lhůta pro oznámení

a) 

v případě plochy osázené lnem setým přadným: do 31. července každého roku;

b) 

v případě produkce dlouhých lněných vláken: do 31. října každého roku;

c) 

v případě bavlny: do 15. října každého roku.

Dotčené členské státy:

a) 

v případě lnu: všechny členské státy, ve kterých se dlouhá lněná vlákna produkují z plochy osázené lnem setým přadným o rozloze přesahující 1 000  ha;

b) 

v případě bavlny: všechny členské státy, ve kterých je bavlníkem oseta plocha o rozloze alespoň 1 000  ha.

4.    Chmel

Obsah oznámení: následující informace o produkci v celkovém vyjádření a v případě informací uvedených v písmenech b), c) a d) v členění podle hořkých a aromatických odrůd chmele:

a) 

počet zemědělců pěstujících chmel;

b) 

plocha osázená chmelem, vyjádřená v hektarech;

c) 

množství v tunách a průměrná výstupní cena, vyjádřená za kilogram chmele prodávaného na základě forwardového kontraktu a bez tohoto kontraktu;

d) 

produkce alfa kyseliny v tunách a průměrný obsah alfa kyseliny (v procentech).

Lhůta pro oznámení: do 30. dubna roku následujícího po sklizni chmele.

Dotčené členské státy: členské státy, ve kterých plocha osázená chmelem přesáhla v předchozím roce 200 hektarů.

5.    Olivový olej

Obsah oznámení:

a) 

údaje o konečné produkci (včetně údajů o ekologické produkci), celkové vnitrostátní spotřebě (včetně zpracovatelského průmyslu) a konečném stavu zásob za předchozí roční období od 1. října do 30. září;

b) 

odhad měsíční produkce, odhad měsíčního objemu zásob producentů a průmyslu, jakož i odhady celkové produkce, celkové vnitrostátní spotřeby (včetně zpracovatelského průmyslu) a konečného stavu zásob za běžné roční období od 1. října do 30. září.

Lhůta pro oznámení:

a) 

do 31. října každého roku v případě údajů za předchozí roční období;

b) 

do 31. října každého roku a do 15. dne každého měsíce od listopadu do června v případě údajů týkajících se běžného ročního období.

Dotčené členské státy: členské státy, které vyprodukují více než 20 000  tun olivového oleje za jedno roční období od 1. října do 30. září. V případě jiných údajů: všechny členské státy produkující olivový olej.

6.    Tabák

Obsah oznámení: u jednotlivých skupin odrůd surového tabáku:

a) 

počet zemědělců;

b) 

plocha v hektarech;

c) 

dodané množství v tunách;

d) 

průměrná cena vyplácená zemědělcům bez daní a jiných poplatků, vyjádřená za kilogram produktu.

Lhůta pro oznámení: do 31. července roku následujícího po sklizňovém roce.

Dotčené členské státy: členské státy, ve kterých plocha osázená tabákem přesáhla při předchozí sklizni 3 000 hektarů.

Jiné: skupiny odrůd surového tabáku jsou:

Skupina I: 

sušený teplým vzduchem (flue-cured): tabák sušený teplým vzduchem v sušárnách za přísné kontroly proudění, teploty a vlhkosti vzduchu, zejména Virginia;

Skupina II: 

sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured): tabák sušený vzduchem v krytých sušárnách, neponechaný k fermentování, zejména Burely a Maryland;

Skupina III: 

sušený bez denního světla (dark air-cured): tabák sušený vzduchem v krytých sušárnách, před uvedením na trh přirozeně fermentovaný, zejména Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta a Pulawski;

Skupina IV: 

sušený otevřeným ohněm (fire-cured): tabák sušený ohněm, zejména Kentucky a Salento;

Skupina V: 

sušený při denním světle (sun-cured): tabák sušený na slunci, rovněž zvaný „Oriental varieties“, zejména Basmas, Katerini a Kaba-Koulak.

7.    Vinařské produkty

Obsah oznámení:

a) 

odhady produkce vinařských produktů (včetně vinifikovaného a nevinifikovaného vinného moštu) na území členského státu v běžném hospodářském roce;

b) 

konečný výsledek podle prohlášení o produkci uvedených v článku 31 nařízení (ES) č. 2018/273 ( 2 ), jakož i odhad produkce, na niž se tato prohlášení nevztahují;

c) 

přehled prohlášení o zásobách podle článku 32 nařízení (EU) č. 2018/273 držených k 31. červenci předchozího hospodářského roku;

d) 

konečná rozvaha za předchozí hospodářský rok, včetně úplných informací o dostupných zásobách (počáteční stav zásob, produkce, dovoz), využití (lidská a průmyslová spotřeba, zpracování, vývoz a ztráty) a konečném stavu zásob.

Lhůta pro oznámení:

a) 

odhady produkce: do 30. září každého roku;

b) 

konečný výsledek podle prohlášení o produkci: do 15. března každého roku;

c) 

přehled prohlášení o zásobách: do 31. října každého roku;

d) 

konečná rozvaha: do 15. ledna každého roku.

Dotčené členské státy: členské státy, které provozují aktualizovaný registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013.

8.    Mléko

Obsah oznámení:

— 
celkové množství syrového kravského mléka, vyjádřené v kilogramech s odkazem na skutečný obsah tuku;
— 
celkové množství syrového kravského mléka z ekologické výroby, vyjádřené v kilogramech s odkazem na skutečný obsah tuku;
— 
obsah tuku a obsah bílkovin v syrovém kravském mléce, vyjádřený jako procentní podíl na hmotnosti produktu.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: v případě mléka: množství vyjadřují mléko dodané v předchozím měsíci prvním odběratelům usazeným na území členského státu. Členské státy zajistí, aby všichni první odběratelé usazení na jejich území nahlašovali příslušnému vnitrostátnímu orgánu množství syrového kravského mléka, které jim bylo každý měsíc dodáno, včas a přesně tak, aby tento požadavek splnili.

9.    Vejce

Obsah oznámení:

— 
počet míst produkce vajec v členění podle způsobů chovu uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 589/2008 ( 3 ) a místa produkce ekologických vajec podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ( 4 ), včetně maximální kapacity zařízení, vyjádřené počtem nosnic, které je zařízení schopno naráz pojmout;
— 
objem produkce vajec ve skořápce podle způsobu chovu vyjádřený v tunách čisté hmotnosti, včetně ekologických vajec.

Lhůta pro oznámení:

— 
počet míst produkce každoročně do 1. dubna;
— 
objemy výroby měsíčně do 25. dne v měsíci za předcházející měsíc.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

10.    Ethylalkohol

Obsah oznámení: líh zemědělského původu, vyjádřený v hektolitrech čistého alkoholu, s uvedením:

a) 

produkce získané fermentací a destilací v členění podle použitých zemědělských surovin, z nichž je líh vyráběn;

b) 

objemů předaných producenty nebo dovozci lihu zpracovatelům nebo balírnám v členění podle kategorie použití (potraviny a nápoje, paliva, průmyslové/jiné využití).

Lhůta pro oznámení: do 1. března každého roku za předchozí kalendářní rok.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

11.    Maso

Obsah oznámení:

a) 

hovězí maso: počet a hmotnost klasifikovaných jatečně upravených těl podle kategorií a podle kategorií a tříd zmasilosti a protučnělosti;

b) 

vepřové maso: počet a hmotnost klasifikovaných jatečně upravených těl podle tříd podílu libového masa;

c) 

hovězí maso: počet a hmotnost klasifikovaných jatečně upravených těl zvířat z ekologického chovu podle kategorií a podle kategorií a tříd zmasilosti a protučnělosti.

Lhůta pro oznámení: týdně, pokud jde o písmena a) a b), spolu s oznámením cen uvedeným v příloze I odst. 6 písm. a); měsíčně, pokud jde o písmeno c), spolu s oznámením cen uvedeným v příloze II odst. 9.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

12.    Jiné

Obsah oznámení: celkové množství směsi sušeného mléka a rostlinného tuku, vyjádřené v tunách.

Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí měsíc.

Dotčené členské státy: všechny členské státy.

Jiné: množství vyjadřují směsi sušeného mléka a rostlinného tuku vyrobené v předchozím měsíci zpracovateli mléka usazenými na území členského státu.( 1 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 4).

( 2 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 24).

( 3 ) Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce (Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 20).

( 4 ) Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 4).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU